Beschikbare talen:

Christa SCHWENG

Een dag van saamhorigheid en solidariteit

De viering van de dag van Europa op 9 mei verliep dit jaar anders dan anders. Met de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte Russische agressie tegen Oekraïne werden we op bruuske wijze herinnerd aan de drijfveren achter de oprichting van de EU en het belang van vrede en solidariteit. Dit jaar vieren we meer dan ooit onze eenheid en wat de EU heeft bereikt. Daarnaast is het ook van belang dat we Oekraïne voortdurend onze solidariteit betuigen.

 

Voor in uw agenda

Meteen ter zake!

In onze rubriek “Meteen ter zake” vestigen we de aandacht op adviezen en initiatieven van het EESC die een verschil kunnen maken. In dit nummer vat EESC-lid Tatjana Babrauskiene de hoofdpunten samen van het nieuwe advies over de ondersteuning van de onafhankelijke mediasector in Belarus. Ze wijst op de gevaren die onafhankelijke journalisten lopen in Belarus en andere autoritaire staten waar democratische beginselen worden geschonden, en roept op hen te beschermen. (ehp)

Tatjana Babrauskienė: De EU moet onafhankelijke media in Belarus ondersteunen

Volgens het EESC is de situatie in Belarus een Europese aangelegenheid waaraan de nodige aandacht moet worden besteed. De EU en haar lidstaten kunnen helpen bij het doorgeven en verspreiden van onafhankelijke berichtgeving uit Belarus in Europa door deze in andere talen beschikbaar te stellen.

Van Oekraïne op weg naar...

Dankzij het onvermoeibare en heroïsche werk van journalisten, fotografen en cameramensen die naar Oekraïne gaan, zijn we rechtstreeks getuige van de tragische gebeurtenissen die zich daar voltrekken. Een van hen, de Poolse fotograaf Sławek Kamiński, doneerde foto’s die hij maakte bij de Wit-Russisch-Poolse grens, de Poolse stad Rzeszów en de Pools-Oekraïense grens in Medyka-Shehyni. Vandaag publiceren we een derde foto uit deze reeks. Hartelijk dank aan de heer Kamiński voor het met ons delen van dit vastgelegde moment.

Foto: Sławek Kaminski/GW

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

In onze rubriek “Een vraag voor ...” geven we dit keer het woord aan Jacques Glorieux, een van de meest ervaren leden van de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) van het EESC, naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de CCMI.

Na twintig jaar is de CCMI relevanter dan ooit

EESC Info: op 8 juni viert de CCMI haar 20-jarig bestaan. Welke rol heeft deze commissie tot dusver gespeeld, hoe heeft ze bijgedragen aan de EU-agenda en wat heeft ze betekend voor het Europees maatschappelijk middenveld? Zal de CCMI een cruciale rol spelen in het Europa van de toekomst?

Jacques Glorieux, lid van de CCMI: de adviescommissie Industriële reconversie, oftewel CCMI, de afkorting van haar Franse naam Commission consultative des mutations industrielles, werd in 2002 opgericht als afzonderlijk orgaan binnen het Europees Economisch en Sociaal Comité. De CCMI is de opvolger van het raadgevend comité van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), die in 1952 bij het Verdrag van Parijs werd opgericht, en is dus het oudste orgaan dat zich bezighoudt met het anticiperen op en ondersteunen van industriële omschakeling.

 

Raadt u wie onze gast is?

De verrassingsgast

Elke maand laten we u in deze rubriek kennismaken met een publieke persoon van wie het werk en de gedrevenheid een bron van inspiratie vormen. Stuk voor stuk mensen die onverschrokken, wilskrachtig en vastberaden in actie komen en als lichtend voorbeeld dienen. Hun moed dwingt respect af. Onze gast deze maand is Nadija Afanasieva, directeur van het Oekraïense Instituut voor Internationale Politiek in Kiev, Oekraïne. Zij is ook coördinator van het Platform van het maatschappelijk middenveld EU-Oekraïne en coördineert de werkgroep van dit platform. Zij is expert op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking en macroregionale strategieën, EU-fondsen, slimme specialisatie en projectbeheer.

 

Nadija Afanasieva: Samen bouwen aan een sterk en veilig Oekraïne

Toen we samen met familie en vrienden Nieuwjaar vierden, wensen uitspraken en plannen maakten voor 2022, kon niemand bevroeden dat ons leven binnen slechts enkele maanden zo dramatisch zou veranderen.

 

Nieuws van het EESC

EESC bespreekt de prioriteiten van het Tsjechische EU-voorzitterschap en de juiste energiemix voor Europa in de toekomst

In een toespraak tot EESC-leden op 28 april 2022 in Praag heeft Mikuláš Bek, de Tsjechische minister van Europese Zaken, de vijf verwachte politieke prioriteiten van het komende Tsjechische Raadsvoorzitterschap onthuld.

Ontwarren van regelgevingsknopen: EU-maatregelen inzake platformarbeid moeten helpen iedereen eerlijk werk te garanderen

Het EESC is ingenomen met het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij platformwerk en juicht dit toe als een hoognodige stap op weg naar duidelijke en welomschreven criteria voor de kwalificatie van arbeidsverhoudingen en voor de regulering van het gebruik van algoritmen bij de aanwerving en indienstneming van platformwerkers.

EESC dringt aan op consistente en strenge sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende migranten

Het EESC doet een dringend beroep op de EU-lidstaten om zich meer in te spannen voor de uitvoering van de EU-richtlijn inzake sancties tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. In een onlangs uitgebracht advies wijst het EESC op de gebrekkige omzetting en uitvoering van deze richtlijn in de EU.

De EU en het milieu: tijd om het strafrecht aan te scherpen

In zijn tijdens de maartzitting aangenomen advies over Betere milieubescherming door middel van het strafrecht pleit het EESC ervoor dat de EU strafrechtelijke sancties oplegt voor zoveel mogelijk milieudelicten.

Antisemitisme stelt de Europese gedachte op de proef

De Europese Unie dient op te komen voor onze fundamentele waarden, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Daarom heeft het EESC zich tijdens zijn zitting van maart met kracht uitgesproken voor de strategie van de Europese Commissie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven

EESC wijst op lacunes in de voorstellen van de Commissie ter bestrijding van brievenbusmaatschappijen

Het EESC staat achter de maatregelen die de Commissie voorstelt om misbruik van brievenbusmaatschappijen tegen te gaan en een minimale effectieve vennootschapsbelasting in te voeren, maar zou graag zien dat deze maatregelen worden aangescherpt. Dat is de strekking van twee tijdens zijn zitting van maart uitgebrachte adviezen, waarin het EESC de vinger legt op mogelijke tekortkomingen en enkele belangrijke aanvullingen voorstelt. 

Het EESC staat klaar om zijn steentje bij te dragen aan het Nieuw Europees Bauhaus

Het Nieuw Europees Bauhaus voegt een culturele en creatieve dimensie toe aan de Europese Green Deal en de renovatiegolf en fungeert als springplank naar de groene transitie. Zo ziet het Comité dit nieuwe initiatief van de Commissie, aldus EESC-voorzitter Christa Schweng tijdens haar ontmoeting met Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd tijdens de EESC-zitting van 23 maart 2022.

Bestrijding energiearmoede gebaat bij energie-efficiënte gebouwen

Het EESC heeft tijdens zijn plenaire zitting van maart een advies over de herschikte richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) goedgekeurd, waarin het tevreden vaststelt dat in het nieuwe Commissievoorstel rekening wordt gehouden met de kwesties die in eerdere EESC-adviezen aan de orde zijn gesteld.

Energietransitie: vertrouwen en eerlijke procedures zullen het maatschappelijk draagvlak vergroten

Eerlijke procedures en overleg met lokale gemeenschappen zullen de Europeanen bewust maken van de voordelen van de energietransitie en hen motiveren om er een bijdrage aan te leveren, aldus het EESC in een tijdens de maartzitting goedgekeurd advies.

Nieuwe TEN-V-verordening cruciaal voor Europese duurzaamheid en slimme mobiliteit

De voorgestelde actualisering van de verordening betreffende trans-Europese vervoersnetwerken is broodnodig wil de EU daadwerkelijk bijdragen tot duurzaamheid en slimme mobiliteit, onder meer via het spoor. Zo luidt de kernboodschap van het advies over de Herziening van de TEN-V-verordening en de verordening betreffende de corridors voor goederenvervoer per spoor, dat tijdens de maartzitting werd goedgekeurd.

Het EESC stelt een agentschap voor om EU-acties op het gebied van civiele bescherming en humanitaire hulp beter te coördineren

In een recent initiatiefadvies stelt het EESC voor een Europees agentschap op te richten om de tekortkomingen te verhelpen van het EU-mechanisme voor civiele bescherming, dat niet langer in staat lijkt om te reageren op rampen die verband houden met de klimaatverandering en op meervoudige catastrofes, waarbij ook gedacht moet worden aan de huidige oorlog in Oekraïne. 

EESC lanceert forum van het maatschappelijk middenveld over handel en duurzame ontwikkeling

Op 29 maart vond bij het EESC de eerste bijeenkomst van het Europees forum van het maatschappelijk middenveld over handel en duurzame ontwikkeling plaats. Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en Europese en andere internationale instellingen bespraken er innovatieve ideeën en concrete aanbevelingen over de toekomst van het EU-handelsbeleid. 

Nieuw kader voor vrijhandelsovereenkomsten moet ook maatschappelijke organisaties omvatten

In een recent advies stelt het EESC dat maatschappelijke organisaties nauw moeten worden betrokken bij de onderhandelingen over nieuwe vrijhandelsovereenkomsten in het kader van het nieuwe handelsbeleid van de EU. 

#YEYS2022: Jonge Europeanen debatteren over desinformatie en leggen hun standpunten voor aan vicevoorzitter Jourová

Middelbare scholieren uit heel Europa hebben acht concrete voorstellen overhandigd aan Věra Jourová, de vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Waarden en Transparantie. Zij namen deel aan het virtuele jongerenevenement Jouw Europa, jouw mening! (YEYS2022). Het evenement, getiteld “De waarheid over leugens. Jongeren tegen desinformatie”, werd op 31 maart en 1 april 2022 gehouden, met het EESC als gastheer. 
 

EESC viert Dag van Europa met steunbetuiging aan Oekraïne

De viering van de Dag van Europa op 7 mei 2022 stond in het teken van jongeren en steun voor Oekraïne.

Het EESC sloot zich aan bij andere EU-organen en -instellingen in Brussel en legde net als zij de nadruk op jongeren en Oekraïne.

Nieuws van de groepen

Macrons tweede termijn als Frans president moet in het teken staan van opwaartse sociale mobiliteit

door Arnold Puech d’Alissac, vicevoorzitter van de EESC-groep Werkgevers

Toen Emmanuel Macron in 2017 voor het eerst tot president van Frankrijk werd gekozen, werd hij meteen een vaandeldrager voor het radicale midden. Maar gezien de huidige geopolitieke en nationale situatie profileerde hij zich deze keer minder als de kandidaat van het radicale midden en liet hij zich meer voorstaan op zijn merites als een ware hervormer en op zijn ideeën voor mondiale problemen, en presenteerde hij zich als een leider die de Franse politiek nieuw leven heeft ingeblazen. De verkiezingsuitslag laat echter een duidelijk verdeeld en versnipperd land zien, veel meer dan in 2017.

 

Werknemersvertegenwoordigers in het EESC eisen juridische duidelijkheid en sociale bescherming voor alle platformwerkers

Door de groep Werknemers van het EESC

Tijdens zijn plenaire zitting in maart heeft het EESC een belangrijk advies uitgebracht over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn die de arbeidsvoorwaarden van platformwerkers moet verbeteren. In dit advies gaat het EESC uitgebreid in op het begrip “wettelijk vermoeden van een arbeidsverhouding” en pleit het voor aanscherping van de bepalingen op dit vlak om de mazen in de wet te dichten en te voorkomen dat werknemers ten onrechte als zelfstandigen kunnen worden aangemerkt. Daarnaast worden ook de rol van algoritmisch beheer en de collectieve rechten van platformwerkers belicht.

Nieuwe studie van het EESC over de gevolgen van COVID-19 voor de grondrechten en het maatschappelijk middenveld

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

In een nieuwe EESC-studie, The implications of COVID-19 on fundamental rights and civic space”, die in opdracht van de EESC-groep Diversiteit Europa is opgesteld, wordt nagegaan welke uitwerking de COVID-19-pandemie heeft gehad op de werkzaamheden van maatschappelijke organisaties en wat het effect is geweest van de in de afzonderlijke EU-lidstaten genomen maatregelen op het vermogen van maatschappelijke organisaties om hun grondrechten en fundamentele vrijheden uit te oefenen.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Adviescommissie Industriële Reconversie van het EESC bestaat 20 jaar

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI) van het EESC op 8 juni in het Karel de Grotegebouw in Brussel een evenement over de uitdagingen voor de Europese industrie. 

Eerbetoon aan Wit-Russische helden bij het EESC

Het EESC heeft onlangs een fototentoonstelling georganiseerd over de situatie van politieke gevangenen in Wit-Rusland en de gevaren van het autoritaire en repressieve regime van het land.