Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

Jag ser fram emot att anta rollen som vice ordförande i EESK under den nya mandatperioden. Det gläder mig att mina kollegor valde mig till posten. Jag anser att kommunikation har en avgörande roll i alla organisationer.

Jag har alltid imponerats av det arbete som den här kommitténs personal och ledamöter utför dagligen. En ny mandatperiod ger oss möjlighet att utvärdera läget och se allt med nya ögon. Våra begränsade möjligheter att resa på grund av covid är ytterligare ett skäl att ta tillfället i akt att omvärdera situationen.

Återhämtningsmedlen och budgeten kan inte hållas som gisslan!

Den 18 november gjordes ett gemensamt uttalande av ordförandena för EESK:s sektion för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC), EESK:s sektion för ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO) samt EESK:s grupp om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen. Aurel Laurențiu Plosceanu, Stefano Palmieri och Cristian Pîrvulescu uttryckte i uttalandet en djup oro över den ståndpunkt som två regeringar har intagit om att hota att lägga in ett veto mot EU:s budget ifall den förblir kopplad till respekten för rättsstatsprincipen.

EESK har redan gett ett starkt stöd till kommissionens förslag om paketet Next Generation EU, som tillsammans med den fleråriga budgetramen 2021–2027 skulle tillföra totalt 1,82 biljoner euro för att lindra konsekvenserna av covid-19-krisen och ge ekonomierna i EU möjlighet att återhämta sig snabbt.

Enligt uttalandet bör det inte vara kontroversiellt att koppla användningen av EU-medel till medlemsstaternas respekt för rättsstatsprincipen, eftersom detta är ett av de grundläggande värden som EU har byggts på.

Läs uttalandet i sin helhet här.

En fråga till ...

I vårt avsnitt ”En fråga till ...” ber vi EESK-ledamöter att svara på en aktuell fråga som vi tycker är av särskilt intresse.

Vi har bett Stefano Palmieri, ordförande för sektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO) att svara på följande fråga:

”Vad anser du om att tre medlemsstater har blockerat EU:s långtidsbudget och återhämtningspaketet? Om man tittar på det ur olika synvinklar – är det en av de största institutionella och politiska kriserna som EU ställts inför?”

Stefano Palmieri, ordförande för ECO-sektionen

Jag blev genuint chockad när jag efter de uppmuntrande nyheterna den 10 november, då det meddelades att Europaparlamentets och rådets förhandlingsteam nått en överenskommelse om slutdetaljerna i nästa fleråriga budgetram och återhämtningsfonden, fick höra att två medlemsstater – som senare fick sällskap av en tredje – hade fattat det okänsliga beslutet att hålla hela Europa gisslan. Inte heller videosamtalet mellan de europeiska ledarna den 19 november ledde någon vart.

EESK-nyheter

Ett välmående, inkluderande och hållbart Europa står i centrum för EESK:s nya ordförandeprogram

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har släppt det fullständiga programmet för nya ordföranden Christa Schwengs mandatperiod 2020–2023. Det finns nu tillgängligt online på samtliga EU-språk.

Christa Schwengs program bygger på en djärv vision om ett starkare och mer motståndskraftigt Europa efter covid-19 och ett kraftfullt bidrag från EESK:s sida till Europas återhämtning och deltagandedemokrati.

Europeiska plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin lägger i en högre växel när den går in i sin andra mandatperiod

Vid en årlig konferens som hölls helt online den 3–4 november uttryckte EESK sin beslutsamhet att bidra till att göra plattformen för berörda aktörer inom den cirkulära ekonomin till ett verkligt nav för de kollektiva insatserna för att bygga upp en cirkulär ekonomi i Europa.

EESK tar itu med bristerna i integrationen av invandrarkvinnor och invandrarbarn

EU-medlemsstaternas integrationspolitik tar inte alltid full hänsyn till de särskilda behoven hos kvinnor och barn som kämpar mot diskriminering eller integrationshinder. EESK har föreslagit sätt att ta itu med dessa brister i ett förberedande yttrande som lades fram vid plenarsessionen i oktober.

Vi kan inte ta oss ur krisen utan ökade offentliga och privata investeringar, menar EESK

Mot bakgrund av covid-19-krisens katastrofala sociala och ekonomiska konsekvenser redogör EESK i två yttranden för sina åsikter om den rådande ekonomiska krisen och utsikterna till återhämtning inom EU.

EESK:s och Cedefops forum pekar på behovet av ett snabbt och samordnat svar på den låga kvalifikationsnivån i Europa.

Den 5–6 november anordnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) det tredje forumet för policylärande om kompetenshöjning. Evenemanget samlade arbetsmarknadens parter och företrädare för regeringar och det civila samhället på området. Dessa varnade för att den pågående pandemin ytterligare kan påskynda de förändringar i arbetslivet som redan har föranletts av den digitala revolutionen, vilket gör kompetenshöjning och omskolning ännu mer relevant.

EESK efterlyser en stärkt social dialog i EU

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) förespråkar en verkningsfull social dialog i EU:s medlemsstater eftersom den spelar en viktig roll i utformningen av den ekonomiska politik, arbetsmarknadspolitik och socialpolitik som skapar bättre levnads- och arbetsvillkor i hela EU. Därför är detta nödvändigt för att främja och uppnå ekonomisk hållbarhet.

Social rättvisa för migranter och etniska minoriteter är nyckeln till att bekämpa strukturell rasism

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar EU och medlemsstaterna att anlägga en helhetssyn för att främja mångfald och delaktighet i samhället och att intensifiera sina rättsliga och politiska ansträngningar för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet i Europa.

I en tid då vi ser fler angrepp och ökad hatpropaganda riktas mot migranter och etniska minoriteter, samtidigt som den strukturella diskrimineringen av dessa grupper förvärras av den pågående pandemin, måste EU omgående utöka sina insatser på området, bland annat genom att främja mångfaldshantering.

EESK diskuterar utmaningarna för EU:s stålindustri

Den 9 november höll rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI) en debatt på distans om EU:s stålindustri. Under ledning av Pietro Francesco De Lotto, CCMI:s nya ordförande, diskuterades frågan om överkapacitet och utfasningen av fossila bränslen i den internationella stålindustrin. Talarna tog upp de utmaningar som den europeiska stålindustrin står inför: planen för återhämtning efter covid-19, utfasningen av fossila bränslen i framställningsprocesserna, EU:s skyddsåtgärder och handel.

Överraskningsgästen

En ny rubrik ser dagens ljus.

Varje månad kommer ni att få möjlighet att stifta bekantskap med vår överraskningsgäst. Det kommer att vara en aktuell person, som är känd i den europeiska kultursfären och som kommer att ge sin syn på världen – en frisk fläkt som kommer att vidga våra vyer, inspirera oss och göra oss lyckliga.

I denna första utgåva är vår överraskningsgäst Pierre Kroll, framträdande karikatyrtecknare i den belgiska tidningen Le Soir.

Han är känd för sina humoristiska teckningar med en unik stil, genom vilken han på ett originellt och överraskande sätt kommenterar politiska frågor i både Europa och världen.

På vår fråga om han kunde ge en kommentar till de mest dagsaktuella frågorna har Pierre Kroll varit så vänlig att skänka oss denna teckning. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Nyheter från grupperna

Prognos: Ekonomin kan drabbas hårdare än vad kommissionen förutspår i sin prognos

Av Arbetsgivargruppen vid EESK

Som svar på kommissionens nyligen offentliggjorda ekonomiska höstprognos 2020 har Arbetsgivargruppen antagit en förklaring på gruppordförande Stefano Mallias initiativ. Gruppen instämmer i kommissionens bedömning i den ekonomiska höstprognosen 2020, där man understryker att Europas ekonomiska återhämtning har stannat av till följd av att pandemin tagit ny fart.

Europas kommande utmaningar och Arbetstagargruppens prioriteringar

Av Arbetstagargruppen vid EESK

Att upprätthålla arbetstagarnas rättigheter måste vara en topprioritering i alla återhämtnings- och återuppbyggnadsplaner i kölvattnet av covid-19-krisen, med solidariteten som ledstjärna. För att omsätta detta i konkreta prioriteringar och åtgärder anordnade Arbetstagargruppen ett extra sammanträde den 24 november.

Séamus Boland är gruppen Mångfald Europas nya ordförande

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

När EESK:s nya mandatperiod (2020–2025) inleddes tog Séamus Boland över ordförandeskapet för gruppen Mångfald Europa. Gruppen bekräftade hans nya roll vid sitt första sammanträde under den nya mandatperioden, som hölls den 27 oktober.

 

Snart på EESK / kulturella evenemang

EESK visar utställningen ”Refuge” under december månad!

EESK står värd för den franska fotografen Bruna Ferts fotoutställning ”Refuge: Private worlds in exile”.

Den omfattar en serie personporträtt och berättelser med bilder som visar hur det ser ut inne i byggnader i flyktinglägren och i provisoriska bostäder i Grekland och Frankrike. Bilderna kommer bland annat från ”djungeln” i Calais.

Utställningen arrangeras av direktoratet för kommunikation och kontakter med övriga institutioner i samarbete med sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC), detta i syfte att lyfta fram EESK:s arbete i migrationspolitiska frågor, såsom EU:s migrationspakt.

På grund av pandemin hålls utställningen till 100 % på nätet. Se till att du inte missar den!

Klicka på följande länk för att komma till utställningen:

https://www.eesc.europa.eu/sv/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)