Skupina Různorodá Evropa

This page is also available in

Skutečnost, že vedle skupiny Zaměstnavatelé a skupiny Zaměstnanci ve Výboru existuje skupina Různorodá Evropa (skupina III), mu dodává dynamiku a umožňuje, aby v celistvosti vyjadřoval připomínky různých sociálních, profesních, ekonomických a kulturních organizací, které tvoří občanskou společnost v členských státech. V souladu se změnami, které zavedla Lisabonská smlouva, se skupina III skládá z „dalších představitelů a subjektů občanské společnosti, zejména v hospodářské, občanské, profesní a kulturní oblasti“. 

Jedinečnost skupiny III spočívá v tom, že je v ní zastoupena celá řada zájmových skupin. Její členové pocházejí z organizací sdružujících zemědělce, z malých podniků, z odvětví řemesel a svobodných povolání, ze subjektů sociální ekonomiky (vzájemných pojišťoven, družstev, nadací a neziskových sdružení), ze spotřebitelských a ekologických organizací, ze sdružení zabývajících se otázkami rovnosti žen a mužů, sdružení zastupujících rodiny, mládež, menšiny, znevýhodněné skupiny a zdravotně postižené osoby, ze sektoru dobrovolnické činnosti a z řad lékařské, právnické, vědecké a akademické obce.

Společně usilují o to, aby byla v EU nastolena skutečná hospodářská, sociální a participativní demokracie. Heslo skupiny III totiž zní „Nastolit v EU skutečnou participativní demokracii prostřednictvím občanského dialogu“ a její činnost se řídí zásadami, které se opírají o tři pilíře:

  • Rozmanitost v demokracii
  • Dosahování konsenzu
  • Evropská občanská angažovanost – opatření na místní úrovni

Priority 2018-2020