Dostupné jazyky:

Úvodník

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Evropu tvoříme my!

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

blíží se okamžik, kdy se veškerá naše pozornost upře na výsledky voleb do Evropského parlamentu.

26. květen bude pro Evropu nesmírně důležitým dnem. Zcela zásadní význam bude mít volební účast občanů, včetně mladých lidí, kteří si uvědomují, že je v sázce jejich budoucnost, a nechtějí, aby o příštím vývoji Evropy rozhodoval někdo místo nich. Bude tato účast vyšší než v roce 2014, kdy k urnám přišlo 42 % voličů? Pokud ano, pak to bude znamenat, že jsme pochopili, o co v nich jde, tj. o to, aby si projekt evropské integrace zachoval vitalitu a byl i nadále skutečně atraktivní.

 

Stručně

Den evropské občanské iniciativy zahajuje novou kapitolu týkající se účasti občanů EU

Podle prvního místopředsedy Franse Timmermanse má Komise morální povinnost reagovat na evropskou občanskou iniciativu

Osmý Den evropské občanské iniciativy zahájil dne 2. dubna Christophe Lefevre, člen EHSV a předseda skupiny ad hoc pro evropskou občanskou iniciativu.

„My všichni jsme migranti“

Předseda EHSV Luca Jahier a členové EHSV Isabel Caño Aguilar, Stefano Mallia a Cristian Pîrvulescu navštívili dne 2. dubna muzeum Red Star Line v Antverpách – symbolické místo pro evropskou migraci. Z Antverp, hlavního evropského kotviště Red Star Line, odpluly na palubě jejích lodí dva miliony lidí do Severní Ameriky.

EHSV a Hospodářská, sociální a environmentální rada Francie společně vybízejí voliče k rozsáhlé účasti ve volbách do Evropského parlamentu

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Musíme přetvořit Evropu díky našemu elánu a projektům, které budou blízké našim občanům,“ prohlásili předsedové Patrick Bernasconi a Luca Jahier na březnovém plenárním zasedání EHSV.

Novinky z EHSV

Miliony občanů se zdravotním postižením nebudou moci v evropských volbách odevzdat svůj hlas

Přibližně 800 000 občanů EU s duševním onemocněním nebo intelektovým postižením bude kvůli vnitrostátním předpisům, jež platí v 16 členských státech, připraveno o své volební právo. Kromě toho budou miliony voličů odrazovat technické překážky ve volebních místnostech, které neberou v úvahu potřeby vyplývající z různých druhů zdravotního postižení, uvádí EHSV ve své zprávě.

„Musíme ještě udělat hodně pro to, abychom zdravotně postiženým občanům v Evropě zaručili právo účastnit se voleb“

EHSV info uskutečnilo rozhovor se členem EHSV Krzysztofem Paterem o jeho zprávě „Skutečná práva osob se zdravotním postižením volit ve volbách do Evropského parlamentu“

EHSV předkládá plán pro budoucnost Evropy

Předseda Jahier ho představí 9. května v Sibiu

EU se musí přiblížit svým občanům a stát se globálním lídrem udržitelného rozvoje, uvádí EHSV ve svém ambiciózním stanovisku o budoucnosti EU. Výbor vyzývá k vypracování nové strategie, v jejímž rámci EU zaujme holistický a meziodvětvový přístup zaměřený na potřeby Evropanů a na udržitelnost, a předkládá politická doporučení zahrnující jedenáct priorit. Nová zastřešující strategie k provádění Agendy 2030 se musí opírat o ambiciózní rozpočet EU.

Hosty plenárního zasedání EHSV byli navrhovatelé evropské občanské iniciativy Stop extremismu

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) přivítal Sebastiana Reimera a Michaela Laubsche, dva z iniciátorů a navrhovatelů evropské občanské iniciativy Stop extremismu, která shromáždila zhruba 1,6 milionu podpisů, jež čekají na potvrzení členskými státy.

EHSV navrhuje plán, který z EU učiní hlavního aktéra budování míru v Evropě i na celém světě

EHSV přijal na březnovém plenárním zasedání stanovisko, v němž nastínil globální strategii budování míru pod vedením EU, která mimo jiné spočívá ve vytvoření mírové Stezky bílé holubice vedoucí ze Severního Irska do Nikósie, jež by podporovala dialog, smíření a předcházení konfliktům.

EU musí definovat jasnou strategii pro propojení EU a Asie

Na březnovém plenárním zasedání přijal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) stanovisko ke společnému sdělení Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU, které vydala Evropská komise spolu s vysokou představitelkou EU v září 2018. EHSV je toho názoru, že toto sdělení zcela zjevně představuje promarněnou příležitost, vyznačuje se mnoha významnými strategickými nedostatky, je málo ambiciózní a neobsahuje skutečně podrobnou vizi rozvoje vztahů EU s Asií a propojení s tímto kontinentem.  

Účinnější ochrana evropských občanů před působením endokrinních disruptorů díky harmonizovaným předpisům

Endokrinní disruptory jsou látky, které vzbuzují zvláštní obavy, a proto se jejich používání musí řídit soudržnými a harmonizovanými právními předpisy EU. EHSV vyzývá k přijetí jednotné a ucelené strategie, jež bude vycházet z vědeckých poznatků a bude zahrnovat akční plán s jasně vymezenými cíli a lhůtami.

EHSV podporuje akční plán EU proti dezinformacím

EHSV vyjádřil svou podporu akčnímu plánu proti dezinformacím, jejž předložily Komise a vysoká představitelka EU. Ve svém stanovisku, které vypracovali Ulrich Samm a Giulia Barbucci a jež bylo přijato na březnovém plenárním zasedání, EHSV upozornil na to, že dezinformace lze definovat jako prokazatelně nepravdivé nebo zavádějící informace, které jsou vytvářeny, prezentovány a šířeny za účelem ekonomického prospěchu nebo úmyslného klamání občanů a působí veřejnou újmu a ohrožují demokracii.

Politika soudržnosti musí být nedílnou součástí nové strategie EU

EU naléhavě potřebuje novou, ambiciózní a jasnou strategii do budoucna, která bude sladěna s Agendou OSN pro udržitelný rozvoj 2030, cíli udržitelného rozvoje a dalšími mezinárodními závazky. Její nedílnou součástí musí být politika soudržnosti. Tato nová strategie by rovněž poskytla vizi pro samotnou budoucí politiku soudržnosti. EHSV ve svém průzkumném stanovisku Budoucnost politiky soudržnosti naléhavě žádá, aby byly v rámci nových předpisů týkajících se politiky soudržnosti po roce 2020 vyhrazeny dostatečné prostředky a aby byla zaručena lepší účinnost a viditelnost této politiky.

Evropská „síť sítí“ oběhového hospodářství se vyrovnává s výzvou přechodu na oběhové hospodářství

Během druhého dne konference zainteresovaných stran v oblasti oběhového hospodářství, kterou 7. března 2019 uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor, se více než 350 zainteresovaných stran z oblasti oběhového hospodářství z celé Evropy podělilo o své úspěchy a o výzvy, jimž čelí.

Evropský den spotřebitelů 2019 upozorňuje na hlavní výzvy v souvislosti s přizpůsobováním spotřebitelské politiky EU mladším generacím

Je spotřebitelská politika přizpůsobena mladým lidem? Jak je můžeme podpořit , aby prováděli udržitelná rozhodnutí? Jak můžeme do spotřebitelských politik převést nové trendy? Těmito otázkami se zabývala živá diskuse konaná 27. března v Bruselu. V sále plném studentů a zástupců spotřebitelských sdružení, podniků a elektronických odvětví se diskutovalo o různorodých tématech počínaje zlepšováním mobility a předcházením plýtvání potravinami až po dosažení udržitelnosti „rychlé módy“ a pochopení role IKT jako hybné síly změny.

EU by se měla zasadit o posílení mezinárodní úlohy jednotné měny

Předpoklady pro plné využití potenciálu eura jakožto mezinárodní měny zahrnují promyšlené makroekonomické politiky v EU, prohloubení HMU a dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů. Především je však zapotřebí vzájemná důvěra členských států a jejich společná vize ohledně budoucnosti hospodářství EU. Takové jsou hlavní závěry slyšení na téma „Posílení mezinárodní úlohy eura“, které nedávno uspořádal EHSV.

Evropské fórum pro migraci formulovalo deset doporučení, jak vylepšit migrační politiku EU

Evropský hospodářský a sociální výbor a Evropská komise uspořádaly ve dnech 3. a 4. dubna letošní Evropské fórum pro migraci, které se zabývalo úlohou občanské společnosti a místních orgánů při řízení migrace a zajišťování bezpečných a legálních cest do EU.

Novinky ze skupin

Evropští zaměstnavatelé volají po otevřené, jednotné a silné EU

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Do evropských voleb zbývají méně než dva měsíce a evropští zaměstnavatelé volají po otevřené, jednotné a silné EU. Zástupci podniků jsou odhodláni zasadit se o silnou a prosperující EU. Síla EU spočívá v její atraktivitě. K dalšímu využívání výhod tohoto „evropského způsobu života“ potřebujeme konkurenční podnikatelské prostředí. To jsou jen některá z hlavních poselství politického prohlášení, které skupina Zaměstnavatelé nedávno přijala.

Zaměstnanci zkoumají, jak nejlépe bojovat proti sociálnímu dumpingu a zároveň co nejlépe využívat mobilitu

skupina Zaměstnanci v EHSV

Skupina Zaměstnanci v EHSV uvítala návštěvu profesora Roberta Pedersiniho z univerzity v Miláně, který představil svou studii Jak zřídit Evropský orgán pro pracovní záležitosti v zájmu účinnějšího boje proti sociálnímu a mzdovému dumpingu. Oliver Röpke, předseda skupiny Zaměstnanci, zdůraznil důležitou úlohu sociálních partnerů, a to zejména odborových svazů, při zajišťování provádění pracovněprávních předpisů.

Skupina Různorodá Evropa se zamyslí nad úlohou občanské společnosti při prosazování společných evropských hodnot

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Příští mimořádná schůze skupiny Různorodá Evropa v EHSV se uskuteční v Bukurešti dne 7. května. Tato konference na vysoké úrovni se bude konat v atriu Národní knihovny a jejím tématem bude Evropa společných hodnot a občanské společnosti.

Brzy v EHSV / kulturní akce

Den otevřených dveří v EHSV 2019

9. května se slaví Den Evropy a stalo se již tradicí, že orgány EU při této příležitosti v první sobotu tohoto měsíce otevírají své dveře veřejnosti, což letos připadá na 4. května. Akce bude věnována volbám do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23.–26. května a během nichž budou evropští občané přizváni k urnám, aby si zvolili své představitele na nesmírně důležitých pět let.

Rumunská krajina na fotografiích Sorina Onisora v EHSV

V EHSV proběhne výstava fotografií s názvem Rumunská krajina mého srdce, na níž budou k vidění díla známého rumunského fotografa Sorina Onisora.