Beschikbare talen:

Beste lezers,

Voor mij is het altijd alsof het nieuwe jaar niet zozeer in januari, maar in september begint. In september zit de zomervakantie erop: we begeven ons weer op weg naar werk, vergaderingen of school. Dit jaar heb ik dat gevoel nog sterker dan anders. De vaccinatiegraad voedt de hoop dat we ons weer in onze regio’s en in Europa kunnen verplaatsen. De combinatie van nieuwe culturele gedragsnormen en hygiënepraktijken maakt het mogelijk een nieuwe start te maken.

Voor in uw agenda

Een vraag voor ...

In onze rubriek "Een vraag voor ..." vragen wij EESC-leden om te reageren op een actuele vraag die ons bijzonder relevant lijkt.

Voor de editie van september hebben wij de heer Alain Coheur, voorzitter van de afdeling Interne Markt, Productie en Consumptie (INT), gevraagd zijn gedachten over de uitdagingen van de industriestrategie met ons te delen.

 

 

De Europese groene industriestrategie als hoeksteen van de Europese Green Deal

De nieuwe industriestrategie die op 5 mei jl. is gepubliceerd (“Actualisering van de nieuwe industriestrategie voor Europa”, COM(2021) 350 final) is zonder twijfel een van de grootste uitdagingen voor de EU. De lidstaten kunnen deze uitdaging alleen het hoofd bieden door gecoördineerd op te treden, niemand uit te sluiten en bedrijven weer in staat te stellen om meerwaarde te genereren, te investeren in een duurzame toekomst en kwaliteitsbanen te behouden dan wel te creëren.

De gast die verrast

Elke maand nodigen wij u uit kennis te maken met iemand van wie het werk en de inzet een inspiratiebron voor anderen vormen.

In dit septembernummer is dat Sébastien Maillard, directeur van het Jacques Delorsinstituut in Parijs. Hij deelt met ons wat hij verstaat onder “het gevoel deel uit te maken van Europa”. Dit is een belangrijk concept, vooral nu er wordt gediscussieerd over de toekomst van Europa, een debat dat tijdens het Franse voorzitterschap in het eerste halfjaar van 2022 zijn hoogtepunt zal bereiken.

Sébastien Maillard: Wat betekent het deel uit te maken van Europa?

Het gevoel deel uit te maken van Europa is een van de drie centrale thema’s van het Franse voorzitterschap, dat meteen ook de meeste wenkbrauwen doet fronsen. Want waar gaat het precies om? Welnu, het gaat om dat onbestemde gevoel Europeaan te zijn, het feit dat je beseft deel uit te maken van Europa, dat je je er kortom thuisvoelt. Dat gevoel kan je niet opleggen, en evenmin kopen. De Franse regio’s die rijkelijk worden bedacht met subsidies, zijn zeker niet de grootste liefhebbers van Europa. In feite gaat het om een gevoel dat moet worden opgewekt en gevoed, dat de kans moet krijgen te rijpen, en dat tegelijk individueel en collectief is.

Nieuws van het EESC

KI: 18 % van de toponderzoekers in de wereld is Europeaan, maar slechts 10 % van hen is werkzaam in Europa.

Jayant Narayan, van het Economisch Wereldforum, wees op deze cijfers in een debat over kunstmatige intelligentie (KI) tijdens de julizitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Uit concurrentieoverwegingen moet Europa volgens hem investeren in middellange- en langetermijnmaatregelen om een ecosysteem te creëren waarin KI kan gedijen.

Frans Timmermans ontmoet Europese jongerenleiders bij het EESC

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

In het EESC-advies over gestructureerde participatie van jongeren in het EU-besluitvormingsproces op het gebied van klimaat en duurzaamheid is voorgesteld om rondetafelbijeenkomsten voor jongeren over klimaat en duurzaamheid te organiseren en deze te laten hosten door het EESC, in samenwerking met de Europese Commissie, het Europees Parlement en jongerenorganisaties.

Economie, milieu en welzijn moeten hand in hand gaan in de EU na COVID-19

Economische welvaart, zorg voor het milieu en het welzijn van mensen kunnen en moeten hand in hand gaan. Dit was de kernboodschap van EESC-voorzitter Christa Schweng tijdens het debat over Een economie na COVID-19 die voor iedereen werkt – naar een welzijnseconomie? tijdens de EESC-zitting van 7 juli 2021.

Degelijke financiering van #NextGenerationEU is goed voor Europa

Bij het aantrekken van geld voor het herstel van de Europese Unie op de internationale kapitaalmarkten is een goed werkende financieringsstrategie essentieel. In zijn advies, opgesteld door Judith Vorbach en goedgekeurd tijdens de zitting van juli, benadrukt het Comité dat degelijke en duurzame financiering, gezond risicobeheer en lage financieringskosten nodig zijn voor een soepele tenuitvoerlegging van NextGenerationEU.

Om armoede onder Europese kinderen uit te bannen is een brede maatschappelijke aanpak nodig

De Europese Commissie heeft onlangs twee initiatieven gelanceerd op het gebied van de rechten van het kind, waarin Europese en nationale beleidsmakers worden opgeroepen zich in te zetten voor het algemeen belang van alle kinderen die in de EU opgroeien. Deze twee ambitieuze en moedige initiatieven, die elk kind een leven zonder discriminatie willen garanderen, hebben de goedkeuring van het EESC gekregen.

Roaming: EESC pleit voor één tariefzone in de hele EU

Mensen moeten tegen lokaal tarief gebruik kunnen maken van hun mobiele telefoon, ongeacht de plaats in de EU waar zij zich bevinden, aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité in een onlangs goedgekeurd advies over een voorstel om de roamingregels te herzien.

EESC op de bres voor een open, duurzaam en assertief EU-handelsbeleid

In haar nieuwe handelsstrategie presenteert de Commissie een aantal beginselen waarop de Unie haar handelsbeleid zou moeten baseren om haar interne en externe beleidsdoelstellingen beter te kunnen verwezenlijken. Daarnaast is de modernisering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van cruciaal belang om resultaten te boeken waarvan de volgende generaties de vruchten zullen plukken.

Eerste ontmoeting EESC met Argentijnse sociaal-economische raad was een succes

Deze eerste ontmoeting tussen de Argentijnse sociaal-economische raad (SER) en het EESC, georganiseerd door de afdeling REX, werd geleid door Christa Schweng, EESC-voorzitter, en Gustavo Beliz, voorzitter van de Argentijnse SER.

De externe dimensie van migratie moet worden verankerd in het buitenlands beleid van de EU

Het creëren van talentpartnerschappen met herkomst- en doorreislanden is een essentiële maatregel om migratie in goede banen te leiden. Europa dient de focus in de externe dimensie van het migratiebeleid te verleggen. Dit beleid moet in een bredere geopolitieke en geo-economische agenda geïntegreerd worden en naast andere beleidsterreinen de plaats krijgen die het toekomt.

Werkgevers, vakbonden en ngo’s slaan de handen ineen: de strijd tegen klimaatverandering mag niet langer worden uitgesteld

De nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering is een cruciale stap op weg naar klimaatneutraliteit en veerkracht tegen 2050. Het Europees maatschappelijk middenveld schaart zich volmondig achter de verbintenis van de Commissie om de inspanningen op het gebied van klimaatbestendigheid, veerkracht, preventie en paraatheid op te voeren.

Van multimodaal goederenvervoer een realiteit maken

EESC: snel werk maken van EU-synergieën tussen de civiele, de defensie- en de ruimtevaartindustrie

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is ingenomen met het voorgestelde EU-actieplan voor synergieën tussen de civiele, de defensie- en de ruimtevaartindustrie. Het actieplan kan de strategische autonomie en technologische soevereiniteit van Europa versterken, de veiligheid van de burgers verbeteren en het concurrentievermogen, de economische groei en de werkgelegenheid stimuleren. Het EESC dringt er dan ook op aan dat de elf maatregelen van het plan snel, krachtdadig en ambitieus ten uitvoer worden gelegd.

Nieuws van de groepen

Groep Werkgevers van het EESC pleit voor een wet inzake de digitalisering van plattelandsgebieden

Door de groep Werkgevers van het EESC

Tijdens haar buitengewone vergadering in juli heeft de groep Werkgevers bij EU-commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski aangedrongen op een wet voor de digitalisering van plattelandsgebieden.

Een dergelijke wet zou de ontwikkeling van digitale technologieën in de landbouw en in plattelandsgebieden vergemakkelijken en aldus het gemeenschappelijk landbouwbeleid doeltreffender maken en de Europese Green Deal en de “van boer tot bord”-strategie ondersteunen.

Conferentie over de toekomst van Europa: hoge verwachtingen, maar de uitkomst is ongewis

Door de groep Werknemers van het EESC

De conferentie over de toekomst van Europa is een bijzondere gebeurtenis, een uniek moment op weg naar de broodnodige totstandbrenging van een echte Europese publieke ruimte. In gesprek gaan met de burgers, het oor te luisteren leggen bij het maatschappelijk middenveld, vakbonden en bedrijfsorganisaties - dat is de sleutel tot het succes van deze conferentie. De thema’s die aan bod zullen komen, zijn niet alleen nu, maar ook in de toekomst van groot belang voor de lidstaten en Europa als geheel. Het gaat onder meer om de Europese democratie, sociale rechtvaardigheid, banen, het milieu, migratie en klimaatverandering.

Het bankwezen en de financiële sector zijn cruciaal voor duurzame wederopbouw en herstel na COVID-19

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Commissaris Mairead McGuinness woonde de laatste buitengewone vergadering van de groep Diversiteit Europa bij voor een debat over de rol van het bankwezen en de financiële sector bij het herstel in Europa.

Séamus Boland, voorzitter van de groep Diversiteit Europa, gaf in zijn openingsrede aan dat moet worden nagegaan hoe traditionele en alternatieve bankstelsels kunnen bijdragen aan het financiële herstel, in het bijzonder voor kleine sociaal ingestelde bedrijven, de sector van de sociale economie en kleine en middelgrote ondernemingen. Volgens de voorzitter moet een verschuiving plaatsvinden naar financiële en bankstelsels die meer rekening houden met de keuzes en voorkeuren van burgers.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

Nieuwe publicatie: Europa vormgeven – Recente resultaten van het EESC – uitgave 2021

Vanaf het prille begin van de pandemie heeft het EESC een actieve rol gespeeld bij het uitstippelen van beleid om een ad-hocrespons te bieden op de COVID-19-crisis en deze te overwinnen. Tegelijkertijd is het Comité de blik op de toekomst en op de lange termijn blijven richten en heeft het allerlei initiatieven ontplooid om de economie en de samenleving voor te bereiden op de realiteit na COVID-19. In deze publicatie vindt u concrete voorbeelden van recente acties en initiatieven van het EESC die een verschil hebben gemaakt en Europa mee vorm hebben gegeven.

De brochure is in zes talen beschikbaar (EN, FR, DE, IT, ES en PL) op de website van het EESC: https://www.eesc.europa.eu/nl/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Gedrukte exemplaren kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)