Lingwi Disponibbli:

Għeżież qarrejja,

Settembu qisu sena ġdida għalija. Ħafna aktar minn Jannar. Settembru jimmarka t-tmiem tal-waqfa tas-sajf u ritorn għar-rutini ta’ xogħol, laqgħat, vjaġġar jew skola. Din is-sena dan qed inħossu saħansitra aktar mis-soltu. Ir-rati tat-tilqim qed jagħtuna tama li nerġgħu nivvjaġġaw madwar ir-reġjuni tagħna u l-kontinent tagħna. Ġew introdotti normi kulturali ġodda ta’ mġiba u prattiki tal-iġjene biex jagħtuna l-possibbiltà ta’ bidu ġdid.

Dati tad-Djarju

“Mistoqsija lil...”

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil ... ”, aħna nistaqsu lill-membri tal-KESE jirrispondu mistoqsija ta’ attwalità li nqisuha partikolarment rilevanti.

Għall-edizzjoni ta’ Settembru, tlabna lis-Sur Alain Coheur, President tas-Sezzjoni għas-Suq Uniku, il-Produzzjoni u l-Konsum (INT) biex jaqsam magħna ħsibijietu dwar l-isfidi tal-istrateġija industrijali.

 

 

L-Istrateġija Industrijali Ekoloġika bħala pedament tal-Patt Ekoloġiku Ewropew

L-istrateġija industrijali l-ġdida intitolata “Aġġornament tal-Istrateġija Industrijali l-Ġdida tal-2020: Nibnu Suq Uniku aktar b’saħħtu għall-irkupru tal-Ewropa” (COM (2021) 350 final), li ġiet ippubblikata fil-5 ta’ Mejju, bla dubju hija waħda mill-isfidi ewlenin għall-UE. L-unika possibbiltà għall-Istati Membri biex jegħlbu din il-kriżi hija billi jaġixxu b’mod koordinat, ma jħallu lil ħadd jibqa’ lura u billi tiġi restawrata l-kapaċità tal-kumpaniji li jiġġeneraw valur miżjud, li jinvestu f’ġejjieni sostenibbli u li jżommu/joħolqu impjiegi ta’ kwalità.

Il-mistieden sorpriża

Kull xahar, aħna nistednukom tiskopru personalità li ħidmietha u l-impenn tagħha huma ta’ ispirazzjoni għal ħafna nies.

Għall-edizzjoni ta’ Settembru stedinna lil Sébastien Maillard, id-direttur tal-Fondazzjoni Jacques Delors f’Pariġi. Huwa jaqsam magħna l-fehim tiegħu tal-kunċett ta’ “sħubija Ewropea”, li huwa partikolarment importanti f’dan il-perjodu ta’ dibattitu dwar il-futur tal-Ewropa, li l-quċċata tiegħu ser tkun il-Presidenza Franċiża fl-ewwel nofs tal-2022.

Sébastien Maillard: għidtu “appartenenza”?

“Appartenenza” hija l-aħħar mit-tliet kelmiet ewlenin użati biex titħabbar il-Presidenza Franċiża tal-Kunsill tal-UE, iżda hija l-aktar waħda li qed toħloq perplessità. Dwar xiex qed nitkellmu hawnhekk? Fi ftit kliem, qed nitkellmu dwar xi ħaġa speċjali li ġġiegħlek tħossok Ewropew, sens ta’ appartenenza għal dan il-kontinent. Il-partijiet ta’ Franza li tant ibbenefikaw minn sussidji “minn Brussell” mhumiex neċessarjament l-akbar sostenituri tal-Ewropa. Iżda dan is-sentiment, li huwa kemm individwali kif ukoll kollettiv, jeħtieġ li jiġi stimulat, imsaħħaħ u jitħalla jimmatura.

Aħbarijiet tal-KESE

IA: filwaqt li 18% tar-riċerkaturi tal-ogħla livell fid-dinja huma Ewropej, fl-Ewropa jaħdmu biss 10%.

Jayant Narayan, mill-Forum Ekonomiku Dinji enfasizza din iċ-ċifra f’dibattitu dwar l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) fis-sessjoni plenarja ta’ Lulju tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, fejn qal li biex tikkompeti l-Ewropa jeħtieġ li tinvesti f’azzjonijiet għall-perjodu ta' żmien medju sal-perjodu fit-tul biex tinħoloq ekosistema fejn l-IA tista’ tirnexxi.

Frans Timmermans jiltaqa’ mal-mexxejja taż-żgħażagħ Ewropej fil-KESE

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

L-Opinjoni tal-KESE dwar l-involviment strutturat taż-żgħażagħ fir-rigward tal-klima u s-sostenibbiltà fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE pproponiet l-istabbiliment ta’ Round Table taż-Żgħażagħ dwar il-Klima u s-Sostenibbiltà, li tkun ospitata mill-KESE flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ.

L-ekonomija, l-ambjent u l-benesseri tan-nies għandhom jimxu id f'id fl-UE wara l-COVID

Il-prosperità ekonomika, il-kura tal-ambjent u l-benesseri tan-nies jistgħu u għandhom jimxu id f’id. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-President tal-KESE, Christa Schweng, fid-dibattitu dwar “L-ekonomija wara l-COVID għal kulħadd – Lejn ekonomija ta’ benesseri?”, waqt is-sessjoni plenarja tal-KESE fis-7 ta’ Lulju 2021.

L-Ewropa se tiggwadanja minn finanzjament sod ta’ #NextGenerationEU

Strateġija ta’ finanzjament li tiffunzjona sew hija fundamentali biex jinġabru l-fondi meħtieġa għall-irkupru tal-Unjoni Ewropea fis-swieq kapitali internazzjonali. Fl-Opinjoni tiegħu, mfassla mir-relatur Judith Vorbach u adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Lulju, il-Kumitat enfasizza li l-implimentazzjoni bla xkiel ta’ NextGenerationEU teħtieġ finanzjament sod u sostenibbli, flimkien ma’ ġestjoni tar-riskju solida u spejjeż tas-self baxxi.

L-eradikazzjoni tal-faqar fost it-tfal Ewropej teħtieġ approċċ min-naħa tas-soċjetà kollha

L-aħħar inizjattivi tal-Kummissjoni dwar id-drittijiet tat-tfal jitolbu lil dawk li jfasslu l-politika fil-livell Ewropew u nazzjonali biex jaħdmu lejn il-ġid komuni tat-tfal kollha li qed jitrabbew fl-UE. Iż-żewġ inizjattivi huma ambizzjużi u kuraġġużi fl-approċċ tagħhom biex jiżguraw ħajja ħielsa minn kwalunkwe diskriminazzjoni għal kull tifel u tifla u ġew approvati mill-KESE.

Roaming: il-KESE jappella għal żona tariffarja unika madwar l-UE

In-nies għandhom igawdu r-rata lokali meta jużaw il-mobiles tagħhom kull fejn ikunu fl-UE, sostna l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew f’Opinjoni li ġiet adottata dan l-aħħar dwar ir-rieżami propost tar-regoli tal-UE dwar ir-roaming.

Il-KESE jappoġġja politika kummerċjali tal-UE miftuħa, sostenibbli u assertiva

L-istrateġija kummerċjali l-ġdida mnedija mill-Kummissjoni toffri prinċipji ta’ impenn li se jappoġġjaw lill-UE fil-kisba tal-objettivi tal-politika interna u esterna. Barra minn hekk, il-modernizzazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) se tkun fundamentali biex jinkisbu riżultati għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Il-KESE jilqa’ bi pjaċir l-ewwel laqgħa tiegħu mal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tal-Arġentina

Din l-ewwel laqgħa bejn il-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tal-Arġentina u l-KESE, organizzata mis-Sezzjoni REX, tmexxiet minn Christa Schweng, il-President tal-KESE, u Gustavo Beliz, il-President tal-Kunsill Ekonomiku u Soċjali tal-Arġentina.

Id-dimensjoni esterna tal-migrazzjoni jeħtieġ li tkun ankrata fil-politika estera tal-UE

Il-bini ta’ sħubijiet ta’ talent mal-pajjiżi ta’ oriġini u ta’ tranżitu hija politika ewlenija biex nindirizzaw il-migrazzjoni. L-Ewropa għandha ċċaqlaq il-fokus tad-dimensjoni esterna tal-politika dwar il-migrazzjoni b’mod li din tkun parti minn aġenda ġeopolitika u ġeoekonomika usa’, fil-post li jitstħoqqilha fost il-politiki l-oħrajn.

L-impjegaturi u t-trade unions jissieħbu mal-NGOs: it-tħejjija għat-tibdil fil-klima issa hija urġenti

L-Istrateġija l-ġdida tal-UE dwar l-Adattament għat-Tibdil fil-Klima hija pass kruċjali lejn il-kisba tan-newtralità u r-reżiljenza klimatika sal-2050. Is-soċjetà ċivili Ewropea tappoġġja bis-sħiħ l-impenn tal-Kummissjoni biex issaħħaħ l-isforzi dwar il-protezzjoni kontra t-tibdil fil-klima, il-bini tar-reżiljenza, il-prevenzjoni u t-tħejjija.

It-trasport multimodali tal-merkanzija: ejja nagħmluh realtà!

Il-KESE jappella għall-implimentazzjoni rapida tas-sinerġiji bejn l-industriji ċivili, tad-difiża u spazjali

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jilqa’ l-Pjan ta’ azzjoni propost tal-UE dwar is-sinerġiji bejn l-industriji ċivili, tad-difiża u spazjali. Il-pjan ta’ azzjoni jista’ jsaħħaħ l-awtonomija strateġika u s-sovranità teknoloġika tal-Ewropa, itejjeb is-sigurtà taċ-ċittadini u jagħti spinta lill-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Għaldaqstant, il-KESE jitlob għall-implimentazzjoni rapida, qawwija u ambizzjuża tal-11-il azzjoni mniżżlin fil-Pjan.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Il-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE jappella għal Att dwar id-diġitalizzazzjoni taż-żoni rurali

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Fil-laqgħa straordinarju tiegħu ta’ Lulju, il-Grupp ta’ Min Iħaddem ħeġġeġ lill-Kummissarju Ewropew għall-Agrikoltura, Janusz Wojciechowski, jipproponi Att dwar id-diġitalizzazzjoni taż-żoni rurali.

Att dwar id-diġitalizzazzjoni taż-żoni rurali għandu jiffaċilita l-iżvilupp ta’ teknoloġiji diġitali fl-agrikoltura u ż-żoni rurali, b’hekk tittejjeb l-effettività tal-Politika Agrikola Komuni u l-appoġġ tal-Patt Ekoloġiku tal-UE u l-istrateġija mill-Għalqa sal-Platt.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: tamiet u riskji għal futur li jista’ jintemm kmieni wisq

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija tassew okkażjoni speċjali, mument kruċjali għat-tiswir tant meħtieġ ta’ sfera pubblika Ewropea ġenwina. Li jintlaħqu ċ-ċittadini, l-involviment tas-soċjetà ċivili, tat-trade unions, u tal-organizzazzjonijiet tan-negozju huwa fundamentali għas-suċċess tagħha. Il-kwistjonijiet li għandhom jiġu diskussi, li jvarjaw mid-demokrazija Ewropea għall-ġustizzja soċjali, mill-impjiegi għall-ambjent, mill-migrazzjoni għat-tibdil fil-klima, huma sfidi ewlenin tal-preżent u tal-futur għall-kontinent tagħna u għall-pajjiżi tagħna.

Is-settur bankarju u finanzjarju għar-rikostruzzjoni u l-irkupru sostenibbli wara l-COVID-19

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Il-Kummissarju Mairead McGuinness ipparteċipat fl-aħħar laqgħa straordinarja tal-Grupp Diversità Ewropa biex tiddibatti r-rwol tal-finanzi u tal-banek fl-irkupru tal-Ewropa.

Fid-diskors ta’ merħba tiegħu, il-president tal-Grupp Diversità Ewropa, Séamus Boland, irrakkomanda li jiġi kkunsidrat ir-rwol li sistemi bankarji konvenzjonali u alternattivi jistgħu jaqdu fl-irkupru finanzjarju, speċjalment għal negozji għar b’għan soċjali, is-settur tal-ekonomija soċjali u l-SMEs. Il-president tal-Grupp jara li hemm ħtieġa għal bidla lejn sistemi finanzjarji u bankarji li jqisu aktar l-għażliet u l-preferenzi taċ-ċittadini.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Pubblikazzjoni ġdida: It-tiswir tal-Ewropa – Kisbiet reċenti tal-KESE – edizzjoni 2021

Mill-bidu nett tal-pandemija, il-KESE kien qed jaqdi rwol attiv fit-tiswir tal-politiki relatati mar-rispons ad hoc għall-COVID-19 u biex tingħeleb il-kriżi. B’mod parallel, il-Kumitat żamm approċċ fit-tul u li jħares ’il quddiem, fejn ħadem biex iħejji l-ekonomiji u s-soċjetajiet għar-realtà ta’ wara l-COVID-19. Din il-pubblikazzjoni toffri eżempji speċifiċi tal-azzjonijiet u l-inizjattivi reċenti tagħna li għamlu differenza, u li kellhom impatt fuq it-tiswir tal-Ewropa.

Dan il-fuljett huwa disponibbli f’sitt lingwi (EN, FR, DE, IT, ES u PL) fuq is-sit web tal-KESE: https://www.eesc.europa.eu/mt/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Kopji stampati jistgħu jinkisbu mingħand vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)