Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

С вълнение поемам ролята на заместник-председател на ЕИСК за новия мандат. Радвам се, че съм избран на поста от моите колеги. Смятам, че във всяка организация комуникацията е от съществено значение.

Винаги се впечатлявам от ежедневната работа, извършвана от служителите и членовете на Комитета. Новият мандат представлява възможност за равносметка и нов поглед върху всичко. Ограниченията за пътуване поради COVID са още една причина да се възползваме от възможността за преоценка.

Средствата за възстановяване и бюджетът не могат да бъдат държани като заложници!

На 18 ноември председателите на секции в ЕИСК – „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC), „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO), и на групата на ЕИСК „Основни права и върховенство на закона“, съответно Аурел Лауренциу Плосцеану, Стефани Палмиери и Кристиан Първулеску, направиха съвместно изявление, в което изразиха дълбока загриженост относно позицията на двете правителства, които заплашиха да наложат вето върху бюджета на ЕС, ако той остане обвързан с върховенството на закона.

ЕИСК вече изрази силна подкрепа за предложението на Комисията относно пакета „ЕС от следващо поколение“, който, заедно с многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. и за обща сума от 1,82 трилиона евро, следва да смекчи последиците от кризата, предизвикана от COVID-19, и да даде възможност на икономиките на ЕС да постигнат бързо възстановяване.

Според изявлението обвързването на използването на финансирането от ЕС със зачитането на принципите на правовата държава от страна на държавите членки не бива да бъде оспорвано, тъй като тези принципи са една от основните ценности, върху които е изграден ЕС.

Пълният текст на изявлението се намира на https://europa.eu/!cH83Bj.

„Въпрос към ...“.

В секцията ни „Въпрос към ...“ каним членове на ЕИСК да отговорят на един въпрос по тема, която според нас е от особено значение.

Обърнахме се към г-н Стефано Палмиери, председател на Икономическия и паричен съюз и секция и секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ (ECO) със следния въпрос:

„Какво мислите за блокирането в дългосрочен план от страна на три държави членки на бюджета на ЕС и пакета мерки за възстановяване? Мислите ли, че от различни гледни точки, преживяваме една от най-големите институционални и политически кризи, пред които е изправен ЕС?“

Стефано Палмиериi, председател на секция ECO

Бях истински шокиран, когато научих, че след обнадеждаващите новини, които чухме на 10 ноември, когато преговарящите екипи на Европейския парламент и на Съвета постигнаха съгласие по окончателните подробности за следващата многогодишна финансова рамка и фонда за възстановяване, две държави членки, към които по-късно се присъедини и трета, брутално са решили да вземат цяла Европа за заложник. Видеоразговорът между европейските лидери на 19 ноември също не доведе до намиране на изход от ситуацията.

Новини от ЕИСК

Просперираща, приобщаваща и устойчива Европа в основата на програмата на новата председателка на ЕИСК

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) публикува пълната програма на новата си председателка Криста Швенг за мандата 2020—2023 г. Вече е достъпна на всички официални езици на ЕС.

В програмата си г-жа Швенг предлага смела визия за по-силна и по-устойчива Европа след COVID-19 и предвижда мощен принос на ЕИСК за възстановяването на Европа и демокрацията на участието.

Със започването на втория мандат Европейската платформа за кръгова икономика е готова да ускори темпа на дейност

На годишна конференция, която се проведе изцяло онлайн на 3 и 4 ноември, ЕИСК изрази решимостта си да спомогне за превръщането на платформата за кръгова икономика в истински център на колективните усилия за изграждане на кръгова икономика в Европа.

ЕИСК обръща внимание на недостатъците в интеграцията на жените и децата мигранти

Специфичните нужди на жените и децата, които се стремят да преодолеят дискриминацията или пречките пред своята интеграция, невинаги се вземат изцяло под внимание в политиките за интеграция на държавите — членки на ЕС. В проучвателно становище, представено на октомврийската пленарна сесия, ЕИСК предложи начини за преодоляване на тези недостатъци.

Не е възможно излизане от кризата без увеличаване на публичните и частните инвестиции, заявява ЕИСК

Като се има предвид катастрофалното социално и икономическо въздействие на свързаната с COVID-19 криза, ЕИСК изложи в две становища своите виждания относно настоящата икономическа криза и перспективите за възстановяване в ЕС.

Форумът на ЕИСК-Cedefop посочва необходимостта от неотложен и координиран отговор на проблема с ниското равнище на умения в Европа

На 5 и 6 ноември Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) проведоха Третия форум за политическо обучение, посветен на възможностите за повишаване на уменията. В него взеха участие социалните партньори и представители на правителствата и на гражданското общество, работещи в тази област, които предупредиха, че настоящата пандемия може допълнително да ускори промените в сферата на труда, които вече са предизвикани от цифровата революция, като повиши още повече значението на повишаването на квалификацията и преквалификацията.

ЕИСК призовава за укрепен социален диалог в ЕС

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) се застъпи за насърчаване на ефективен социален диалог в държавите — членки на ЕС, тъй като той играе основна роля във връзка с оформянето на политиките в областта на икономиката, труда и социалната сфера, които създават по-добри условия на живот и труд в целия ЕС. По тази причина той е необходим за насърчаване и постигане на икономическа устойчивост.

Социалната справедливост за мигрантите и етническите малцинства е от ключово значение в борбата срещу структурния расизъм

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призова Европейския съюз и държавите членки да възприемат цялостен подход за насърчаване на многообразието и приобщаването в техните общества и да положат повече правни и политически усилия в борбата срещу нарастващите расизъм и ксенофобия в Европа.

Предвид увеличаващия се брой атаки и изказвания, проповядващи вражда и омраза, и факта, че настоящата пандемия задълбочава структурната дискриминация срещу която са изправени мигрантите и етническите малцинства, ЕС трябва спешно да предприеме мерки, включително чрез насърчаване на управлението на многообразието.

ЕИСК обсъжда предизвикателствата пред стоманодобивната промишленост на ЕС

На 9 ноември Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) проведе дистанционно дебат относно стоманодобивната промишленост на ЕС. Дебатът, воден от Пиетро Франческо Де Лото, новият председател на CCMI, се съсредоточи върху въпросите за свръхкапацитета и декарбонизацията в международната стоманодобивна промишленост. Ораторите обсъдиха предизвикателствата, пред които е изправена европейската стоманодобивна промишленост: плана за възстановяване след COVID-19, декарбонизацията на производствените процеси, защитните мерки на ЕС и търговията.

Гостът изненада

Роди се нова рубрика

Всеки месец Ви каним да откриете нашия гост изненада. Той ще бъде позната личност от сферата на европейската култура и ще е свързан с актуалните събития и ще ни разкрие своето виждане за света, ще даде нов стимул и ще ни разкрие нови хоризонти, ще вдъхнови въображението ни и ще ни направи щастливи.

В това първо издание гостът изненада е Пиер Крол, белгийски карикатурист и официален художник на ежедневника Le Soir.

Той е известен с рисунките си, с чувството си за хумор и неподражаемия си стил, който му дава възможност по оригинален и изненадващ начин да коментира европейските и световните въпроси.

На молбата ни да направи преглед на най-горещите актуални събития Пиер Крол любезно ни предостави тази рисунка. (ehp)

Пиер Крол

 

 

Новини от групите

Според прогнозата на Европейската комисия икономиката може да бъде засегната по-тежко от предвиденото

От група „Работодатели“ на ЕИСК

В отговор на наскоро публикуваната икономическа прогноза на Европейската комисия за есента на 2020 г. група „Работодатели“ направи изявление по инициатива на своя председател Стефано Малия. Групата се съгласи с икономическата прогноза на Европейската комисия от есента на 2020 г., в която се подчертава, че икономическото възстановяване на Европа е прекъснато от възобновяването на пандемията.

Предизвикателства пред Европа и приоритети на група „Работници“

От група „Работници“ на ЕИСК

Запазването на правата на работниците трябва да бъде основен приоритет във всеки план за възстановяване и реконструкция след пандемията от COVID-19 с водещ принцип солидарността. За да превърне това в конкретни приоритети и действия, група „Работници“ проведе извънредно заседание на 24 ноември.

Сиймъс Боланд е новият председател на група „Многообразие Европа“

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

С началото на новия мандат на ЕИСК (2020—2025 г.) Сиймъс Боланд пое председателството на група „Многообразие Европа“. Групата потвърди новата му роля по време на първото си заседание от новия мандат, проведено на 27 октомври.

 

Скоро в културни прояви на ЕИСК

През декември можете да видите изложбата „Убежище“ в ЕИСК.

ЕИСК е домакин на фотоизложба на френския фотограф Брюно Фер, озаглавена „Убежище: интимни светове в изгнание“.

Тя се състои от серия от пана с портрети, свидетелства от първо лице и картини от вътрешността на бежански лагери и самоделни убежища в Гърция и Франция, включително „джунглата“ в Кале.

Изложбата се организира от дирекция „Комуникация и междуинституционални отношения“ в партньорство със секция „Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC), за да изтъкне работата на ЕИСК във връзка с политиките в областта на миграцията, също и във връзка с пакта на ЕС за миграцията.

Поради пандемията изложбата се представя в изцяло виртуален формат. Не я пропускайте!

Можете да видите изложбата, като използвате следния линк:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)