Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: „Europa to my!”

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!

Nadchodzi moment, gdy nasza uwaga skoncentruje się na wynikach wyborów europejskich.

Data 26 maja jest kluczowa dla Europy. Zasadnicze znaczenie ma udział głosujących obywateli, młodych osób, które rozumieją, że stawką jest ich przyszłość, i które nie chcą, by zamiast nich ktoś inny decydował o przyszłej Europie. Czy uda się przekroczyć próg 42% osiągnięty w 2014 r.? Jeżeli tak, będzie to oznaczać, że zrozumieliśmy wyzwanie: witalność projektu integracji europejskiej i jego wciąż realną siłę przyciągania.

 

W skrócie

Dzień Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej otwiera nowy rozdział w uczestnictwie obywateli UE

Komisja ma moralny obowiązek zareagować na europejską inicjatywę obywatelską, powiedział pierwszy przewodniczący Frans Timmermans

Christophe Lefevre, członek EKES-u i przewodniczący grupy ad-hoc ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej, otworzył 2 kwietnia po raz ósmy .

„Wszyscy jesteśmy migrantami”

W dniu 2 kwietnia przewodniczący EKES-u Luca Jahier w towarzystwie członków EKES-u Isabeli Cano, Stefana Mallii i Cristiana Pirvulescu zwiedził Muzeum Red Star Line w Antwerpii, które jest symbolicznym miejscem z punktu widzenia europejskiej migracji. Z Antwerpii, która była głównym portem Linii Red Star, do Ameryki Północnej wypłynęły na jej statkach dwa miliony pasażerów.

EKES i francuska Rada Społeczno-Gospodarcza i Ekologiczna wspólnie na rzecz dużej frekwencji w wyborach europejskich

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Musimy na nowo stworzyć Europę, budząc entuzjazm i realizując projekty bliskie obywatelom”, stwierdzili przewodniczący Patrick Bernasconi i Luca Jahier na sesji plenarnej EKES-u w marcu.

Wiadomości EKES-u

Miliony obywateli z niepełnosprawnościami nie będą mogły zagłosować w wyborach europejskich

Około 800 tys. obywateli UE borykających się z problemami zdrowia psychicznego lub z niepełnosprawnością intelektualną zostanie pozbawionych prawa do głosowania na mocy przepisów krajowych obowiązujących w 16 państwach członkowskich. Ponadto w swym sprawozdaniu EKES stwierdził, że bariery techniczne w lokalach wyborczych będą działały odstraszająco na miliony wyborców, lokale te bowiem nie uwzględniają potrzeb wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności tych osób.

„Mamy nadal wiele do zrobienia, aby zapewnić niepełnosprawnym obywatelom w Europie możliwość głosowania”

„EKES info” przeprowadziło rozmowę z członkiem EKES-u Krzysztofem Paterem na temat jego raportu „Rzeczywiste prawa osób z niepełnosprawnościami do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego”.

EKES przedstawia plan działania na rzecz przyszłości Europy

Przewodniczący Luca Jahier zaprezentuje dokument 9 mają w Sybinie

W śmiałej opinii w sprawie przyszłości UE EKES stwierdza, że UE musi się zbliżyć do swych obywateli i stać się światowym liderem zrównoważonego rozwoju. Apeluje o nową strategię UE opartą na całościowym i międzysektorowym podejściu do potrzeb Europejczyków i zrównoważonego rozwoju oraz przedstawia zalecenia polityczne obejmujące jedenaście priorytetów. Nowej nadrzędnej strategii realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 musi towarzyszyć ambitny budżet UE.

W sesji plenarnej EKES-u wzięli udział organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop Extremism”

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) gościł Sebastiana Reimera i Michaela Laubscha – inicjatorów i organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop Extremism”, która uzyskała ok. 1,6 mln podpisów i ma zostać zatwierdzona przez państwa członkowskie.

EKES przedstawia plan, jak Unia ma budować pokój w Europie i na świecie

Podczas marcowej sesji plenarnej EKES przyjął opinię, w której nakreślił kierowaną przez UE globalną strategię na rzecz budowania pokoju, która obejmuje utworzenie tzw. drogi gołąbka pokoju, prowadzącej z Irlandii Północnej do Nikozji i służącej promowaniu dialogu, pojednaniu i zapobieganiu konfliktom. 

UE powinna określić jasną strategię w dziedzinie swojej łączności z Azją

Na marcowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię w sprawie wspólnego komunikatu „Łącząc Europę i Azję – elementy składowe strategii UE”, przedstawionego przez Komisję Europejską wspólnie z Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa we wrześniu 2018 r. EKES uważa, że komunikat stanowi zmarnowaną szansę, ponieważ nie nawiązuje do wielu znaczących kwestii strategicznych, jego ambicje są ograniczone i brakuje naprawdę przyszłościowej perspektywy, jeśli chodzi o rozwój stosunków i łączności UE z Azją.  

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: zharmonizowane przepisy skuteczniej ochronią obywateli Europy

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego budzą szczególne obawy, dlatego ich stosowanie musi być regulowane spójnymi i zharmonizowanymi unijnymi przepisami. EKES apeluje o spójną i całościową strategię opartą na wiedzy naukowej i zawierającą plan działania z jasno określonymi celami i terminami.

EKES popiera Plan działania UE na rzecz zwalczania dezinformacji

EKES poparł Plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji przedstawiony przez Komisję i wysoką przedstawiciel UE. W przyjętej na sesji plenarnej w marcu opinii autorstwa Ulricha Samma i Giulii Barbucci EKES zwraca uwagę, że dezinformację można rozumieć jako możliwe do zweryfikowania nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści ekonomicznych lub zamierzonego wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które wyrządzają szkodę publiczną i stanowią zagrożenie dla demokracji.

Polityka spójności musi być integralną częścią nowej strategii dla UE

Zgodnie z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, celami zrównoważonego rozwoju i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi UE potrzebuje pilnie nowej, ambitnej i jasnej strategii swej przyszłości. Polityka spójności musi być jej integralną częścią. Ta nowa strategia musi też zawierać wizję przyszłej politykę spójności. Nowe przepisy dotyczące polityki spójności po 2020 r. muszą gwarantować wystarczające środki oraz lepszą skuteczność i widoczność polityki – stwierdził EKES w opinii rozpoznawczej w sprawie przyszłości polityki spójności.

Europejska sieć sieci zaangażowanych w gospodarkę o obiegu zamkniętym Europy podejmuje wyzwanie transformacji funkcjonowania gospodarki

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował konferencję zainteresowanych stron na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, w której udział wzięło ponad 350 podmiotów tego sektora z całej Europy. Drugi dzień konferencji, 7 marca, poświęcono wymianie pozytywnych doświadczeń, ale także historiom o napotykanych trudnościach.

Podczas tegorocznej edycji Europejskiego Dnia Konsumenta wskazano główne wyzwania związane z dostosowaniem polityki ochrony konsumentów UE do młodszych pokoleń

Czy polityka ochrony konsumentów bierze pod uwagę młodsze osoby? W jaki sposób możemy wspierać młodych ludzi w dokonywaniu wyborów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju? Jak możemy przełożyć nowe tendencje na politykę konsumencką? O tym żywiołowo debatowano 27 marca w Brukseli. W wypełnionej po brzegi sali studenci, przedstawiciele organizacji konsumenckich, przedsiębiorstw i e-sektora omawiali poszczególne kwestie, począwszy od poprawy mobilności i unikania marnotrawienia żywności po zwiększenie zgodności szybkiej mody z zasadami zrównoważonego rozwoju i zrozumienie roli ICT jako motoru zmian.

UE musi pracować nad wzmocnieniem międzynarodowej roli wspólnej waluty

Aby w pełni wykorzystać potencjał euro jako waluty międzynarodowej, potrzeba zdrowej polityki makroekonomicznej w UE, pogłębienia UGW oraz dokończenia unii bankowej i unii rynków kapitałowych. Jednak przede wszystkim potrzebne jest wzajemne zaufanie i wspólna wizja państw członkowskich na temat przyszłości gospodarki UE. Takie są wnioski z wysłuchania w sprawie wzmacniania międzynarodowej roli euro, zorganizowanego niedawno przez EKES.

Europejskie Forum Migracji przedstawia dziesięć zaleceń służących poprawie polityki migracyjnej UE

W dniach 3–4 kwietnia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komisja Europejska zorganizowały tegoroczne Europejskie Forum Migracji, na którym przeanalizowano rolę społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych w zarządzaniu migracjami i zapewnieniu bezpiecznych i legalnych dróg migracji do UE.

Aktualności z Grup

Europejscy pracodawcy opowiadają się za otwartą, zjednoczoną i silną UE

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Niecałe dwa miesiące przed wyborami europejskimi Grupa Pracodawców opowiedziała się za otwartą, zjednoczoną i silną UE. Przedstawiciele biznesu zobowiązali się do działań na rzecz silnej i dobrze prosperującej UE. Siła UE leży w jej atrakcyjności. Aby móc dalej korzystać z „europejskiego stylu życia”, potrzebujemy konkurencyjnego otoczenia biznesowego. To tylko niektóre z głównych przesłań deklaracji politycznej przyjętej niedawno przez Grupę Pracodawców.

Pracownicy zastanawiają się, jak w najlepszy sposób zwalczać dumping socjalny, czerpiąc przy tym jak największe korzyści z mobilności

Grupa Pracowników EKES-u

Grupa Pracowników EKES-u gościła prof. Roberta Pedersiniego z Uniwersytetu w Mediolanie, który przedstawił swe badanie pt. „Jaki kształt nadać Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy, by skuteczniej zwalczać dumping socjalny i płacowy”. Oliver Röpke, przewodniczący Grupy Pracowników, podkreślił istotną rolę partnerów społecznych, a zwłaszcza związków zawodowych, w zapewnianiu egzekwowania prawa pracy.

Grupa „Różnorodność Europy” omawia rolę społeczeństwa obywatelskiego w obronie wspólnych europejskich wartości

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

7 maja Grupa EKES-u „Różnorodność Europy” spotka się na kolejnym posiedzeniu nadzwyczajnym w Bukareszcie. Ta konferencja wysokiego szczebla pt.: „Europa wspólnych wartości a społeczeństwo obywatelskie” zostanie zorganizowana w atrium Biblioteki Narodowej.

Wydarzenia kulturalne

Dzień Otwartych Drzwi EKES-u w 2019 r.

9 maja to Dzień Europy. Zgodnie z wieloletnią tradycją instytucje UE otworzą swoje podwoje dla zwiedzających w pierwszą sobotę miesiąca, która tego roku przypada na 4 maja. Tematem będą wybory europejskie w dniach 23–26 maja, gdy europejscy obywatele wybiorą swych przedstawicieli na kolejne pięć kluczowych lat.

Wystawa rumuńskich krajobrazów autorstwa Sorina Onisora w EKES-ie

W siedzibie EKES-u otwarta zostanie wystawa fotograficzna pt.: „Rumuńskie krajobrazy mojego serca”, na której pokazane zostaną zdjęcia słynnego rumuńskiego fotografa Sorina Onisora.