Dostupné jazyky:

Úvodník

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Európa, to sme my!

Milé čitateľky, milí čitatelia,

blížime sa k okamihu, keď sa naša pozornosť upriami na výsledky európskych volieb.

Dátum 26. máj je pre Európu kľúčovým momentom. Podstatná je účasť občanov, ktorí budú hlasovať, mladých ľudí, ktorí pochopili, že ide o ich budúcnosť a ktorí nechcú, aby niekto rozhodol o budúcnosti Európy za nich. Podarí sa nám prekročiť 42 %-nú účasť z roku 2014? Ak áno, bude to znamenať, že sme pochopili výzvu: vitalitu európskeho projektu a jeho nechabnúcu príťažlivosť.

 

V skratke

Deň európskej iniciatívy občanov otvára novú kapitolu zapojenia občanov EÚ

Prvý podpredseda Frans Timmermans: „Komisia má morálnu povinnosť reagovať na európsku iniciatívu občanov“

Člen EHSV a predseda ad hoc skupiny pre európsku iniciatívu občanov Christophe Lefèvre odštartoval 2. apríla 8. ročník

„My všetci sme migranti“

Predseda EHSV Luca Jahier a členovia EHSV Isabel Caño, Stefano Mallia a Cristian Pîrvulescu navštívili 2. apríla múzeum Red Star Line v Antverpách – symbolické miesto pre európsku migráciu. Z Antverp, hlavného európskeho prístavu spoločnosti Red Star, odplávali do Severnej Ameriky na palube jej lodí dva milióny ľudí.

EHSV a Hospodárska, sociálna a environmentálna rada Francúzska za vysokú účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

Predsedovia Patrick Bernasconi a Luca Jahier: Musíme znovu objaviť Európu s nadšením a projektmi, ktoré sú blízko občanom

Aktuality EHSV

Milióny občanov so zdravotným postihnutím nebudú môcť odovzdať svoje hlasovacie lístky v európskych voľbách

Približne 800 000 občanov EÚ, ktorí trpia mentálnymi zdravotnými problémami alebo sú mentálne postihnutí, nebudú mať možnosť uplatniť svoje právo voliť vzhľadom na súčasné vnútroštátne predpisy v 16 členských štátoch. Okrem toho milióny ďalších voličov odradia technické prekážky vo volebných miestnostiach, keďže sa neberie ohľad na potreby vyplývajúce z rôznych typov zdravotného postihnutia, konštatuje sa v správe EHSV.

„Musíme ešte vynaložiť veľké úsilie na to, aby občania so zdravotným postihnutím v Európe boli schopní voliť“

EHSV info uskutočnilo rozhovor s členom EHSV Krzysztofom Paterom o jeho správe na tému Právo osôb so zdravotným postihnutím voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu v praxi

EHSV predkladá plán pre budúcnosť Európy

Predseda Jahier ho predstaví 9. mája v Sibiu

EÚ sa musí priblížiť svojim občanom a stať sa svetovým lídrom v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, uvádza EHSV vo svojom odvážnom stanovisku na tému budúcnosti EÚ. Výbor požaduje novú stratégiu EÚ, ktorá by uplatňovala holistický a medziodvetvový prístup zameraný na potreby Európanov a udržateľnosť, a predkladá politické odporúčania týkajúce sa jedenástich priorít. Nová zastrešujúca stratégia na vykonávanie Agendy 2030 sa musí opierať o ambiciózny rozpočet EÚ.

Na plenárnom zasadnutí EHSV sa zúčastnia propagátori európskej iniciatívy občanov „Stop extrémizmu“

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) privítal Sebastiana Reimera a Michaela Laubscha, dvoch iniciátorov a propagátorov európskej iniciatívy občanov „Stop extrémizmu“, v rámci ktorej bolo zozbieraných približne 1,6 milióna podpisov a ktorú majú potvrdiť členské štáty.

EHSV navrhuje plán, ako z EÚ spraviť európskeho i celosvetového lídra v budovaní mieru

EHSV na svojom marcovom plenárnom zasadnutí

EÚ musí definovať jasnú stratégiu prepojenia medzi EÚ a Áziou

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal na svojom marcovom plenárnom zasadnutí stanovisko k spoločnému oznámeniu Prepájanie Európy a Ázie – základné piliere stratégie EÚ, ktoré vydala Európska komisia spolu s vysokou predstaviteľkou EÚ v septembri 2018. EHSV sa nazdáva, že ide o skutočne premárnenú príležitosť. Oznámenie má totiž mnohé závažné strategické nedostatky, je málo ambiciózne a chýba mu hlbšia vízia rozvoja vzťahov a prepojenia EÚ s Áziou.  

Harmonizácia právnych predpisov na účinnejšiu ochranu európskych občanov pred endokrinnými disruptormi

Endokrinné disruptory sú látky vzbudzujúce mimoriadne obavy, a preto sa ich používanie musí riadiť ucelenými a harmonizovanými právnymi predpismi EÚ. EHSV požaduje, aby sa prijala dôsledná a celostná stratégia, ktorá by vychádzala z vedeckých poznatkov a zahŕňala akčný plán s jasne stanovenými cieľmi a termínmi.

EHSV podporuje akčný plán EÚ v oblasti dezinformácií

EHSV vyjadril podporu akčnému plánu v oblasti dezinformácií, ktorý predstavila Komisia a vysoká predstaviteľka EÚ. V stanovisku, ktoré vypracovali Ulrich Samm a Giulia Barbucci a ktoré bolo prijaté na marcovom plenárnom zasadnutí, EHSV poukazuje na to, že za dezinformáciu možno považovať overiteľne nepravdivú alebo zavádzajúcu informáciu, ktorá je vytvorená, prezentovaná a šírená na účely hospodárskeho zisku alebo zámerného zavádzania verejnosti, poškodzuje verejný záujem a ohrozuje demokraciu.

Politika súdržnosti musí byť neoddeliteľnou súčasťou novej stratégie EÚ

EÚ naliehavo potrebuje novú, ambicióznu a jasnú stratégiu do budúcna, ktorá bude zosúladená s Agendou OSN 2030, cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a ďalšími medzinárodnými záväzkami. Jej neoddeliteľnou súčasťou musí byť aj politika súdržnosti. Táto nová stratégia by takisto poskytla víziu pre samotnú budúcu politiku súdržnosti. EHSV vo svojom prieskumnom stanovisku na tému budúcnosti politiky súdržnosti požaduje, aby sa v rámci nových ustanovení týkajúcich sa tejto politiky po roku 2020 vyčlenili dostatočné zdroje a zaručila jej vyššia efektívnosť a lepšie zviditeľnenie.

„Sieť sietí“ európskeho obehového hospodárstva sa chopí výzvy prechodu na obehové hospodárstvo

V druhý deň konferencie zainteresovaných strán v oblasti obehového hospodárstva, ktorú 7. marca 2019 usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor, sa zišlo viac ako 350 zainteresovaných strán z tejto oblasti z celej Európy, aby sa podelili o svoje pozitívne skúsenosti a diskutovali o svojich aktuálnych problémoch.

Európsky deň spotrebiteľov 2019 poukazuje na kľúčové výzvy pri prispôsobovaní spotrebiteľskej politiky EÚ mladším generáciám

Je spotrebiteľská politika zameraná na mladých ľudí? Ako ich môžeme podporiť pri prijímaní udržateľných rozhodnutí? Ako môžeme premietnuť nové trendy do spotrebiteľských politík? Takéto otázky boli predmetom živej diskusie, ktorá sa konala 27. marca v Bruseli V miestnosti plnej študentov, zástupcov spotrebiteľských združení, podnikov a elektronického odvetia sa riešili otázky, od zlepšovania mobility a predchádzania plytvaniu potravinami až po to, aby sa zabezpečila udržateľnosť rýchlej módy a pochopenie úlohy informačných a komunikačných technológií (IKT) pri riadení zmien.

EÚ by mala prijať kroky na posilnenie medzinárodnej úlohy jednotnej meny

Medzi predpoklady na plné rozvinutie potenciálu eura ako medzinárodnej meny patria vhodné makroekonomické politiky v EÚ, prehĺbenie HMÚ a dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov. V prvom rade je však potrebná vzájomná dôvera členských štátov a ich spoločná vízia budúcnosti hospodárstva EÚ. To sú hlavné závery vypočutia na tému Posilnenie medzinárodnej úlohy eura, ktoré nedávno zorganizoval EHSV.

Európske fórum pre migráciu predkladá desať odporúčaní na zlepšenie migračnej politiky EÚ

Preskúmaniu úlohy občianskej spoločnosti a miestnych samospráv pri riadení migrácie a zaistení bezpečných a legálnych ciest do EÚ sa venovalo tohtoročné Európske fórum pre migráciu, ktoré 3. a 4. apríla zorganizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor spolu s Európskou komisiou.

Aktuality skupín

Skupina Zamestnávatelia v EHSV žiada otvorenú, spojenú a silnú EÚ

skupina Zamestnávatelia v EHSV

Necelé dva mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu žiada skupina Zamestnávatelia otvorenú, spojenú a silnú EÚ. Zástupcovia podnikov sú odhodlaní pracovať pre silnú EÚ. Sila EÚ spočíva v jej príťažlivosti. Na to, aby sme mohli ďalej využívať tento „európsky spôsob života“, potrebujeme konkurencieschopné podnikateľské prostredie. Toto sú len niektoré z hlavných posolstiev vyplývajúcich z politického vyhlásenia, ktoré nedávno prijala skupina Zamestnávatelia.

Pracovníci sa zaoberajú otázkou, ako najlepšie bojovať proti sociálnemu dampingu a zároveň čo najlepšie využívať mobilitu

skupina Pracovníci v EHSV

Prof. Roberto Pedersini z Univerzity v Miláne na pozvanie skupiny Pracovníci predstavil svoju štúdiu o návrhu Európskeho orgánu práce pre účinnejší boj proti sociálnemu a mzdovému dampingu. Oliver Röpke, predseda skupiny Pracovníci, zdôraznil dôležitú úlohu sociálnych partnerov, a najmä odborových zväzov pri zabezpečovaní vykonávania pracovnoprávnych predpisov.

Skupina Rozmanitá Európa diskutuje o úlohe občianskej spoločnosti pri presadzovaní spoločných hodnôt Európy

skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV usporiada 7. mája v Bukurešti svoju ďalšiu mimoriadnu schôdzu. Táto konferencia na vysokej úrovni sa uskutoční v átriu národnej knižnice a jej témou bude Európa spoločných hodnôt a občianskej spoločnosti.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Deň otvorených dverí 2019 v EHSV

9. mája sa oslavuje Deň Európy a ako je už zvykom, inštitúcie EÚ otvoria verejnosti svoje dvere v prvú sobotu v mesiaci, ktorá tento rok pripadá na 4. mája. Tohtoročnou témou budú európske voľby, ktoré sa uskutočnia od 23. do 26. mája a v ktorých si európski občania vyberú svojich zástupcov na nasledujúcich päť rozhodujúcich rokov.

Prezentácia rumunskej krajiny zachytenej fotografom Sorinoma Onisorom v priestoroch EHSV

EHSV bude hostiť výstavu fotografií Rumunská krajina môjho srdca, na ktorej sa predstaví diela renomovaného rumunského fotografa Sorina Onisora.