Pieejamās valodas:

Cienījamie lasītāji!
Tāpat kā katru gadu šajā mēnesī mēs atzīmējam Starptautisko sieviešu dienu. Tomēr arī šogad 8. marts nāk ar skumju atgādinājumu par to, cik daudz vēl jāizdara, lai sievietes varētu pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības norisēs.

Sievietes ir nepietiekami pārstāvētas politiskajās un ekonomiskajās lēmumu pieņemšanas struktūrās, viņu nodarbinātības un algu līmenis ir zemāks nekā vīriešiem.

Turklāt pašreizējā pandēmija un globālā ekonomikas krīze ir skaidri apliecinājusi, ka sievietes un jaunieši ir grupas, kuras maksā visaugstāko cenu, un ka beidzamajos gadu desmitos ar lielām pūlēm gūtie panākumi ir apdraudēti. Sievietes nes arī neapmaksāto mājsaimniecības un aprūpes pienākumu nastu, un piespiedu kopdzīve pārvietošanās ierobežojumu laikā ir izraisījusi uz dzimumu balstītas vardarbības pieaugumu.

Turpmākie notikumi

Viens jautājums...

Sadaļā “Viens jautājums...” lūdzam EESK locekļus atbildēt uz aktuālu jautājumu, kas mums šķiet īpaši nozīmīgs.

EESK Info marta numurā lūdzām Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas priekšsēdētājai Baibai Miltovičai paust lasītājiem viedokli par to, kāda it īpaši 2021. gadā, kas pasludināts par Eiropas Dzelzceļa gadu, ir dzelzceļa transporta loma saistībā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem. (ehp)

Noturīgākas un efektīvākas dzelzceļa sistēmas izveide

EESK Info jautājums: “Šis gads pasludināts par Eiropas Dzelzceļa gadu. Šā projekta galvenais mērķis ir sekmēt Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu transporta jomā, īpašu uzmanību pievēršot dzelzceļa transporta nozīmei.
Ņemot vērā šos apsvērumus, ko Jūs domājat par dinamisko pieeju dzelzceļa transporta izmantošanas izvēršanai?”

TEN specializētās nodaļas priekšsēdētāja Baiba Miltoviča

Eiropas Savienība šo gadu pasludinājusi par Eiropas Dzelzceļa gadu, lai mudinātu iedzīvotājus ikdienā vairāk izmantot dzelzceļa pakalpojumus. Galvenie iemesli, kas liedz cilvēkiem ikdienā izvēlēties dzelzceļa pakalpojumus, Eiropas valstīs atšķiras, un galvenokārt tie ir nekonkurētspējīgas biļešu cenas, komforta un savienojumu trūkums, kā arī ilgs brauciena laiks...

Pārsteiguma viesis

Katru mēnesi mēs iepazīstinām ar pārsteiguma viesi – labi pazīstamu personu, kas mums sniedz savu viedokli par aktuāliem notikumiem: tās ir jaunas vēsmas, lai paplašinātu mūsu redzesloku, iedvesmotu mūs un informētu par mūsdienu pasauli. Martā ar prieku uzņemam pirmo Eiropadomes priekšsēdētāju Herman van Rompuy, kurš mums piedāvā savu skatījumu par Eiropas pašreizējām problēmām.

Eiropas Politikas centra vadītājs Herman Van Rompuy ir Beļģijas un Eiropas politiķis un bijušais Beļģijas premjerministrs (2008-2009). Darbojoties Eiropadomes priekšsēdētāja amatā (2009–2014), viņam bija svarīga loma ES pasākumos reaģēšanai uz finanšu krīzi un Eiropas ekonomikas pārvaldības sistēmas stiprināšanā.

 

Herman van Rompuy: ''Šis nav laiks pesimistiem''

Kopš 2008. gada vienai krīzei seko otra – šo parādību sauc par “daudzkārtēju krīzi”. Daudzi vienkārši prāto, kas notiks tālāk, un tas parāda, kā ir palielinājušās bailes un nenoteiktība. Jāatzīst, ka lielākā daļa krīžu ir importētas. Tomēr Savienība ir pārvarējusi visus tos bīstamos šķēršļus, kas dažkārt ir apdraudējuši tās pastāvēšanu. Tas mums labi izdodas, taču tajā pašā laikā mums ir arī pozitīvi izaicinājumi. Vai mums tikpat labi izdodas tikt ar tiem galā?

Kad redzu, kā Savienība izmanto pandēmijas sociālo un ekonomisko seku apkarošanai paredzēto Atveseļošanas fondu, lai paātrinātu zaļo un digitālo pārkārtošanos, varu teikt, ka man ir cerība! Krīzes pārvarēšanu mēs apvienojam ar ilgtermiņa redzējumu, un šobrīd tas ir visgrūtākais uzdevums politikā, kurā dominē īstermiņa domāšana un rīcība.

EESK jaunumi

Konference par Eiropas nākotni: EESK ir apņēmusies dot aktīvu ieguldījumu, lai konference būtu sekmīga

EESK priekšsēdētājas Christa Schweng paziņojums

Esmu gandarīta par kopīgo deklarāciju, kurā Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome izziņo konferenci par Eiropas nākotni. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, būdama uzaicināta par novērotāju, ar nepacietību gaida iespēju aktīvi piedalīties debatēs.

Eiropas nākotnei jābūt ne tikai zaļai un digitālai, bet arī demokrātiskai

Rekonstrukcijai pēc pandēmijas jābūt iespējai atjaunot Eiropu uz jauna demokrātiskas līdzdalības pamata. EESK šogad rīkotajās Pilsoniskās sabiedrības dienās izskanēja viedoklis, ka tā būtu milzīga kļūda, ja tik maz cilvēku lemtu par tik daudzu likteni un nākotni.

Pilsoniskās sabiedrības dienas “Ilgtspējīga atveseļošana Eiropas pilsoņu nākotnei” notika no 1. līdz 5. martam, un šajās piecās dienās tiešsaistē notika interaktīvas debates, kurās piedalījās vairāk nekā 1400 cilvēku un kuru vērotāji pieslēdzās no tik tālām vietām kā Āfrika, Āzija, Ziemeļamerika un Dienvidamerika.

Jaunais Migrācijas un patvēruma pakts: maz solidaritātes un smags slogs pirmās ieceļošanas valstīm

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir atzinīgi novērtējusi jauno Migrācijas un patvēruma paktu, bet tā norāda, ka tajā ietvertos priekšlikumus būs grūti īstenot un ka to nevar saukt par īstu soli ceļā uz noturīgu un progresīvu Eiropas Savienības kopējo stratēģiju migrācijas un patvēruma jomā. Divos atzinumos, kuros tā analizē vairākus patvēruma pārvaldības un patvēruma procedūru regulu priekšlikumus, EESK atzīst, ka jaunais pakts visticamāk nevarēs nodrošināt patvēruma pieteikumu taisnīgu un efektīvu izskatīšanu.

Pilsoniskā sabiedrība ir gatava palīdzēt Eiropas Savienībai risināt ar digitālo finansējumu saistītās problēmas

Digitālais finansējums ir steidzami jāregulē, un Eiropas Komisija ir uz pareizā ceļa, lai to veiktu. Tas ir galvenais vēstījums trijos EESK atzinumos, kas pieņemti februāra plenārsesijā un kuros Komiteja atbalsta Komisijas jaunākos priekšlikumus par digitālās finanšu nozares regulējumu.

ES atveseļošana – organizētas pilsoniskās sabiedrības iesaistei ir svarīga nozīme

Nacionālie atveseļošanas un noturības plāni (NANP) būtu efektīvāki un lietderīgāki, ja pilsoniskās sabiedrības organizācijas tiktu iesaistītas ātrāk un plašāk. Tas ir galvenais vēstījums EESK februāra plenārsesijā pieņemtajā rezolūcijā “Organizētas pilsoniskās sabiedrības iesaiste nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos. Kas darbojas un kas ne?”, kas tika prezentēta debatēs, kurās piedalījās EESK priekšsēdētāja Christa Schweng un ES budžeta un administrācijas komisārs Johannes Hahn.

EESK aicina nodokļu sistēmu padarīt vienkāršāku un taisnīgāku gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) lielā mērā atbalsta Komisijas leģislatīvos priekšlikumus par taisnīgāku un vienkāršāku nodokļu sistēmu un uzslavē to koordināciju globālā līmenī.

24. februāra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā EESK pauž pilnīgu atbalstu Eiropas Komisijas tiesību aktu kopumam par taisnīgas un vienkāršas nodokļu sistēmas izveidi.

EESK uzskata, ka 2021. gada ES ekonomikas stratēģijā lielāka uzmanība būtu jāpievērš sociālajiem jautājumiem.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir pieņēmusi nostāju attiecībā uz ES ekonomikas prioritātēm 2021. gadā. Tā atzinīgi vērtē stratēģijā paredzētos pasākumus Covid-19 pandēmijas radīto problēmu risināšanai Eiropas zaļā kursa kontekstā, taču pauž nožēlu, ka Eiropas Komisijas ierosinātajā stratēģijā pārāk maz uzmanības ir veltīts sociālajiem jautājumiem. Komiteja arī brīdina, ka atbalsta pasākumus nedrīkst atcelt pārāk agri, un aicina izstrādāt jaunus fiskālos noteikumus, kas atspoguļos sociālo un ekonomisko realitāti pēc pandēmijas.

Eiropas Savienības renovācijas stratēģija ir absolūta nepieciešamība

Eiropas stratēģija Eiropas renovācijas vilnis ir absolūta nepieciešamība un ir vajadzīgs gan Eiropas Savienībai, gan tās pilsoņiem. EESK februāra plenārsesijā pieņemtajā Pierre Jean Coulon un Laurențiu Plosceanu izstrādātajā atzinumā EESK atbalsta Eiropas Komisijas izvirzīto ēku renovācijas priekšlikumu, jo tas dod iespēju rūpēties par “zaļākām ēkām, jaunām darbvietām un labāku dzīvi”.

EESK apņemas ar saturīgu vēstījumu papildināt Komisijas jaunās iniciatīvas

Paziņojums par Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu, par samaksas pārredzamību un par Personu ar invaliditāti tiesību stratēģiju 2021.-2030. gadam

Mēs ar entuziasmu gatavojamies strādāt pie trijām Eiropas Komisijas lielajām iniciatīvām: pie paziņojuma par Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu, priekšlikuma Direktīvai par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu un pie Personu ar invaliditāti tiesību stratēģijas 2021.-2030. gadam.

Grupu jaunumi

Eiropa ir labi sagatavota savu rūpniecības mērķu sasniegšanai

EESK Darba devēju grupa

EESK Darba devēju grupas sanāksme ar komisāra Thierry Breton piedalīšanos

Covid-19 pandēmija ir parādījusi, ka patiesa noturība ir atkarīga no pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus nodrošināšanas. Tas bija galvenais vēstījums, ko pauda ES iekšējā tirgus komisārs Thierry Breton, kurš piedalījās Darba devēju grupas ārpuskārtas sanāksmē (1. martā), lai apspriestu plašu tematu loku, sākot no vakcinācijas izvēršanas līdz pārskatītajai ES industriālajai stratēģijai un Eiropas ilgtspējīgai atveseļošanai.

Starptautiskā sieviešu diena: kādēļ tā joprojām vajadzīga?

Maria Nikolopoulou, EESK Darba ņēmēju grupa

Vai mūsdienās vēl ir jēga atzīmēt 8. martu jeb Starptautisko sieviešu dienu? Ir pagājuši vairāk nekā 110 gadi, kopš Klāra Cetkina ierosināja ieviest Darba sieviešu dienu, un vairāk nekā 40 gadi, kopš ANO pasludināja Sieviešu tiesību un Starptautiskā miera dienu. Aizvadītajā gadsimtā sabiedrība ir attīstījusies.

EESK pētījums par pilsoniskās sabiedrības atbildi uz Covid-19 pandēmiju

Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

12. martā augsta līmeņa konferencē “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas Covid-19 krīzes laikā un pēc tās: izaicinājumi un nākotne” grupa “Daudzveidība Eiropā” prezentēja jaunu pētījumu “Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbilde uz Covid-19 pandēmiju un Eiropā ieviestie ierobežojošie pasākumi”

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

8. marts: Starptautiskā sieviešu diena

Atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja rīko pilnībā virtuālu izstādi “Mākslinieciskums par dzimumu līdztiesību”.

Izstādē aplūkojami 25 plakāti, kas veltīti cīņai par dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām un kas atspoguļo 2030. gada programmu un ANO izvirzītos ilgtspējīgas attīstības mērķus, it īpaši 5. mērķi “Dzimumu līdztiesība”.

Izstāde tiek rīkota sadarbībā ar bezpeļņas tīklu Women Engage for a Common Future, kura mērķis ir abiem dzimumiem līdztiesīga un veselīga planēta visiem.

Nepalaidiet garām iespēju šeit aplūkot izstādi un video par tās atklāšanu!

Šī kultūras pasākuma rīkošanā piedalās Vienlīdzīgu iespēju un dažādības komiteja (COPEC). (ck)

Kopīga fotoizstāde “Āfrika un ES” saistībā ar Portugāles prezidentūru ES Padomē

Portugāļu māksliniece Ana Carvalho iepazīstina ar izstādi “Āfrika Lisabonā”, kurā atainota Āfrikas kultūras klātesamība un ietekme Lisabonā, savukārt Kaboverdē dzīvojošais afrikāņu mākslinieks José Pereira iepazīstina ar izstādi Ubuntu, kas parāda mierpilnu līdzāspastāvēšanu, atšķirību pieņemšanu un solidaritāti.

EESK 2. martā virtuālā pasākumā atklāja kopīgu fotoizstādi “Āfrika un ES”, klātesot priekšsēdētājas vietniekam komunikācijas jautājumos Cillian Lohan, ES un ĀKK koordinācijas komitejas priekšsēdētājam Carlos Trindade un abiem fotogrāfiju autoriem. Atklāšana notika ES un ĀKK koordinācijas komitejas – EESK Ārējo attiecību nodaļas pastāvīgās struktūrvienības – sanāksmē.

EESK tiešsaistes sarunas – atklājiet mūs tiešsaistē!

Vai zinājāt, ka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja nodrošina, ka vienkāršie iedzīvotāji visā kontinentā var ietekmēt Eiropas attīstību?

Pieteiciet apmeklējumu tiešsaistē un uzziniet, kāpēc apspriešanās, dialogs un konsenss ir mūsu darba pamatā, pārstāvot organizētu pilsonisko sabiedrību (tostarp darba devējus, arodbiedrības un tādas grupas kā profesionālās un sabiedriskās apvienības, lauksaimnieku organizācijas, jauniešu apvienības, sieviešu grupas, patērētāji, vides aktīvisti un daudzi citi..). (cl)