Kielivaihtoehdot:

Hyvät lukijat
Vietämme joka vuosi maaliskuussa kansainvälistä naistenpäivää, mutta 8. maaliskuuta on tänä vuonna taas surullinen muistutus siitä, miten paljon työtä on vielä tehtävä sen varmistamiseksi, että naiset voivat osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan.

Naiset ovat aliedustettuina poliittisissa ja talouden alan päätöksentekoelimissä, ja heidän työllisyysasteensa ja palkkatasonsa on matalampi kuin miehillä.

Vallitseva pandemiakriisi ja maailmanlaajuinen talouskriisi ovat sitä paitsi osoittaneet selvästi, että väestöryhmistä nimenomaan naiset joutuvat – nuorten ohella – maksamaan kriiseistä kovimman hinnan ja että viime vuosikymmeninä kovalla työllä saavutetut edistysaskeleet uhkaavat valua hiekkaan. Naiset tekevät myös suuremman osan palkattomasta kotitalous- ja hoivatyöstä, ja sulkutoimien aikainen ”pakkoyhdessäolo” lisää usein sukupuolittunutta väkivaltaa.

Tärkeitä päivämääriä

”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä, joita pidämme erityisen merkityksellisinä.

Maaliskuun numeroa varten pyysimme ”liikenne, energia, perusrakenteet ja tietoyhteiskunta” -jaoston puheenjohtajaa Baiba Miltovicaa kertomaan ETSK-infon lukijoille näkemyksistään rautatieliikenteen roolista Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden valossa, eritoten vuonna 2021, joka on nimetty Euroopan rautateiden teemavuodeksi. (ehp)

Kestävämmän ja tehokkaamman rautatiejärjestelmän kehittäminen

ETSK-info: Kuluva vuosi on nimetty Euroopan rautateiden teemavuodeksi. Hankkeen päätarkoituksena on edistää osaltaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista liikenteen alalla keskittyen erityisesti rautatieliikenteen rooliin.
Mikä ajattelette tätä taustaa vasten dynaamisesta lähestymistavasta rautatieliikenteen käytön lisäämiseen?

TEN-jaoston puheenjohtaja Baiba Miltoviča

Euroopan unioni on nimennyt tämän vuoden Euroopan rautateiden teemavuodeksi kannustaakseen kansalaisia käyttämään päivittäisessä elämässään entistä enemmän rautatieliikenteen palveluja. Suurimmat syyt, jotka estävät ihmisiä valitsemasta päivittäin junaliikennettä, vaihtelevat Euroopassa maittain. Tärkeimpiä syitä ovat se, että lippujen hinnat eivät ole kilpailukykyisiä, ja että mukavuudessa ja yhteyksissä on puutteita ja matkustusajat ovat pitkiä.

Yllätysvieras

Esittelemme joka kuukausi yllätysvieraan: tunnetun henkilön, joka jakaa kanssamme ajatuksiaan ajankohtaisista tapahtumista, avaa uusia näköaloja raikkaasti ja innostavasti ja saa meidät paremmin tietoisiksi maailmasta, jossa elämme. Maaliskuun numerossa meillä on kunnia saada vieraaksemme Eurooppa-neuvoston ensimmäinen puheenjohtaja Herman van Rompuy, joka kertoo Euroopan tämänhetkisistä haasteista.

Eurooppa-politiikan tutkimuskeskuksen EPC:n nykyinen puheenjohtaja Herman van Rompuy on belgialainen ja eurooppalainen poliitikko ja Belgian entinen pääministeri (2008–2009). Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana (2009–2014) hänellä oli keskeinen rooli EU:n vastauksissa finanssikriisiin ja Euroopan talouden ohjausjärjestelmän lujittamisessa.

 

Herman Van Rompuy: ”Nyt ei ole aika maalailla kauhukuvia”

EU on vuodesta 2008 lähtien kohdannut kriisin toisensa jälkeen – eräänlaisen kriisien suman. Monia askarruttaa, mitä seuraavaksi on edessä, ja tämä kertoo siitä, että pelko ja epävarmuus ovat lisääntyneet. On totta, että useimmat kriisit ovat saaneet alkunsa muualta. Mutta silti. Unioni on selvinnyt kaikista vaarallisista koettelemuksista, jotka ovat toisinaan jopa uhanneet sen olemassaoloa. Olemme hyviä taltuttamaan kriisejä, mutta meillä on edessämme myös myönteisiä haasteita. Osaammeko hoitaa ne yhtä hyvin?

Kun näen, miten EU hyödyntää covid-pandemian sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten torjumiseen tarkoitettua elpymisrahastoa ekologisen ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseen, olen toiveikas! Kriisinhallinta on yhdistetty pitkän aikavälin visioon, ja tämä on lyhytnäköisen ajattelun ja toiminnan riivaamassa nykypolitiikassa kaikkein vaikeinta.

Uutisia ETSK:sta

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi: ETSK on sitoutunut edistämään aktiivisesti konferenssin onnistumista

ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin kannanotto

Olen tyytyväinen Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston allekirjoittamaan yhteiseen julistukseen Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on kutsuttu mukaan tarkkailijaksi, ja komitea odottaa voivansa antaa aktiivisen panoksen keskusteluihin.

Euroopan tulevaisuuden on oltava paitsi vihreä ja digitaalinen myös demokraattinen

Kun Eurooppaa rakennetaan uudelleen pandemian jälkeen, sen on tarjottava tilaisuus tehdä tämä demokraattisen osallistumisen uudelta perustalta. Olisi valtava erehdys, jos niin monien tulevaisuus olisi niin harvojen käsissä, oli vuoden 2021 ETSK:n kansalaisyhteiskuntapäivillä kuultu sanoma.

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapäivät järjestettiin 1.–5. maaliskuuta otsikolla ”Euroopan kansalaisten tulevaisuuden turvaava kestävä elpyminen”. Viisipäiväiseen tapahtumaan kuului vuorovaikutteisia internetkeskusteluja, joihin osallistui 1 400 ihmistä aina Afrikasta, Aasiasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta asti.

Uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus: yhteisvastuu jää uupumaan ja ensimmäisille maahantulovaltioille lankeaa raskas taakka

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) suhtautuu myönteisesti uuteen muuttoliike- ja turvapaikkasopimukseen mutta katsoo, että siinä esitettyjä ehdotuksia on vaikea toteuttaa eikä niitä voida pitää selvänä askeleena kohti EU:n yhteistä joustavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa muuttoliike- ja turvapaikkastrategiaa. ETSK analysoi kahdessa lausunnossaan useita turvapaikka-asioiden hallintaa ja turvapaikkamenettelyjä koskevia asetusehdotuksia ja toteaa, ettei uudella sopimuksella välttämättä pystytä varmistamaan turvapaikkahakemusten oikeudenmukaista ja tehokasta käsittelyä.

Kansalaisyhteiskunta on valmis auttamaan EU:ta vastaamaan digitaalisen rahoituksen asettamiin haasteisiin

Digitaalista rahoitusta on ryhdyttävä sääntelemään kiireellisesti, ja Euroopan komissio on näin tehdessään oikealla tiellä. Tämä on keskeinen viesti ETSK:n helmikuun täysistunnossaan antamissa kolmessa lausunnossa, joissa komitea ilmaisee tukensa digitaalisen rahoituksen alan sääntelyä koskeville komission uusimmille ehdotuksille.

Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on ratkaisevan tärkeää EU:n elpymisen kannalta

Kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat olisivat tehokkaampia ja tuloksekkaampia, jos kansalaisyhteiskunnan organisaatiot pääsisivät osallistumaan niihin nykyistä ripeämmin ja kattavammin. Tämä on ETSK:n helmikuun täysistunnossa annetun päätöslauselman Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistuminen kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin – mikä toimii ja mitä ei? keskeinen sanoma. Päätöslauselma esiteltiin täysistunnossa ETSK:n puheenjohtajan Christa Schwengin ja budjetista ja hallinnosta vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin kanssa käydyn keskustelun yhteydessä.

ETSK perää yksinkertaisempaa, oikeudenmukaista verotusta EU:ssa ja sen ulkopuolella

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kannattaa laajalti komission lainsäädäntöehdotuksia tehokkaammasta ja oikeudenmukaisemmasta verotuksesta ja antaa kiitosta niiden sisältämästä, maailmanlaajuista koordinointia koskevasta tavoitteesta.

Täysistunnossa 24. helmikuuta antamassaan lausunnossa ETSK lupaa varauksettoman tukensa Oikeudenmukaista ja yksinkertaista verotusta koskevalle Euroopan komission säädöspaketille.

ETSK toteaa, että EU:n vuoden 2021 talousstrategiassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota sosiaalisiin kysymyksiin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on esittänyt kantansa EU:n vuoden 2021 talouden painopisteistä. Se on tyytyväinen toimiin, joita Euroopan komission ehdottamassa strategiassa yksilöidään covid-19-pandemian haasteisiin vastaamiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä, mutta on pettynyt siihen, että strategiassa kiinnitetään liian vähän huomiota sosiaalisiin kysymyksiin. Komitea myös varoittaa tukitoimenpiteiden asteittaisesta lakkauttamisesta liian varhaisessa vaiheessa ja kannattaa sellaisten uusien finanssipoliittisten sääntöjen laatimista, joissa otetaan huomioon pandemian jälkeiset sosiaaliset ja taloudelliset realiteetit.

EU:n perusparannusstrategia on ehdottoman välttämätön

Rakennusten perusparannusaaltoa koskeva eurooppalainen strategia on ehdottoman välttämätön ja Euroopan unionin ja sen kansalaisten kannalta tarpeellinen. Helmikuun täysistunnossa antamassaan lausunnossa, jonka olivat laatineet Pierre Jean Coulon ja Laurențiu Plosceanu, ETSK kannattaa rakennusten kunnostamista koskevaa Euroopan komission ehdotusta, jossa tavoitteena ovat rakennusten viherryttäminen, työpaikkojen luominen ja elämänlaadun parantaminen.

ETSK sitoutuu antamaan merkittävän panoksen komission uusiin aloitteisiin

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva toimintasuunnitelma, palkkauksen läpinäkyvyys ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021–2030

Odotamme kiinnostuneina mahdollisuutta käsitellä Euroopan komission kolmea keskeistä aloitetta: tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevasta toimintasuunnitelmasta, ehdotus direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla ja vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021–2030.

Uutisia ryhmiltä

Euroopalla on hyvät valmiudet saavuttaa tavoitteensa teollisuuden alalla

ETSK:n työnantajat-ryhmä

ETSK:n työnantajat-ryhmä tapasi komissaari Thierry Bretonin

Covid-19-pandemia on tuonut valokeilaan sen tosiasian, että todellinen selviytymiskyky riippuu sisämarkkinoiden täydestä toimintakyvystä. Tämä oli sisämarkkinoista vastaavan EU-komissaarin Thierry Bretonin tärkein viesti työnantajat-ryhmän 1. maaliskuuta pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa, jossa keskusteltiin monenlaisista aiheista rokotteiden käyttöönotosta aina tarkistettuun EU:n teollisuusstrategiaan ja Euroopan kestävään elpymiseen.

Kansainvälinen naistenpäivä on yhä tarpeellinen

Maria Nikolopoulou, ETSK:n työntekijät-ryhmän jäsen

Onko nykyäänkin vielä aiheellista viettää 8. maaliskuuta kansainvälistä naistenpäivää? On kulunut yli 110 vuotta siitä, kun Clara Zetkin ehdotti työssäkäyvien naisten päivää, ja yli 40 vuotta siitä, kun Yhdistyneet kansakunnat julisti kansainvälisen naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päivän. Yhteiskunnat ovat kehittyneet viime vuosisadan mittaan.

ETSK:n tutkimus kansalaisyhteiskunnan reaktiosta covid-19-pandemiaan

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

”Moninainen Eurooppa” -ryhmä julkaisi 12. maaliskuuta aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot covid-19-kriisin aikana ja sen jälkeen: haasteet ja tulevaisuus” järjestämänsä korkean tason konferenssin puitteissa uuden tutkimuksen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden reaktiosta covid-19-pandemiaan ja sen vuoksi Euroopassa käyttöönotettuihin rajoittaviin toimenpiteisiin (The response of civil society organisations to face the covid-19 pandemic and the consequent restrictive measures adopted in Europe).

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta

Kansainvälistä naistenpäivää juhlistaakseen Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestää kokonaan virtuaalisen näyttelyn otsikolla Artivism for Gender Equality (Sukupuolten tasa-arvoa ajava aktivistitaide).

Näytteillä on 25 julisteen sarja, joka kertoo kamppailusta sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta ja kuvastaa Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja YK:n vahvistamia kestävän kehityksen tavoitteita, eritoten sukupuolten tasa-arvoa koskevaa tavoitetta nro 5.

Näyttely järjestetään yhdessä voittoa tavoittelemattoman Women Engage for a Common Future -verkoston kanssa. Verkoston tavoitteena on planeetta, missä kaikki pystyvät elämään terveellisissä, sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden oloissa.

Itse näyttelyyn ja avajaisvideoon voi tutustua täällä!

Kulttuuritapahtuman järjestelyssä on mukana COPEC (yhtäläisten mahdollisuuksien pariteettikomitea). (ck)

Portugalin EU-puheenjohtajakauteen liittyvä Afrikka–EU-yhteisvalokuvanäyttely

Portugalilaisen taiteilijan Ana Carvalhon Africa in Lisbon -näyttelyssä kuvataan afrikkalaisen kulttuurin näkymistä ja vaikutusta Lissabonissa. Kap Verdellä asuvan afrikkalaisen taiteilijan José Pereiran Ubuntu-näyttely puolestaan edistää ajatusta rauhanomaisesta rinnakkainelosta, eroavaisuuksien hyväksymisestä ja solidaarisuudesta.

ETSK:ssa pidettiin 2. maaliskuuta Afrikka–EU-yhteisvalokuvanäyttelyn virtuaaliavajaiset, joihin osallistuivat viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja Cillian Lohan, EU:n ja AKT-maiden seurantakomitean puheenjohtaja Carlos Trindade sekä molemmat valokuvaajat. Avajaiset pidettiin ETSK:n ”ulkosuhteet”-jaostoon kuuluvan EU:n ja AKT-maiden seurantakomitean kokouksen yhteydessä.

ETSK:n verkkoesittelyt – löytöretki verkossa!

Tiesitkö, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitea huolehtii siitä, että tavalliset ihmiset kaikkialta Euroopasta pääsevät vaikuttamaan Euroopan kehittämiseen?

Varaa vierailusi verkossa ja ota selvää, miksi kuulemistilaisuudet, vuoropuhelu ja yhteisymmärrykseen pyrkiminen ovat komitean toiminnan ytimessä edustettaessa järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa (muun muassa työnantajat, ammattiliitot, ammattikuntien ja muiden yhteisöjen järjestöt, maataloustuottajien järjestöt, nuoriso-, nais-, kuluttaja-, ympäristö- ja monet muut järjestöt). (cl)