Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

In de maand oktober maakt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een nieuw begin, aangezien meer dan 40 % van zijn leden wordt vernieuwd.
De nieuwe leden zijn benoemd en de volgende vijfjarige mandaatsperiode van het EESC gaat weldra van start. De komst van nieuwe leden, met hun unieke deskundigheid en frisse enthousiasme, is altijd een grote bron van inspiratie geweest voor het EESC.

Deze nieuwe politieke mandaatsperiode begint op een moment dat de uitdagingen waar Europa en de Europese Unie voor staan, groter zijn dan ooit. De coronaviruspandemie blijft onze levens overhoop halen en veroorzaakt een enorme gezondheids-, sociale en economische crisis. Daar komt nog bij dat de EU wordt geconfronteerd met een zeer uitdagende geopolitieke context.

Voor in uw agenda

In het kort

Breng ons een - virtueel - bezoek!

Het EESC organiseert onlinepresentaties als alternatief voor de traditionele bezoeken

De bezoekersdienst van het EESC ontvangt elk jaar duizenden bezoekers uit Europa en de rest van de wereld die zij wegwijs maakt in het reilen en zeilen van het Comité en de Europese Unie.

Vanwege de COVID-19-uitbraak is het EESC echter tijdelijk gesloten voor externe bezoekers.

Als alternatief voor de traditionele bezoeken organiseert het nu dan ook onlinepresentaties.

Tijdens deze virtuele ontmoetingen kunnen de deelnemers kennis maken met de werking en de rol van het EESC in het EU-besluitvormingsproces.

Om de leden van uw organisatie of andere belanghebbenden op te geven voor een onlinepresentatie kunt u een e-mail sturen naar: visitEESC@eesc.europa.eu.

Wij hopen snel iets van u te horen! (cl)

EU-Afrika: naar een partnerschap van gelijken

In maart 2020 heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de nieuwe strategie voor Afrika voorgesteld, die bedoeld is om de betrekkingen tussen de EU en de Afrikaanse landen te hertekenen. Het EESC is in de aanloop naar de langverwachte EU-Afrika-top nog een stap verder gegaan en heeft een duurzaam partnerschap tussen de EU en Afrika voorgesteld dat gebaseerd is op de universele rechten van de mens, democratische structuren en langetermijninvesteringen in infrastructuur, en waarbij het maatschappelijk middenveld ten volle zou worden betrokken.

EESC waarschuwt voor “groene” handelsoorlog

Sinds de ondertekening van het Protocol van Kyoto zijn er in verschillende rechtsgebieden in de hele wereld emissiehandelssystemen (ETS) ingevoerd. Het ETS van de Europese Unie is het grootste en oudste systeem, en moet worden aangepast aan het klimaat- en energiekader 2030 van de EU. In een advies dat het tijdens zijn zitting van september heeft uitgebracht, geeft het EESC een overzicht van de emissiehandelssystemen die in de EU en wereldwijd worden gehanteerd en schetst het hoe de handel volgens deze “new deal” voor koolstofmarkten kan worden gereguleerd.

Nieuwe publicaties

“Dessine-moi...” NU online!

De brochure “Dessine-moi...” bundelt 43 getuigenissen van EESC-leden uit alle 27 EU-lidstaten in de periode van april tot september 2020. Met de woorden “Dessine-moi...”, ontleend aan het boek De kleine prins (Le Petit Prince) van Antoine de Saint-Exupéry, vroegen we de leden ons te vertellen over “het onzichtbare”. In hun verhalen nemen de leden ons mee op een reis naar hun privéwereld en laten zij ons een mozaïek van landschappen, beelden, kleuren en geluiden zien. Leef mee met deze recht uit het hart gegrepen verhalen over bijzonder intense momenten uit het leven van de leden, die daarom des te belangrijker zijn.

Dank aan de leden die betrokken waren bij de productie van deze brochure:

Isabel Caño Aguilar, Milena Angelova, Giuseppe Guerini, Adam Rogalewski, Helena de Felipe Lehtonen, Gonçalo Lobo Xavier, Anne Demelenne, Cillian Lohan, Christa Schweng, Georges Dassis, Baiba Miltoviča, Maurizio Reale, Lucie Studničná, Carlos Trias Pintó, Martina Širhalová, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Arnold Puech d'Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Yves Somville, Evangelia Kekeleki, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Sofia Björnsson, Irini Pari, Tatjana Babrauskienė, Reet Teder, Peter Schmidt, Kinga Joó, Philip von Brockdorff, Michalis Antoniou, Gunta Anča, Cristian Pîrvulescu, Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Dilyana Slavova, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker en Arnaud Schwartz.

Nieuws van het EESC

EESC begint nieuwe mandaatsperiode met meer dan 40 % nieuwe leden

137 van de 329 leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zullen in oktober, wanneer het Comité aan zijn mandaatsperiode 2020-2025 begint, nieuw zijn.

De nieuwe leden van het EESC beginnen hun ambtstermijn in een tijd vol beperkingen als gevolg van COVID-19, waarbij ‘social distancing’ en hybride vergaderingen nog steeds de regel zijn in Brussel gezien het stijgende aantal besmettingen in heel Europa.

EESC-leden maken aan het eind van hun mandaat de balans op van hun bijdrage aan het Europese project

De leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) hebben op 17 september een afsluitende ceremonie gehouden tijdens hun laatste zitting voor het begin van de nieuwe mandaatsperiode in oktober. Luca Jahier, voorzitter van het EESC sinds april 2018, bedankte alle leden en sprak over de belangrijke bijdrage die de in het EESC vertegenwoordigde maatschappelijke organisaties aan het Europese project hebben geleverd.

COVID-19: een tikkende tijdbom voor het toerisme in Europa

De coronapandemie richt een ravage aan binnen de toeristische sector in Europa. Over een halfjaar is misschien wel de helft van de bedrijven verdwenen, tenzij de EU snel ingrijpt, aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité in een nieuw advies.

EESC geeft zijn mening over de behoefte aan een Europese regeling voor minimumlonen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft een advies uitgebracht over Fatsoenlijke minimumlonen in heel Europa, waarmee het een bijdrage levert aan de huidige discussie over dit onderwerp in de EU.

Dit verkennend advies is opgesteld op verzoek van het Europees Parlement, naar aanleiding van de aankondiging door de Europese Commissie dat zij overweegt met een voorstel te komen voor een wettelijk instrument dat elke werknemer in de EU een minimumloon – en dus een fatsoenlijke levensstandaard – garandeert.

Na de schoolstakingen voor het klimaat is het tijd om jongeren een plek aan de onderhandelingstafel te geven

De wereldwijde klimaatcrisis waarmee we thans worden geconfronteerd heeft miljoenen jongeren over de hele wereld op de been gebracht, van wie velen hun toekomst ernstig bedreigd zien door de klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn het de jongeren die herhaaldelijk blijk hebben gegeven van hun energie, creativiteit en motivatie om de huidige niet-duurzame modellen aan te vechten en de beleidsmakers aan te zetten tot een ambitieus beleid. Het is echter niet alleen zaak dat we naar hen luisteren, maar ook dat we hun voorstellen voor maatregelen daadwerkelijk in de praktijk brengen.

Wereldvoedseldag: de EU moet de “van boer tot bord”-strategie omzetten in zinvolle en tijdige acties, aldus het EESC

Het EESC dringt al jarenlang aan op de uitwerking van een alomvattend voedselbeleid in de EU, met als doel gezonde voeding uit duurzame voedselsystemen te leveren, de landbouw aan voedings- en ecosysteemdiensten te koppelen en voor bevoorradingsketens te zorgen die de volksgezondheid van de hele Europese samenleving beschermen.

Duidelijkheid over de status van werknemers kan bijdragen tot fatsoenlijk werk in de platformeconomie

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft er bij de EU en de lidstaten op aangedrongen om de arbeidsvoorwaarden in de platformeconomie te verduidelijken, omdat het door het ontbreken van standaarddefinities van de status van zowel werknemers als werkgevers vaak lastig is om de arbeidswetgeving en tal van arbeidsbeschermingsrechten toe te passen.

Biodiversiteit is ontbrekende stukje in ingewikkelde puzzel van EU-strategieën

Sinds 1992 tracht de EU biodiversiteitsstrategieën uit te voeren, maar zonder significante resultaten. Dit is vooral te wijten aan gebrekkige tenuitvoerlegging van het regelgevingskader op nationaal niveau en ontoereikende financiering voor de noodzakelijke maatregelen.

Het EESC is ingenomen met de nieuwe verbintenis en inspanningen van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van een biodiversiteitsstrategie, waarin streefcijfers voor 2030 worden bepaald, in het kader van de verwezenlijking van de Green Deal. 

Het EESC pleit voor een EU-actieplan om eerlijke en duurzame mondiale toeleveringsketens te waarborgen

De aanhoudende COVID-19-crisis heeft de kwetsbaarheid van mondiale toeleveringsketens blootgelegd. Ook is duidelijk geworden hoe kwetsbaar werknemers zijn en welke nadelige gevolgen de bedrijfsactiviteiten in de huidige toeleveringsketens hebben op sociaal, gezondheids- en veiligheidsgebied. Op een cruciaal moment voor concrete beleidsmaatregelen en besluitvorming hebben het Duitse EU-voorzitterschap en het Europees Parlement het EESC om aanbevelingen verzocht. In twee adviezen die het tijdens zijn zitting van september heeft uitgebracht, verzoekt het Comité de Europese Commissie om een Europees actieplan op te stellen en bindende zorgvuldigheidsverplichtingen vast te stellen voor mondiale toeleveringsketens.

EU-grondstoffensector: het EESC dringt aan op digitalisering van de mijnbouw

Het waarborgen van duurzame toegang tot grondstoffen, waaronder metalen, industriële mineralen en grondstoffen voor de bouw, en met name kritieke grondstoffen (CRM), is van enorm belang voor de Europese economie, waar ten minste 30 miljoen banen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van grondstoffen. De huidige COVID-19-pandemie wijst ons op het belang van digitale transformatie. 

Luchtvaart – EESC dringt aan op alomvattend herstelplan voor de luchtvaartsector

Het EESC dringt er bij de Europees Commissie op aan een alomvattende routekaart op te stellen voor het herstel van de gehele Europese luchtvaart, met specifieke middelen om alle subsectoren en hun werknemers te ondersteunen.

De energietransitie vergt een duidelijke visie op de toekomst

De energietransitie vergt een duidelijke politieke visie. Het is immers niet alleen een technologische kwestie, maar ook een grote maatschappelijke uitdaging.

Toekomstige economische governance van de EU moet een nieuwe weg inslaan en niet “terugkeren naar normaal”

De evaluatie van de economische governance 2020 door de Europese Commissie komt op het juiste moment en moet het pad effenen naar een uitgebreide hervorming, waarbij de stap wordt gezet naar een nieuw en evenwichtiger kader en niet wordt “teruggekeerd naar normaal”.

Territoriale agenda van de EU – Nieuw beleid moet rekening houden met de gevolgen van de coronacrisis

De nieuwe, herziene stedelijke en territoriale agenda van de EU moet de gevolgen van de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis aanpakken, en het cohesiebeleid kan het geschikte instrument zijn om het economische herstel van Europa vorm te geven. In twee adviezen die tijdens de septemberzitting zijn goedgekeurd, maakt het EESC de balans op van het territoriale beleid van de EU en schetst het een weg vooruit.

Nieuws van de groepen

Reacties op hoog niveau op de brief van de groep Werkgevers over de EU-herstelbegroting

Door de groep Werkgevers van het EESC

De groep Werkgevers van het EESC heeft reacties van het hoogste politieke niveau ontvangen nadat de groep had aangedrongen op een snel akkoord over een ambitieuze herstelbegroting. In juni 2020 had de groep Werkgevers een brief over dit onderwerp gestuurd aan de leden van de Europese Raad en aan de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli.

Werelddag voor fatsoenlijk werk

Door de groep Werknemers van het EESC

De Werelddag voor fatsoenlijk werk, die jaarlijks op 7 oktober wordt gehouden, was dit jaar belangrijker dan ooit. De COVID-19-pandemie heeft de bestaande tekortkomingen in onze samenlevingen verergerd, met name op het gebied van fatsoenlijk werk, loon en inkomen.

Wat moeten de prioriteiten van het EU-beleid zijn in de toekomst?

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Door Simo Tianen, lid van de groep Diversiteit Europa en vertegenwoordiger van het Finse Centraal Verbond van Land- en bosbouwproducenten (MTK).

Een beter economisch, sociaal en regionaal evenwicht in Europa en het concurrentievermogen van de Europese industrieën en bedrijven, waaronder die in de landbouwsector, moeten hoog op de Europese agenda blijven staan. Ons concurrentievermogen moet gebaseerd zijn op duurzame productie, werkgelegenheid en economische groei.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

“Habitat”-tentoonstelling van Tom Hegen bij het EESC

Verkenning van de relatie tussen mens en natuur via luchtfotografie

Bij het EESC is binnenkort de fototentoonstelling “Habitat” te bezichtigen, met werk van de bekroonde Duitse fotograaf en ontwerper uit München Tom Hegen.

In zijn luchtfotografieprojecten toont Tom Hegen de impact van de menselijke activiteit op onze planeet, waarbij vaak de relatie tussen mens en natuur wordt belicht. Het “Habitat”-project nodigt kijkers uit om onze planeet te ontdekken vanuit een nieuw perspectief, om de omvang van de menselijke invloed erop te begrijpen en om uiteindelijk verantwoordelijkheid te nemen. De tentoonstelling, die bestaat uit 31 foto’s waarbij de nadruk ligt op landschappen die door de mens zijn getransformeerd,

loopt van 26 oktober tot 30 november 2020 bij het EESC, in samenhang met het Duitse voorzitterschap van de EU. (ck)