Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Għeżież qarrejja,

ninsab eċitat li se naqdi r-rwol ta’ Viċi President tal-KESE f’dan il-mandat il-ġdid. Kuntent ħafna li ġejt elett mill-kollegi tiegħi għal din il-kariga. Inħoss li r-rwol tal-komunikazzjoni huwa essenzjali fi kwalunkwe organizzazzjoni.

Dejjem kont impressjonat mix-xogħol li jsir ta’ kuljum mill-persunal u l-membri ta’ dan il-Kumitat. Mandat ġdid itina l-opportunità li nqisu u nagħtu ħarsa lejn kollox minn lenti ġdida. Il-kapaċità limitata tagħna li nivvjaġġaw, minħabba l-COVID-19, hija raġuni oħra biex naħtfu l-opportunità ħalli nivvalutaw mill-ġdid is-siwazzjoni.

Il-fondi ta’ rkupru u l-baġit ma jistgħux jinżammu ostaġġi!

Fit-18 ta’ Novembru, il-presidenti rispettivi tas-Sezzjoni għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza (SOC) tal-KESE, tas-Sezzjoni għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali (ECO) tal-KESE, u tal-Grupp Ad Hoc tal-KESE dwar id-Drittijiet Fundamentali u l-Istat tad-Dritt, Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri u Cristian Pîrvulescu, ħarġu stqarrija konġunta fejn urew it-tħassib serju tagħhom dwar il-pożizzjoni ta’ żewġ gvernijiet li heddew li jużaw il-veto biex iwaqqfu l-Baġit tal-UE jekk jibqa’ marbut mar-rispett tal-istat tad-dritt.

Il-KESE diġà wera l-appoġġ qawwi tiegħu għall-proposta tal-Kummissjoni dwar il-pakkett tan-Next Generation EU, li flimkien mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 b’total ta’ EUR 1.82 triljun – għandu jtaffi l-impatti kbar tal-kriżi tal-COVID-19 u jippermetti li l-ekonomiji tal-UE jirkupraw malajr.

Skont l-istqarrija, li l-użu tal-fondi tal-UE jkun jiddependi mill-fatt li l-Istati Membri jirrispettaw l-istat tad-dritt m’għandux ikun kontroversjali peress li dan huwa wieħed mill-valuri ewlenin li fuqhom hija mibnija l-UE.

Aqra l-istqarrija sħiħa hawn: https://europa.eu/!cH83Bj

Mistoqsija lil...

Fit-taqsima tagħna “Mistoqsija lil...”, aħna nistaqsu lill-Membri tal-KESE biex iwieġbu mistoqsija topika li tidhrilna li hija partikolarment rilevanti.

Staqsejna lis-Sur Stefano Palmieri, il-President tas-Sezzjoni għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali (ECO) iwieġeb għall-mistoqsija:

“X’inhi l-fehma tiegħek dwar l-imblokk tal-baġit fit-tul tal-UE u l-pakkett ta’ rkupru li ġie skattat minn tliet Stati Membri? Taħseb li, minn perspettivi differenti, din hija waħda mill-akbar kriżi istituzzjonali u politika li qed tiffaċċja l-UE?”

Stefano Palmieri, President tas-Sezzjoni ECO

Kont ġenwinament ixxukkjat meta sirt naf li, wara l-aħbar inkoraġġanti tal-10 ta’ Novembru meta t-timijiet tan-negozjati tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill laħqu qbil dwar id-dettalji finali tal-Qafas Finanzjarju u l-Fond għall-Irkupru, żewġ Stati Membri – li aktar tard ingħaqad Stat Membru ieħor magħhom – ħadu d-deċiżjoni għall-għarrieda li jżommu ostaġġ lill-bqija tal-Ewropa. Lanqas il-vidjokonferenza bejn il-mexxejja Ewropej tad-19 ta’ Novembru ma sabet tarf ta’ dan l-imblokk.

Aħbarijiet tal-KESE

Ewropa prosperuża, inklużiva u sostenibbli fil-qalba tal-programm presidenzjali l-ġdid tal-KESE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ippubblika l-programm sħiħ tal-President il-ġdida tiegħu Christa Schweng, għall-mandat tagħha tal-2020-2023. Huwa disponibbli online fil-lingwi kollha tal-UE.

Il-programm tas-Sinjura Schweng joffri viżjoni qalbiena għal Ewropa wara l-COVID-19 aktar b’saħħitha u reżiljenti u tipprevedi kontribut qawwi mill-KESE għall-irkupru tal-Ewropa u d-demokrazija parteċipattiva.

Prevista l-fażi li jmiss tal-Pjattaforma Ewropea għall-Ekonomija Ċirkolari hekk kif tibda t-tieni mandat

F’konferenza annwali li saret kompletament online fit-3-4 ta’ Novembru, il-KESE esprima d-determinazzjoni tiegħu li jgħin biex il-Pjattaforma għall-Ekonomija Ċirkolari ssir tassew ċentru tal-isforz kollettiv biex tinbena ekonomija ċirkolari fl-Ewropa.

Il-KESE jindirizza n-nuqqasijiet fl-integrazzjoni tan-nisa u t-tfal migranti

Il-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa u t-tfal li qed jistinkaw biex jegħlbu d-diskriminazzjoni jew l-ostakli għall-integrazzjoni tagħhom mhux dejjem jitqiesu bis-sħiħ fil-politiki ta’ integrazzjoni tal-Istati Membri tal-UE. Il-KESE ressaq modi biex jiġu indirizzati dawn in-nuqqasijiet f’Opinjoni esploratorja ppreżentata fis-sessjoni plenarja ta’ Ottubru.

Mhuwiex possibbli li noħorġu mill-kriżi mingħajr ma tingħata spinta lill-investiment pubbliku u privat, jgħid il-KESE.

Fid-dawl tal-impatt soċjali u ekonomiku diżastruż tal-kriżi tal-COVID-19, f’żewġ Opinjonijiet tiegħu l-KESE spjega l-fehmiet tiegħu dwar il-kriżi ekonomika attwali u dwar il-perspettivi ta’ rkupru fl-UE.

Il-Forum tal-KESE-Cedefop jindika l-ħtieġa għal rispons urġenti u koordinat għal-livelli baxxi ta’ ħiliet fl-Ewropa

Fil-5 u s-6 ta’ Novembru, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) organizzaw it-Tielet Forum ta’ Tagħlim dwar il-Politiki (PLF) dwar perkorsi ta’ titjib tal-ħiliet. Dan laqqa’ flimkien l-imsieħba soċjali u r-rappreżentanti tal-gvern u tas-soċjetà ċivili rilevanti f'dan il-qasam, li wissew li l-pandemija attwali tista’ tkompli taċċellera l-bidliet fid-dinja tax-xogħol li diġà ġabet magħha r-rivoluzzjoni diġitali, u b’hekk it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid isiru dejjem aktar rilevanti.

Il-KESE jsejjaħ għal djalogu soċjali msaħħaħ fl-UE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jappoġġja li fl-Istati Membri tal-UE jiġi promoss id-djalogu soċjali effettiv peress li jaqdi rwol importanti fit-tfassil ta’ politiki ekonomiċi, tax-xogħol u soċjali li joħolqu kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol aħjar fl-UE. Għalhekk huwa meħtieġ sabiex tiġi promossa u tinkiseb is-sostenibbiltà ekonomika.

Il-ġustizzja soċjali għall-migranti u l-minoranzi etniċi hija essenzjali biex jiġi indirizzat ir-razziżmu strutturali

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) talab lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jieħdu approċċ olistiku biex jippromovu d-diversità u l-inklużività fis-soċjetajiet tagħhom u biex iżidu l-isforzi legali u politiċi biex jindirizzaw ir-razziżmu u l-ksenofobija fl-Ewropa.

Bil-volum li qed jiżdied ta ’attakki u diskors ta’ mibegħda diretti lejn il-migranti u l-minoranzi etniċi, u bil-pandemija attwali li qed tkompli tiggrava d-diskriminazzjoni strutturali li dawn jiffaċċjaw, l-UE teħtieġ b’mod urġenti li tieħu azzjoni akbar f'dar-rigward, inkluż billi tippromovi l-ġestjoni tad-diversità.

Il-KESE jiddibatti l-isfidi għall-industrija tal-azzar tal-UE

Fid-9 ta’ Novembru, il-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI) iltaqgħet għal dibattitu mill-bogħod dwar l-industrija tal-azzar tal-UE. Id-dibattitu, ippresedut minn Pietro Francesco De Lotto, il-President il-ġdid tas-CCMI, iffoka fuq il-kwistjonijiet tal-kapaċità żejda u d-dekarbonizzazzjoni fl-industrija internazzjonali tal-azzar. Il-kelliema indirizzaw l-isfidi li qed tiffaċċja l-industrija Ewropea tal-azzar: il-pjan ta’ rkupru wara l-COVID-19, id-dekarbonizzazzjoni tal-proċessi tal-produzzjoni, il-miżuri ta’ salvagwardja tal-UE u l-kummerċ.

Il-mistieden sorpriża

Ħloqna taqsima oħra.

Kull xahar se nintroduċukom mal-mistieden sorpriża tagħna. Se jkun personalità magħrufa fil-qasam tal-kultura Ewropea, f’armonija mal-ġrajjiet attwali u li se jgħaddilna ħsibijietu dwar id-dinja; nifs ġdid biex inwessgħu l-orizzonti tagħna, jispirana u jferraħna.

Għal din l-ewwel edizzjoni, il-mistieden sorpriż tagħna huwa Pierre Kroll, karikaturista Belġjan u diżinjatur akkreditat tal-gazzetta ta’ kuljum Le Soir.

Minħabba l-cartoons tiegħu, huwa magħruf għas-sens umoristiku u l-istil uniku tiegħu, li bihom jikkumenta b’mod oriġinali u mhux tas-soltu dwar l-affarijiet Ewropej u dinjija.

Huwa laqgħa t-talba tagħna li jikkumenta dwar l-aħbarijiet l-aktar jaħarqu tal-mument u bil-qalb kollha offrilna dan il-cartoon. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Aħbarijiet mill-Gruppi

Tbassir: Jista’ jkun li l-ekonomija tintlaqat agħar milli previst fit-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

B’risposta għat-Tbassir Ekonomiku tal-Ħarifa 2020 ppubblikat reċentement mill-Kummissjoni Ewropea, il-Grupp ta’ Min Iħaddem ħareġ dikjarazzjoni dwar l-inizjattiva tal-President tiegħu, is-Sur Stefano Mallia. Il-Grupp qabel mat-Tbassir Ekonomiku tal-Ħarifa 2020 tal-Kummissjoni Ewropea, li enfasizza li l-irkupru ekonomiku tal-Ewropa ġie interrott mill-qawmien mill-ġdid tal-pandemija.

L-isfidi li qed tiffaċċja l-Ewropa u l-prijoritajiet tal-Grupp tal-Ħaddiema

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Li jinżammu d-drittijiet tal-ħaddiema għandu jkun prijorità assoluta fi kwalunkwe pjan ta’ rkupru u ta’ rikostruzzjoni wara l-pandemija tal-COVID-19, bis-solidarjetà bħala l-prinċipju ta’ gwida. Biex dan jissarraf fi prijoritajiet u azzjonijiet konkreti, il-Grupp tal-Ħaddiema organizza laqgħa straordinarja fl-24 ta’ Novembru.

Séamus Boland huwa l-President il-ġdid tal-Grupp Diversità Ewropa

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Mal-bidu tal-mandat il-ġdid tal-KESE (2020-2025), Séamus Boland ħa f’idejh il-presidenza tal-Grupp Diversità Ewropa. Il-Grupp ikkonferma r-rwol il-ġdid tiegħu matul l-ewwel laqgħa tal-mandat il-ġdid li saret fis-27 ta’ Ottubru.

 

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Il-wirja “Refuġju” se tkun fil-KESE matul Diċembru!

Il-KESE ser jospita wirja tar-ritratti mill-fotografu Franċiż Bruno Fert intitolata “Refuġju: dinji privati fl-eżilju”

Din tinkludi serje ta’ panelli b’ritratti u testimonji, flimkien ma’ immaġnijiet tal-ispazji interni fil-kampijiet u l-kennijiet improvizzati fil-Greċja u Franza, inkluża l-“ġungla” f’Calais

Il-wirja qed tiġi organizzata mid-Direttorat għall-Komunikazzjoni u relazzjonijiet Interistituzzjonali fi sħubija mas-Sezzjoni għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza (SOC) biex tiġi enfasizzata l-ħidma li saret mill-KESE dwar il-politiki dwar il-migrazzjoni, anke f’rabta mal-Patt tal-UE dwar il-Migrazzjoni.

Minħabba l-pandemija, il-wirja se tiġi ppreżentata totalment b’mod virtwali. Titlifhiex!

Jekk jogħġbok segwi din il-link biex taċċessa l-wirja:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)