Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Eiropa – tie esam mēs paši!

Godātie lasītāji!

Tuvojas brīdis, kad mūsu skatieni būs vērsti uz Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem.

26. maijs ir Eiropai nozīmīgs datums. Viss būs atkarīgs no tā, cik plaši vēlēšanās iesaistīsies iedzīvotāji, kuri balsos, un jaunieši, kuri būs sapratuši, ka runa ir par viņu nākotni, un kuri negrib, ka kāds cits viņu vietā lemj par Eiropas nākotni. Vai šoreiz balsotāju skaits pārsniegs 2014. gada 42 % līmeni? Ja pārsniegs, tas nozīmēs, ka būsim sapratuši, cik svarīga ir Eiropas projekta vitalitāte un tā reālā piesaistīšanas spēja.

 

Īsumā

Eiropas pilsoņu iniciatīvas diena ievada jaunu posmu ES pilsoņu līdzdalības jomā

“Komisijai ir morāls pienākums reaģēt uz Eiropas pilsoņu iniciatīvām,” sacīja Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Frans Timmermans.

EESK loceklis un ad hoc grupas “Eiropas pilsoņu iniciatīva” priekšsēdētājs Christophe Lefevre 2. aprīlī atklāja astoto Eiropas pilsoņu iniciatīvas dienu.

"Mēs visi esam migranti"

2. aprīlī EESK priekšsēdētājs Luca Jahier kopā ar EESK locekļiem Isabel Cano, Stefano Mallia un Cristian Pirvulescu apmeklēja Eiropas migrācijai simbolisko piemiņas vietu, proti, Red Star Line muzeju Antverpenē. Ceļu no Antverpenes — galvenās Red Star Line kuģu ostas Eiropā — uz Ziemeļameriku kopumā ir mērojuši 2 miljoni pasažieru.

EESK kopā ar Francijas Ekonomikas, sociālo un vides lietu padomi atbalsta aktīvu dalību Eiropas vēlēšanās

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

“Mums ir no jauna jāizgudro iedvesmojoša Eiropa ar cilvēkiem tuviem projektiem,” EESK marta plenārsesijā norādīja priekšsēdētāji — Patrick Bernasconi un Luca Jahier.

EESK jaunumi

Miljoniem pilsoņu ar invaliditāti nebūs iespējas balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Ņemot vērā 16 dalībvalstīs spēkā esošos noteikumus, aptuveni 800 000 ES pilsoņu, kas cieš no garīgās veselības problēmām vai kam ir intelektuālās attīstības traucējumi, būs liegtas tiesības balsot. Turklāt miljonus vēlētāju no dalības atturēs tehniski šķēršļi vēlēšanu iecirkņos, kuros netiek ņemtas vērā vajadzības, kas rodas dažādo invaliditātes veidu dēļ — tā teikts EESK ziņojumā.

“Joprojām ir daudz darāmā, lai Eiropā pilsoņiem ar invaliditāti nodrošinātu balsošanas iespējas”

“EESK Info” intervēja EESK locekli Krzysztof Pater par ziņojumu “Personu ar invaliditāti reālās tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās”.

EESK ir sagatavojusi ES nākotnei veltītu konceptuālo plānu

9. maijā priekšsēdētājs Jahier to prezentēs Sibiu

Kā EESK norāda saturīgajā atzinumā par ES nākotni, Eiropas Savienībai jākļūst saviem pilsoņiem tuvākai un jāizaug par ilgtspējīgas attīstības līderi pasaules mērogā. Komiteja vēlas jaunu ES stratēģiju ar visaptverošu un starpnozaru pieeju, kuras centrā būtu eiropiešu vajadzības un ilgtspēja, un tā ir izvirzījusi politiskus ieteikumus, kas attiecas uz vienpadsmit prioritātēm. Jaunā un visaptverošā stratēģija, ar ko īsteno Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, ir jāatbalsta ar spēcīgu budžetu.

EESK plenārsesijā viesojas Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Ekstrēmismam STOP” organizatori

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK) ieradās Sebastian Reimer un Michael Laubsch  — abi ir Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Ekstrēmismam STOP” iniciatori un organizatori. Šo iniciatīvu ir atbalstījuši 1,6 miljoni cilvēku, kuru paraksti dalībvalstīm vēl jāapstiprina.

EESK ierosina plānu, lai Eiropas Savienība kļūtu par miera veidošanas līderi gan Eiropā, gan pasaulē

Šā gada marta plenārsesijā EESK pieņēma atzinumu, kurā izklāstīta globāla stratēģija miera veidošanai ES vadībā. Stratēģija ietver priekšlikumu izveidot “Baltās dūjas ceļu” (WhiteDoveWay) — miera ceļu no Ziemeļīrijas līdz Nikosijai —, lai veicinātu dialogu un izlīgšanu, kā arī novērstu konfliktus.

Eiropas Savienībai ir jāformulē skaidra stratēģija attiecībā uz ES un Āzijas savienojamību

Marta plenārsesijā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pieņēma atzinumu par kopīgo paziņojumu “Eiropas un Āzijas savienojamība — ES stratēģijas pamatelementi”, ko Komisija un ES Augstais pārstāvis publicēja 2018. gada 19. septembrī. EESK uzskata, ka paziņojums pavisam noteikti ir garām palaista iespēja, jo tajā vērojamas daudzas būtiskas stratēģiskas nepilnības, ieceru vēriens ir ierobežots un netiek sniegts patiesi dziļš redzējums par ES attiecību un savienojamības ar Āziju turpmāko attīstību.  

Saskaņoti tiesību akti par endokrīnajiem disruptoriem uzlabos Eiropas pilsoņu aizsardzības efektivitāti

Endokrīnie disruptori ir vielas, kas rada īpašas bažas, tāpēc konsekventiem un saskaņotiem ES tiesību aktiem būtu jānosaka to izmantošanas veidi. EESK aicina izstrādāt likumsakarīgu un visaptverošu stratēģiju, kuras pamatā būtu zinātnes atziņas un kas ietvertu rīcības plānu ar skaidriem mērķiem un termiņiem.

EESK atbalsta ES rīcības plānu dezinformācijas apkarošanai

EESK ir paudusi atbalstu Komisijas un Savienības Augstās pārstāves Rīcības plānam dezinformācijas apkarošanai. Ulrich Samm un Giulia Barbucci sagatavotajā atzinumā, kas pieņemts marta plenārsesijā, EESK norāda, ka dezinformāciju varētu definēt kā pārbaudāmi nepatiesu vai maldinošu informāciju, kas tiek sagatavota, publiskota un izplatīta, lai iegūtu ekonomisku labumu vai tīši maldinātu sabiedrību, tādā veidā kaitējot sabiedrībai un apdraudot demokrātiju.

Kohēzijas politikai jābūt neatņemamai jaunās ES stratēģijas sastāvdaļai

Eiropas Savienībai steidzami vajadzīga jauna, vērienīga un skaidra nākotnes stratēģija, kurā ņemta vērā ANO Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam, ilgtspējīgas attīstības mērķi un citas starptautiskas saistības. Kohēzijas politikai vajadzētu būt neatņemamai šādas stratēģijas sastāvdaļai. Šajā jaunajā stratēģijā būtu arī jāformulē, kāda būs turpmākā kohēzijas politika. Izpētes atzinumā par turpmāko kohēzijas politiku EESK uzsver, ka ar jaunajiem noteikumiem attiecībā uz kohēzijas politiku laikposmā pēc 2020. gada ir jānodrošina pietiekami resursi un jāgarantē politikas efektivitātes paaugstināšana un atpazīstamības uzlabošana.

Eiropas aprites ekonomikas “tīklu tīkls” pievēršas pārejai uz aprites ekonomiku

Aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu konferences otrajā dienā, proti, 2019. gada 7. martā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas telpās no visas Eiropas pulcējās vairāk nekā 350 ieinteresēto personu, kas pārstāv aprites ekonomikas jomu. Konferences dalībnieki apmainījās ar informāciju par saviem veiksmes stāstiem un problēmām, ar kurām viņi saskaras.

2019. gada Eiropas Patērētāju dienā tiek noteikti galvenie uzdevumi ES patērētāju aizsardzības politikas pielāgošanai jaunākajām paaudzēm

Vai patērētāju aizsardzības politika ir piemērota jauniešiem? Kā mēs varam viņiem palīdzēt izdarīt ilgtspējīgu izvēli? Kā jauno tendenču ietekmē vajadzētu mainīties patērētāju aizsardzības politikai? Šie jautājumi tika skatīti 27. martā Briselē notikušajās spraigajās debatēs. Plaša studentu, patērētāju apvienību, uzņēmumu un e-sektora pārstāvju auditorija risināja tādus jautājumus kā mobilitātes uzlabošana, pārtikas izšķērdēšanas novēršana, "ātrās" modes pārvēršana ilgtspējīgā modē, kā arī IKT ietekme uz šīm pārmaiņām.

Eiropas Savienībai būtu jāstiprina vienotās valūtas starptautiskā nozīme

Priekšnosacījumi tam, lai euro kā starptautiskas valūtas potenciālu varētu atraisīt pilnībā, ir stabila makroekonomikas politika Eiropas Savienībā, EMS padziļināšana, kā arī banku savienības un kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšana. Taču visvairāk ir vajadzīga dalībvalstu savstarpēja uzticēšanās un vienota izpratne par ES ekonomikas nākotni. Tās ir nozīmīgākās atziņas pēc EESK nesen rīkotās uzklausīšanas sanāksmes “Euro starptautiskās nozīmes stiprināšana”.

Eiropas Migrācijas foruma desmit ieteikumi ES migrācijas politikas uzlabošanai

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja kopā ar Eiropas Komisiju 3. un 4. aprīlī rīkoja šīgada Eiropas Migrācijas forumu (EMF), kurā tika skatīts, kāda ir pilsoniskās sabiedrības un vietējo pašvaldību loma migrācijas pārvaldībā un kā nodrošināt drošus un likumīgus ceļus uz ES.

Grupu jaunumi

EESK Darba devēju grupa aicina veidot atvērtu, vienotu un spēcīgu Eiropas Savienību

EESK Darba devēju grupa

Kad līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām atlicis mazāk nekā divi mēneši, Darba devēju grupa aicina veidot atvērtu, vienotu un spēcīgu Eiropas Savienību. Uzņēmēju pārstāvji ir apņēmības pilni strādāt spēcīgas un plaukstošas Eiropas Savienības labā. Eiropas Savienības spēks slēpjas tās pievilcībā. Lai mēs arī turpmāk varētu baudīt t. s. eiropeiskā dzīvesveida sniegtās priekšrocības, vajadzīga konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide. Tie ir tikai daži no svarīgākajiem vēstījumiem, kas minēti Darba devēju grupas nesen pieņemtajā politiskajā deklarācijā.

Darba ņēmēji meklē veidu, kā labāk apkarot sociālo dempingu, vienlaikus maksimāli izmantojot mobilitāti

EESK Darba ņēmēju grupa

Pie EESK Darba ņēmēju grupas viesojās profesors Roberto Pedersini no Milānas Universitātes. Viņš iepazīstināja ar savu pētījumu “Kāda būtu jāveido Eiropas Darba iestāde, lai uzlabotos sociālā un algu dempinga apkarošana”. Darba ņēmēju grupas priekšsēdētājs Oliver Röpke uzsvēra sociālo partneru un jo īpaši arodbiedrību būtisko lomu darba tiesību aktu īstenošanā.

Grupa “Daudzveidība Eiropā” apspriež pilsoniskās sabiedrības lomu Eiropas kopīgo vērtību saglabāšanā

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

7. maijā Bukarestē notiks EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” ārpuskārtas sanāksme. Tās ietvaros organizēta augsta līmeņa konference norisināsies Nacionālās bibliotēkas ātrijā un tās nosaukums būs “Kopīgu vērtību Eiropa un pilsoniskā sabiedrība”.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

EESK Atvērto durvju diena (2019)

9. maijs ir Eiropas diena, un, kā parasti, Eiropas Savienības iestādes šā mēneša pirmajā sestdienā — šogad 4. maijā — savas durvis vērs apmeklētājiem. Galvenais temats būs Eiropas Parlamenta vēlēšanas 23.–26. maijā, kad ES pilsoņi tiks aicināti doties pie vēlēšanu urnām un izvēlēties savus pārstāvjus nākamajiem pieciem izšķirošajiem gadiem.

Fotogrāfa Sorin Onisor uzņemto Rumānijas ainavu izstāde Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā atklās fotogrāfiju izstādi “Manai sirdij tuvas Rumānijas ainavas”, kurā apskatāmi slavenā rumāņu fotogrāfa Sorin Onisor darbi.