Pieejamās valodas:

Cienījamie lasītāji!

Septembris man šķiet kā jaunais gads. Daudz vairāk nekā janvāris. Septembris nozīmē vasaras brīvdienu beigas un atgriešanos pie darba rutīnas, sanāksmēm, ceļojumiem vai skolas gaitām. Šogad es to izjūtu vēl vairāk nekā parasti. Vakcinācijas rādītāji mums ļauj cerēt, ka atkal varēsim pārvietoties no viena reģiona uz citu un ceļot pa visu kontinentu. Jaunas uzvedības kultūras normas un higiēnas ieradumi paver jauna sākuma iespēju.

Turpmākie notikumi

Viens jautājums...

Sadaļā “Viens jautājums...” lūdzam EESK locekļus atbildēt uz vienu aktuālu jautājumu, kas mums šķiet īpaši nozīmīgs.

Septembrī aicinājām Vienotā tirgus, ražošanas un patēriņa specializētās nodaļas (INT) priekšsēdētāju Alain Coheur pastāstīt par Industriālās stratēģijas mērķiem.

 

 

“Eiropas zaļā rūpniecības stratēģija kā Eiropas zaļā kursa stūrakmens”

2021. gada 5. maijā publicētās jaunās industriālās stratēģijas “Veidojot spēcīgāku vienoto tirgu Eiropas atveseļošanai” [COM(2021) 350 final] īstenošana noteikti ir viens no Eiropas Savienībai ļoti svarīgiem uzdevumiem. Lai dalībvalstis varētu pārvarēt šo krīzi, tām nav citas iespējas, kā rīkoties koordinēti, nevienu neatstāt bez ievērības un atjaunot uzņēmumu spēju radīt pievienoto vērtību, veikt ieguldījumus ilgtspējīgā nākotnē un saglabāt / radīt kvalitatīvas darbvietas.

Pārsteiguma viesis

Katru mēnesi mēs aicinām jūs iepazīt kādu personību, kuras darbs un apņēmība var iedvesmot citus.

Septembrī mūsu viesis ir Žaka Delora Institūta Parīzē direktors Sébastien Maillard. Viņš mums izklāsta savu izpratni par “piederību Eiropai”, kas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad notiek debates par Eiropas nākotni, kuras savu kulminācijas punktu sasniegs Francijas prezidentūras laikā 2022. gada pirmajā pusgadā.

Sébastien Maillard: Jūs teicāt «piederība»?

Piederība – pēdējais no trim Francijas prezidentūrai ES Padomē izvirzītajiem atslēgvārdiem, kas arī rada vislielāko neizpratni. Par ko ir runa? Par to sajūtu, kas mums liek justies eiropiešiem, par apziņu, ka esam no šī kontinenta, īsāk sakot, par piederību Eiropai. Šo piederības sajūtu nevar pasludināt ar lēmumu, to nevar nopirkt. Francijas reģioni, kuri saņem “Briseles” dotācijas, nav no tiem, kas visvairāk atbalstītu Eiropas Savienību. Šī individuālā un vienlaikus kolektīvā sajūta ir jāstimulē, jāpilnveido un jānobriedina.

EESK jaunumi

Mākslīgais intelekts: 18 % no pasaules vadošajiem pētniekiem ir eiropieši, bet tikai 10 % strādā Eiropā.

Pasaules Ekonomikas foruma pārstāvis Jayant Narayan šo skaitli minēja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas jūlija plenārsesijā, debatēs par mākslīgo intelektu; viņš norādīja: lai Eiropa spētu konkurēt, tai līdzekļi ir jāiegulda vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumos ar mērķi radīt ekosistēmu, kurā mākslīgais intelekts var uzplaukt.

Frans Timmermans Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā tiekas ar Eiropas jaunatnes līderiem

Cillian Lohan, Frans Timmermans, Stefan Rahmstorf and Youth representatives

EESK atzinumā par jauniešu strukturētu iesaisti klimata un ilgtspējas jautājumu risināšanā ES lēmumu pieņemšanas procesā ierosināts izveidot Jaunatnes klimata un ilgtspējas dialoga apaļo galdu, ko EESK rīkotu sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un jaunatnes organizācijām.

Ekonomikai, rūpēm par vidi un cilvēku labklājībai Eiropas Savienībā pēc Covid-19 krīzes ir jāiet roku rokā

Ekonomiskā labklājība, rūpes par vidi un cilvēku labklājība var iet roku rokā, un šie jautājumi ir jārisina līdztekus. Tāds bija EESK priekšsēdētājas Christa Schweng galvenais vēstījums debatēs par tematu “Ekonomika pēc Covid-19 pandēmijas, kas darbojas visu labā – ceļā uz labklājības ekonomiku?”, kuras notika EESK 2021. gada 7. jūlija plenārsesijā.

Eiropa gūs labumu no pārdomātā #NextGenerationEU finansējuma

Labi funkcionējoša finansēšanas stratēģija ir būtiska, lai starptautiskajos kapitāla tirgos varētu piesaistīt līdzekļus Eiropas Savienības atveseļošanai. Atzinumā, ko izstrādāja Judith Vorbach un ko pieņēma jūlija plenārsesijā, Komiteja uzsver, ka NextGenerationEU sekmīgai īstenošanai ir vajadzīgs pārdomāts un ilgtspējīgs finansējums, kā arī stabila risku pārvaldība un zemas aizņēmumu izmaksas.

Eiropas bērnu nabadzības izskaušanai ir vajadzīga visas sabiedrības pieeja

Komisijas jaunākās bērnu tiesību iniciatīvas aicina Eiropas un valstu politiķus strādāt, lai nodrošinātu visu Eiropas Savienībā augošo bērnu labklājību. Abās iniciatīvās, ko EESK vērtē ļoti atzinīgi, izmantota vērienīga un drosmīga pieeja, lai ikvienam bērnam nodrošinātu no diskriminācijas brīvu dzīvi.

Viesabonēšana: EESK aicina Eiropas Savienībā izveidot vienotu tarifu zonu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja nesen pieņemtā atzinumā par ierosināto viesabonēšanas noteikumu pārskatīšanu norāda, ka būtu jāpaver cilvēkiem iespēja maksāt vietējo tarifu neatkarīgi no tā, kurā Eiropas Savienības vietā viņi atrodas.

EESK atbalsta atvērtu, ilgtspējīgu un izlēmīgu ES tirdzniecības politiku

Jaunā Komisijas tirdzniecības stratēģija ievieš iesaistes principus, kas palīdzēs Eiropas Savienībai sasniegt savus iekšpolitikas un ārpolitikas mērķus. Līdztekus tam Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) modernizācijai būs izšķiroša nozīme centienos panākt rezultātus nākamajām paaudzēm.

EESK atzinīgi vērtē savu pirmo sanāksmi ar Argentīnas ekonomikas un sociālo lietu padomi

Šo pirmo Argentīnas ekonomikas un sociālo lietu padomes (ESP) un EESK sanāksmi, ko organizēja REX specializētā nodaļa, vadīja EESK priekšsēdētāja Christa Schweng un Argentīnas ESP priekšsēdētājs Gustavo Beliz.

Migrācijas ārējā dimensija ir jānostiprina ES ārpolitikā

Talantu partnerību veidošana ar izcelsmes un tranzīta valstīm ir svarīga politika migrācijas jautājumu risināšanā. Eiropai ir jāmaina migrācijas politikas ārējās dimensijas fokuss un jāpanāk, ka tā kļūst par daļu no plašākas ģeopolitiskās un ģeoekonomiskās programmas, kurai tiek piešķirta pienācīga vieta starp citām politikas jomām.

Darba devēji un arodbiedrības ir vienisprātis ar nevalstiskajām organizācijām: gatavošanās klimata pārmaiņām ir steidzama

Jaunā ES Klimatadaptācijas stratēģija ir izšķirošs solis ceļā uz klimatneitralitātes un noturības panākšanu līdz 2050. gadam. Eiropas pilsoniskā sabiedrība stingri atbalsta Komisijas apņemšanos pastiprināt centienus tādās jomās kā klimatnoturība, izturētspējas veidošana, novēršana un sagatavotība.

Multimodālie kravu pārvadājumi: laiks tos īstenot!

EESK aicina ātri panākt ES civilās, aizsardzības un kosmosa rūpniecības sinerģiju

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atzinīgi vērtē ES Rīcības plānu par sinerģijām starp civilo, aizsardzības un kosmosa rūpniecību. Rīcības plāns var stiprināt Eiropas stratēģisko autonomiju un tehnoloģisko suverenitāti, vairot iedzīvotāju drošību un uzlabot konkurētspēju, ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Tāpēc EESK aicina ātri, enerģiski un vērienīgi īstenot plānā norādītās 11 darbības.

Grupu jaunumi

EESK Darba devēju grupa aicina ierosināt digitālo aktu lauku apvidiem

Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Darba devēju grupa jūlija ārkārtas sanāksmē aicināja Eiropas lauksaimniecības komisāru Janusz Wojciechowski ierosināt digitālo aktu lauku apvidiem.

Šāds akts veicinātu digitālo tehnoloģiju attīstību lauksaimniecībā un lauku apvidos, tādējādi paaugstinot kopējās lauksaimniecības politikas efektivitāti un atbalstot ES zaļā kursa un stratēģijas “No lauka līdz galdam” īstenošanu.

Konference par Eiropas nākotni: cerības un riski saistībā ar nākotni, kas varētu beigties pārāk agri

EESK Darba ņēmēju grupa

Konference par Eiropas nākotni ir ļoti īpašs notikums – tas ir svarīgs brīdis, kas paver iespēju izveidot patiesu Eiropas publisko telpu, kura ir ļoti vajadzīga. Lai konference būtu sekmīga, ir būtiski iesaistīt iedzīvotājus, pilsonisko sabiedrību, arodbiedrībās un uzņēmēju organizācijas. Konferencē apspriežamie jautājumi – no Eiropas demokrātijas līdz sociālajam taisnīgumam, no darbvietām līdz videi, no migrācijas līdz klimata pārmaiņām – atspoguļo galvenās problēmas, kuras mūsu kontinentam un valstīm jārisina tagad un nākotnē.

Banku un finanšu joma — ceļš uz ilgtspējīgu atjaunošanu un atveseļošanu pēc Covid-19

Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Lai apspriestu finanšu un banku nozares lomu Eiropas atveseļošanā, pēdējā grupas “Daudzveidība Eiropā” ārpuskārtas sanāksmē piedalījās arī komisāre Mairead McGuinness.

Atklājot sanāksmi, grupas “Daudzveidība Eiropā” priekšsēdētājs Séamus Boland norādīja, ka vajadzētu apsvērt, kā tradicionālās un alternatīvās banku sistēmas var palīdzēt finanšu atveseļošanā, īpaši maziem, sociāli orientētiem uzņēmumiem, sociālās ekonomikas nozarei un MVU. Pēc grupas priekšsēdētāja domām, finanšu un banku sistēmām būtu vairāk jāorientējas uz to, ko izvēlas un kam dod priekšroku iedzīvotāji.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Jauna publikācija: Eiropas veidošana – EESK jaunākie sasniegumi – 2021. gada izdevums

Jau no paša pandēmijas sākuma EESK ir aktīvi iesaistījusies tādu politikas virzienu veidošanā, kuru mērķis ir atbilstoši reaģēt uz Covid-19 krīzi un pārvarēt to. Vienlaikus Komiteja ir saglabājusi ilgtermiņa un uz nākotni vērstu pieeju, strādājot pie tā, lai sagatavotu ekonomiku un sabiedrību realitātei pēc Covid-19 pandēmijas. Šajā publikācijā ir sniegti konkrēti piemēri par nesenajām EESK iniciatīvām un pasākumiem, kas ir snieguši rezultātus un ietekmējuši Eiropas veidošanu.

Šī brošūra ir pieejama sešās valodās — angļu, franču, vācu, itāļu, spāņu un poļu — EESK tīmekļa vietnē: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/shaping-europe-recent-eesc-achievements-2021-edition.

Drukāto versiju ir iespējams saņemt, sazinoties ar vipcese@eesc.europa.eu. (fgr)