Podd – ”The Grassroots View” – säsong 2, avsnitt 5: Utan mediefrihet finns det ingen demokrati

EU kan visserligen betraktas som säkrast i världen för journalister, men situationen kan snabbt förändras eftersom reportrar allt oftare hotas, trakasseras och till och med dödas.

Tillgängliga språk:

Ledare

Kära läsare!

Tidigare i oktober antog Europeiska kommissionen sitt arbetsprogram för 2022 – Göra Europa starkare tillsammans – med fokus på att återuppbygga ett rättvisare och mer motståndskraftigt samhälle efter covid-19, samtidigt som den gröna och digitala omställningen påskyndas. Det gladde mig att se att många av rekommendationerna från vår EESK-resolution, som antogs vid plenarsessionen i juni, hade anammats.

Kommande evenemang

Rakt på sak!

Rakt på sak!

I vårt avsnitt ”Rakt på sak” ber vi EESK-ledamöter att diskutera viktiga yttranden som påverkar vardagen i EU.

Denna gång ger vi ordet till Giuseppe Guerini, föredragande för yttrandet om den digitala plattformsekonomin med särskild tonvikt på plattformskooperativ.

Giuseppe Guerini: den digitala plattformsekonomin – en företeelse i stark expansion som överskrider Europeiska unionens gränser

Digitala plattformar skapar ett ”virtuellt utrymme” där interaktioner och utbyten äger rum som är mycket mer än en enkel matchning mellan utbud och efterfrågan och kan utöva en allt mer förfinad kontroll och påverkan gentemot arbetstagare, leverantörer och användare. De innebär dock också en utomordentlig möjlighet till banbrytande innovation som ger upphov till nya kundtjänster och nya sysselsättningsmöjligheter. Detta är möjligt med hjälp av profileringssystem och omfattande användning av data, med tillämpning av system för artificiell intelligens och algoritmer som fastställs av dem som styr plattformarna.

”En fråga till ..."

En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi Sophia Wiegand att svara på en fråga om något som har rönt allmän uppmärksamhet, nämligen COP26 i Glasgow.

Sophia Wiegand: COP26 blev en besvikelse för den yngre generationen, men hoppet lever vidare

EESK info: Levde COP26-toppmötet i Glasgow upp till förväntningarna hos den yngre generation som aktivt kräver verkningsfulla lösningar för att bekämpa den globala uppvärmningen?

Gissa vem som är vår gäst...

Vår hemliga gäst

Varje månad presenterar vi i vår kolumn ”Vår hemliga gäst” en offentlig person vars arbete och engagemang inspirerar andra. Vi beundrar dessa personer för deras mod, målmedvetenhet och trohet mot sina ideal.

 

Matthew Caruana Galizia: Jag försöker se till att min mamma inte dog förgäves

Exklusiv intervju med Matthew Caruana Galizia, undersökande journalist och direktör för Daphne Caruana Galizia-stiftelsen i Malta.

”Jag arbetar i Malta på Daphne Caruana Galizia-stiftelsen, som är döpt efter min mamma Daphne. Hon arbetade som journalist i 30 år och undersökte storskalig korruption och sociala frågor i Malta, och hon mördades under en av sina viktigaste undersökningar den 16 oktober 2017. Jag bevittnade mordet. Sedan dess har jag och min familj kämpat för att skipa rättvisa för henne.”

EESK-nyheter

EU:s framtida handelspolitik måste vara öppen, rättvis, inkluderande och hållbar

I plenardebatten ”Framtiden för EU:s handelspolitik i en föränderlig global verklighet” betonade EESK att enbart en öppen, rättvis, inkluderande och hållbar handel kan leda till en resilient återhämtning och skapa välstånd för företag och människor. Världshandelsorganisationens viktiga roll för att åstadkomma detta erkändes också.
 

Kränkningar av Schengenområdets fri- och rättigheter måste hanteras

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnade den nya EU-strategi för Schengenområdets framtid som kommissionen har lagt fram. Kommittén varnade emellertid för att EU och dess medlemsstater är bundna av stadgan om de grundläggande rättigheterna när det gäller förvaltning av EU:s yttre och inre gränser, polissamarbete och straffrättsligt samarbete samt migrations- och asylpolitik.

Industripolitik: Det är dags för EU att göra mer än att bara rätta till marknadsmisslyckanden

Frågan om hur man på bästa sätt säkerställer den europeiska industrins strategiska oberoende stod i centrum för en debatt om industripolitik vid EESK:s plenarsession i oktober.

Att vända den negativa utvecklingen för rättsstatsprincipen i EU genom det civila samhället

Den konferens om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén belyste allvarliga överträdelser och negativa trender på de fyra områden som omfattas av den europeiska rättsstatsmekanismen (rättssystemet, korruption, medier samt kontroller och motvikter). EESK betonade att det civila samhället är en dynamisk aktör när det gäller att försvara denna grundläggande EU-princip.

 

EU:s ekonomiska återhämtning – Det civila samhällets roll behöver förtydligas

Genomförandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna behöver i de flesta EU-länder tydliga styrningssystem. Ansvarsfördelningen mellan central, regional och lokal nivå är fortfarande oklar. EESK uttrycker sin oro och betonar i sitt yttrande ”Årlig strategi för hållbar tillväxt 2021”, som utarbetades av Gonçalo Lobo Xavier och antogs vid plenarsessionen i oktober, att mekanismerna för att involvera det civila samhällets organisationer och arbetsmarknadens parter i genomförandet, övervakningen och anpassningen av planerna behöver förtydligas.

5G – EESK uppmanar kommissionen att ytterligare bedöma effekterna på människors hälsa och miljön

Europeiska kommissionen bör gå vidare med bedömningen av de sektorsövergripande effekterna av ny 5G- och 6G-teknik. Verktyg och åtgärder behövs för att hantera risker och sårbarheter. I det yttrande som utarbetats av Dumitru Fornea och som antogs av plenarförsamlingen vid plenarsessionen i oktober intar EESK en tydlig hållning och konstaterar att frågetecknen kring sociala frågor, hälsa och miljö måste rätas ut, med deltagande av medborgarna och alla berörda aktörer, trots att debatten om utbyggnaden av 5G-nät har kommit att bli en kontroversiell och politisk diskussion.

EESK anser att kommissionens initiativ för grön luftfart kan förbättras

Kommissionens nya initiativ för att påskynda tillväxten av marknaden för hållbara flygbränslen är ett steg i rätt riktning, men vissa justeringar behövs för att säkerställa att det kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt och utan att skapa snedvridningar. Detta är huvudbudskapet i yttrandet ”RefuelEU, luftfart”, som utarbetats av Thomas Kropp och som antogs vid plenarsessionen i oktober.

Vi måste se över prioriteringarna och sätta livsmedelstrygghet och hållbara livsmedel högt upp på EU:s dagordning, menar EESK

Den senaste tidens händelser till följd av covid-19, extrema väderförhållanden på grund av klimatrubbningar, it-angrepp och brexit visar på behovet av att se över prioriteringarna och förbättra de europeiska livsmedelssystemens resiliens och hållbarhet genom att stärka deras oberoende. För många EU-medborgare är livsmedelstrygghet ingen självklarhet.

Hållbar och balanserad landsbygds- och stadsutveckling är av avgörande betydelse för EU-medborgarnas välbefinnande, menar EESK

EESK uppmanar beslutsfattarna att genomföra en övergripande och helhetsinriktad strategi som gynnar en balanserad, sammanhållen, rättvis och hållbar utveckling på landsbygden och i städerna. Detta inbegriper att tillvarata lokalsamhällenas roll, stärka traditionella industrier och skapa nya ekonomiska verksamheter och arbetstillfällen i landsbygdsområden, samtidigt som synergier med stadsområden främjas.

EU:s finanspolitiska regler – EESK efterlyser reformer

EU:s finanspolitiska ram behöver ses över. Detta måste göras inte bara för att stabilisera ekonomin på medellång sikt, utan också för att finansiera den socioekologiska omvandlingen av vår ekonomi och garantera full sysselsättning, högkvalitativa arbetstillfällen och rättvisa omställningar. Budskapet i yttrandet, som utarbetats av Dominika Biegon och som antogs av plenarförsamlingen vid plenarsessionen i oktober, är tydligt: Kommissionen måste driva på arbetet med att se över EU:s ram för ekonomisk styrning.

 

Hållbar reklam kan driva på Europas gröna omställning

I ett yttrande på eget initiativ som antogs vid plenarsessionen i oktober föreslår EESK åtgärder avseende reklam för att branschen ska anpassa sig till utmaningarna i samband med klimatförändringarna och återhämtningen efter pandemin och samtidigt fortsätta att spela sin viktiga roll inom europeisk ekonomi och kultur.

En hållbar industristrategi för EU måste vara inkluderande och beakta sociala konsekvenser för att lyckas

Industristrategin för perioden efter pandemin måste göra det civila samhället delaktigt för att säkerställa en stark återhämtning, betonar EESK i ett nyligen antaget yttrande om den föreslagna nya industristrategin för EU. Den måste fokusera på hållbarhet och välbefinnande, mäta sociala konsekvenser och främja ett effektivt och tillgängligt hälso- och sjukvårdssystem.

EESK efterlyser ny EU-politik till stöd för glasindustrin

I syfte att skydda den europeiska glasindustrin efterlyser Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) fler åtgärder som komplement till dialogen om omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Blandat lärande: lika tillgång, fullgjord utbildning och sociala färdigheter får inte äventyras

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uttrycker vissa reservationer mot kommissionens nyligen framlagda förslag om att införa blandat lärande – traditionellt lärarstyrt lärande i kombination med nätbaserat eller annat självständigt arbete – i grundskole- och gymnasieutbildningen. Kommittén ifrågasätter dess aktualitet med tanke på hur mycket covid-19-pandemin har påverkat utbildningssystemen i Europa och resten av världen.

Långvarig vård och omsorg av god kvalitet väntas öka

Den alltför höga dödligheten under pandemikrisen har avslöjat strukturella och systemrelaterade problem i vårdhemsmodellen. Livslängden – och därmed även antalet äldre personer – förväntas öka under de kommande åren, vilket pekar på ett behov av att se över vårdmodellen.

Var uppkopplad och låt oss hålla kontakten!

Seminariet Connecting EU 2021 i Lissabon är över. För 14:e gången träffade vi kommunikationsexperter från det organiserade civila samhället och pressekreterare för att tala om det Europa vi drömmer om. Nu är det dags att göra drömmen om ett starkt, säkert, tryggt, rättvist, inkluderande och hoppingivande Europa till verklighet.

 

Nyheter från grupperna

Att främja användningen av artificiell intelligens i mikroföretag samt små och medelstora företag i EU

Av Arbetsgivargruppen vid EESK

Den nuvarande mångfalden och potentialen hos AI-tillämpningarna är näst intill obegränsad, och många företag och medborgare använder nu AI-stödda system utan att veta om det. Då denna innovativa teknik blir allt vanligare behöver mikroföretag samt små och medelstora företag påskynda införandet av AI för att hävda sin ställning gentemot både befintliga och framväxande konkurrenter. Men en rad hinder för införandet av AI skapar en klyfta mellan marknader och/eller mellan stora företag å ena sidan och mikroföretag samt små och medelstora företag å den andra. I en nyligen genomförd studie har man belyst de möjligheter och utmaningar som spridningen av AI innebär för mikroföretag samt små och medelstora företag.

 

Att säkerställa löner som går att leva på i syfte att bidra till att lönegapet mellan könen sluts

Av EESK:s Arbetstagargrupp

Europadagen för lika lön 2021 inföll den 10 november, ett tillfälle att öka medvetenheten om lönegapet mellan könen, som i genomsnitt i hela Europa ligger på över 14 %, i vissa länder betydligt högre. Vissa länder uppvisar en positiv trend, medan andra länder med nuvarande förbättringstakt kommer att uppnå tillfredsställande resultat först om några tusen år...

Det civila samhällets organisationer efterlyser en EU-strategi för det civila samhället

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Vid en konferens med titeln ”Civil Society Organisations: Key Actors for the Future of Europe” den 5 november 2021, anordnad av EESK-gruppen Mångfald Europa (i partnerskap med CSE, civila samhället Europa, samt med stöd av EESK:s kontaktgrupp och EESK-kategorin ”Föreningsliv”), upprepade det civila samhällets organisationer och deras paraplyorganisationer att de efterlyser en EU-strategi för det civila samhället och en europeisk stadga för föreningar. En lämplig uppföljning av konferensen om Europas framtid och en regelbunden och strukturerad dialog med det civila samhällets organisationer lyftes fram som två viktiga åtgärder för att återuppbygga medborgarnas förtroende för politiken och stärka den europeiska demokratin.

Snart på EESK / kulturella evenemang

”Sanningen om lögner” avslöjas snart

”Ditt Europa, din mening!” har lanserats för 13:e gången.

I egenskap av samarbetspartner i Europalia Arts Festival hälsar EESK Boris Charmatz ”välkommen ombord”

Som ett led i Europaåret för järnvägen 2021 har EESK visat en kortfilm från Europalia Arts Festival.