Beschikbare talen:

Beste lezers,
Elk jaar vieren we op 8 maart Internationale Vrouwendag. Helaas blijkt ook dit jaar hoeveel werk er nog verzet moet worden om ervoor te zorgen dat vrouwen volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in politieke en economische besluitvormingsorganen, hebben minder vaak werk en krijgen minder betaald dan mannen.

Bovendien is tijdens de huidige pandemie en de wereldwijde economische crisis duidelijk gebleken dat vrouwen, samen met jongeren, de hoogste prijs betalen en dat veel verbeteringen die de afgelopen decennia met grote moeite zijn bereikt, op losse schroeven zijn komen te staan. Tot slot komen onbetaalde huishoudelijke en zorgtaken op de schouders van vrouwen neer en leidt het gedwongen thuisblijven tijdens de lockdown vaak tot meer gendergerelateerd geweld.

Voor in uw agenda

Een vraag voor...

In onze rubriek “Een vraag voor...” vragen we EESC-leden om te reageren op een actuele vraag die ons bijzonder relevant lijkt.

Voor de maarteditie hebben we Baiba Miltovica, voorzitter van de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij, gevraagd om de lezers van EESC Info te laten weten hoe het spoorvervoer volgens haar kan bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal, zeker in 2021, dat is uitgeroepen tot Europees Jaar van de spoorwegen. (ehp)

Ontwikkeling van een veerkrachtiger en doeltreffender spoorwegsysteem

EESC info: “Dit jaar is uitgeroepen tot Europees Jaar van de spoorwegen. Dit initiatief is voornamelijk bedoeld om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal op het gebied van vervoer, met bijzondere aandacht voor de rol van het spoorvervoer.
Hoe kijkt u aan tegen een dynamische aanpak om het gebruik van het spoorvervoer te vergroten?

Baiba Miltovica, voorzitter van de afdeling TEN

De Europese Unie heeft dit jaar uitgeroepen tot Europees Jaar van de spoorwegen om mensen aan te moedigen in hun dagelijks leven meer gebruik te maken van de trein. De redenen die verhinderen dat mensen in Europa de trein kiezen voor hun dagelijkse verplaatsingen, verschillen per land, maar de belangrijkste zijn dure treintickets, gebrek aan comfort, slechte verbindingen en lange reistijden.

De verrassingsgast

Iedere maand stellen we een verrassingsgast voor, een welbekend iemand die zijn of haar kijk op actuele gebeurtenissen met ons deelt. Een frisse blik om ons gezichtsveld te verruimen en ons te inspireren met vernieuwende inzichten. In maart gunt Herman van Rompuy, thans voorzitter van het European Policy Centre en van 2009 tot 2014 de eerste voorzitter van de Europese Raad, ons een blik op wat volgens hem de uitdagingen zijn waar Europa voor staat.

Voordat hij de stap zette naar de Europese politiek, was Herman Van Rompuy onder meer Belgisch premier (2008-2009). Als voorzitter van de Europese Raad speelde hij een sleutelrol bij de reactie van de EU op de financiële crisis en bij de versterking van de economische governance van de EU.

 

Herman van Rompuy: “Geen tijd voor doemdenken”

Sinds 2008 hebben we de ene crisis na de andere te verwerken gekregen. Veel mensen vragen zich bevreesd af wat er ons nog te wachten staat, in een wereld met steeds meer onzekerheden. Hoewel de meeste crises van buiten kwamen, is de Unie er steeds in geslaagd om de problemen te boven te komen, kwesties die haar soms in haar voortbestaan bedreigden. Daar zijn we goed in, maar tegelijkertijd staan we ook voor uitdagingen. Gaan we daar even goed mee om?

Wanneer ik zie hoe de Unie het herstelfonds inzet om de sociale en economische gevolgen van de pandemie te bestrijden en tegelijkertijd de groene en digitale transitie te versnellen, ben ik hoopvol! We combineren crisisbeheer met een langetermijnvisie, en dat is in het huidige politieke klimaat, waarin kortetermijndenken en -handelen primeren, allesbehalve vanzelfsprekend.

Nieuws van het EESC

EESC vastbesloten actief bij te dragen aan succes van conferentie over de toekomst van Europa

Verklaring van EESC-voorzitter Christa Schweng

Het doet mij deugd dat de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad een gezamenlijke verklaring over de opzet van de conferentie over de toekomst van Europa hebben ondertekend. Het Europees Economisch en Sociaal Comité is als waarnemer uitgenodigd en verheugt zich erop actief deel te nemen aan de besprekingen.

Niet alleen groen en digitaal: de toekomst van Europa moet ook democratischer zijn

De wederopbouw na de pandemie moet worden aangegrepen om Europa een nieuw fundament van democratische participatie te geven. Het zou een grote vergissing zijn om zo weinigen te laten beslissen over het lot en de toekomst van zovelen, zo klonk het op de door het EESC georganiseerde dagen voor het maatschappelijk middenveld 2021.

De dagen voor het maatschappelijk middenveld stonden dit jaar in het teken van een duurzaam herstel voor de toekomst van de Europese burgers. Vijf dagen lang, van 1 t/m 5 maart 2021, werden interactieve onlinediscussies gehouden, die meer dan 1400 deelnemers en kijkers uit verre oorden als Afrika, Azië en Noord- en Zuid-Amerika trokken.

Nieuw migratie- en asielpact: weinig solidariteit en zware last voor de landen van eerste binnenkomst

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft het nieuwe migratie- en asielpact met open armen ontvangen, maar zegt dat de voorstellen moeilijk uitvoerbaar zijn en dat er geen sprake is van een duidelijke stap in de richting van een veerkrachtige en toekomstgerichte gemeenschappelijke EU-strategie voor migratie en asiel. In twee adviezen, waarin het zich buigt over verschillende voorstellen voor verordeningen op het gebied van asielbeheer en -procedures, stelt het EESC dat het nieuwe pact wellicht geen garantie biedt voor een eerlijke en efficiënte behandeling van asielaanvragen.

Het maatschappelijk middenveld wil de EU helpen de uitdagingen van het digitale geldwezen aan te gaan

Het digitale geldwezen moet dringend worden gereguleerd en de Europese Commissie is goed op koers om dit te doen. Dit is de belangrijkste boodschap in drie, tijdens de februarizitting goedgekeurde adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) waarin het zich achter de recente voorstellen van de Commissie voor de regulering van de digitale financiële sector schaart.

Herstel in de EU: de inbreng van het maatschappelijk middenveld is essentieel

De nationale plannen voor herstel en veerkracht (NPHV’s) zouden efficiënter en doeltreffender zijn als maatschappelijke organisaties er sneller en op grotere schaal bij zouden worden betrokken. Dit is de kern van de resolutie “Betrekken van maatschappelijke organisaties bij de nationale plannen voor herstel en veerkracht – Wat werkt en wat niet?”, aangenomen tijdens de februarizitting van het EESC en gepresenteerd tijdens een debat met EESC-voorzitter Christa Schweng en Johannes Hahn, Europees commissaris voor Begroting en Administratie.

Het EESC vraagt om een eenvoudigere en billijke belastingheffing in de EU en daarbuiten

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) steunt de wetgevingsvoorstellen van de Commissie inzake efficiëntere en billijkere belastingheffing en prijst het feit dat deze op mondiaal niveau worden gecoördineerd.

In een advies dat door de voltallige vergadering op 24 februari is goedgekeurd, schaart het EESC zich volledig achter het pakket van de Europese Commissie voor billijke en eenvoudige belastingheffing.

De economische strategie van de EU voor 2021 moet meer aandacht besteden aan sociale kwesties, aldus het EESC

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft zijn standpunt over de economische prioriteiten van de EU voor 2021 bepaald. Het juicht het toe dat de door de Europese Commissie voorgestelde strategie maatregelen bevat om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden tegen de achtergrond van de Europese Green Deal, maar betreurt het dat de strategie te weinig aandacht besteedt aan sociale kwesties. Het waarschuwt bovendien voor het al te vroeg afbouwen van steunmaatregelen en pleit voor nieuwe begrotingsregels die de sociale en economische realiteit na de pandemie recht doen.

De EU-strategie voor renovatie is een absolute must

De Europese strategie voor Een renovatiegolf voor Europa is een absolute must en van cruciaal belang voor de Europese Unie en haar burgers. In een advies van Pierre Jean Coulon en Laurențiu Plosceanu, dat tijdens de zitting van februari werd goedgekeurd, steunt het EESC het voorstel van de Europese Commissie over de renovatie van gebouwen als een manier om onze gebouwen te vergroenen, banen te scheppen en de levenskwaliteit te verbeteren.

Het EESC is voornemens een substantiële bijdrage te leveren aan de nieuwe initiatieven van de Commissie

Verklaring over het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, loontransparantie en de strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

Wij kijken ernaar uit om ons te buigen over de drie grote initiatieven van de Europese Commissie: een mededeling over het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten, een voorstel voor een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van belonings­transparantie en handhavingsmechanismen, en de strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030.

Nieuws van de groepen

Europa heeft het juiste gereedschap om zijn industriële ambities waar te maken

Door de groep Werkgevers van het EESC

Vergadering van de groep Werkgevers met Eurocommissaris Breton

De COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat echte veerkracht wordt bepaald door de vraag of de eengemaakte markt volledig kan functioneren. Dat was de kernboodschap van Eurocommissaris voor de Eengemaakte Markt Thierry Breton, die deelnam aan de buitengewone vergadering van de groep Werkgevers op 1 maart. Daar kwam een hele reeks onderwerpen ter sprake, van het vaccinatieprogramma tot de herziene industriestrategie van de EU en het duurzame herstel van Europa.

Waarom is Internationale Vrouwendag nog steeds nodig?

Door Maria Nikolopoulou, lid van de groep Werknemers van het EESC

Heeft het tegenwoordig nog nut om op 8 maart Internationale Vrouwendag te vieren? Het is al meer dan 110 jaar geleden dat Clara Zetkin voorstelde om de “dag van de werkende vrouw” in het leven te roepen en al meer dan 40 jaar geleden dat de VN de “internationale dag voor vrouwenrechten en internationale vrede” invoerde. Sindsdien zijn onze samenlevingen geëvolueerd.

Studie van het EESC over de reactie van maatschappelijke organisaties op COVID-19

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 12 maart heeft de groep Diversiteit Europa tijdens haar conferentie op hoog niveau over “Maatschappelijke organisaties tijdens en na COVID-19: welke uitdagingen en welke toekomst?” een nieuwe studie gelanceerd, getiteld “De reactie van maatschappelijke organisaties op de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen in Europa”.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

8 maart: Internationale Vrouwendag

In het kader van Internationale Vrouwendag heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité een 100 % virtuele tentoonstelling “Artivism for Gender Equality” opgezet.

Op de tentoonstelling zijn 25 posters te bewonderen die de strijd voor gendergelijkheid en vrouwenrechten illustreren en tegelijkertijd aanknopen bij de Agenda 2030 en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, met name doelstelling 5 inzake gendergelijkheid.

De tentoonstelling wordt gezamenlijk georganiseerd met “Women Engage for a Common Future”, een non-profitorganisatie die zich inzet voor een gendergelijke en gezonde planeet voor iedereen.

U kunt de digitale tentoonstelling hierbezichtigen, samen met een video van de live-inauguratie ervan!

Deze culturele activiteit wordt gezamenlijk georganiseerd met COPEC (Comité voor gelijke kansen en diversiteit) (ck)

Afrikaans-Europese fototentoonstelling in het kader van het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU

In de tentoonstelling Africa in Lisbon laat de Portugese fotografe Ana Carvalho zien hoe de aanwezigheid en invloed van de Afrikaanse cultuur in Lissabon de stad kleur hebben gegeven, terwijl haar Afrikaanse collega José Pereira, die in Kaapverdië woont, met zijn expositie Ubuntu de nadruk legt op een manier van vreedzame co-existentie, acceptatie van verschillen en solidariteit.

Deze gecombineerde Afrikaans-Europese fototentoonstelling werd op 2 maart jl. geopend in (virtuele) aanwezigheid van Cillian Lohan, vicevoorzitter voor Communicatie, Carlos Trindade, voorzitter van het follow-upcomité EU-ACS, en de twee fotografen. De opening vond plaats in het kader van een bijeenkomst van het follow-upcomité EU-ACS, een permanent orgaan dat deel uitmaakt van de afdeling Externe Betrekkingen van het EESC.

Online Talks: Maak online kennis met het EESC!

Wist je dat dankzij het Europees Economisch en Sociaal Comité ook de gewone burger overal in Europa mee kan beslissen over de richting die Europa uitgaat?

Boek je onlinebezoek en ontdek waarom overleg, dialoog en consensus centraal staan in ons werk als vertegenwoordiger van de maatschappelijke organisaties (waaronder werkgevers, vakbonden en groepen zoals beroeps- en gemeenschapsorganisaties, landbouwersorganisaties, jongerenverenigingen, vrouwengroepen, consumenten, milieuactivisten en vele andere ...). (cl)