Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Me olemme Eurooppa!

Hyvät lukijat

Kohta on käsillä hetki, jolloin saamme tietää Euroopan parlamentin vaalien tulokset.

Toukokuun 26. päivä on ratkaiseva Euroopalle. Oleellista on, että äänestäjät osallistuvat ja että nuoret ymmärtävät, että kyseessä on heidän tulevaisuutensa ja että heidän ei pidä antaa muiden päättää heidän puolestaan Euroopan tulevaisuudesta. Nouseeko äänestysprosentti vuoden 2014 42 prosentista? Jos näin käy, se tarkoittaa, että olemme ymmärtäneet, mitä on pelissä: Eurooppa-hankkeen elinvoima ja sen kyky vetää jatkuvasti puoleensa.

 

Lyhyesti

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivä avaa uuden luvun EU:n kansalaisosallistumisessa

”Komissiolla on moraalinen velvollisuus reagoida eurooppalaisiin kansalaisaloitteisiin”, sanoi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans

ETSK:n jäsen, eurooppalaista kansalaisaloitetta tarkastelevan väliaikaisen ryhmän puheenjohtaja Christophe Lefevre avasi nyt kahdeksatta kertaa järjestetyn eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivän 2. huhtikuuta.

”Olemme kaikki maahanmuuttajia”

ETSK:n puheenjohtaja vieraili 2. huhtikuuta yhdessä ETSK:n jäsenten Isabel Cañon, Stefano Mallian ja Cristian Pîrvulescun kanssa Antwerpenin Red Star Line -museossa, joka on symbolinen paikka Euroopan muuttoliikkeelle. Kaksi miljoonaa ihmistä matkusti Red Star Linen Euroopan pääsatamasta Antwerpenista sen laivoilla Pohjois-Amerikkaan.

ETSK ja Ranskan talous-, sosiaali- ja ympäristöneuvosto kannustavat laajaan osallistumiseen Euroopan parlamentin vaaleissa

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

”Meidän on luotava Eurooppa uudelleen innon ja kansalaisläheisten hankkeiden avulla”, sanoivat puheenjohtajat Patrick Bernasconi ja Luca Jahier ETSK:n maaliskuun täysistunnossa.

Uutisia ETSK:sta

Miljoonat vammaiset kansalaiset eivät pysty antamaan ääntään Euroopan parlamentin vaaleissa

Noin 800 000:lta EU:n kansalaiselta, joilla on mielenterveysongelmia tai kehitysvamma, evätään äänioikeus 16 jäsenvaltiossa voimassa olevien kansallisten sääntöjen nojalla. Lisäksi miljoonat äänestäjät törmäävät teknisiin esteisiin äänestyspaikoissa, joissa ei oteta huomioon erilaisista toimintarajoitteista johtuvia tarpeita, ETSK toteaa antamassaan tiedonannossa.

”Paljon on vielä tehtävä, ennen kuin vammaiset henkilöt Euroopassa pystyvät äänestämään.”

ETSK-info haastatteli ETSK:n jäsentä Krzysztof Pateria tiedonannosta ”Vammaisten todelliset oikeudet äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa”

ETSK:n esittää Euroopan tulevaisuutta koskevan suunnitelman

Puheenjohtaja Jahier esittelee suunnitelman Sibiussa 9. toukokuuta

EU:n on päästävä lähemmäs kansalaisiaan ja siitä on tultava maailmanlaajuinen johtaja kestävän kehityksen alalla, toteaa ETSK rohkeassa lausunnossaan EU:n tulevaisuudesta. Komitea peräänkuuluttaa EU:n uutta strategiaa, joka perustuu kokonaisvaltaiseen ja monialaiseen lähestymistapaan ja jonka ytimessä ovat eurooppalaisten tarpeet ja kestävä kehitys, ja esittää toimintapoliittisia suosituksia, jotka kattavat yksitoista painopistealaa. Uutta yleistä strategiaa Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamiseksi on tuettava EU:n kunnianhimoisella talousarviolla.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen ”Stop Extremism” edustajat kutsuvieraina ETSK:n täysistunnossa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) sai Sebastian Reimerin ja Michael Laubschin vieraikseen. He ovat kaksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen alullepanijoista ja vetäjistä. Aloite on kerännyt 1,6 miljoonaa allekirjoitusta, jotka odottavat jäsenvaltioiden varmennusta.

ETSK ehdottaa suunnitelmaa, jonka tavoitteena on tehdä EU:sta johtava rauhanrakentaja sekä Euroopassa että koko maailmassa

ETSK hyväksyi maaliskuun täysistunnossa lausunnon, jossa hahmotellaan EU-johtoinen globaali rauhanrakentamisstrategia. Siihen sisältyy Pohjois-Irlannista Nikosiaan ulottuvan Valkoinen kyyhky -polun luominen vuoropuhelun, sovittelun ja konfliktien ehkäisemisen edistämiseksi.

EU:n on määriteltävä selkeä strategia EU:n ja Aasian yhteyksille

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) antoi maaliskuun täysistunnossaan lausunnon yhteisestä tiedonannosta Euroopan ja Aasian yhteydet – EU:n strategian perusta, jonka komissio julkaisi yhdessä EU:n korkean edustajan kanssa syyskuussa 2018. ETSK pitää tiedonantoa tuhlattuna mahdollisuutena ja toteaa merkittäviä strategisia puutteita. Strategian perusta ei ole riittävän kunnianhimoinen eikä siinä esitetä syvällistä näkemystä EU:n ja Aasian suhteiden ja yhteyksien kehittämisestä.  

Hormonaaliset haitta-aineet: yhdenmukaistettu lainsäädäntö suojelee unionin kansalaisia aiempaa tehokkaammin

Hormonaaliset haitta-aineet ovat erityistä huolta aiheuttavia aineita, joten niiden käyttötapoihin on puututtava johdonmukaisella ja yhdenmukaisella EU:n lainsäädännöllä. ETSK kehottaa laatimaan tieteelliseen tietoon perustuvan johdonmukaisen ja kokonaisvaltaisen strategian, joka sisältää toimintasuunnitelman ja selkeät tavoitteet ja aikataulut.

ETSK kannattaa disinformaatiota koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa

ETSK antoi tukensa komission ja EU:n korkean edustajan esittämälle disinformaatiota koskevalle toimintasuunnitelmalle. Maaliskuun täysistunnossa antamassaan, Ulrich Sammin ja Giulia Barbuccin laatimassa lausunnossa ETSK toteaa, että disinformaatio voidaan määritellä todennettavasti vääräksi tai harhaanjohtavaksi tiedoksi, jota luodaan, esitetään tai levitetään taloudellisen hyödyn saamiseksi tai suuren yleisön johtamiseksi harhaan tarkoituksella ja joka aiheuttaa vahinkoa yleiselle edulle ja uhkaa demokratiaa.

Koheesiopolitiikan on oltava erottamaton osa EU:n uutta strategiaa

EU tarvitsee tulevaisuutta varten kiireesti uuden, kunnianhimoisen ja selkeän strategian, joka on yhdenmukainen YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman, kestävän kehityksen tavoitteiden ja muiden kansainvälisten sitoumusten kanssa. Koheesiopolitiikan on oltava erottamaton osa sitä. Uuden strategian on tarjottava myös visio tulevasta koheesiopolitiikasta. Koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen koskevissa uusissa säännöksissä on varattava riittävät resurssit ja varmistettava politiikan tehostaminen ja näkyvyyden parantaminen, ETSK toteaa koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsittelevässä valmistelevassa lausunnossaan.

Euroopan kiertotalouden ”verkkojen verkko” ja kiertotalouteen siirtymisen haaste

Yli 350 kiertotalouden sidosryhmien edustajaa eri puolilta Eurooppaa jakoi kokemuksiaan onnistumisista ja kertoi kohtaamistaan haasteista Euroopan talous- ja sosiaalikomitean isännöimän kiertotalouden sidosryhmäkonferenssin toisena päivänä 7. maaliskuuta 2019.

Euroopan kuluttajapäivä 2019: valokeilassa tärkeimmät haasteet EU:n kuluttajapolitiikan mukauttamisessa nuorempia sukupolvia ajatellen

Otetaanko kuluttajapolitiikassa huomioon nuoret? Miten pystymme tukemaan heitä kestävyysperiaatteiden mukaisten valintojen tekemisessä? Miten uudet kehityssuuntaukset voidaan muuntaa kuluttajapolitiikaksi? Näitä kysymyksiä käsiteltiin Brysselissä 27. maaliskuuta järjestetyssä vilkkaassa keskustelussa. Opiskelijoiden, kuluttajajärjestöjen, yritysten ja sähköisen liiketoimintasektorin edustajien runsaslukuinen joukko käsitteli laajaa kirjoa kysymyksiä: liikkuvuuden parantamisesta ja ruoanhaaskauksen välttämisestä aina nopeakiertoisen muodin saattamiseen kestävälle pohjalle sekä tieto- ja viestintäteknologian roolin ymmärtämiseen muutoksen pontimena.

EU:n olisi toimittava yhteisvaluutan kansainvälisen aseman vahvistamiseksi

EU:ssa toteutettava terve makrotalouspolitiikka, EMUn syventäminen sekä pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin toteuttaminen ovat edellytyksiä sille, että euron potentiaalia kansainvälisenä valuuttana voidaan kehittää täysimääräisesti. Ennen kaikkea tarvitaan kuitenkin keskinäistä luottamusta ja jäsenvaltioiden yhteistä näkemystä EU:n talouden tulevaisuudesta. Nämä ovat ETSK:n äskettäin aiheesta ”Euron kansainvälisen aseman vahvistaminen” järjestämän kuulemisen keskeiset päätelmät.

Euroopan muuttoliikefoorumi antaa kymmenen suositusta EU:n muuttoliikepolitiikan parantamiseksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja Euroopan komissio järjestivät 3.–4. huhtikuuta tämänvuotisen Euroopan muuttoliikefoorumin, jossa tarkasteltiin kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten roolia muuttoliikkeen hallinnassa ja turvallisten ja laillisten väylien varmistamisessa EU:hun.

Uutisia ryhmiltä

Eurooppalaiset työnantajat vaativat avointa, yhtenäistä ja vahvaa EU:ta

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Alle kaksi kuukautta ennen Euroopan parlamentin vaaleja työnantajat-ryhmä vaatii avointa, yhtenäistä ja vahvaa EU:ta. Yritysmaailman edustajat ovat sitoutuneet työskentelemään vahvan ja vauraan EU:n puolesta. EU:n vahvuutena on sen vetovoima. Voidaksemme hyötyä edelleen eurooppalaisesta elämäntavasta tarvitsemme kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön. Näin kuuluvat eräät keskeiset viestit, jotka työnantajat-ryhmä on esittänyt äskettäin antamassaan poliittisessa julkilausumassa.

Työntekijät etsivät keinoja torjua parhaiten sosiaalista polkumyyntiä ja hyödyntää liikkuvuutta

ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK:n työntekijät-ryhmä oli kutsunut Milanon yliopistosta vieraakseen professori Roberto Pedersinin, joka esitteli tutkimuksensa How to design the European Labour Authority (ELA) to fight more efficiently social and wage dumping. Työntekijät-ryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke korosti työmarkkinaosapuolten ja etenkin ammattiliittojen tärkeää roolia työlainsäädännön täytäntöönpanossa.

”Moninainen Eurooppa” -ryhmä pohtii kansalaisyhteiskunnan roolia Euroopan yhteisten arvojen vaalijana

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä pitää seuraavan ylimääräisen kokouksensa 7. toukokuuta Bukarestissa. Samassa yhteydessä järjestetään Romanian kansalliskirjaston Atrium-tilassa korkean tason konferenssi aiheesta ”Yhteisten arvojen Eurooppa ja kansalaisyhteiskunta”.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

ETSK:n avoimien ovien päivä 2019

Toukokuun 9. on Eurooppa-päivä, ja vakiintuneen käytännön mukaan EU:n toimielimet avaavat ovensa yleisölle toukokuun ensimmäisenä lauantaina eli tänä vuonna 4. toukokuuta. Teemana on 23.–26. toukokuuta pidettävät Euroopan parlamentin vaalit, joissa eurooppalaiset voivat käyttää oikeuttaan valita edustajansa seuraavaksi viideksi, ratkaisevaksi vuodeksi.

Sorin Onisorin romanialaisia maisemia ETSK:ssa

ETSK:ssa on näytteillä tunnetun romanialaisen valokuvaajan Sorin Onisorin töitä otsikolla Sydämeni maisemia Romaniasta.