Tilgængelige sprog:

Kære læsere,
i denne måned fejrer vi hvert år den internationale kvindedag, men i år er den 8. marts igen en sørgelig påmindelse om, hvor meget der stadig skal gøres for at sikre, at kvinder kan deltage fuldt ud i samfundet.

Kvinder er underrepræsenteret i politiske og økonomiske beslutningstagende organer, har lavere beskæftigelsesfrekvens og tjener mindre end mænd.

Derudover har den nuværende pandemi og den globale økonomiske krise tydeligt vist, at kvinder sammen med de unge er de grupper, der betaler den højeste pris, samtidig med at mange af de hårdt tilkæmpede fremskridt, der er opnået i de seneste årtier, er i fare for at blive omstødt. Endelig bærer kvinder byrden ved ulønnet husligt arbejde og omsorgsarbejde samt påtvunget samliv i perioder med nedlukning, hvilket ofte fører til en stigning i tilfældene af kønsbaseret vold.

Vigtige datoer

Et spørgsmål til …

I vores rubrik "Et spørgsmål til …" beder vi EØSU-medlemmer svare på et aktuelt spørgsmål, som vi finder særlig relevant.

Til martsudgaven bad vi Baiba Miltovica, formand for Sektionen for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, om at dele sine synspunkter med læserne af EØSU info om jernbanetransportens rolle i forbindelse med målene under den europæiske grønne pagt, navnlig i 2021, der er blevet erklæret for det europæiske jernbaneår. (ehp)

Udvikle et mere robust og effektivt jernbanesystem

EØSU info-spørgsmål: "Dette år er blevet erklæret for det europæiske jernbaneår. Hovedmålet med dette projekt er at bidrage til opfyldelsen af målene i den europæiske grønne pagt vedrørende transport med særlig fokus på jernbanetransportens rolle.
Hvad er på denne baggrund dit syn på en dynamisk tilgang for at fremme anvendelsen af jernbanetransport?"

Baiba Miltovica, formand for TEN-sektionen

Den Europæiske Union har erklæret dette år for det europæiske jernbaneår for at anspore borgerne til at gøre mere brug af jernbanetjenester i deres dagligdag. De vigtigste årsager, der hindrer borgerne i at vælge jernbanetjenester på daglig basis, er forskellige fra det ene europæiske land til det andet, idet hovedårsagerne er ukonkurrencedygtige billetpriser, manglende komfort og forbindelser samt lange rejsetider.

Månedens gæst

Hver måned præsenterer vi månedens gæst, som er en velkendt person, der giver os sit syn på aktuelle begivenheder: en mundfuld frisk luft for at udvide vores horisont, inspirere os og gøre os mere opmærksomme på verden i dag. I vores martsudgave er vi glade for kunne præsentere Herman van Rompuy, der var den første formand for Det Europæiske Råd, og som fortæller om sit syn på Europas aktuelle udfordringer.

Herman Van Rompuy, som er formand for European Policy Centre, er belgier og europæisk politiker samt tidligere premierminister i Belgien (2008-2009). I sin egenskab af formand for Det Europæiske Råd (2009-2014) spillede han en vigtig rolle i EU's reaktion på den finansielle krise og i at styrke rammerne for den europæiske økonomiske styring.

 

Herman van Rompuy: ''Det er ikke tid til dommedagsprofeter''

Siden 2008 har vi haft den ene krise efter den anden eller nærmest én lang, sammenhængende krise. Mange mennesker spekulerer simpelthen over, hvad der bliver det næste, hvilket viser, hvordan frygten og usikkerheden er vokset. Det er rigtigt, at de fleste kriser er importeret. Men alligevel. Unionen har overvundet alle de farlige forhindringer, der gennem tiden har truet dens eksistens. Det er vi gode til, men samtidig har vi også positive udfordringer. Er vi lige så gode til at håndtere dem?

Når jeg ser, hvordan Unionen bruger genopretningsfonden til at bekæmpe pandemiens sociale og økonomiske konsekvenser for at fremskynde den miljømæssige og digitale omstilling, mærker jeg håb! Vi kombinerer krisestyring med en langsigtet vision, og det er det allersværeste at gøre i politik i dag, hvor alt handler om kortsigtet tænkning og handling.

EØSU-nyt

Konferencen om Europas fremtid: EØSU er fuldt opsat på at bidrage aktivt til at gøre konferencen til en succes

Erklæring fra EØSU's formand, Christa Schweng

Jeg glæder mig over undertegnelsen af den fælles erklæring fra Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet, som beskriver konferencen om Europas fremtid. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er indbudt som observatør og ser frem til at bidrage aktivt til debatten.

Ikke kun grøn og digital: Europas fremtid skal også være mere demokratisk

Genopbygningen efter pandemien skal være en lejlighed til at genopbygge Europa på et nyt grundlag af demokratisk deltagelse. Det ville være en enorm fejltagelse, hvis så manges skæbne og fremtid blev bestemt af så få, lød budskabet under EØSU-civilsamfundsdagene 2021.

EØSU-civilsamfundsdagene med titlen "En bæredygtig genopretning for Europas borgeres fremtid" fandt sted den 1.-5. marts og bestod i fem dage med interaktive onlinedebatter med deltagelse af mere end 1.400 personer, der var tilsluttet så langt væk fra som Afrika, Asien og Nord- og Sydamerika.

Civilsamfundet er parat til at hjælpe EU med at tackle udfordringerne i forbindelse med digital finans

Der er et presserende behov for at udarbejde en samlet lovgivning for digital finans, og Kommissionen er på rette spor i den forbindelse. Dette er hovedbudskabet i tre EØSU-udtalelser, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i februar, hvor udvalget støtter Kommissionens seneste forslag til regulering af den digitale finansielle sektor.

Genopretning i EU – Inddragelse af det organiserede civilsamfund er nøglen til succes

De nationale genopretnings- og resiliensplaner ville være mere effektive, hvis civilsamfundsorganisationer blev inddraget hurtigere og mere omfattende. Det er det centrale budskab i resolutionen om inddragelse af det organiserede civilsamfund i de nationale genopretnings- og resiliensplaner – Hvad virker, hvad virker ikke?, som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i februar og fremlagt under en debat med EØSU's formand Christa Schweng og EU's kommissær med ansvar for budget og administration, Johannes Hahn.

EØSU efterlyser en mere enkel og fair beskatning i og uden for EU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) støtter bredt Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om mere effektiv og fair beskatning og anbefaler en generel koordinering af disse.

I sin udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen den 24. februar, giver EØSU sin fulde støtte til Kommissionens pakke om fair og enkel beskatning.

EU's økonomiske strategi for 2021 bør have større fokus på sociale spørgsmål, siger EØSU

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har vedtaget sin holdning til EU's økonomiske prioriteter for 2021. Udvalget glæder sig over de skridt, der med strategien bliver taget for at tackle udfordringerne forbundet med covid-19-pandemien inden for rammerne af den europæiske grønne pagt. Udvalget er dog skuffet over, at Kommissionens forslag til strategi har for lidt fokus på sociale spørgsmål. Udvalget advarer også mod at udfase støtteforanstaltningerne for tidligt og mener, at der bør indføres nye finanspolitiske regler, som afspejler den sociale og økonomiske realitet efter pandemien.

EU's renoveringsstrategi er en absolut nødvendighed

Den europæiske strategi med titlen ”En renoveringsbølge for Europa” er en absolut nødvendighed og uundværlig for Den Europæiske Union og EU-borgerne. I en udtalelse udarbejdet af Pierre Jean Coulon og Laurențiu Plosceanu, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i februar, bakker EØSU op om Kommissionens forslag om bygningsrenovering som en metode til at skabe ”grønnere bygninger, flere arbejdspladser, bedre levevilkår”.

EØSU forpligter sig til at yde et vægtigt bidrag til Kommissionens nye initiativer

Erklæring om handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder og strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030

Vi ser frem til at arbejde på Kommissionens tre store initiativer: en meddelelse om handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder, et forslag til direktiv til styrkelse af anvendelsen af princippet om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi mellem mænd og kvinder gennem løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer og strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030.

Nyt fra grupperne

EU er godt rustet til at opfylde sine industrielle ambitioner

Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Møde mellem EØSU's Arbejdsgivergruppe og kommissær Thierry Breton

Covid-19-pandemien har gjort det tydeligt, at reel modstandsdygtighed kun kan opnås ved at sikre et fuldt fungerende indre marked. Dette var hovedbudskabet fra EU's kommissær med ansvar for det indre marked, Thierry Breton, som deltog i Arbejdsgivergruppens ekstraordinære møde (1. marts) for at drøfte en lang række emner lige fra udrulningen af vacciner til EU’s reviderede industristrategi og Europas bæredygtige genopretning.

Den internationale kvindedag: Derfor er den stadig nødvendig

Af Maria Nikolopoulou, medlem af EØSU's Arbejdstagergruppe

Giver det mening den dag i dag at fejre den internationale kvindedag den 8. marts? Det er over 110 år siden, at Clara Zetkin foreslog at oprette arbejdende kvinders dag, og over 40 år siden, at De Forenede Nationer erklærede dagen for den internationale dag for kvinders rettigheder og international fred. Samfundet har udviklet sig i det sidste århundrede.

EØSU's studie om civilsamfundets reaktion på covid-19

Af EØSU's Gruppe Diversitet Europa

Den 12. marts afholdt Gruppen Diversitet Europa sin konference på højt plan "Civil Society Organisations during and after COVID-19: what challenges and what future?", hvor den lancerede en ny studie med titlen "Civilsamfundets organisationers reaktion på covid-19-pandemien og de deraf følgende restriktive foranstaltninger, der er blevet vedtaget i Europa"

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

8. marts: den internationale kvindedag

Til markering af den internationale kvindedag arrangerer Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en 100 % virtuel udstilling med titlen Artivism for Gender Equality

Udstillingen omfatter en serie på 25 plakater, der illustrerer kampen for ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder og afspejler 2030-dagsordenen og verdensmålene for bæredygtig udvikling, særligt verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene.

Udstillingen arrangeres sammen med Women Engage for a Common Future, et nonprofitnetværk, der arbejder på at sikre en kønsretfærdig og sund verden for alle.

Gå ikke glip af muligheden for at se udstillingen her, hvor der også kan ses en liveoptagelse af lanceringen af udstillingen!

Denne kulturelle aktivitet afholdes sammen med COPEC (Det Paritetiske Ligestillingsudvalg) (ck)

En fælles Afrika-EU-fotoudstilling i tilknytning til det portugisiske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

Den portugisiske kunstner Ana Carvalho præsenterer udstillingen Afrika i Lissabon om afrikansk kulturs tilstedeværelse og indflydelse i Lissabon, mens den afrikanske kunstner José Pereira med base i Kap Verde præsenterer udstillingen Ubuntu, der handler om fredelig sameksistens, accept af forskelle og solidaritet.

EØSU lancerede den 2. marts den fælles Afrika-EU-fotoudstilling ved en virtuel begivenhed med deltagelse af Cillian Lohan, næstformand med ansvar for kommunikation, Carlos Trindade, formand for opfølgningsudvalget AVS/EU, og de to fotografer. Lanceringen fandt sted under mødet i opfølgningsudvalget AVS/EU, et stående organ, der henhører under EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser.

EØSU Online Talks – Find os online!

Vidste du, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sikrer, at almindelige mennesker over hele kontinentet har indflydelse på Europas udvikling?

Book dit besøg online, og find ud af, hvorfor høring, dialog og konsensus er kernen i vores arbejde, hvor vi repræsenterer det organiserede civilsamfund (herunder arbejdsgivere, fagforeninger og grupper som faglige og lokale foreninger, landbrugsorganisationer, ungdomsforeninger, kvindegrupper, forbrugere, miljøforkæmpere og mange flere). (cl)