TGV/E7: Is-Sena Ewropea għaż-Żgħażagħ 2022: l-awtonomizzazzjoni taż-żgħażagħ għandha tibda bl-azzjoni klimatika

Hekk kif bdiet is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022, staqsejna lil tliet mexxejja x’iridu l-aktar minn din is-sena. It-tlieta li huma qablu li s-suċċess jitkejjel ġenwinament meta jkun hemm siġġu għaż-żgħażagħ mal-mejda fejn l-adulti jieħdu d-deċiżjonijiet li jkissru jew le l-klima. Adélaïde Charlier, waħda mill-mexxejja tal-moviment School Strike for Climate, m’għandhiex dubbji: is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ ma tistax tfalli f’dan, filwaqt li l-Viċi President tal-KESE, Cillian Lohan, u l-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, Virginijus Sinkevičius, taw ġieħ liż-żgħażagħ Ewropej għall-protesti li fetħu l-imħuħ u li poġġew din il-kwistjoni taħraq fuq nett tal-aġenda tal-UE.

Lingwi Disponibbli:

L-ewwel nett, nixtieq nesprimi n-niket tiegħi għall-mewt mhux mistennija tal-President tal-Parlament Ewropew, David Sassoli. U nfakkar b’mod partikolari fir-riflessjoni li huwa kkondivida f’Mejju 2020, li l-pandemija wrietna li l-Unjoni Ewropea għandha “riżorsa kbira” – “dik ir-riżorsa kbira hija s-soċjetà ċivili tagħha.” Se nħossu n-nuqqas kbir tiegħu.

Għaddew sentejn minn meta smajna bil-COVID-19 għall-ewwel darba. Wara dawk ir-rapporti bikrin dwar virus li kellu l-potenzjal isir pandemija globali, ninsab ċert li ma konniex qed nistennew li kien se jibqa’ jinkwetana anke fl-2022.

Nilqgħu s-sena l-ġdida u nerġgħu nippruvaw insibu l-enerġija biex insibu l-ottimiżmu u t-tama.

Il-motto tal-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-EU huwa adatt: rilanċ, qawwa u appartenenza. Filwaqt li ddeskriva t-tliet assi tal-Presidenza, il-President Macron ippreżenta l-ħsibijiet tiegħu dwar Ewropa aktar sovrana, mudell Ewropew ta’ tkabbir u Ewropa Umanista.

Dati tad-Djarju

Dritt għall-punt!

Fir-rokna tagħna “Dritt għall-punt” nistaqsu lill-membri tal-KESE dwar opinjonijiet importanti tal-UE li għandhom impatt fuq il-ħajja ta’ kuljum fl-UE.

Din id-darba se nagħtu l-kelma lil Stefan Back, relatur tal-Opinjoni dwar ir-reviżjoni tas-sistema tal-UE għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet, inklużi t-trasport marittimu u r-riżerva tal-istabbiltà tas-suq.

Stefan Back: L-isfidi u l-opportunitajiet tal-ETS riveduta

Il-KESE tqis il-proposta tas-sistema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet bħala waħda mill-proposti ewlenin tal-pakkett “lesti għall-mira ta’ 55 %” bl-obbjettiv globali tiegħu li jnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 b’55 % sal-2030. Sabiex jinkiseb dan, is-sistema tal-ETS saret aktar ambizzjuża u tnaqqas l-għadd ta’ kwoti disponibbli. Il-proposta tal-ETS tenfasizza li s-setturi kollha jeħtieġ li jikkontribwixxu sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-pakkett “lesti għall-mira ta’ 55 %”. L-emissjonijiet mit-trasport ma naqsux mill-1990 u għalhekk qed jingħataw prijorità.

Luca Jahier: Ġieħ lil David Sassoli, President tal-Parlament Ewropew, li miet fil-11 ta’ Jannar 2022

Illum ninsabu lkoll imdejqa u b’sens ta’ vojt enormi wara li tlifna ħabib, ġurnalist li ħalla impatt, politiku rfinut li ftit tara minnhom u Ewropew kbir. Dwaru nistgħu tassew ngħidu li biddel l-istorja tal-Unjoni Ewropea matul il-pandemija, filwaqt li żamm lill-Parlament miftuħ u dejjem qrib dawk l-aktar dgħajfa. Għamel dan b’inizjattivi kompletament mhux tas-soltu, bħal meta fl-ewwel mewġa pandemika, battal wieħed mill-binjiet tal-Parlament sabiex ikun jista’ jintuża bħala post ta’ rkupru u kenn għan-nisa u ommijiet waħedhom, milquta mill-COVID.

“Mistoqsija waħda lil...”

Mistoqsija lil...

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil...”, staqsejna lil Thierry Libaert, membru tal-KESE, biex iwieġeb mistoqsija topika li qed tiġbed l-attenzjoni tal-pubbliku: il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni.

 

Il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni trid issir b’urġenza assoluta

KESE info: Inti r-relatur tal-Opinjoni, adottata fis-sessjoni ta’ Diċembru 2021, dwar il-linji gwida tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-tisħiħ tal-Kodiċi Ewropew ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni. Sa liema punt id-diżinformazzjoni hija theddida għad-demokrazija, u x’għandu jsir mis-soċjetà ċivili u b’liema għodod biex jiġi evitat it-tixrid tal-aħbarijiet foloz?

 

Aqta' min hi l-persuna mistiedna?

Il-mistieden sorpriża

Kull xahar, fil-kolonna tagħna “Il-mistieden sorpriża”, se nkunu qed nintroduċu persuna pubblika li ħidmitha u l-impenn tagħha huma ta’ ispirazzjoni għal oħrajn.

F’Jannar, il-mistiedna sorpriża tagħna huma Maria Demertzis, Deputat Direttur tal-grupp ta’ riflessjoni Ewropew Breugel, li jispeċjalizza fl-ekonomija, stabbilit fi Brussell fl-2005, u Jean-Dominique Giuliani, President tal-Fondazzjoni Robert Schuman f’Pariġi. Il-Fondazzjoni, li nħolqot fl-1991 wara l-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin, taħdem għall-integrazzjoni Ewropea. Huma jiddeskrivulna l-kwistjonijiet u l-isfidi tal-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-UE f’mument kruċjali fl-iżvilupp tal-Ewropa.

Maria Demertzis: Mudell ġdid għat-tkabbir fl-Ewropa

Hekk kif bdiet is-sena l-ġdida, Franza ħadet f’idejha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Ippjanata mill-bidu nett bħala presidenza ġeneralment ambizzjuża, il-Presidenza għandha fil-qalba tagħha aġenda biex tesplora mudell ġdid għat-tkabbir għall-Unjoni Ewropea. Dan huwa assolutament essenzjali fi żmien ta’ bidla trasformattiva.

Filwaqt li l-ingredjenti ewlenin għat-tkabbir – l-edukazzjoni u l-ħiliet, l-intraprenditorija u l-finanzi – u stat li jiffunzjona tajjeb b’istituzzjonijiet sodi ser ikunu dejjem meħtieġa, tkabbir konvinċenti u sostnut ser jeħtieġ bidla fl-atteġġament minn tliet aspetti.

Jean-Dominique Giuliani: 2022 : Mument f’waqtu għal irkupru attiv

L-Unjoni Ewropea tipprogressa minn kriżi għal kriżi. Iffaċċjata bil-virus, kienet kapaċi timmobilizza kemm f’termini ta’ saħħa kif ukoll mil-lat ekonomiku. L-ispirtu ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri qatt ma kien pproduċa riżultati tanġibbli daqshekk malajr. Il-vaċċini qegħdin hemm u qed jiġu esportati wkoll lejn pajjiżi terzi fil-bżonn. L-appoġġ massiv għall-ekonomija qed jipproduċi l-effetti tiegħu u qed iħeġġiġna biex nikkunsidraw mill-ġdid il-governanza ekonomika tal-Unjoni. Il-Bank Ċentrali Ewropew għal darb’ oħra wera li jaf jaqdi r-rwol tiegħu bħala tarka u protettur tal-Ewropej billi għamilha possibbli li jiġu megħjuna ċ-ċirkwiti finanzjarji taħt tensjoni.

Aħbarijiet tal-KESE

Inbidlu l-irkupru f’suċċess: il-KESE jenfasizza r-rwol ewlieni tas-soċjetà ċivili organizzata

Il-KESE u l-Kummissjoni Ewropea jeħtieġ li jaħdmu flimkien għal Ewropa li tegħleb il-pandemija u tikkonsolida l-irkupru – Ewropa prosperuża, soċjalment inklużiva u ambjentalment sostenibbli. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-President tal-KESE Christa Schweng lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u lill-Viċi President għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva Maroš Šefčovič fis-sessjoni plenarja tal-KESE ta’ Diċembru.

Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022: Niffukkaw fuq ir-riżultati, mhux fuq il-pubbliċità ekstravaganti

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) laqa’ d-dikjarazzjoni tal-2022 bħala s-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ iżda wissa li għandha tmur lil hinn minn sempliċi attivitajiet promozzjonali u għandha tikkontribwixxi għall-istrateġija tal-UE għaż-żgħażagħ bi pjani u impenn ċari. L-inizjattiva trid tilħaq l-aktar żgħażagħ vulnerabbli u dawk f’żoni żvantaġġati.

Il-ġlieda tal-UE kontra d-diżinformazzjoni trid tkun immirata lejn dawk li jxerrduha u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali

F’Opinjoni reċenti, il-KESE jitlob li jsir aktar biex jiġu mmirati n-nies u l-organizzazzjonijiet li huma s-sors tad-diżinformazzjoni, filwaqt li tingħata prijorità lill-prevenzjoni aktar milli l-kura.

Il-KESE jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tkun aktar ambizzjuża fl-isforzi tagħha biex tidderieġi l-ekonomija u l-finanzi tal-UE lejn is-sostenibbiltà

Fl-aħħar plenarja tiegħu, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew kellu dibattitu mal-Kummissarju Ewropew McGuinness dwar kif tista’ tinkiseb sistema ekonomika u finanzjarja Ewropea aktar ekoloġika, aktar sostenibbli u aktar diġitalizzata.

Il-volontarjat jistħoqqlu rikonoxximent usa’ fl-UE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) talab lill-UE u lill-Istati Membri biex joffru appoġġ sistematiku u maħsub għall-volontarjat. B’dan il-mod, huwa jirrikonoxxi l-impatt enormi tal-volontarjat fuq l-iżvilupp soċjali tal-Ewropa u r-rwol kruċjali tiegħu fl-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU u t-trawwim tal-inklużjoni soċjali.

Il-pjani nazzjonali ta’ rkupru: opportunità biex jitnaqqas il-qgħad fost iż-żgħażagħ

Il-COVID-19 wasslet għal żieda sinifikanti fil-qgħad fost iż-żgħażagħ f’bosta Stati Membri, b’żieda fl-għadd ta’ żgħażagħ li huma barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs). F’Opinjoni fuq inizjattiva proprja, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) isostni li l-pjani nazzjonali ta’ rkupru jirrappreżentaw opportunità biex tinbidel ix-xejra u jiġi żgurat xogħol deċenti għaż-żgħażagħ Ewropej kollha.

Il-KESE jqis is-sħubija bejn l-UE u l-Istati Uniti bħala ankra għad-demokrazija, il-paċi u s-sigurtà

Biċ-Ċina u r-Russja fuq l-offensiva, sħubija transatlantika mġedda u affidabbli hija ċ-ċavetta biex jinżammu l-ordni legali internazzjonali u l-paċi. Il-KESE jappoġġja l-idea ta’ Alleanza tad-Demokraziji, li tiżgura li s-soċjetà ċivili jkollha vuċi sinifikanti fid-difiża konġunta tal-valuri u d-drittijiet universali.

Il-KESE jadotta Opinjoni dwar il-Pakkett leġiżlattiv kontra l-ħasil tal-flus

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-pakkett leġiżlattiv il-ġdid tagħha tal-2021 kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT) lill-koleġiżlaturi u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

It-tranżizzjoni ekoloġika mhijiex retorika xjentifika iżda kwistjoni ta’ sopravivenza

Il-Konferenza dwar il-ġeopolitika tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, li tħejjiet mill-KESE flimkien man-Network ta’ Soluzzjonijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDSN), enfasizzat l-implikazzjonijiet ġeopolitiċi fuq firxa wiesgħa tal-Patt Ekoloġiku, kemm għall-Ewropa kif ukoll għad-dinja fit-totalità tagħha. Il-KESE huwa lest li jagħti sehmu f’dan il-proċess, filwaqt li jiżgura sjieda ċara tas-soċjetà ċivili tal-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Id-djalogu ffaċilitat mill-UE jibqa’ kruċjali biex jiġu normalizzati r-relazzjonijiet bejn il-Kosovo u s-Serbja

Il-51 laqgħa tal-Kumitat ta’ Segwitu tal-Balkani tal-Punent poġġiet fiċ-ċentru tal-attenzjoni r-riżoluzzjoni tal-kunflitti u n-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet bejn il-Kosovo* u s-Serbja. Il-laqgħa, ippreseduta minn Ionuţ Sibian, ospitat kelliema prominenti mill-gradi ta’ uffiċjali tal-UE, esperti tal-Balkani tal-Punent, kif ukoll rappreżentanti tas-soċjetà ċivili mill-komunitajiet lokali, li kollha qablu li d-djalogu ffaċilitat mill-UE kien l-uniku mod biex nimxu ’l quddiem.

Il-politiki dwar il-klima tal-pakkett “lesti għall-mira ta’ 55 %” jridu jiżguraw bilanċ bejn l-ekwità, it-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-kompetittività

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) appella għal sensiela ta’ miżuri biex jiġi żgurat li kulħadd jiġi kkonsultat u jibbenefika mill-proposti tal-pakkett “lesti għall-mira ta’ 55 %” tal-Kummissjoni Ewropea, li jpoġġu lill-UE fit-triq it-tajba biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju b’55 % sal-2030.

Il-pjan ta’ rkupru tal-UE jrid jikkontribwixxi għal tranżizzjoni ġusta għall-industriji tal-UE li jużaw ħafna riżorsi u enerġija

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta Opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar kif l-industriji li jużaw ħafna riżorsi u enerġija jistgħu jisfruttaw il-pjan ta’ rkupru tal-UE fit-tranżizzjoni soċjalment aċċettabbli tagħhom lejn id-dekarbonizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni. Il-KESE jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE biex jiggarantixxu kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ kompetizzjoni fi ħdan is-suq uniku, biex jiġu evitati vantaġġi żbilanċjati għall-industrija skont l-approċċ ta’ kull Stat Membru.

L-attivitajiet tal-KESE matul il-Presidenza Franċiża tal-Unjoni Ewropea

Il-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tinsab f’mument deċiżiv, fi żmien meta l-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja bosta sfidi tas-saħħa, soċjali, ekonomiċi u ambjentali.

Aħbarijiet mill-Gruppi

L-istabbiliment ta’ Viżjoni Ġdida għall-Futur tal-Ewropa

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Il-futur tal-Ewropa huwa marbut mill-qrib mal-futur tal-industrija tagħha: ambizzjonijiet b’saħħithom jeħtieġu kumpaniji b’saħħithom u innovattivi li għandhom il-mezzi biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tat-tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali filwaqt li tingħata spinta lill-kompettività tal-UE. 

Intemmu l-istaġnar tal-privattivi tat-tilqim kontra l-COVID

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Hekk kif l-Ewropej qed jirkupraw mill-pawża tal-Milied, mewġa ta’ każijiet tal-COVID qed tinfiriex mal-kontinent: il-varjant il-ġdid tal-Omicron żied l-infezzjonijiet b’mod esponenzjali madwar id-dinja. Madankollu, bis-saħħa tal-akkumulazzjoni tal-immunità u t-tilqim preċedenti, kif ukoll l-evoluzzjoni naturali tal-virus lejn varjanti inqas letali u aggressivi, l-għadd estremament għoli qed inħalli inqas mard sever, inqas nies rikoverati l-isptar u inqas imwiet.

Studju tal-KESE jiżvela l-iżbilanċ bejn l-entużjażmu għall-volontarjat u l-opportunitajiet reali disponibbli

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Nies fl-Istati Membri Ewropej kollha jixtiequ jkunu voluntiera, jikkonferma studju reċenti tal-KESE dwar Xejriet ġodda fl-iżvilupp tal-volontarjat fl-Unjoni Ewropea. Madankollu, għalkemm hemm ħafna ħeġġa għall-volontarjat, ir-rati attwali tal-volontarjat ivarjaw minn Stat Membru għal ieħor, l-aktar minħabba livelli differenti ta’ tradizzjoni u infrastruttura.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

99 student jingħaqdu flimkien biex jiġġieldu l-aħbarijiet foloz

Fix-xhur li ġejjin, studenti minn skejjel sekondarji mill-Ewropa kollha se jkunu lesti biex flimkien jiskambjaw ideat dwar kif jiġġieldu d-diżinformazzjoni fl-Ewropa. F’Marzu, se jagħżlu l-aktar ideat popolari biex jippreżentawhom lill-mexxejja tal-UE.

Ir-rikkieba li jagħmlu konsenji tal-ikel huma l-cowboys ta’ żminijietna: wirja tar-ritratti

Il-KESE qed jospita wirja virtwali tar-ritratti tal-fotografu Franċiż Frédéric Stucin, li turi lil dawk li jagħmlu konsenji tal-ikel bħala karatteristika distintiva tal-ħajja urbana tal-lum il-ġurnata u forma ġdida ta’ impjieg li sikwit taħrab mid-dispożizzjonijiet Ewropej dwar is-saħħa u s-sikurezza għall-ħaddiema.