Tillgängliga språk:

Kriget i Ukraina har på ett brutalt sätt påmint oss om det ursprungliga syftet med grundandet av EU – att säkra en långvarig fred i Europa. Det är något som vi tyvärr har lyckats glömma. Efter en tid väckte det europeiska budskapet om fred inte längre samma intresse, särskilt hos den yngre generationen. Nu får vi än en gång lära oss att ”det enda slag som är värt att utkämpa är det om fred”, som Albert Camus en gång sade, och att vi måste fortsätta att verka för att få till stånd förändringar där det behövs.

Kommande evenemang

På väg från Ukraina till...

Image
Sławek Kaminski / GW

Det är tack vare journalisters, fotografers och kameraoperatörers outtröttliga och heroiska arbete som vi nu med egna ögon kan bevittna de tragiska händelserna i Ukraina. De beger sig dit vi inte kan åka. En av dem, den polske fotografen Sławek Kamiński, har skickat oss sina bilder från gränsen mellan Belarus och Polen, Rzeszów och Medyka-Shehyni.

I dag publicerar vi några av de första bilder som han tog vid gränsen mellan Polen och Ukraina. Tack för dessa ögonblick fångade i bild!

Vår hemliga gäst

Varje månad presenterar vi i vår kolumn ”Vår hemliga gäst” en offentlig person vars arbete och engagemang inspirerar andra. De utmärker sig framför allt genom sitt mod, sin karaktärsstyrka och sin handlingskraft.

Sławek Kamiński: Vid gränsen

En kollega och jag begav oss helt spontant till gränsen klockan fem på morgonen lördagen den 26 februari 2022. Den ryska invasionen av Ukraina hade pågått i två dagar.

En fråga till ...

I vår kolumn ”En fråga till …” besvarar EESK-ledamoten Javier Doz en fråga från EESC info om vilka uppgifter som är viktigast under 2022 för gruppen för den europeiska planeringsterminen, som han är ordförande för.

EESC: Du är ordförande för gruppen för den europeiska planeringsterminen. Vilka är de viktigaste uppgifterna för gruppen i år?

Javier Doz: Arbetet i gruppen för den europeiska planeringsterminen

Gruppen för den europeiska planeringsterminen har 42 medlemmar, ett ordförandeskap med Luca Jahier (grupp III) och Gonçalo Lobo (grupp I) som vice ordförande, och ett sekretariat med tre personer som leds av Jakob Andersen med stöd av en praktikant. Därutöver ingår 27 nationella trepartsdelegationer med ytterligare 39 medlemmar.

Rakt på sak

I vårt avsnitt ”Rakt på sak” ber vi EESK-ledamöter att lyfta fram aspekter av sina yttranden som de anser är viktiga. Den här gången har vi bett Ozlem Yildirim att förklara vilka utmaningar som är förknippade med sambandet mellan miljöskydd och de grundläggande rättigheterna.

Ozlem Yildirim: Erkännande av rätten till en hälsosam miljö som en grundläggande rättighet

 Miljöförstöring och klimatförändringar har en både direkt och indirekt inverkan på en rad grundläggande rättigheter, såsom rätten till liv, rätten till hälsa och rätten till utbildning. EESK har för första gången behandlat detta uppenbara samband, som riskerar att tillintetgöra de senaste årtiondenas framsteg i fråga om utveckling, global hälsa och fattigdomsminskning.

EESK-nyheter

Europa är inte säkert utan ett säkert och tryggt Ukraina

I en spontan debatt som inleddes av EESK:s ordförande Christa Schweng under plenarsessionen i februari fördömde Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ledamöter Ryska federationens oprovocerade och orättfärdiga invasion av Ukraina. EESK:s ledamöter uttryckte sin solidaritet med det ukrainska folket och manade till kraftfulla åtgärder på både EU-nivå och nationell nivå i en anda av enighet i denna dramatiska tid.

Industripolitiken: hållbarhet måste gå hand i hand med konkurrenskraft och strategiskt oberoende

EU måste ompröva industripolitikens prioriteringar mot bakgrund av pandemin och konflikten vid unionens östra gräns. Detta var budskapet från konferensen den 4 mars 2022 på temat ”En hållbar framtid för den europeiska industrin” med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som värd, i samarbete med Europeiska kommissionen och det franska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd.

Det pågående angreppet på Ukraina kräver att EU-projektet förstärks ytterligare

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har hållit en konferens på temat ”Att forma Europa tillsammans”. Tanken med evenemanget, som anordnades inför slutförandet av konferensen om Europas framtid, var att sammanfatta det arbete som hittills utförts av kommittén och att diskutera det aktuella läget, de kommande utmaningarna och ambitionerna för framtiden.

Vi måste följas åt på denna långa väg mot jämställdhet

Konferensen ”Women in the labour market” (kvinnor på arbetsmarknaden), som EESK anordnade för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen, ägde rum den 8 mars i skuggan av kriget. Deltagarna hyllade de beundransvärda ukrainska kvinnorna för deras styrka, mod och uthållighet.

Premiär för EU:s ekopris

EU organic awards

I år, 2022, är det premiär för EU:s ekopris, som anordnas gemensamt av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Europeiska kommissionen, Europeiska regionkommittén (ReK), den europeiska jordbrukssammanslutningen Copa-Cogeca och IFOAM Organics Europe. Tanken är att lyfta fram framstående insatser och belöna de bästa och mest innovativa aktörerna inom den ekologiska värdekedjan i EU.

EESK:s plenarförsamling: det största hotet mot klimatomställningen är att vänta för länge

Vid sin plenarsession den 24 februari lade Europeiska och ekonomiska kommittén (EESK) fram sitt yttrande 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet. EESK lägger fram konkreta förslag för att påskynda energiomställningen så att EU kan minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030.

Åtgärderna för att bekämpa pandemin är exceptionella och får inte vidtas på bekostnad av EU:s gemensamma värden

Nödåtgärder som vidtas av offentliga myndigheter under extraordinära omständigheter bör alltid vara strikt proportionella, tydligt tidsbegränsade och noggrant övervakade. I sina anföranden vid EESK:s plenarsession den 23 februari 2022 intog Christa Schweng, EESK:s ordförande, och Věra Jourová, kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, en bestämd ståndpunkt.

Hänsyn måste tas till människors hälsa vid omställningen till miljövänligare vattentransporter

Vid miljöanpassningen av transporter till sjöss och på inre vattenvägar måste hänsyn tas till hälsan och livskvaliteten för dem som bor och arbetar nära farleder eller hamnar. Detta är huvudbudskapet i det EESK-yttrande som utarbetats av Pierre Jean Coulon, och som antogs vid kommitténs plenarsession i februari.

EESK menar att EU måste ställa om till en välståndsinriktad ekonomisk ram

EESK och GD Ekonomi och finans höll en konferens online om EU:s ram för ekonomisk styrning, i anknytning till den offentliga debatten i frågan. Syftet med evenemanget var att engagera det civila samhället för att skapa samförstånd kring framtiden för ramen för ekonomisk styrning.

EESK:s nya direktör för kommunikation och kontakter med övriga institutioner

Alexander Kleinig är EESK:s nya direktör för kommunikation och kontakter med övriga institutioner. Alexander Kleinig inledde sin karriär i Europaparlamentet 1996 som handläggare för utskottet för sysselsättning och sociala frågor. År 2005 gick han över till Europaparlamentets generaldirektorat för kommunikation som projektledare för besökscentrumet. Mellan åren 2011 och 2018 var han med och lanserade och drev Parlamentarium.

”Jag är imponerad av kvaliteten på de debatter som förs i kommittén och av den professionalism som kommitténs personal uppvisar. Överallt möter jag kollegor som är engagerade, entusiastiska och stolta över sitt arbete. Jag är också djupt rörd av det vänliga mottagande som jag har fått av medarbetarna i direktorat D. Jag vill gärna ta tillfället i akt att tacka min föregångare Eleonora Di Nicolantonio, som ledde direktoratet så väl före mig.”

Nyheter från grupperna

Ett nytt Europa vaknar upp

Av Stefano Mallia, ordförande för EESK:s Arbetsgivargrupp

”Vi sover tills den dag vi blir förälskade!” – en briljant formulering i Leo Tolstojs tidlösa mästerverk Krig och fred.

Om Vladimir Putin hade läst sin landsmans verk noga skulle han ha förstått att även om Europa kanske sov medan Ryssland annekterade Krim, skulle en enad kontinent som genomlidit två världskrig på hemmaplan inte sova för alltid.

Internationella kvinnodagen 2022

Av Maria Nikolopoulou, medlem av EESK:s Arbetstagargrupp

Firandet av Internationella kvinnodagen präglas i år av Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Båda händelserna visar tydligt hur kvinnors rättigheter slås i spillror i tider av politisk, social och ekonomisk instabilitet.

Det civila samhällets organisationer i EU27 efterlyser omedelbara klimatåtgärder under deras överinseende

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Organisationer i det civila samhället från hela Europa efterlyste vid en konferens i Paris rättvisa, jämlika och inkluderande klimat- och energiomställningar som involverar medborgare, civilsamhällesorganisationer och framför allt unga.

Snart på EESK / kulturella evenemang

EESK:s kulturevenemang

Konferensen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin 2022 och Internationella kvinnodagen genomfördes med hjälp av olika kulturyttringar.

Ditt Europa, din mening 2022

Ungdomsevenemanget ”Ditt Europa, din mening 2022” kommer att äga rum helt online den 31 mars till den 1 april 2022. ”Sanningen om lögner. Ungdomar står upp mot desinformation” är det ämne som skoleleverna kommer att debattera.