Dostupné jazyky:

Válka na Ukrajině nám krutým způsobem připomněla, co stálo za zrodem EU: snaha zaručit na našem kontinentu trvalý mír. Bohužel jsme tento prvotní cíl ztratili ze zřetele. Evropský diskurz o míru totiž přestal být v určitém okamžiku atraktivní, zejména pro mladší generaci. Nyní si opět uvědomujeme, že – jak řekl Albert Camus – „mír je to jediné, za co stojí bojovat“ a že musíme soustavně dělat vše pro to, abychom změnili to, co se změnit musí.

Poznamenejte si

Na cestě z Ukrajiny

Image
Sławek Kaminski / GW

Díky neúnavné a hrdinné práci novinářů, fotografů a kameramanů, kteří se vydávají na místa, do kterých my nemůžeme, se nám tragické události na Ukrajině odehrávají přímo před očima. Patří k nim i polský fotograf Sławek Kamiński, který nám zaslal své fotografie z bělorusko-polských hranic a z města Rzeszów a hraničního přechodu Medyka-Szeginie.

Dnes zveřejňujeme první z nich, pocházející z polsko-ukrajinských hranic, a děkujeme mu za zachycení těchto okamžiků.

Vzácný host

Každý měsíc Vám v rubrice „Vzácný host“ představujeme význačnou osobnost, jejíž činnost a angažovanost jsou pro ostatní zdrojem inspirace. Příkladná bývá zejména jejich odvaha, síla charakteru a odhodlání jednat.

Sławek Kamiński: Hranice

V sobotu 26. února 2022 v pět ráno jsme se spolu s jedním kolegou bez dlouhého rozmýšlení vydali k hranicím. Od okamžiku, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, uplynuly dva dny.

Otázka pro…

V naší rubrice „Otázka pro...“ tentokrát odpovídá člen EHSV a předseda skupiny ad hoc Evropský semestr Javier Doz na dotaz EHSV info ohledně nejdůležitějších úkolů této skupiny pro rok 2022.

EHSV: Jste předsedou skupiny ad hoc Evropský semestr. Jaké hlavní úkoly si tato skupina vytyčila na letošní rok?

Javier Doz: Činnost skupiny ad hoc Evropský semestr

Skupina ad hoc Evropský semestr má 42 členů, tříčlenné předsednictví – přičemž místopředsedy jsou Luca Jahier (skupina III) a Gonçalo Lobo (skupina I) – a sekretariát sestávající ze tří osob, v jehož čele stojí Jakob Andersen a kde vypomáhá také jedna stážistka. Další součástí jeho struktury je 27 národních tripartitních delegací složených z 39 dalších členů.

K věci

V naší rubrice „K věci“ nabízíme členům EHSV možnost, aby poukázali na ty části stanoviska, které jsou podle nich obzvláště důležité. Tentokrát jsme požádali zpravodajku Ozlem Yildirim, aby nám vysvětlila, jak spolu vzájemně souvisí ochrana životního prostředí a základní práva, a přiblížila také výzvy, jež jsou s touto problematikou spojené.

Ozlem Yildirim: Právo na zdravé životní prostředí musí být uznáno za základní právo

 Zhoršování životního prostředí a změna klimatu mají podle EHSV přímý i nepřímý dopad na řadu základních práv (jako je právo na život, právo na zdraví či právo na vzdělání). Výbor se proto vůbec poprvé zabýval touto zjevnou vzájemnou souvislostí, která může ohrozit pokrok, jehož se v posledních desetiletích podařilo dosáhnout v oblasti rozvoje, zdraví ve světě a snižování chudoby.

Novinky z EHSV

Evropa nebude bezpečná, nebude-li bezpečná Ukrajina

Na únorovém plenárním zasedání EHSV se z podnětu předsedkyně Christy Schweng neplánovaně rozproudila diskuse, v níž členové odsoudili ničím neodůvodněnou a nevyprovokovanou invazi Ruské federace na Ukrajinu. Dali rovněž najevo svou solidaritu s ukrajinským lidem a prohlásili, že je nutné postupovat za těchto dramatických okolností jednotně a přijmout na úrovni EU i na úrovni členských států rázná opatření.

Průmyslová politika: udržitelnost musí jít ruku v ruce s konkurenceschopností a strategickou autonomií

EU musí na pozadí pandemie a konfliktu na východní hranici Evropy přehodnotit priority své průmyslové politiky. Takové je poselství konference na téma „Udržitelná budoucnost evropského průmyslu“, kterou Evropský hospodářský a sociální výbor pořádal dne 4. března 2022 ve spolupráci s Evropskou komisí a francouzským předsednictvím Rady Evropské unie.

Současná agrese vůči Ukrajině jasně dokládá, že je nutné dále posílit evropský projekt

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádal konferenci s názvem Společné utváření Evropy. Akce se konala v souvislosti se zakončením Konference o budoucnosti Evropy a jejím cílem bylo představit veškerou práci, kterou EHSV v tomto ohledu prozatím odvedl, a prodiskutovat současnou situaci a budoucí výzvy a ambice.

Dosažení rovnosti žen a mužů je během na dlouhou trať, kterou musíme urazit společně

Průběh konference na téma „Ženy na trhu práce“, kterou 8. března u příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádal EHSV, zastínila válka. Účastníci tak využili této příležitosti a vzdali hold ukrajinským ženám, které si za svou sílu, statečnost a vytrvalost zaslouží náš obdiv.

První Ceny EU za ekologickou produkci

EU organic awards

V letošním roce bude Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) spolu s Evropskou komisí, Evropským výborem regionů (VR), pracovní skupinou pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat COPA-COGECA a mezinárodní federací hnutí ekologického zemědělství IFOAM Organics Europe vůbec poprvé udílet Ceny EU za ekologickou produkci, jejichž účelem je ocenit mimořádné projekty a odměnit nejlepší a nejinovativnější projekty realizované v rámci ekologického hodnotového řetězce v EU.

Plenární zasedání EHSV: Největší hrozba pro klimatickou transformaci? Čekat, až bude pozdě.

Na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) konaném dne 24. února bylo představeno stanovisko „Fit for 55“: plnění klimatického cíle EU pro rok 2030 na cestě ke klimatické neutralitě. EHSV v něm předložil konkrétní návrhy, jak napomoci urychlení transformace energetiky s cílem umožnit EU snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 %.

Opatření proti šíření pandemie jsou výjimečná a nesmí být na úkor společných hodnot EU

Mimořádná opatření, která přijaly veřejné orgány za mimořádných okolností, by měla být vždy striktně přiměřená, jasně časově omezená a pozorně sledovaná. Předsedkyně EHSV Christa Schweng a místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová se ve svých projevech na plenárním shromáždění EHSV dne 23. února 2022 vyjádřily zcela jasně.

Při ekologické transformaci vodní dopravy je nutné brát ohled na zdraví lidí

Při ekologizaci námořní a vnitrozemské vodní dopravy je nutné brát ohled na zdraví a kvalitu života lidí, kteří žijí a pracují v blízkosti vodních cest nebo přístavů. To je hlavní závěr stanoviska EHSV, které vypracoval Pierre Jean Coulon a jež Výbor přijal na svém únorovém plenárním zasedání.

EHSV: EU musí zajistit hospodářský rámec zaměřený na prosperitu

EHSV a GŘ ECFIN uspořádaly online konferenci o rámci pro správu ekonomických záležitostí, jako součást veřejné debaty probíhající na toto téma. Záměrem této akce bylo zapojit do diskuse občanskou společnost, s cílem dosáhnout konsensu o budoucnosti rámce pro správu ekonomických záležitostí.

Nový ředitel EHSV pro komunikaci a interinstitucionální vztahy

Novým ředitelem EHSV pro komunikaci a interinstitucionální vztahy se stal Alexander Kleinig. Alexander Kleinig zahájil svou kariéru v roce 1996 v Evropském parlamentu jako administrátor Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. V roce 2005 se v rámci Evropského parlamentu přesunul do GŘ COMM jako projektový manažer pro návštěvnické centrum – v letech 2011 až 2018 pak spouštěl a řídil činnost Parlamentaria.

„Vysoká úroveň diskusí ve Výboru a profesionalita jeho zaměstnanců na mě hluboce zapůsobila. Všude se setkávám s kolegy, kteří jsou angažovaní a hrdí na svou práci, kterou dělají s nadšením. Upřímně mě dojalo i vřelé přivítání, jehož se mi dostalo od zaměstnanců ředitelství D. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval své předchůdkyni paní Eleonoře Di Nicolantonio, která při řízení tohoto ředitelství odvedla skvělou práci.“

Novinky ze skupin

Probudila se nová Evropa

Stefano Mallia, předseda skupiny Zaměstnavatelé v EHSV

„Spíme, dokud se nezamilujeme!“ napsal brilantně Lev Nikolajevič Tolstoj ve svém nesmrtelném mistrovském románu Vojna a mír.

Kdyby si Vladimir Putin pozorně přečetl dílo svého krajana, pochopil by, že když Rusko anektovalo Krym, Evropa možná spala, ale že sjednocený kontinent, který byl dějištěm dvou světových válek, se jednoho dne probudí.

Mezinárodní den žen 2022

Maria Nikolopoulou, členka EHSV ze skupiny Zaměstnanci

Letošní oslava Mezinárodního dne žen je poznamenána pandemií COVID-19 a válkou na Ukrajině. Z obou těchto událostí je zřejmé, že v dobách politické, sociální a hospodářské nestability jsou práva žen ještě více pošlapávána.

Organizace občanské společnosti ze zemí EU-27 vyzývají k okamžitým opatřením v oblasti klimatu pod svým vlastním vedením

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Organizace občanské společnosti z celé Evropy vyzvaly na konferenci v Paříži k tomu, aby klimatická a energetická transformace probíhala spravedlivým a inkluzivním způsobem a zapojili se do ní občané, organizace občanské společnosti a především mladí lidé.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Kulturní akce EHSV

Konferenci zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství (ECESP) 2022 a Mezinárodní den žen doprovodil bohatý kulturní program.

Vaše Evropa, váš názor 2022

Letošní ročník akce pro mládež „Vaše Evropa, váš názor“ se uskuteční výhradně on-line ve dnech 31. března a 1. dubna 2022. Tentokrát povedou studenti diskuse na téma „Pravda o lžích. Mládež proti dezinformacím“.