Lingwi Disponibbli:

Għeżież qarrejja,
Dan ix-xahar, kull sena, niċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa, iżda din is-sena t-8 ta’ Marzu għal darb’ oħra huwa tfakkira ta’ kemm għad irid isir xogħol biex jiġi żgurat li n-nisa jkunu jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà.

In-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-korpi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi, għandhom rati aktar baxxi ta’ impjieg u jaqilgħu inqas mill-irġiel.

Barra minn hekk, il-pandemija attwali u l-kriżi ekonomika globali wrew biċ-ċar li n-nisa, flimkien maż-żgħażagħ, huma l-gruppi li jħallsu l-ogħla prezz u li ħafna mill-kisbiet diffiċli miksuba matul dawn l-aħħar għexieren ta ’snin jinsabu fil-periklu li jisfaw fix-xejn. Fl-aħħar nett, in-nisa jġorru l-piż ta’ xogħol domestiku u ta’ kura mhux imħallas, u l-koabitazzjoni furzata fi żminijiet ta’ lockdown spiss twassal għal żieda fil-każijiet ta’ vjolenza abbażi tal-ġeneru.

Dati tad-Djarju

Mistoqsija lil...

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil...”, aħna nistaqsu lill-membri tal-KESE biex iwieġbu mistoqsija topika li tidhrilna li hija partikolarment rilevanti.

Għall-edizzjoni ta’ Marzu, staqsejna lil Baiba Miltovica, president tas-Sezzjoni għat-Trasport, l-Enerġija, l-Infrastruttura u s-Soċjetà tal-Informazzjoni, biex taqsam mal-qarrejja tal-KESEinfo l-fehmiet tagħha dwar ir-rwol tat-trasport ferrovjarju b’rabta mal-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, b’mod partikolari fl-2021, li ġiet iddikjarata s-Sena Ewropea tal-Ferroviji. (ehp)

L-iżvilupp ta’ sistema ferrovjarja aktar reżiljenti u effettiva

Mistoqsija ta’ informazzjoni tal-KESE: “Din is-sena ġiet innominata s-Sena Ewropea tal-Ferroviji. L-iskop ewlieni ta’ dan il-proġett huwa li jikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew fil-qasam tat-trasport, billi jiffoka speċifikament fuq ir-rwol tat-trasport ferrovjarju.
B’kunsiderazzjoni ta’ dan, x'inhi l-fehma tiegħek dwar approċċ dinamiku biex jiżdied l-użu tat-trasport ferrovjarju?”

Baiba Miltovica, president tas-Sezzjoni TEN

L-Unjoni Ewropea ddikjarat din is-sena s-Sena Ewropea tal-Ferroviji biex tħeġġeġ liċ-ċittadini jagħmlu aktar użu mis-servizzi tal-ferrovija fil-ħajja ta’ kuljum tagħhom. Ir-raġunijiet ewlenin li jipprevjenu lin-nies milli jagħżlu servizzi ferrovjarji fuq bażi ta’ kuljum ivarjaw minn pajjiż Ewropew għal ieħor, ir-raġunijiet ewlenin huma prezzijiet tal-biljetti mhux kompetittivi, nuqqas ta’ kumdità u konnessjonijiet, kif ukoll ħinijiet twal tal-ivvjaġġar...

Il-mistieden sorpriża

Kull xahar nippreżentaw mistieden sorpriża, persuna magħrufa li tagħtina l-perspettiva tagħha dwar ġrajjiet kurrenti: nifs ta’ arja friska biex inwessgħu l-orizzonti tagħna, jispirana u jagħmilna aktar konxji tad-dinja tal-lum. Għall-edizzjoni ta’ Marzu bi pjaċir nilqgħu lil Herman van Rompuy, l-ewwel president tal-Kunsill Ewropew, li se joffrilna perspettiva dwar l-isfidi attwali tal-Ewropa.

Herman Van Rompuy, president tal-European Policy Centre, huwa politiku Belġjan u Ewropew, u ex prim ministru tal-Belġju (2008-2009). Fil-kapaċità tiegħu bħala president tal-Kunsill Ewropew (2009-2014), kellu rwol ewlieni fir-rispons tal-UE għall-kriżi finanzjarja u fit-tisħiħ tal-qafas tal-governanza ekonomika Ewropea.

 

Herman van Rompuy: “Dan mhuwiex iż-żmien għall-pessimisti”

Mill-2008 ’l hawn, kellna kriżi wara oħra – dak li hu magħruf bħala “kriżi multipla”. Tant li ħafna nies qed jistaqsu x’jonqos jiġri, u dan juri kemm kibru l-biża’ u l-inċertezza. Huwa minnu li l-biċċa l-kbira tal-kriżijiet huma importati. Iżda huwa minnu wkoll li l-Unjoni rnexxielha tegħleb dawk l-ostakli perikolużi kollha li xi drabi heddew l-eżistenza tagħha. Aħna tajbin f’dan ir-rigward iżda, fl-istess ħin, għandna wkoll sfidi pożittivi x’nindirizzaw. Aħna daqstant tajbin biex nindirizzawhom?

Meta nara kif l-Unjoni qed tuża l-Fond għall-Irkupru, li tfassal biex jiġġieled l-impatt soċjali u ekonomiku tal-pandemija bil-għan li titħaffef it-tranżizzjoni ambjentali u dik diġitali, nimtela tama! Qed nikkombinaw il-ġestjoni tal-kriżijiet ma’ viżjoni fit-tul, u din hija l-aktar ħaġa diffiċli li għandna nagħmlu llum il-ġurnata fil-politika, fejn tiddomina l-ossessjoni bil-ħsieb u l-azzjoni fil-perjodu qasir ta’ żmien.

Aħbarijiet tal-KESE

Conference on the Future of Europe: EESC is committed to actively contributing to the success of the Conference

Statement of EESC president Christa Schweng

I welcome the signature of the joint declaration between the European Commission, European Parliament and the Council that sets out the Conference on the Future of Europe. The European Economic and Social Committee is looking forward to actively contributing to the debate, being invited as an observer.

Mhux biss ekoloġiku u diġitali: il-ġejjieni tal-Ewropa jrid ikun ukoll demokratiku

Ir-rikostruzzjoni wara l-pandemija trid tkun opportunità biex l-Ewropa tinbena mill-ġdid fuq pedament ġdid ta’ parteċipazzjoni demokratika. Ikun żball kbir jekk id-destin u l-ġejjieni tal-ħafna jiġu deċiżi minn daqstant ftit nies, kif stajna nisimgħu waqt il-Ġranet tas-Soċjetà Ċivili 2021 tal-KESE.

Il-Ġranet tas-Soċjetà Ċivili tal-KESE, bit-tema “Irkupru sostenibbli għall-ġejjieni taċ-ċittadini tal-Ewropa”, sar bejn l-1 u l-5 ta’ Marzu – ħamest ijiem ta’ dibattiti interattivi online bl-involviment ta’ 1 400 persuna, bi spettaturi li qabdu minn reġjuni ’l bogħod ħafna bħall-Afrika, l-Asja, u l-Amerika ta’ Fuq u ta’ Isfel.

Il-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil: ma joffrix biżżejjed solidarjetà u ma jqisx il-piż tqil fuq l-Isati Membri tal-ewwel wasla

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jilqa’ l-Patt Ġdid dwar il-Migrazzjoni u l-Ażil, iżda jsostni li se jkun diffiċli li l-proposti li jistabbilixxi jiġu implimentati, u ma jistgħux jitqiesu li huma pass ċar lejn il-ħolqien ta’ strateġija komuni tal-UE li hija reżiljenti u li tħares ’il quddiem dwar il-migrazzjoni u l-ażil. F’żewġ Opinjonijiet, li fihom janalizza diversi proposti għal Regolamenti li jirregolaw il-ġestjoni tal-ażil u l-proċeduri tal-ażil, il-KESE jiddikjara li l-Patt ġdid jista’ ma jkunx kapaċi jiżgura l-ipproċessar ġust u effiċjenti tal-applikazzjonijiet għall-ażil.

Is-soċjetà ċivili tinsab lesta li tgħin lill-UE biex tindirizza l-isfidi li jirriżultaw mill-finanzi diġitali

Il-finanzi diġitali jeħtieġ li jiġu rregolati b’mod urġenti u l-Kummissjoni Ewropea tinsab fit-triq it-tajba biex tagħmel dan. Dan huwa l-messaġġ ewlieni tat-tliet Opinjonijiet tal-KESE adottati fis-sessjoni plenarja ta’ Frar, li fihom il-Kumitat jappoġġja l-aħħar proposti tal-Kummissjoni għal regolamentazzjoni tas-settur finanzjarju diġitali.

L-irkupru tal-UE – L-involviment tas-soċjetà ċivili organizzata huwa kruċjali

Il-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza jkunu aktar effiċjenti u effettivi jekk l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili organizzata jiġu involuti aktar malajr u b’mod aktar estensiv. Dan huwa l-messaġġ ewlieni tar-Riżoluzzjoni dwar L-involviment tas-Soċjetà Ċivili Organizzata fil-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza – X’jaħdem u x’ma jaħdimx?, adottata fis-sessjoni plenarja tal-KESE ta’ Frar u ppreżentata waqt dibattitu ma’ Christa Schweng, il-President tal-KESE u Johannes Hahn, il-Kummissarju Ewropew għall-baġit u l-amministrazzjoni.

Il-KESE jappella għal tassazzjoni aktar semplifikata u ġusta fl-UE u lil hinn minnha

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jappoġġja b’mod ġenerali l-proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni dwar tassazzjoni aktar effiċjenti u ġusta u jfaħħar il-koordinazzjoni tagħhom fil-livell globali.

Fl-Opinjoni tiegħu adottata mill-assemblea plenarja fl-24 ta’ Frar, il-KESE jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-pakkett għal tassazzjoni ġusta u sempliċi tal-Kummissjoni Ewropea.

L-istrateġija ekonomika tal-UE għall-2021 għandha tagħti aktar attenzjoni għall-kwistjonijiet soċjali, jgħid il-KESE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar il-prijoritajiet ekonomiċi tal-UE għall-2021. Huwa jilqa’ l-passi li ttieħdu fl-istrateġija biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-pandemija tal-COVID-19 fil-kuntest tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, iżda juri dispjaċir li l-istrateġija proposta mill-Kummissjoni Ewropea tagħti ftit wisq attenzjoni għall-kwistjonijiet soċjali. Barra minn hekk iwissi kontra t-tneħħija gradwali tal-miżuri ta’ appoġġ f’stadju bikri wisq, u jirrakkomanda l-istabbiliment ta’ regoli fiskali ġodda li jkunu jirriflettu r-realtajiet soċjali u ekonomiċi wara l-pandemija.

L-istrateġija tal-UE dwar ir-rinnovazzjoni hija neċessità assoluta

The European strategy on A Renovation Wave for Europe is an absolute necessity, and is indispensable for the European Union and its citizens. In an opinion drafted by Pierre Jean Coulon and Laurențiu Plosceanu and adopted at the February plenary session, the EESC backs the proposal on building renovation put forward by the European Commission as a way of "greening our buildings, creating jobs, and improving lives".

Il-KESE jimpenja ruħu li jagħti kontribut sostanzjali għall-inizjattivi l-ġodda tal-Kummissjoni

Stqarrija dwar il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, it-trasparenza fil-pagi u l-Istrateġija dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021-2030

Qed nistennew bil-ħerqa biex naħdmu fuq it-tliet inizjattivi ewlenin tal-Kummissjoni Ewropea: il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, proposta għal Direttiva biex tissaħħaħ l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ paga ugwali għall-ħaddiema maskili u femminili għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali permezz tat-trasparenza fil-pagi u mekkaniżmi ta’ nfurzar u l-Istrateġija dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità 2021-2030.

Aħbarijiet mill-Gruppi

L-Ewropa hija mgħammra tajjeb biex tissodisfa l-ambizzjonijiet industrijali tagħha

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Laqgħa tal-Grupp ta’ Min Iħaddem mal-Kummissarju Breton

Il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat li r-reżiljenza ġenwina tiddependi fuq l-iżgurar ta’ Suq Uniku li jiffunzjona kompletament. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Kummissarju tal-UE għas-Suq Intern, Thierry Breton, li ngħaqad mal-laqgħa straordinarja tal-Grupp ta’ Min Iħaddem (1 ta’ Marzu) biex jiddiskuti firxa wiesgħa ta’ suġġetti mill-introduzzjoni tat-tilqim għall-Istrateġija Industrijali riveduta tal-UE u l-irkupru sostenibbli tal-Ewropa.

Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa: Għalfejn għadu meħtieġ?

Minn Maria Nikolopoulou, membru tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Għadu jagħmel sens illum li niċċelebraw it-8 ta’ Marzu bħala l-Jum Internazzjonali tan-Nisa? Għaddew aktar minn 110 snin minn meta Clara Zetkin ipproponiet it-twaqqif ta’ Jum in-Nisa li Jaħdmu, u aktar minn 40 sena minn meta n-Nazzjonijiet Uniti ddikjaraw il-Jum Internazzjonali għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Paċi Internazzjonali. Is-soċjetajiet evolvew f’dan l-aħħar seklu.

Studju tal-KESE dwar ir-rispons tas-soċjetà ċivili għall-COVID-19

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Fit-12 ta’ Marzu, fil-konferenza ta’ livell għoli tiegħu dwar “L-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili matul u wara l-COVID-19: liema sfidi u liema ġejjieni”, Il-Grupp Diversity Europe nieda studju ġdid intitolat “Ir-rispons tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jiffaċċjaw il-pandemija tal-COVID-19 u l-miżuri restrittivi konsegwenti adottati fl-Ewropa”

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

8 ta’ Marzu: Jum Internazzjonali tal-Mara

Sabiex ifakkar il-Jum Internazzjonali tal-Mara, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew qed itella’ wirja 100% virtwali intitolata Artivism for Gender Equality.

Il-wirja fiha sensiela ta’ 25 poster li juru t-taħbit favur l-ugwaljanza tal-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa, u jirriflettu l-Aġenda 2030 u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU, speċjalment l-SDG 5 dwar l-ugwaljanza tal-ġeneri.

Il-wirja qed tiġi organizzata b’mod konġunt ma’ Women Engage for a Common Future, network mingħajr skop ta’ qligħ iddedikat għal dinja ġusta fir-rigward tal-ġeneri u b’saħħitha għal kulħadd.

Titlifx l-opportunità li tiskopriha hawnhekk flimkien mal-filmat tat-tnedija tagħha f’xandira diretta!

Din l-attività kulturali qed tiġi koorganizzata mal-COPEC (Kumitat Konġunt għall-Opportunitajiet Indaqs) (ck)

Wirja Fotografika Konġunta Afrika-UE b’rabta mal-Presidenza Portugiża tal-Kunsill tal-UE

L-artista Portugiża, Ana Carvalho, tippreżenta l-wirja l-Afrika f’Lisbona, li turi l-preżenza u l-impatt tal-kultura Afrikana f’Lisbona, filwaqt li l-artist Afrikan José Pereira, ibbażat f’Cape Verde, jippreżenta l-wirja Ubuntu, li tippromovi mod ta’ koeżistenza paċifika, aċċettazzjoni tad-differenzi u solidarjetà.

Fit-2 ta’ Marzu, il-KESE nieda wirja fotografika konġunta Afrika-UE f’avveniment virtwali li inkluda lil Cillian Lohan, Viċi President għall-Komunikazzjoni, Carlos Trindade, President tal-Kumitat ta’ Segwitu AKP-UE, u ż-żewġ fotografi. Il-wirja tnediet matul il-laqgħa tal-Kumitat ta’ Segwitu AKP-UE, korp permanenti li huwa parti mis-sezzjoni tar-Relazzjonijiet Esterni tal-KESE.

Taħditiet Online tal-KESE – Skoprina online!

Kont taf li l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew jiżgura li ċ-ċittadini komuni fil-kontinent kollu jkollhom vuċi fl-iżvilupp tal-Ewropa?

Ibbukkja ż-żjara tiegħek online, u skopri għalfejn il-konsultazzjoni, id-djalogu u l-kunsens jinsabu fil-qalba ta’ ħidmietna, aħna u nirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili organizzata (inklużi l-impjegaturi, it-trade unions u l-gruppi bħalma huma l-assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet u tal-komunità, l-organizzazzjonijet tal-bdiewa, l-assoċjazzjonijiet taż-żgħażagħ, il-gruppi tan-nisa, il-konsumaturi, l-attivisti ambjentali u ħafna oħrajn..) (cl)