„The Grassroots View” – S3, E24 – Powszechny kryzys migracyjny w Europie: w jakim punkcie jesteśmy i w jaki sposób poczynimy postępy?

W tym odcinku podcastu zastanawiamy się nad wciąż trwającym kryzysem migracyjnym w Europie. Problem wysunął się znowu na pierwszy plan po ostatnim impasie między Włochami a Francją – odmówiły one przyjęcia statku Ocean Viking, na którego pokładzie znajdowali się nieformalni migranci uratowani u wybrzeży Libii. Na czym polega obecna europejska polityka migracyjna? Co się stało z europejską solidarnością od czasu trudnych doświadczeń związanych z syryjskim kryzysem uchodźczym w 2015 r.? Jaki splot okoliczności sprawił, że bezbronni migranci utknęli w próżni prawnej?

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Każdy rok niesie nowe nadzieje i marzenia oraz nowy entuzjazm do ich realizacji

Do odnotowania

22–23 lutego 2023 r., Bruksela

Sesja plenarna EKES-u

27–28 lutego 2023 r., Bruksela

Konferencja zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym 2023

23–24 marca 2023 r., Bruksela

Twoja Europa – Twoje zdanie! 2023

W punkt

W rubryce „W punkt” zwracamy się do członkiń i członków EKES-u o przedstawienie głównych propozycji Komitetu w sprawie kluczowej dla UE.

Kinga Joó: „Potrzebujemy wysokiej jakości opieki dla wszystkich”

Kinga JOÓ

Punktem wyjścia do europejskiej strategii w dziedzinie opieki jest stwierdzenie, że każdy z nas na jakimś etapie życia albo udziela, albo sam potrzebuje opieki. Taka jest prawda, jednak wysokiej jakości opieka dla wszystkich nadal w wielu przypadkach w Europie nie istnieje, co było jednym z powodów opracowania strategii.

„Jedno pytanie do...”

„Jedno pytanie do...”

W tym miesiącu w rubryce „Jedno pytanie do...” poprosiliśmy Jarosława Pietrasa, byłego dyrektora generalnego Rady Unii Europejskiej, o ustosunkowanie się do kryzysu energetycznego, który budzi obecnie zainteresowanie i niepokój.

Jarosław Pietras: „Kryzys energetyczny jeszcze się nie skończył”

EKES Info: Co sądzi Pan o obecnym unijnym rynku energii i jakie są perspektywy na przyszłość?

Zgadnij, kogo zaprosiliśmy.

Niespodziewany gość

W tej rubryce przedstawiamy poglądy, przemyślenia i komentarze dziennikarzy i ważnych osobistości na tematy, które mają znaczenie w dzisiejszej Europie. Tym razem gościmy ukraińską dziennikarkę Olenę Abramowycz. Na początku nowego roku opowiada ona naszym czytelniczkom i czytelnikom o nadziejach na lepszy świat.

Olena Abramowicz: Ukraina 2023: musimy kontynuować walkę – nawet po zwycięstwie!

Jak mówi porzekadło: Nigdy nie tracimy szansy na utratę szansy. To powiedzenie pojawiło się w Ukrainie w latach bezpośrednio poprzedzających wybuch wojny na pełną skalę. 

Wiadomości EKES-u

Każdy rok powinien być Europejskim Rokiem Młodzieży

Na grudniowej sesji plenarnej EKES omówił kwestie dotyczące młodych ludzi na rynku pracy. Debata uwieńczyła Europejski Rok Młodzieży 2022 i rozpoczęła Europejski Rok Umiejętności 2023. Komitet opowiedział się za długoterminową strategią na rzecz zaangażowania młodzieży i zalecił, by inicjatywa „Europejski Rok” w kolejnych latach wykraczała poza zwykłe działania promocyjne i by obejmowała jasne plany działania.

 

Wymiar finansowy równouprawnienia płci pozostaje martwym punktem w polityce UE

Na grudniowej sesji plenarnej EKES przeprowadził debatę nad rolą finansowania i publicznej polityki odbudowy w szerzeniu równouprawnienia płci i upodmiotowieniu ekonomicznym kobiet w UE. Dyskusja nawiązywała do dwóch przyjętych opinii: w sprawie uwzględniania aspektu płci w budżecie i inwestycjach oraz w sprawie poprawy przez państwa członkowskie sposobu, w jaki bezpośrednie i pośrednie działania zaproponowane w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności (RRP) wpływają na równość płci.

Żywność nie powinna być traktowana jako aktywa finansowe – nie jest takim samym towarem jak inne

Światowy kryzys cen żywności nasilił się w wyniku wojny w Ukrainie, jednak w istocie wynika on też z bardziej strukturalnych i systemowych problemów występujących na rynku towarowym, które powodują głód i zagrażają egzystencji ludzi w wielu krajach – podkreślił EKES w opinii z inicjatywy własnej przyjętej 14 grudnia.

EKES popiera obowiązkową kontrolę polityki i przepisów UE pod kątem konkurencyjności

W nowej opinii EKES stwierdza, że kontrola konkurencyjności powinna mieć zastosowanie do każdej polityki i procesu stanowienia prawa UE. Opowiada się również za unijnym programem na rzecz konkurencyjności.

Współpraca eurośródziemnomorska po pandemii COVID-19: organizacje społeczeństwa obywatelskiego kluczem do sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa

Na grudniowej sesji plenarnej EKES-u odbyła się debata nad odbudową i odpornością regionu eurośródziemnomorskiego po pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności cyfrowych.

Aby skutecznie informować o prawach podstawowych i praworządności, UE musi skupić się na wspólnych wartościach oraz na historii konkretnych ludzi

EKES wzywa UE i państwa członkowskie, by dążyły do lepszego informowania opinii publicznej o prawach podstawowych i praworządności. W opinii przyjętej w grudniu Komitet zaleca, by skupić się na uczciwości i sprawiedliwości oraz udzielić głosu tym, którzy bezpośrednio doświadczają naruszeń praw człowieka.

Azbest: UE powinna obniżyć zaproponowany przez Komisję dopuszczalny limit.

W opinii przyjętej na grudniowej sesji plenarnej EKES zaleca, by dopuszczalną wartość narażenia na działanie azbestu ustalić ostatecznie na poziomie niższym niż obecnie zaproponowany przez Komisję w dyrektywie w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu.

Nielegalne mienie: nowa dyrektywa UE pomoże zwalczać przestępczość zorganizowaną

Na grudniowej sesji plenarnej EKES przyjął z aprobatą wniosek Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia, uznając go za ważny krok w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w UE. Choć w niektórych państwach członkowskich sytuacja ogólnie się poprawiła, odsetek zamrożonego lub skonfiskowanego mienia pochodzącego z przestępstw jest w całej UE nadal bardzo niski.

Europejski akt o wolności mediów: dokument o fundamentalnym znaczeniu dla obrony wolności mediów

EKES z zadowoleniem przyjął inicjatywy Komisji Europejskiej na rzecz wolności mediów, ale ostrzegł, że zwykłe zalecenia i miękkie prawo nie wystarczą, aby zagwarantować, że media w Europie pozostaną wolne i niezależne od ingerencji politycznych, handlowych i innych.

Kształcenie powinno być podstawą zrównoważonego rozwoju

Edukacja może pomóc w przekształceniu społeczeństw z opartych na wykorzystaniu paliw kopalnych w zrównoważone i stosujące model gospodarki o obiegu zamkniętym. W przyjętej w grudniu opinii z inicjatywy własnej EKES wzywa do edukacji transformatywnej, która umożliwi młodym ludziom udział w transformacji ekologicznej.

 

Przemysł morski: EKES ponownie ostrzega o zagrożeniach dla sektora technologii

W niedawnej opinii rozpoznawczej EKES stwierdził, że sektor technologii morskich pilnie potrzebuje polityki i inwestycji, aby sprostać konkurencji międzynarodowej. Należy położyć nacisk na szkolenia w zakresie umiejętności, na finansowanie i na dostęp do rynku.

Ameryka Łacińska potrzebuje nowej umowy społecznej, aby pobudzić odbudowę gospodarczą

Potrzebna jest nowa umowa społeczna dla Ameryki Łacińskiej, umowa, która pozwoli zapewnić odpowiedzialność polityczną, włączenie społeczne, ochronę socjalną i wysokiej jakości zatrudnienie. Taki postulat EKES sformułował w opinii z inicjatywy własnej „Sytuacja społeczno-gospodarcza w Ameryce Łacińskiej po pandemii COVID-19”, przyjętej w grudniu ubiegłego roku. Najlepszym punktem wyjścia do urzeczywistnienia tej idei są wolne i demokratycznie zorganizowane społeczeństwa obywatelskie.

Szwedzka prezydencja UE: EKES przyłącza się do dyskusji na temat priorytetów i programu

Na posiedzeniu EKES-u 15 grudnia w Sztokholmie szwedzki sekretarz stanu ds. UE Christian Danielsson przedstawił kierunek polityczny nadchodzącej szwedzkiej prezydencji w Radzie UE, która zwróciła się do EKES-u o wniesienie wkładu w sprawie sześciu kluczowych kwestii.

Aktualności z Grup

Rok 2023: nadszedł czas, by przyjąć program na rzecz konkurencyjności

Stefano Mallia, przewodniczący Grupy Pracodawców w EKES-ie

Pierwsza połowa 2023 r. to odpowiedni czas, by dążyć do priorytetowego potraktowania w UE programu na rzecz konkurencyjności. 

Oblicza pracy przymusowej – wystawa MOP w EKES-ie

Grupa Pracowników w EKES-ie

W grudniu w EKES-e miała miejsce wystawa Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Zaprezentowano na niej najlepsze prace z konkursu MOP przedstawiające wstrząsające historie ludzi, którzy są zmuszani do pracy. 

Séamus Boland ponownie wybrany na przewodniczącego Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego

Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w EKES-ie

14 grudnia członkowie Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u przez aklamację ponownie wybrali Séamusa Bolanda na przewodniczącego Grupy na kolejne dwa i pół roku.