Podcast – Il-fehma tal-organizzazzjonijiet lokali – S2, E5: Mingħajr il-libertà tal-media, m’hemm l-ebda demokrazija

Minkejja li huwa minnu li l-UE għadha l-aktar post sikur għall-ġurnalisti fid-dinja, dan jista’ faċilment jinbidel hekk kif it-tendenza attwali ta’ intimidazzjoni, fastidju u saħansitra qtil tal-ġurnalisti tidher li qed tiżdied.

Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Għeżież qarrejja,

Aktar kmieni f’Ottubru, il-Kummissjoni Ewropea adottat il-programm ta’ ħidma għall-2022 – “Insaħħu l-Ewropa flimkien”, li jenfasizza l-bini mill-ġdid ta’ soċjetà ta’ wara l-COVID-19 aktar ġusta u aktar reżiljenti, u fl-istess ħin tiġi aċċellerata t-tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali. Nilqa’ bi pjaċir il-fatt li ġew ikkunsidrati ħafna mir-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fir-riżoluzzjoni tal-KESE, li ġiet adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Ġunju.

Dati tad-Djarju

Dritt għall-punt!

Dritt għall-punt!

Fil-kolonna tagħna “Dritt għall-punt” nistaqsu lill-membri tal-KESE dwar opinjonijiet importanti tal-UE li għandhom impatt fuq il-ħajja ta’ kuljum fl-UE.

Illum se ngħaddu l-kelma lil Giuseppe Guerini, relatur għall-Opinjoni dwar l-ekonomiji tal-pjattaformi diġitali u speċjalment tal-kooperattivi ta’ pjattaforma.

Giuseppe Guerini – L- ekonomija tal-pjattaformi diġitali: fenomenu li qed jespandi b’mod rapidu, li jmur lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea stess

Il-pjattaformi diġitali jibnu “spazju virtwali” fejn iseħħu l-interazzjonijiet u l-iskambji, li huma ħafna aktar minn sempliċi tqabbil bejn il-provvista u d-domanda, li jistgħu jeżerċitaw setgħa ta’ kontroll dejjem aktar irfinuta u influwenza fil-konfront tal-ħaddiema, il-fornituri u l-utenti. Huma wkoll opportunità straordinarja għal innovazzjoni fixkiela, billi joffru servizzi ġodda għall-klijenti u opportunitajiet ġodda ta’ impjieg. Dan huwa possibbli permezz tal-użu ta’ sistemi ta’ tfassil ta’ profili u l-użu estensiv ta’ data, bl-applikazzjoni ta’ sistemi ta’ intelliġenza artifiċjali u algoritmi determinati minn dawk li jirregolaw il-pjattaformi.

“Mistoqsija waħda lil...”

Mistoqsija lil…

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil ...”, staqsejna lil Sophie Wiegand twieġeb għal suġġett li ġibed l-attenzjoni tal-pubbliku, il-COP26 fi Glasgow.

Sophia Wiegand: COP26 kienet ta diżappunt għaż-żgħażagħ, iżda għad hemm it-tama

KESE Info: Is-Summit COP26 fi Glasgow laħaq l-aspettattivi tal-ġenerazzjoni żagħżugħa, li b’mod attiv qed jitolbu soluzzjonijiet effettivi għall-ġlieda kontra t-tisħin globali?

Aqta' min hi l-persuna mistiedna?

Il-mistieden sorpriża

Kull xahar, fil-kolonna tagħna “Il-mistieden sorpriża”, se nkunu qed nintroduċu personalità li ħidmitha u l-impenn tagħha huma ta’ ispirazzjoni għal oħrajn. Nammirawhom għall-kuraġġ, il-perseveranza u l-lealtà għall-ideali tagħhom.

 

Matthew Caruana Galizia: Nagħmel l-almu tiegħi biex naċċerta ruħi li ommi ma mititx għalxejn

Intervista esklużiva ma’ Matthew Caruana Galizia, ġurnalist investigattiv u direttur tal-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia f’Malta.

“Naħdem fil-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia f’Malta, li hija msemmija għal ommi, Daphne. Hija ħadmet bħala ġurnalista għal 30 sena, u kienet tinvestiga korruzzjoni ta’ livell għoli u kwistjonijiet soċjali f’Malta, u nqatlet waqt li kienet qiegħda taħdem fuq waħda mill-aktar investigazzjonijiet importanti tagħha, fis-16 ta’ Ottubru 2017. Jiena xhud ta’ dan il-qtil. U minn dak iż-żmien ’l hawn, flimkien mal-familja tiegħi, qegħdin niġġieldu sabiex isseħħ il-ġustizzja fil-konfront tagħha”.

Aħbarijiet tal-KESE

Il-politika kummerċjali futura tal-UE jeħtieġ li tkun miftuħa, ġusta, inklużiva u sostenibbli

F’dibattitu fil-plenarja dwar il-futur tal-politika kummerċjali tal-UE dwar ir-realtà globali li qed tinbidel, il-KESE enfasizza li kummerċ miftuħ, ġust, inklużiv u sostenibbli huwa l-uniku kummerċ li jwassal għal irkupru reżiljenti u jġib prosperità lin-negozji u lin-nies. Huwa rrikonoxxa wkoll ir-rwol ewlieni tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ f’dan l-isforz.
 

Il-ksur tal-libertajiet u d-drittijiet taż-żona Schengen jeħtieġ jiġi indirizzat

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) laqa’ l-istrateġija l-ġdida tal-UE għall-futur taż-żona Schengen, imressqa mill-Kummissjoni Ewropea. Madankollu, wissa li l-UE u l-Istati Membri huma obbligati jirrispettaw il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fir-rigward tal-ġestjoni tal-fruntieri tal-UE u dawk nazzjonali, il-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, u l-politiki dwar il-migrazzjoni u l-ażil.

Il-politika industrijali: wasal iż-żmien għall-UE biex tagħmel aktar milli tikkoreġi l-fallimenti tas-suq

Kif tiġi żgurata bl-aħjar mod l-awtonomija strateġika tal-industrija Ewropea kien il-fokus ta’ dibattitu dwar il-politika industrijali fis-sessjoni plenarja tal-KESE ta’ Ottubru.

Inreġġgħu lura x-xejriet negattivi fl-istat tad-dritt fl-UE kollha permezz tas-soċjetà ċivili

Il-konferenza dwar id-Drittijiet Fundamentali u l-Istat tad-Dritt organizzata mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ħarġet fid-dieher ksur serju u xejriet negattivi fl-erba’ oqsma koperti mill-Mekkaniżmu Ewropew tal-Istat tad-Dritt (il-ġustizzja, il-korruzzjoni, il-mezzi ta’ komunikazzjoni u s-sistemi ta’ kontrokontrolli). Il-KESE enfasizza li s-soċjetà ċivili hija attur dinamiku fid-difiża ta’ dan il-prinċipju fundamentali tal-UE.

 

L-irkupru ekonomiku tal-UE – Ir-rwol tas-soċjetà ċivili jeħtieġ aktar ċarezza

L-implimentazzjoni tal-Pjani Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reżiljenza (NRRPs) fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-UE teħtieġ sistemi ta’ governanza ċċarati. Id-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet bejn il-livelli ċentrali, reġjonali u lokali għadha mhix ċara. Il-KESE qed jallerta dwar dan u, fl-Opinjoni dwar L-Istrateġija Annwali għat-Tkabbir Sostenibbli 2021 adottata fis-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Ottubru u mfassla minn Gonçalo Lobo Xavier, jenfasizza li l-mekkaniżmi għall-involviment tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-imsieħba soċjali fil-fażijiet ta’ implimentazzjoni, monitoraġġ u aġġustament tal-NRRPs jeħtieġu aktar ċarezza.

5G – il-KESE jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli tivvaluta l-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent

Il-Kummissjoni Ewropea għandha timxi ‘l quddiem fil-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt multisettorjali tat-teknoloġiji l-ġodda tal-5G u tas-6G. Jinħtieġu għodod u miżuri biex jiġu indirizzati r-riskji u l-vulnerabbiltajiet. Fl-Opinjoni mfassla minn Dumitru Fornea u adottata mill-assemblea fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru, il-KESE jieħu pożizzjoni soda, u jinnota li l-kwistjonijiet soċjali, tas-saħħa u ambjentali jeħtieġ li jiġu eżaminati, bl-involviment taċ-ċittadini u l-atturi rilevanti kollha, minkejja l-fatt li d-dibattitu dwar l-implimentazzjoni tan-networks 5G inbidel f’diskussjoni politika kontroversjali.

Il-KESE jgħid li l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar l-avjazzjoni ekoloġika għandha lok għal titjib

L-inizjattiva l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea biex tħaffef it-tkabbir ta’ suq għal fjuwils tal-avjazzjoni sostenibbli (SAF) hija pass fid-direzzjoni t-tajba, iżda huma meħtieġa xi modifiki biex jiġi żgurat li tista’ tiġi implimentata b’mod effettiv, mingħajr ma jinħolqu distorsjonijiet. Dan huwa l-messaġġ ewlieni tal-Opinjoni dwar il-proposta RefuelEU Aviation, abbozzata minn Thomas Kropp u adottata fil-plenarja ta’ Ottubru.

Il-KESE jgħid li huwa essenzjali li nerġgħu nikkunsidraw il-prijoritajiet u npoġġu s-sigurtà u s-sostenibbiltàtal-ikel fil-quċċata tal-aġenda tal-UE.

L-avvenimenti reċenti kkawżati mill-COVID-19, it-temp estrem minħabba t-taqlib fil-klima, l-attakki ċibernetiċi u l-Brexit juru l-ħtieġa li nerġgħu nikkunsidraw il-prijoritajiet u mtejbu r-reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-sistemi tal-ikel tal-UE, billi tissaħħaħ l-awtonomija tagħha. Is-sigurtà tal-ikel mhix awtomatika għal bosta ċittadini tal-UE.

Żvilupp rurali u urban sostenibbli u bilanċjat huwa s-soluzzjoni għall-benesseri taċ-ċittadini tal-UE, jgħid il-KESE

Il-KESE jistieden lil dawk li jfasslu l-politika biex jimplimentaw strateġija komprensiva u olistika għal żvilupp rurali u urban bilanċjat, koeżiv, ekwu u sostenibbli. Dan se jinvolvi l-isfruttar għaqli tar-rwol tal-komunitajiet lokali, it-tisħiħ tal-industriji tradizzjonali u l-ħolqien ta’ attivitajiet ekonomiċi u opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda fiż-żoni rurali, filwaqt li jitrawmu sinerġiji maż-żoni urbani.

Regoli fiskali tal-UE – il-KESE jappella għal riformi

Il-qafas fiskali tal-UE jeħtieġ li jiġi rivedut Dan għandu jsir mhux biss biex l-ekonomija tiġi stabbilizzata fuq terminu medju, iżda wkoll biex tiġi ffinanzjata t-trasformazzjoni soċjoekoloġika tal-ekonomija tagħna u biex jiġu garantiti impjiegi sħaħ, impjiegi ta’ kwalità għolja u tranżizzjonijiet ġusti. L-opinjoni mfassla minn Dominika Biegon u adottata mill-assemblea fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru hija ċara: il-Kummissjoni Ewropea għandha tipproċedi bir-reviżjoni tal-qafas ta’ governanza ekonomika tal-UE.

 

Ir-reklamar sostenibbli għandu s-setgħa li jixpruna t-tranżizzjoni ekoloġika tal-Ewropa

F’Opinjoni fuq inizjattiva proprja adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru, il-KESE stabbilixxa miżuri għar-reklamar biex jadatta għall-isfidi tat-tibdil fil-klima u l-irkupru wara l-pandemija filwaqt li jkompli jaqdi r-rwol importanti tiegħu fl-ekonomija u l-kultura tal-Ewropa.

Strateġija industrijali sostenibbli għall-UE trid tkun inklużiva u tqis l-impatti soċjali sabiex tkun ta’ suċċess

Strateġija industrijali ta’ wara l-pandemija sabiex tiżgura rkupru b’saħħtu trid tinkludi lis-soċjetà ċivili, jenfasizza l-KESE f’rapport reċenti dwar l-abbozz ta’ strateġija industrijali ġdida tal-UE. Hija trid tiffoka fuq is-sostenibbiltà u l-benesseri, tkejjel l-impatt soċjali u tippromovi sistema tal-kura tas-saħħa effiċjenti u aċċessibbli.

Il-KESE jappella għal politiki ġodda tal-UE li jappoġġjaw l-industrija tal-ħġieġ

Żieda fid-djalogu dwar it-tranżizzjoni lejn soċjetà newtrali għall-klima, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) talab li tittieħed aktar azzjoni biex tiġi protetta l-industrija Ewropea tal-ħġieġ.

It-tagħlim imħallat: l-aċċess ugwali, il-perkors skolastiku sħiħ u l-ħiliet soċjali ma għandhomx jiġu ppreġudikati

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) esprima xi riżervi għall-proposta reċenti tal-Kummissjoni dwar l-introduzzjoni ta’ tagħlim imħallat – it-tagħlim tradizzjonali mmexxi mill-għalliema flimkien ma’ attivitajiet online jew indipendenti – fl-edukazzjoni primarja u sekondarja, u jqajjem dubji dwar it-tempestività tiegħu fid-dawl tal-effett kbir li l-pandemija tal-COVID-19 kellha fuq is-sistemi edukattivi fl-Ewropa u lil hinn.

Il-ħtieġa għall-kura fit-tul ta’ kwalità għolja mistennija tiżdied

Ir-rati eċċessivi ta’ mortalità matul din il-kriżi pandemika żvelaw problemi strutturali u sistemiċi fil-mudell tal-kura fid-dar tal-anzjani. Barra minn hekk, iż-żieda fl-istennija tal-għomor u ż-żieda konsegwenti fin-numru ta’ anzjani fis-snin li ġejjin, jindikaw il-ħtieġa li l-mudell tal-kura jiġi riformat.

Kun konness u ejja nibqgħu f’kuntatt!

Is-seminar dwar “Nikkollegaw l-UE” 2021 f’Lisbona għadda. Għall-erbatax-il darba, iltqajna ma’ esperti tal-komunikazzjoni mis-soċjetà ċivili organizzata u ma’ uffiċjali tal-istampa biex nitkellmu dwar l-Ewropa li noħolmu dwarha. Issa wasal iż-żmien li l-ħolma ta’ Ewropa b’saħħitha, sigura, ġusta, inklużiva u ta’ tama ssir realtà.

 

Aħbarijiet mill-Gruppi

Tingħata spinta lill-użu tal-Intelliġenza Artifiċjali fl-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju tal-Ewropa

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Id-diversità u l-potenzjal attwali tal-applikazzjonijiet tal-intelliġenza artifiċjali (IA) huma kważi illimitati, u fil-preżent, bosta negozji u ċittadini mingħajr ma jafu jużaw soluzzjonijiet ibbażati fuq l-IA. Hekk kif dawn it-teknoloġiji jsiru dejjem aktar mifruxa, l-intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (MSMEs) jeħtieġ li jużaw l-IA sabiex iżommu l-pożizzjoni tagħhom fil-konfront ta’ kompetituri eżistenti u emerġenti. Madankollu, diversi ostakli jwasslu għal diskrepanza fl-użu bejn is-swieq u/jew bejn il-korporazzjonijiet il-kbar u l-MSMEs. Studju reċenti jixħet dawl fuq l-opportunitajiet u l-isfidi fir-rigward tal-użu tal-IA mill-MSMEs tal-Ewropa.

 

Niżguraw pagi li jiggarantixxu l-għajxien biex jgħinu biex titnaqqas id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

L-10 ta’ Novembru kien Jum għall-Pagi Indaqs 2021, opportunità biex titqajjem kuxjenza dwar id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi li tilħaq medja ta’ aktar minn 14% madwar l-Ewropa u tilħaq livell ferm ogħla f’ċerti pajjiżi. It-tendenza qed titjieb f’ċerti każijiet, filwaqt li f’oħrajn ir-rata attwali ta’ titjib se twassal għal riżultati sodisfaċenti fi ftit eluf ta’ snin...

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jappellaw għal Strateġija tas-Soċjetà Ċivili tal-UE

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

F’konferenza dwar l-“Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili: atturi ewlenin għall-Futur tal-Ewropa” li saret fil-5 ta’ Novembru 2021 u li ġiet organizzata mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE (bi sħubija mas-Civil Society Europe u bl-appoġġ tal-Grupp ta’ Kuntatt tal-KESE u l-Kategorija għall-Ħajja fil-Komunità), l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet umbrella tagħhom tennew it-talba tagħhom għal Strateġija tas-Soċjetà Ċivili tal-UE u għal Statut Ewropew għall-Assoċjazzjonijiet. Segwitu adatt għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u djalogu strutturat u regolari mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ġew ikkunsidrati bħala aspetti ewlenin għall-bini mill-ġdid tal-fiduċja taċ-ċittadini fil-politika u għat-tisħiħ tad-demokrazija Ewropea.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

“Il-verità dwar il-gideb” daqt se tiġi żvelata

Il-KESE jassoċja ’l-Festival tal-Arti tal-Europalia u jilqa’ lil Boris Charmatz

Biex jinawgura s-Sena Ewropea tal-Ferroviji 2021, il-KESE organizza l-wiri ta’ filmat mill-Festival tal-Arti Europalia.