Tillgängliga språk:

Ledare

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Vi är Europa!

Kära läsare!

Vi närmar oss det ögonblick då vi alla kommer att rikta blicken mot resultaten av valet till Europaparlamentet.

Den 26 maj är ett avgörande ögonblick för Europa. Det är av yttersta vikt att medborgarna är med och röstar, att ungdomarna deltar för att de har förstått att deras framtid står på spel och inte vill att någon annan tar beslut i deras ställe om Europas framtid. Kommer vi att slå de 42 procenten från 2014? I så fall innebär det att vi har förstått vad som står på spel: EU:s livskraft och dess fortsatta dragningskraft.

 

I korthet

Europeiska medborgarinitiativets dag inleder ett nytt kapitel för EU-medborgarnas deltagande

”Kommissionen har en moralisk skyldighet att reagera på de europeiska medborgarinitiativen”, sade förste vice ordförande Frans Timmermans

Christophe Lefevre, EESK-ledamot och ordförande för den tillfälliga arbetsgruppen för det europeiska medborgarinitiativet, höll ett inledningsanförande vid den 8:e upplagan av Europeiska medborgarinitiativets dag den 2 april.

”Vi är alla migranter”

Den 2 april besökte EESK:s ordförande Luca Jahier tillsammans med EESK:s ledamöter Isabel Caño, Stefano Mallia och Cristian Pîrvulescu Red Star Line Museum i Antwerpen – en symbolisk plats för europeisk migration. Två miljoner passagerare reste från Antwerpen, Red star Lines största europeiska hamn, till Nordamerika ombord på rederiets fartyg.

EESK och Frankrikes råd för ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor samarbetar för ett brett deltagande i valet till Europaparlamentet

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

”Vi måste förnya Europa med entusiasm och projekt som ligger nära medborgarna”, menade ordförandena Patrick Bernasconi och Luca Jahier vid EESK:s plenarsession i mars.

EESK-nyheter

Miljontals medborgare med funktionsnedsättning kommer inte att kunna rösta i Europaparlamentsvalet

Omkring 800 000 EU-medborgare som lider av psykiska hälsoproblem eller har en intellektuell funktionsnedsättning kommer att berövas rätten att rösta på grund av gällande nationella bestämmelser i 16 medlemsstater. Dessutom kommer miljontals väljare att avskräckas av tekniska hinder vid vallokaler som inte tar hänsyn till de behov som olika typer av funktionsnedsättning medför, enligt en rapport från EESK.

”Vi har fortfarande mycket att göra för att se till att personer med funktionsnedsättning i Europa kan rösta”

EESK info har fört ett samtal med EESK-ledamot Krzysztof Pater om hans rapport ”Verkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning att rösta vid val till Europaparlamentet”

EESK lägger fram en plan för Europas framtid

Ordförande Luca Jahier kommer att presentera den i Sibiu den 9 maj

EU måste komma närmare sina medborgare och bli världsledande inom hållbar utveckling förklarar EESK i ett djärvt yttrande om EU:s framtid. Kommittén efterlyser en ny EU-strategi med ett heltäckande och sektorsövergripande perspektiv som ställer européernas behov och hållbarheten i centrum, och lägger fram politiska rekommendationer som omfattar elva prioriteringar. En ny övergripande strategi för att genomföra Agenda 2030 måste backas upp av en ambitiös EU-budget.

Upphovsmännen till det europeiska medborgarinitiativet ”Stoppa extremismen” bjuds in till EESK:s plenarsession

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnade Sebastian Reimer och Michael Laubsch, två av initiativtagarna och upphovsmännen till det europeiska medborgarinitiativet ”Stoppa extremismen”, som samlat in cirka 1,6 miljoner underskrifter som ska godkännas av medlemsstaterna.

EESK föreslår en plan för att göra EU till en fredsbyggande ledare både i Europa och globalt

Vid sin plenarsession i mars antog EESK ett yttrande som beskriver en EU-ledd global fredsbyggande strategi som omfattar inrättandet av White Dove Way, en fredsväg från Nordirland till Nicosia, för att främja dialog, försoning och förebyggande av konflikter.

EU behöver fastställa en tydlig strategi för förbindelserna mellan EU och Asien

Vid sin plenarsession i mars antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ett yttrande om det gemensamma meddelandet ”Förbindelserna mellan Europa och Asien – byggstenar för en EU-strategi”, som lades fram av kommissionen och EU:s höga representant i september 2018. EESK anser att meddelandet innebär en allvarligt missad möjlighet, med många betydande strategiska luckor, låg ambitionsnivå och utan verkligt visionärt djup när det gäller utvecklingen av EU:s förbindelser och konnektivitet med Asien.  

Hormonstörande ämnen: EU-medborgarna får effektivare skydd genom harmoniserad lagstiftning

Hormonstörande ämnen inger särskilt stora betänkligheter. Därför behöver man en enhetlig och harmoniserad EU-lagstiftning för att ta itu med hur dessa ämnen används. EESK efterlyser en konsekvent och övergripande strategi som baseras på vetenskaplig kunskap och inbegriper en handlingsplan med tydliga mål och tidsfrister.

EESK stöder EU:s åtgärdsplan mot desinformation

EESK stöder den åtgärdsplan mot desinformation som lagts fram av kommissionen och EU:s höga representant. I ett yttrande av Ulrich Samm och Giulia Barbucci som antogs vid plenarsessionen i mars framhåller EESK att desinformation kan definieras som bevisligen oriktiga eller vilseledande uppgifter som skapas, presenteras och sprids för att uppnå ekonomisk vinning eller avsiktligen vilseleda allmänheten, och som därigenom skadar allmänheten och hotar demokratin.

Sammanhållningspolitik måste vara en integrerad del av EU:s nya strategi

EU är i brådskande behov av en ny, ambitiös och tydlig strategi för framtiden i linje med FN:s Agenda 2030, målen för hållbar utveckling och andra internationella åtaganden. Sammanhållningspolitik måste vara en integrerad del av den. Denna nya strategi bör också innehålla en vision för den framtida sammanhållningspolitiken i sig. Nya bestämmelser för sammanhållningspolitiken efter 2020 måste tillhandahålla tillräckliga resurser och garantera en effektivare och mer synlig politik, uppmanar EESK i ett förberedande yttrande om sammanhållningspolitikens framtid.

”Nätverkens nätverk” för EU:s cirkulära ekonomi tar sig an utmaningen med en cirkulär övergång

Mer än 350 berörda parter inom den cirkulära ekonomin i hela Europa delade med sig av sina framgångshistorier och redogjorde för de utmaningar de ställs inför under den andra dagen av konferensen för berörda parter inom den cirkulära ekonomin som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stod värd för den 7 mars 2019.

Europeiska konsumentdagen 2019 sätter fokus på viktiga utmaningar när det gäller att anpassa EU:s konsumentpolitik till de yngre generationerna

Är konsumentpolitiken inriktad på unga människor? Hur kan vi hjälpa dem att göra hållbara val? Hur kan vi omsätta nya trender i konsumentpolitik? Dessa frågor behandlades vid en livlig debatt i Bryssel den 27 mars. I en sal full av studerande och företrädare för konsumentorganisationer, företag och e-sektorn diskuterades frågor som handlade om allt från att förbättra rörligheten och undvika matsvinn till att göra de snabba modeväxlingarna hållbara och förstå den roll som IKT spelar som drivkraft för förändring.

EU bör agera för att stärka den gemensamma valutans internationella roll

Förutsättningarna för att fullt ut utveckla eurons potential som internationell valuta omfattar en sund makroekonomisk politik i EU, en fördjupning av EMU samt fullbordande av bankunionen och kapitalmarknadsunionen. Vad som framför allt behövs är dock ömsesidigt förtroende och en gemensam vision bland medlemsstaterna om EU-ekonomins framtid. Detta var de främsta slutsatserna från en hearing om Att stärka eurons internationella roll, som nyligen anordnades av EESK.

Det europeiska migrationsforumet utfärdar tio rekommendationer för att förbättra EU:s migrationspolitik

Den 3–4 april anordnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska kommissionen årets europeiska migrationsforum där man utforskade det civila samhällets och lokala myndigheters roll när det gäller att hantera migrationen och säkerställa säkra och lagliga vägar till EU.

Nyheter från grupperna

EESK:s arbetsgivargrupp efterlyser att öppet, enat och starkt EU

av EESK:s arbetsgivargrupp

Mindre än två månader före valet till Europaparlamentet efterlyser Arbetsgivargruppen ett öppet, enat och starkt EU. Företrädarna för näringslivet är fast beslutna att verka för ett starkt och blomstrande EU. Unionens styrka ligger i dess attraktionskraft. För att fortsättningsvis åtnjuta denna ”europeiska livsstil” behöver vi ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Detta var endast några av de viktigaste budskapen från den politiska förklaring som Arbetsgivargruppen nyligen antog.

Arbetstagarna undersöker hur man bäst bekämpar social dumpning och samtidigt får ut så mycket som möjligt av rörligheten

från EESK:s Arbetstagargrupp

EESK:s Arbetstagargrupp bjöd in professor Roberto Pedersini från Milanos universitet för att presentera sin studie ”How to design the European Labour Authority (ELA) to fight more efficiently social and wage dumping”. Oliver Röpke, ordförande för Arbetstagargruppen, betonade arbetsmarknadsparternas, och särskilt fackföreningarnas, viktiga roll i att se till att arbetsrätten genomförs.

Gruppen Mångfald Europa diskuterar det civila samhällets roll i att upprätthålla Europas gemensamma värden

av EESK-gruppen Mångfald Europa

Den 7 maj kommer EESK:s grupp Mångfald Europa att hålla sitt extra sammanträde i Bukarest. Denna högnivåkonferens är förlagd till nationalbibliotekets atrium och ämnet kommer att vara Ett Europa med gemensamma värden och ett gemensamt civilt samhälle.

Snart på EESK / kulturella evenemang

EESK:s öppet hus-dag 2019

Den 9 maj är det Europadagen och det är en etablerad tradition för EU-institutionerna att öppna sina dörrar för allmänheten den första lördagen i månaden, vilket i år är den 4 maj. Temat är valet till Europaparlamentet den 23–26 maj och EU-medborgarna kommer att uppmanas att gå till röstlokalerna för att välja sina företrädare för fem mycket viktiga år.

Sorin Onişors rumänska landskap visas på EESK

EESK kommer att stå värd för fotoutställningen Rumänska landskap i mitt hjärta som består av verk av den kände rumänske fotografen Sorin Onişor.