Налични езици:

Уводна статия

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Лука Жайе: „Европа, това сме ние!“

Уважаеми читателки, уважаеми читатели,

Приближава моментът, в който погледите ни ще се обърнат към резултатите от изборите за Европейски парламент.

26 май е ключов момент за Европа. От съществено значение ще бъде участието на гражданите, които ще гласуват, младите хора, които ще са разбрали, че залогът е тяхното бъдеще и че не желаят друг вместо тях да взема решения за бъдещето на Европа. Дали участието ще надхвърли 42 %, постигнати през 2014 г.? Ако това се случи, ще означава, че сме разбрали залога: жизнеността на европейския проект, неговата привлекателност, която продължава да бъде действителна.

 

Накратко

С Деня на Европейската гражданска инициатива се поставя началото на нов етап на участието на гражданите на ЕС

„Комисията е морално задължена да реагира на европейските граждански инициативи“

Кристоф Льофевр, член на ЕИСК и председател на ad-hoc група „Европейска гражданска инициатива“, откри на 2 април осмото издание на Деня на Европейската гражданска инициатива.

„Ние всички сме мигранти“

На 2 април председателят на ЕИСК Лука Жайе, придружен от членовете на ЕИСК Исабел Каньо, Стефано Малия и Кристиян Първулеску, посетиха музея на линия „Червена звезда“ в Антверпен — символично място за европейската миграция. Два милиона пътници пътуваха на борда на нейните кораби от Антверпен, основното европейско пристанище на линия , до Северна Америка.

ЕИСК и френският Икономически, социален и екологичен съвет споделят необходимостта от широко участие в изборите за Европейски парламент

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Трябва да преосмислим Европа с ентусиазъм и с проекти, които са близо до хората“, заявиха председателите Патрик Бернаскони и Лука Жайе на пленарната сесия на ЕИСК през март.

Новини от ЕИСК

Милиони граждани с увреждания няма да могат да гласуват на изборите за Европейски парламент

По силата на национални разпоредби в 16 държави членки около 800 000 граждани на ЕС с психични здравословни проблеми или с умствени увреждания са лишени от право на глас. Освен тях милиони гласоподаватели ще бъдат възпрепятствани от технически пречки в избирателните секции, където не са отчетени техните нужди, произтичащи от различни увреждания, по данни на доклад на ЕИСК.

„Все още има много какво да се направи, за да се гарантира, че гражданите с увреждания в Европа могат да гласуват“

ЕИСК инфо разговаря с Кшищоф Патер, член на ЕИСК, във връзка с доклада „Права на практика на хората с увреждания да гласуват на изборите за Европейски парламент“.

ЕИСК предлага план за бъдещето на Европа

Председателят Жайе ще го представи в Сибиу на 9 май

ЕС трябва да се приближи до гражданите си и да стане световен лидер в областта на устойчивото развитие, заявява ЕИСК в амбициозно становище относно бъдещето на ЕС. Комитетът призовава за нова стратегия на ЕС, прилагаща цялостен и междусекторен подход и насочена към потребностите на европейските граждани и устойчивостта, и предлага политически препоръки относно единадесет приоритета. Новата всеобхватна стратегия за изпълнение на Програмата до 2030 г. трябва да бъде подкрепена от амбициозен бюджет на ЕС.

На пленарната сесия на ЕИСК бяха поканени популяризаторите на европейска гражданска инициатива „Стоп на екстремизма“

Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства Себастиан Реймер и Михаел Лаубш, двама от организаторите и популяризаторите на европейска гражданска инициатива „Стоп на екстремизма“, която събра около 1,6 милиона подписа, чието валидиране от държавите членки предстои.

ЕИСК предлага план за превръщане на ЕС в лидер в изграждането на мира в Европа и в света

По време на пленарната си сесия през март ЕИСК прие становище, в което предлага ръководена от ЕС глобална стратегия за укрепване на мира, включваща създаването на „Път на белия гълъб“ — инициатива за маршрут за мир от Северна Ирландия до Никозия, с цел насърчаване на диалога, помирението и предотвратяването на конфликти.

ЕС трябва да определи ясна стратегия за свързаността между ЕС и Азия

На пленарната си сесия през март Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие становище относно съвместното съобщение „Свързване на Европа и Азия — основни елементи за стратегия на ЕС“, изготвено от Европейската комисия и върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност през септември 2018 г. ЕИСК счита, че това съобщение представлява сериозна пропусната възможност и е изпълнено с много важни стратегически пропуски,че посочените цели са слабо амбициозни и че в него липсва истински задълбочено виждане за развитието на отношенията и свързаността на ЕС с Азия.  

Ендокринните нарушители: хармонизираното законодателство ще осигури по-ефективна защита за европейските граждани

Ендокринните нарушители са причина за сериозно безпокойство и поради това начините, по които те се използват, трябва да бъдат разгледани посредством съгласувано и хармонизирано законодателство на ЕС. ЕИСК призовава за последователна и цялостна стратегия, която се основава на научни знания и включва план за действие с ясни цели и срокове.

ЕИСК подкрепя плана за действие на ЕС за борба с дезинформацията

ЕИСК изрази подкрепата си за плана за действие за борба с дезинформацията, представен от Комисията и върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. В становището на Улрих Сам и Джулия Барбучи, прието на пленарната сесия през март, ЕИСК посочва, че дезинформацията може да бъде определена като доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода или съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността, което е в ущърб на обществения интерес и е заплаха за демокрацията.

Политиката на сближаване трябва да бъде неразделна част от новата стратегия за ЕС

ЕС се нуждае спешно от нова, амбициозна и ясна стратегия за своето бъдеще, която да е в съответствие с Програмата на ООН до 2030 г., ЦУР и други международни ангажименти. Политиката на сближаване трябва да бъде неразделна част от нея. Тази нова стратегия ще предостави и визия за бъдещата политика на сближаване. В проучвателно становище относно бъдещето на политиката на сближаване ЕИСК настоява новите разпоредби за политиката на сближаване за периода след 2020 г. да предвиждат достатъчно ресурси и да гарантират, че тази политика ще стане по-ефективна и видима.

„Мрежата от мрежи“ на Европа за кръговата икономика готова за предизвикателството на прехода към кръгова икономика

Повече от 350 участници в кръговата икономика от цяла Европа споделиха своите успехи и предизвикателства през втория ден на конференцията на заинтересованите страни в кръговата икономика, организирана от Европейския икономически и социален комитет на 7 март 2019 г.

Европейският ден на потребителя през 2019 г. открои основните предизвикателства при адаптирането на политиката на ЕС за защита на потребителите към по-младите поколения

Насочена ли е политиката за потребителите към младите хора? Как можем да им помогнем да вземат решения в полза на устойчивостта? Как можем да трансформираме новите тенденции в политики за потребителите? Отговор на тези въпрос беше потърсен на оживена дискусия, проведена в Брюксел на 27 март. Залата беше пълна със студенти, представители на сдружения на потребителите, на предприятия и електронния сектор, които разгледаха различни въпроси от подобряването на мобилността и избягването на разхищаването на храни до превръщането на бързата мода в устойчива и разбирането на ролята на ИКТ за стимулирането на промените.

ЕС трябва да вземе мерки за засилване на международната роля на единната валута

Предпоставките за пълноценно разгръщане на потенциала на еврото като международна валута включват стабилни макроикономически политики в ЕС, задълбочаване на ИПС и завършване на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари (СКП). За тази цел обаче са необходими преди всичко взаимно доверие и споделена от всички държави членки визия за бъдещето на икономиката на ЕС. Това са основните заключения от проведеното неотдавна от ЕИСК изслушване на тема „Засилване на международната роля на еврото“.

Европейският форум за миграцията отправи десет препоръки за подобряване на политиката на ЕС в областта на миграцията

На 3 и 4 април тази година Европейският икономически и социален комитет и Европейската комисия проведоха Европейския форум за миграцията (ЕФМ), по време на който разгледаха ролята на гражданското общество и на местните власти в управлението на миграцията и гарантирането на безопасни и редовни пътища към ЕС.

Новини от групите

Група „Работодатели“ на ЕИСК призовава за отворен, единен и силен ЕС

от група „Работодатели“ на ЕИСК

По-малко от два месеца преди изборите за Европейски парламент група „Работодатели“ призовава за отворен, единен и силен ЕС. Представителите на бизнеса са решени да работят за стабилен и проспериращ ЕС. Силата на ЕС е в неговата привлекателност. Трябва ни конкурентна бизнес среда, за да се възползваме в още по-голяма степен от този „европейски начин на живот“. Това са само някои от основните послания, отправени в политическата декларация, приета неотдавна от група „Работодатели“.

Работниците търсят най-добрия вариант за противопоставяне на социалния дъмпинг и извличане на ползи от мобилността

от група „Работници“ на ЕИСК

Група „Работници“ на ЕИСК беше домакин на среща с професор Роберто Педерсини от Миланския университет, който представи своето проучване на тема „Как да се проектира Европейски орган по труда (ЕОТ), който да се бори по-успешно със социалния дъмпинг и дъмпинга на заплатите?“ Оливер Рьопке, председател на група „Работници“, подчерта важната роля, която социалните партньори и особено синдикалните организации играят за осигуряване на гаранции, че трудовото законодателство се прилага.

Група „Многообразие Европа“ обсъжда ролята на гражданското общество в отстояването на общите европейски ценности

От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На 7 май група „Многообразие Европа“ ще проведе извънредно заседание в Букурещ. Конференцията на високо равнище ще се състои в Атриума на Националната библиотека и ще бъде посветена на „Европа на общите ценности и гражданското общество“.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Ден на отворените врати на ЕИСК, 2019 г.

Девети май е Денят на Европа и в резултат на установена традиция институциите на ЕС ще отворят вратите си за обществеността през първата събота на месеца, която тази година е на 4 май. Тема ще бъдат европейските избори, които ще се проведат между 23 и 26 май, като европейските граждани ще бъдат приканени да гласуват за своите представители през следващите пет решаващи години.

Изложба на румънски пейзажи от Сорин Онишор в ЕИСК

В ЕИСК ще бъде открита фотографска изложба „Румънски пейзажи на сърцето ми“, на която ще бъде представена работата на известния румънски фотограф Сорин Онишор