Hoe kijkt de burger ertegenaan? Seizoen 3, aflevering 24: De endemische migratiecrisis in Europa: waar staan we nu en hoe kunnen we deze crisis te boven komen?

In deze aflevering van onze podcast buigen we ons over de aanhoudende migratiecrisis in Europa. Deze kwestie staat weer in het middelpunt van de belangstelling na de recente patstelling waarbij zowel Italië als Frankrijk weigerden de Ocean Viking te laten aanmeren om de irreguliere migranten die voor de kust van Libië waren gered de kans te geven aan wal te gaan. Waar staat het Europese migratiebeleid op dit moment? Wat is er geworden van de Europese solidariteit, die in 2015 zwaar op de proef werd gesteld met de Syrische vluchtelingencrisis? Hoe heeft het zover kunnen komen dat kwetsbare migranten vast komen te zitten in een legaal niemandsland?

Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Elk nieuw jaar brengt nieuwe hoop en schenkt ons weer nieuwe moed om onze dromen na te jagen.

Voor in uw agenda

22-23 februari 2023, Brussel

EESC-zitting

27-28 februari 2023, Brussel

Stakeholdersconferentie over de circulaire economie 2023

23-24 maart 2023, Brussel

Jouw Europa, jouw mening! 2023

“Meteen ter zake”

In onze rubriek “Meteen ter zake” vragen we EESC-leden om de belangrijkste voorstellen van het EESC te belichten over een kwestie die van belang is voor de EU.

Kinga Joó: “We hebben hoogwaardige zorg nodig voor iedereen”

Kinga JOÓ

De Europese zorgstrategie begint met de uitspraak dat iedereen op een bepaald moment in zijn leven wel eens zorg verstrekt of ontvangt. Dat is inderdaad waar, maar hoogwaardige zorg voor iedereen is voor velen in Europa nog steeds geen realiteit. Dit was dan ook een van de drijfveren achter de strategie.

“Een vraag voor ...”

“Een vraag voor ...”

In de “Een vraag voor ...”-rubriek van deze maand vragen wij Jaroslaw Pietras, voormalig directeur-generaal van de Raad van de Europese Unie, om in te gaan op een kwestie die iedereen dezer dagen bezighoudt: de energiecrisis.

Jaroslaw Pietras: “De energiecrisis is nog niet voorbij"

EESC Info: Jaroslaw Pietras, hoe kijkt u op dit moment naar de energiemarkt van de EU en hoe ziet de toekomst eruit?

Raadt u wie onze gast is?

De speciale gast

In deze rubriek komen de meningen, gedachten en commentaren van journalisten en prominente persoonlijkheden aan bod over onderwerpen die van belang zijn in het Europa van vandaag. Deze keer is onze gast de Oekraïense verslaggever Olena Abramovych. Bij het begin van dit nieuwe jaar deelt zij met onze lezers haar hoop op een betere wereld.

Olena Abramovych: Oekraïne 2023: ook na de overwinning moet de strijd doorgaan

“Wij laten nooit een kans liggen om een kans te laten liggen” — zo luidt een gezegde dat in Oekraïne in de jaren voor het uitbreken van de oorlog zijn intrede heeft gedaan. 

Nieuws van het EESC

Het zou elk jaar Europees Jaar van de jeugd moeten zijn

Tijdens zijn decemberzitting heeft het EESC zich gebogen over de problemen waarmee jongeren op de arbeidsmarkt te maken hebben. Met een debat daarover werd het Europees Jaar van de jeugd 2022 afgesloten en het Europees Jaar van de vaardigheden 2023 ingeluid. Het Comité pleitte voor een langetermijnstrategie voor de participatie van jongeren en stelde dat de Europese Jaren niet slechts een aaneenschakeling van promotieactiviteiten mogen zijn, maar ook duidelijke plannen moeten opleveren.

 

De financiële dimensie van gendergelijkheid blijft een blinde vlek in het EU-beleid

Het EESC heeft tijdens zijn decemberzitting een debat gehouden over de rol van het financierings- en het herstelbeleid bij de bevordering van gendergelijkheid en de economische empowerment van vrouwen in de EU. De discussie hield verband met de goedkeuring van twee adviezen: één over een genderbewuste aanpak bij budgettering en investeringen, en het andere over hoe de lidstaten de impact van de directe en indirecte maatregelen in hun herstel- en veerkrachtplannen op de gendergelijkheid kunnen verbeteren.

Voedsel mag niet worden behandeld als andere financiële activa - het is niet zomaar handelswaar

De wereldwijde voedselprijzencrisis is verergerd door de oorlog in Oekraïne, maar is in feite te wijten aan meer structurele en systematische problemen op de grondstoffenmarkt, die honger veroorzaken en de bestaansmiddelen van mensen in gevaar brengen. In een op 14 december goedgekeurd initiatiefadvies heeft het EESC dit benadrukt.

EESC voorstander van verplichte toetsing van EU-beleid en -regelgeving op de gevolgen voor het concurrentievermogen

De concurrentievermogenstest moet op alle beleids- en wetgevingsprocessen van de EU worden toegepast, zo stelt het EESC in een nieuw advies, waarin het ook een “concurrentievermogensagenda” van de EU bepleit.

Euromediterrane samenwerking na COVID-19: maatschappelijke organisaties cruciaal om economie en samenleving draaiende te houden

Tijdens de decemberzitting van het EESC werd een debat gehouden over de wederopbouw en veerkracht van de Euromediterrane regio na de COVID-19-pandemie, waarbij de nadruk lag op digitale vaardigheden.

Om duidelijk te maken wat grondrechten en de rechtsstaat precies inhouden, moet de EU zich richten op gemeenschappelijke waarden en persoonlijke verhalen.

Het EESC roept de EU en de lidstaten op om beter met het grote publiek te communiceren over grondrechten en de rechtsstaat. In een in december goedgekeurd advies pleit het Comité ervoor om de nadruk te leggen op billijkheid en rechtvaardigheid en een stem te geven aan wie zelf te maken heeft gekregen met mensenrechtenschendingen.

Asbest: de EU moet verder gaan dan de door de Commissie voorgestelde grenswaarde

De technische grenswaarde voor blootstelling aan asbest moet uiteindelijk lager komen te liggen dan de limiet die Commissie bepleit in een recent voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk, aldus het EESC in een advies dat het tijdens zijn zitting van december heeft goedgekeurd.

Illegale vermogensbestanddelen: nieuwe EU-richtlijn helpt georganiseerde criminaliteit te bestrijden

Het EESC heeft tijdens zijn decemberzitting het voorstel van de Commissie voor een richtlijn inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen verwelkomd als een belangrijke stap in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de EU. Hoewel de situatie in sommige lidstaten over het algemeen is verbeterd, is het percentage bevroren of geconfisqueerde criminele vermogensbestanddelen in de hele EU nog altijd uiterst laag.

Europese wet inzake mediavrijheid: belangrijk instrument voor vrije media in Europa

Het EESC is verheugd over de initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van mediavrijheid, maar waarschuwt dat louter aanbevelingen en een “soft law”-benadering niet volstaan om ervoor te zorgen dat de media in Europa onafhankelijk en vrij van politieke, commerciële en andere vormen van inmenging blijven.

Onderwijs moet centraal staan bij duurzame ontwikkeling

Onderwijs kan samenlevingen helpen overstappen van fossiele brandstoffen naar circulariteit en duurzaamheid. In een initiatiefadvies dat in december werd goedgekeurd, pleit het EESC voor transformatief onderwijs dat jongeren in staat stelt bij te dragen aan de groene transitie.

 

Maritieme industrie: EESC waarschuwt opnieuw voor risico’s voor technologiesector

De sector maritieme technologie heeft dringend behoefte aan beleid en investeringen om de internationale concurrentie aan te gaan, aldus het EESC in een recent verkennend advies. De nadruk moet komen te liggen op opleiding op het gebied van vaardigheden, financiering en markttoegang.

Latijns-Amerika heeft een nieuw sociaal contract nodig om economisch herstel te stimuleren

Een nieuw sociaal contract voor Latijns-Amerika is nodig om politieke verantwoordingsplicht, inclusie, sociale bescherming en hoogwaardige werkgelegenheid te waarborgen, aldus het EESC in een afgelopen december goedgekeurd initiatiefadvies over de sociaal-economische situatie in Latijns-Amerika na de COVID-19-crisis. Een vrij en democratisch georganiseerd maatschappelijk middenveld is daarvoor het beste uitgangspunt.

EESC bespreekt prioriteiten en programma van Zweeds EU-voorzitterschap

Tijdens een EESC-vergadering op 15 december in Stockholm heeft Christian Danielsson, de Zweedse staatssecretaris voor EU-aangelegenheden, de beleidskoers van het toekomstige Zweedse voorzitterschap van de Raad van de EU uiteengezet. Het EESC is om input gevraagd over zes belangrijke kwesties.

Nieuws van de groepen

2023: tijd voor een concurrentievermogensagenda

Door Stefano Mallia, voorzitter van de groep Werkgevers van het EESC

De eerste zes maanden van 2023 zijn het moment bij uitstek om van de concurrentievermogensagenda een topprioriteit te maken voor de EU. 

“Through their eyes - Visions of forced labour”: IAO-tentoonstelling bij het EESC

Door de groep Werknemers van het EESC

In december 2022 liep bij het EESC een tentoonstelling van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) met de beste cartoons die in het kader van een IAO-wedstrijd waren ingezonden over het schrijnende lot van mensen die over de hele wereld dwangarbeid verrichten. 

Séamus Boland herverkozen tot voorzitter van de groep Maatschappelijke Organisaties

Door de EESC-groep Maatschappelijke Organisaties

Op 14 december hebben de leden van de EESC-groep Maatschappelijke Organisaties Séamus Boland bij acclamatie herverkozen tot voorzitter van de groep voor nog eens tweeënhalf jaar.