Kättesaadavad keeleversioonid:

Lugupeetud lugejad
Igal aastal tähistatakse märtsikuus rahvusvahelist naistepäeva, kuid käesoleva aasta 8. märts on taas kurb meeldetuletus sellest, kui palju on tarvis veel teha, et tagada naiste täielik osalemine ühiskonnas.

Naised on poliitilistes ja majanduslikes otsustusorganites alaesindatud, nende tööhõivemäär on madalam ja sissetulek väiksem kui meestel.

Lisaks on praegune pandeemia ja üleilme majanduskriis selgelt näidanud, et naised ning noored on just need elanikkonnarühmad, kes peavad maksma kõige kõrgemat hinda, ning et paljud eelmiste kümnendite jooksul raskelt saavutatud edusammud on ohtu sattunud. Naised kannavad ka tasustamata majapidamis- ja hooldustööde koormat ning sunniviisiline kooselu liikumispiirangute ajal toob sageli kaasa soolise vägivalla juhtumite sagenemise.

Ürituste kalender

Üks küsimus...

Rubriigis „Üks küsimus...“ palume komitee liikmetel vastata ühele olulisele päevakajalisele küsimusele.

Märtsi väljaandes palusime transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsiooni esimehel Baiba Miltovical jagada EMSK Info lugejatega oma vaateid raudteetranspordile Euroopa rohelise kokkuleppe vaatenurgast, iseäranis praegusel 2021. aastal, mis on kuulutatud Euroopa raudteeaastaks. (ehp)

Vastupidavama ja tõhusama raudteesüsteemi väljaarendamine

EMSK Info küsimus: käesolev aasta on nimetatud Euroopa raudteeaastaks. Selle projekti põhieesmärk on aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe transpordieesmärkide saavutamisele, keskendudes konkreetselt raudteetranspordi tähtsusele.
Sellest lähtudes, milline on Teie arusaam sellest, kuidas saaks dünaamiliselt suurendada raudteetranspordi kasutamist?

Baiba Miltoviča TENi sektsiooni esimees

Euroopa Liit nimetas selle aasta raudteeaastaks, et innustada inimesi kasutama oma igapäevaelus rohkem raudteetranspordi teenuseid. Peamised põhjused, miks inimesed ei saa igapäevaselt rongiliiklust kasutada, on Euroopa eri riikides erinevad: peamiselt konkurentsivõimetud piletihinnad, mugavuse ja ühenduste puudumine ning pikad sõiduajad.

Üllatuskülaline

Igal kuul tutvustame üht üllatuskülalist. Tegemist on mõne tuntud isikuga, kes avab oma seisukohti päevakajalistes sündmustes: see on kui värske tuulepuhang, mis avardab meie silmapiiri, innustab meid ja suurendab meie teadlikkust tänapäevamaailmast. Meil on hea meel öelda märtsi väljaandes tere tulemast Euroopa Ülemkogu esimesele eesistujale Herman van Rompuyle, kes tutvustab oma vaatenurka praegu Euroopa ees seisvatele väljakutsetele.

Herman Van Rompuy juhib Euroopa Poliitika Keskust. Ta on Belgia ja Euroopa poliitik ning endine Belgia peaminister (2008–2009). Euroopa Ülemkogu eesistujana (2009–2014) oli tal keskne roll ELi vastuses finantskriisile ja Euroopa majanduse juhtimise raamistiku tugevdamisel.

 

Herman van Rompuy: „Praegu pole vaja hädakraaksujaid“

Alates 2008. aastast on meil olnud kriis kriisi järel – st palju kriise korraga. Paljud inimesed küsivad endalt, mis saab edasi – hirmu ja ebakindluse kasv on ilmne. On tõsi, et enamik kriise on imporditud. Kuid siiski. Euroopa Liit on ületanud kõik need ohtlikud takistused, mis tema püsimajäämist aeg-ajalt on ohustanud. Me oleme selles tublid, kuid samal ajal on meil ka positiivseid väljakutseid. Kas me oleme nendega toimetulekul sama tublid?

Kui ma vaatan, kuidas Euroopa Liit kasutab pandeemia sotsiaalse ja majandusliku mõjuga võitlemiseks loodud taastefondi keskkonna- ja digiülemineku kiirendamiseks, siis ma loodan, et oleme! Me ühendame kriisiohjamise oma pikaajalise visiooniga ning see on tänapäeva poliitikas, mis on lühiajalise kavandamise ja tegutsemise poole tugevalt kaldu, kõige raskem ülesanne.

EMSK uudised

Euroopa tulevikku käsitlev konverents: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee panustab aktiivselt konverentsi õnnestumisse

Komitee presidendi Christa Schweng sõnavõtt

Mulle valmistab rõõmu, et Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu allkirjastasid ühisdeklaratsiooni, millega antakse konkreetne kuju Euroopa tulevikku käsitlevale konverentsile. Vaatlejaks kutsutud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ootab huviga selles arutelus aktiivset osalemist.

Mitte ainult roheline ja digitaalne: Euroopa tulevik peab olema ka demokraatlikum

Pandeemiajärgne ülesehitamine peab kujunema võimaluseks taastada Euroopa demokraatlikul osalemisel põhineval uuel alusel. Oleks suur viga, kui nii paljude inimeste tuleviku üle otsustaksid vaid vähesed, lausuti komitee 2021. aasta kodanikuühiskonna päevadel.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna päevad toimusid 1.–5. märtsil teemal „Kestlik taastumine Euroopa kodanike tuleviku nimel“, pakkudes viiel päeval üle 1400 osalejaga interaktiivseid veebiarutelusid, mida jälgisid vaatajad, kes ühinesid nii kaugetest kohtadest nagu Aafrika, Aasia ning Põhja- ja Lõuna-Ameerika.

Uus rände- ja varjupaigalepe: napp solidaarsus ja ränk koorem esmase saabumise riikidele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab uut rände- ja varjupaigalepet, kuid märgib, et selles esitatud ettepanekuid ei ole kerge rakendada ega pidada selgeks sammuks vastupidava ja tulevikku suunatud ELi ühise rände- ja varjupaigastrateegia loomisel. Kahes arvamuses, milles analüüsitakse mitut varjupaigahalduse ja varjupaigamenetluste reguleerimise ettepanekut, märgib komitee, et uus lepe ei pruugi tagada varjupaigataotluste õiglast ja tõhusat menetlemist.

Kodanikuühiskond soovib aidata ELil lahendada digirahandusest tulenevaid probleeme

Digirahandus vajab kiiret reguleerimist ja Euroopa Komisjon on selleks õigel teel. See on komitee täiskogu veebruari istungjärgul vastu võetud kolme arvamuse peamine sõnum. Arvamustes toetab komitee komisjoni viimaseid ettepanekuid digirahanduse sektori reguleerimiseks.

ELi majanduse taastumine – organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamine on keskse tähtsusega

Riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad oleksid tõhusamad ja tulemuslikumad, kui kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamine oleks kiirem ja ulatuslikum. See on komitee resolutsiooni „Organiseeritud kodanikuühiskonna kaasamine riiklikesse taaste- ja vastupidavuskavadesse – mis toimib ja mis mitte?“ põhisõnum. Resolutsioon võeti vastu komitee täiskogu veebruari istungjärgul ning seda tutvustati arutelul, millel osalesid komitee president Christa Schweng ja Euroopa Komisjoni eelarve ja halduse volinik Johannes Hahn.

Komitee nõuab ELis ja mujal lihtsamat ja õiglast maksustamist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab üldiselt komisjoni tõhusama ja õiglasema maksustamise seadusandlikke ettepanekuid ning kiidab nende koordineerimist ülemaailmsel tasandil.

Täiskogu 24.°veebruari istungjärgul vastu võetud arvamuses toetab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täielikult Euroopa Komisjoni õiglase ja lihtsa maksustamise paketti.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates tuleks ELi 2021. aasta kestliku majanduskasvu strateegias pöörata rohkem tähelepanu sotsiaalküsimustele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis vastu seisukoha ELi 2021. aasta majandusprioriteetide kohta. Selles avaldab komitee heameelt majanduskasvu strateegias ette nähtud sammude üle COVID-19 pandeemiaga seotud probleemide lahendamiseks Euroopa rohelise kokkuleppe kontekstis, kuid on pettunud, et Euroopa Komisjoni esitatud strateegias pööratakse liiga vähe tähelepanu sotsiaalküsimustele. Komitee hoiatab liiga varajase toetusmeetmete järkjärgulise kaotamise eest ja soovitab kehtestada uued eelarve-eeskirjad, mis kajastavad sotsiaalset ja majanduslikku tegelikkust pärast pandeemiat.

ELi renoveerimisstrateegia on hädavajalik

Euroopa strateegia „Euroopa renoveerimislaine“ on nii liidu kui ka selle kodanike jaoks hädavajalik. Pierre Jean Couloni ja Laurențiu Plosceanu koostatud arvamuses, mis võeti vastu täiskogu veebruari istungjärgul, toetab komitee Euroopa Komisjoni ettepanekut hoonete renoveerimise kohta, et muuta meie hooned keskkonnahoidlikumaks, luua töökohti ja parandada elujärge.

Komitee lubab anda olulise panuse komisjoni uutesse algatustesse

Avaldus Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava, tasustamise läbipaistvuse ning puuetega inimeste õiguste strateegia kohta aastateks 2021–2030

Me ootame huviga Euroopa Komisjoni kolme suurt algatust: teatist Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta, ettepanekut direktiivi kohta, millega tugevdatakse meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamist tasustamise läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu, ja puuetega inimeste õiguste strateegiat aastateks 2021–2030.

Uudiseid rühmadelt

Euroopa on oma tööstuseesmärkide täitmiseks hästi varustatud

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Komitee tööandjate rühma kohtumine volinik Bretoniga

COVID-19 pandeemia on toonud esile selle, et tõeline vastupidavus sõltub täielikult toimiva ühtse turu tagamisest. See oli peamine sõnum ELi siseturuvolinikult Thierry Bretonilt, kes osales tööandjate rühma erakorralisel koosolekul (1. märts), et arutada mitmesuguseid teemasid alates vaktsiinide kasutuselevõtust kuni ELi läbivaadatud tööstusstrateegia ja Euroopa majanduse kestliku taastumiseni.

Rahvusvaheline naistepäev: milleks see ikka veel vajalik on

Maria Nikolopoulou, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Kas tänapäeval on enam mõtet tähistada 8. märtsi rahvusvahelise naistepäevana? Möödunud on üle 110 aasta sellest, kui Clara Zetkin tegi ettepaneku tähistada töötavate naiste päeva, ning üle 40 aasta sellest, kui ÜRO kuulutas välja rahvusvahelise naiste õiguste ja rahvusvahelise rahu päeva. Ühiskond on viimase sajandi jooksul edasi arenenud.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uuring „Kodanikuühiskonna reageerimine COVID-19 puhangule“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

12. märtsil kõrgetasemelisel konverentsil „Kodanikuühiskonna organisatsioonid COVID-19 ajal ja pärast seda: millised on raskused ja mida toob tulevik?“ algatas Euroopa mitmekesisuse rühm uue uuringu teemal „Kodanikuühiskonna organisatsioonide reageerimine COVID-19 pandeemiale ja seetõttu Euroopas võetud piiravatele meetmetele“.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

8. märts: rahvusvaheline naistepäev

Rahvusvahelise naistepäeva tähistamiseks korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 100%-liselt virtuaalse näituse, mis kannab pealkirja „Kunstiaktivism soolise võrdõiguslikkuse nimel“.

Näitusel on välja pandud 25 plakatit, mis kujutavad võitlust soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste eest ning peegeldavad tegevuskava 2030 ja ÜRO kestliku arengu eesmärke, eeskätt eesmärki nr 4 – sooline võrdõiguslikkus.

Näitus korraldatakse koos organisatsiooniga Women Engage for a Common Future, mis on sooliselt õiglasele ja kõigi jaoks tervisliku planeedi saavutamisele pühendunud mittetulundusvõrgustik.

Ärge jätke kasutamata võimalust seda avastada siin! Veebilehelt leiate ka video näituse avamiselt.

See kultuuriüritus korraldatakse koostöös võrdsete võimaluste ühiskomiteega (COPEC).(ck)

ELi Nõukogu eesistujariigi Portugaliga seotud Aafrika ja ELi ühine fotonäitus

Portugali kunstnik Ana Carvalho esitleb näitust Africa in Lisbon, milles kujutatakse Aafrika kultuuri kohalolu ja mõju Lissabonis, ning Roheneemesaartel elav Aafrika kunstnik José Pereira toob teieni Ubuntu näituse, mille kesksed teemad on rahumeelne kooseksisteerimine, erinevuste aktsepteerimine ja solidaarsus.

2. märtsil avas komitee virtuaalselt Aafrika-ELi ühise fotonäituse. Avamisest võtsid osa teabevahetuse eest vastutav asepresident Cilian Lohan, ELi ja AKV järelevalvekomitee esimees Carlos Trindade ja kaks eelnimetatud fotograafi. Näitus avati ELi ja AKV järelevalvekomitee – komitee välissuhete sektsiooni juurde kuuluva alalise organi – koosolekul ajal.

EMSK veebipõhised tutvustused – avastage meid veebis!

Kas teadsite, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tagab, et tavakodanikel üle Euroopa on Euroopa arengus sõnaõigus?

Broneerige oma veebikülastus ning saage teada, miks konsulteerimine, dialoog ja üksmeel on meie töö keskmes, esindades organiseeritud kodanikuühiskonda (sh tööandjaid, ametiühinguid ja selliseid rühmi nagu kutseorganisatsioonid ja kogukonnaühendused, põllumajandustootjate organisatsioonid, noorteühendused, naiste rühmad, tarbijad, keskkonnakaitsjad ja paljud teised). (cl)