Dostępne języki:

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy
Co roku w tym miesiącu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale w tym roku 8 marca po raz kolejny przypominamy, jak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, aby kobiety mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w organach decyzyjnych politycznych i gospodarczych, mają niższe wskaźniki zatrudnienia i zarabiają mniej niż mężczyźni.

Ponadto obecna pandemia i światowy kryzys gospodarczy wyraźnie pokazały, że kobiety oraz osoby młode to grupy, które płacą najwyższą cenę, i wiele ze zmian, z trudem wywalczonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, może zniknąć. Ponadto kobiety ponoszą ciężar nieodpłatnej pracy domowej i opiekuńczej, a przymusowe wspólne zamieszkiwanie w czasach izolacji często prowadzi do wzrostu liczby przypadków przemocy ze względu na płeć.

Do odnotowania

Jedno pytanie do...

W naszej sekcji „Jedno pytanie do...” zadajemy członkiniom i członkom EKES-u pytanie na aktualny i szczególnie istotny temat.

W marcowej edycji poprosiliśmy Baibę Miltovičę, przewodniczącą Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego, o podzielenie się z czytelniczkami i czytelnikami EKES Info spostrzeżeniami na temat roli transportu kolejowego w kontekście celów Europejskiego Zielonego Ładu, zwłaszcza w 2021 r., który został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. (ehp)

Bardziej odporny i skuteczny system kolei

Pytanie EKES Info: Obecny rok to Europejski Rok Kolei. Projekt ten jest pomyślany jako wkład w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu w dziedzinie transportu i dotyczy zwłaszcza roli transportu kolejowego.
W tym kontekście, co sądzi Pani o dynamicznym podejściu do lepszego wykorzystania transportu kolejowego?

Baiba Miltovica, przewodnicząca Sekcji TEN

Unia Europejska ogłosiła ten rok Europejskim Rokiem Kolei, by zachęcić obywateli do częstszego korzystania z usług kolejowych w codziennym życiu. Główne powody, dla których ludzie nie wybierają na co dzień usług kolejowych, różnią się w poszczególnych krajach europejskich, ale ogólnie są to m.in. niekonkurencyjne ceny biletów, niewygoda i brak połączeń oraz długi czas podróży.

Niespodziewany gość

Każdego miesiąca zapraszamy niespodziewanego gościa, znaną osobę, która dzieli się swoim punktem widzenia na bieżące sprawy: jest to jak oddech świeżego powietrza, coś dla poszerzenia naszych horyzontów, inspiruje nas i uświadamia nam współczesny świat. W marcu mamy przyjemność gościć na naszych łamach Hermana van Rompuya, który sprawował pierwsze w historii przewodnictwo Rady Europejskiej, a teraz dzieli się z nami swoja wizją na temat aktualnych wyzwań stojących przed Europą.

Herman Van Rompuy, przewodniczący Centrum Polityki Europejskiej, jest belgijskim i europejskim politykiem, oraz byłym premierem Belgii (2008–2009). Jako przewodniczący Rady Europejskiej (2009–2014) odegrał kluczową rolę w działaniach podejmowanych przez UE w reakcji na kryzys finansowy, a także we wzmacnianiu ram europejskiego zarządzania gospodarczego.

 

Herman van Rompuy: „To nie jest czas dla czarnowidzów”.

Od 2008 roku doświadczaliśmy jednego kryzysu za drugim – co określa się mianem „wielokrotnego kryzysu”. Wielu ludzi naprawdę zastanawia się, co nowego zgotuje nam los, co pokazuje, jak bardzo nasiliły się strach i niepewność. Prawdą jest, że większość kryzysów jest importowana. Ale niewiele to zmienia. Unia pokonała wszystkie te niebezpieczne przeszkody, które czasami zagrażały jej istnieniu. Jesteśmy w tym dobrzy, ale jednocześnie mamy do czynienia z szeregiem pozytywnych wyzwań. Czy równie dobrze sprostamy im czoła?

Gdy widzę, jak Unia Europejska wykorzystuje Fundusz Odbudowy, który utworzono w celu przezwyciężenia społeczno-gospodarczych skutków pandemii i przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej, to wstępuje we mnie nadzieja! Łączymy zarządzanie kryzysowe z długoterminową wizją i jest to najtrudniejsze zadanie w dzisiejszej polityce, w której występuje obsesja na punkcie krótkoterminowego myślenia i działania.

Wiadomości EKES-u

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: EKES pragnie aktywnie przyczynić się do powodzenia konferencji

Oświadczenie przewodniczącej EKES-u Christy Schweng

Z zadowoleniem przyjmuję podpisanie wspólnej deklaracji Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady, która ustala zasady konferencji w sprawie przyszłości Europy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, zaproszony w charakterze obserwatora, jest gotów do aktywnego udziału w debacie.

Nie tylko zielono i cyfrowo: przyszłość Europy musi być także demokratyczna

Odbudowa po pandemii musi być szansą na odbudowę Europy w oparciu o nowe podstawy demokratycznego uczestnictwa. Podczas Dni Społeczeństwa Obywatelskiego w 2021 r. stwierdzono, że dużym błędem byłoby powierzenie losu i przyszłości tak wielu ludzi tak nielicznym.

Dni Społeczeństwa Obywatelskiego w EKES-ie, zorganizowane pod hasłem „Zrównoważona odbudowa dla przyszłości obywateli europejskich”, trwały od 1 do 5 marca. Obejmowały pięć dni interaktywnych debat online, w których wzięło udział ponad 1400 osób łączących się za pośrednictwem internetu nawet z miejsc tak odległych jak Afryka, Azja oraz Ameryka Północna i Południowa.

Nowy pakt o migracji i azylu: za mało solidarny i zbyt obciążający państwa członkowskie pierwszego wjazdu.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z zadowoleniem przyjął nowy pakt o migracji i azylu, ale zaznacza, że przedstawione w nim propozycje będą trudne do wdrożenia i nie można ich uznać za wyraźny krok w kierunku stworzenia odpornej i przyszłościowej wspólnej strategii UE w dziedzinie migracji i azylu. EKES stwierdza w dwóch opiniach zawierających analizę kilka wniosków w sprawie rozporządzeń dotyczących procedur azylowych i zarządzania azylem, że nowy pakt może nie być w stanie zapewnić sprawiedliwego i skutecznego rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu.

Społeczeństwo obywatelskie gotowe jest pomóc UE w sprostaniu wyzwaniom związanym z finansami cyfrowymi

Istnieje pilna potrzeba uregulowania finansów cyfrowych, a Komisja Europejska jest na dobrej drodze ku temu. Jest to główne przesłanie trzech opinii EKES-u przyjętych na lutowej sesji plenarnej, w których Komitet poparł najnowsze propozycje Komisji dotyczące uregulowania sektora finansów cyfrowych.

Odbudowa gospodarcza UE – zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego ma kluczowe znaczenie

Krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności byłyby bardziej wydajne i skuteczne, gdyby organizacje społeczeństwa obywatelskiego były szybciej i szerzej w nie angażowane. Takie jest główne przesłanie rezolucji w sprawieZaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności – co zdaje egzamin, a co nie?, przyjętej na sesji plenarnej EKES-u w lutym i przedstawionej w trakcie debaty z udziałem przewodniczącej EKES-u Christy Schweng i europejskiego komisarza ds. budżetu i administracji Johannesa Hahna.

EKES apeluje o prostsze i sprawiedliwe opodatkowanie w UE i poza nią

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zasadniczo popiera wnioski ustawodawcze Komisji dotyczące skuteczniejszego i sprawiedliwego opodatkowania i zachwala ich koordynację na szczeblu globalnym.

W opinii przyjętej przez Zgromadzenie Plenarne 24 lutego EKES wyraża pełne poparcie dla pakietu Komisji Europejskiej na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania.

Zdaniem EKES-u w strategii gospodarczej UE na 2021 r. należy zwrócić większą uwagę na kwestie społeczne.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął stanowisko w sprawie priorytetów gospodarczych UE na 2021 r. Komitet z zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte w ramach strategii w celu sprostania wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19 w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, ale wyraża rozczarowanie, że zaproponowana przez Komisję Europejską strategia poświęca zbyt mało uwagi kwestiom społecznym. Ostrzega również przed zbyt wczesnym wycofywaniem środków wsparcia i opowiada się za ustanowieniem nowych reguł fiskalnych odzwierciedlających realia społeczne i gospodarcze po pandemii.

Absolutnie niezbędna jest strategia renowacji UE

Europejska strategia Fala renowacji na potrzeby Europy jest absolutnie niezbędna dla Unii Europejskiej oraz jej obywatelek i obywateli. W opinii autorstwa Pierre’a Jeana Coulona i Laurențiu Plosceanu przyjętej na lutowej sesji plenarnej EKES popiera wniosek Komisji Europejskiej w sprawie renowacji budynków jako sposobu na ich ekologizację, tworzenie miejsc pracy i poprawę jakości życia.

EKES zobowiązuje się wnieść znaczący wkład w nowe inicjatywy Komisji

Oświadczenie w sprawie planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych, przejrzystości wynagrodzeń i strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030

Z niecierpliwością oczekujemy prac nad trzema głównymi inicjatywami Komisji: nad komunikatem w sprawie planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych, nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania, a także nad strategią na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030.

Aktualności z Grup

Europa jest dobrze przygotowana do realizacji swoich ambicji przemysłowych

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Spotkanie Grupy Pracodawców w EKES-ie z komisarzem Thierrym Bretonem

Pandemia COVID-19 pokazała, że prawdziwa odporność zależy od zabezpieczenia dobrego działania jednolitego rynku. Takie było główne przesłanie komisarza UE ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona, który wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Grupy Pracodawców (1 marca), aby omówić szeroki zakres tematów, od kwestii szczepionek po zmienioną strategię przemysłową UE i zrównoważoną odbudowę Europy.

Dlaczego wciąż potrzebujemy Międzynarodowego Dnia Kobiet

Maria Nikolopoulou, członkini EKES-u, Grupa Pracowników

Czy obchodzenie 8 marca Międzynarodowego Dnia Kobiet ma dziś jeszcze sens? Minęło ponad 110 lat, od kiedy Clara Zetkin zaproponowała ustanowienie Dnia Kobiet, a ponad 40 lat od ogłoszenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet i Pokoju na Świecie. Przez te sto lat wiele się zmieniło w naszych społeczeństwach.

Badanie EKES-u na temat reakcji społeczeństwa obywatelskiego na pandemię COVID-19

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

12 marca na konferencji wysokiego szczebla Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w trakcie pandemii COVID-19 i po niej: wyzwania i przyszłość Grupa „Różnorodność Europy” rozpoczęła badanie pt. Reakcja organizacji społeczeństwa obywatelskiego na pandemię COVID-19 i wynikające z niej środki ograniczające przyjęte w Europie.

Wydarzenia kulturalne

8 marca: Międzynarodowy Dzień Kobiet

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny organizuje w pełni wirtualną wystawę zatytułowaną Artivism for Gender Equality.

Na wystawie zaprezentowana zostanie seria 25 plakatów pokazujących codzienne wysiłki na rzecz zapewnienia równouprawnienia płci i praw kobiet i odzwierciedlających Agendę 2030 oraz cele zrównoważonego rozwoju ONZ, szczególnie cel 5 dotyczący równości płci.

Współorganizatorem wystawy jest Women Engage for a Common Future, nienastawiona na zysk sieć dążąca do uczynienia naszej planety sprawiedliwą pod względem płci i zdrową dla wszystkich.

Nie przegap szansy na zobaczenie wystawytutaj. Zapraszamy także do obejrzenia wideo transmitującego na żywo jej otwarcie!

To wydarzenie kulturalne jest współorganizowane z udziałem Komitetu ds. Równych Szans i Różnorodności (COPEC). (ck)

Wspólna wystawa fotograficzna Afryka–UE związana z prezydencją portugalską w Radzie UE

Portugalska artystka Ana Carvalho prezentuje prace na wystawie „Afryka w Lizbonie” osnutej wokół kwestii obecności i oddziaływania kultury afrykańskiej w Lizbonie, a afrykański artysta José Pereira tworzący w Republice Zielonego Przylądka – na wystawie „Ubuntu”, która propaguje pokojowe współistnienie, akceptację różnic i solidarność.

Dnia 2 marca EKES zainaugurował wspólną wystawę fotograficzną Afryka–UE na wirtualnym wydarzeniu z udziałem obojga fotografów, Cilliana Lohana, wiceprzewodniczącego ds. komunikacji i Carlosa Trindade, przewodniczącego Komitetu Monitorującego AKP–UE. Wydarzenie odbyło się podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego AKP–UE, stałego organu należącego do Sekcji Stosunków Zewnętrznych EKES-u.

Rozmowy internetowe EKES-u – Odkryj nas online!

Czy wiesz, że Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dba o to, by zwykłe obywatelki i zwykli obywatele mieli wpływ na rozwój Europy?

Zarezerwuj wizytę online i dowiedz się, dlaczego konsultacje, dialog i konsensus leżą w samym sercu naszych prac służących reprezentowaniu zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego (w tym pracodawców, związków zawodowych, grup takich jak organizacje zawodowe i wspólnotowe, organizacje rolników, stowarzyszenia młodzieżowe, ugrupowania kobiet, konsumentów, aktywistów ekologicznych itd.). (cl)