Eiropas Savienībai būtu jāstiprina vienotās valūtas starptautiskā nozīme

Priekšnosacījumi tam, lai euro kā starptautiskas valūtas potenciālu varētu atraisīt pilnībā, ir stabila makroekonomikas politika Eiropas Savienībā, EMS padziļināšana, kā arī banku savienības un kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšana. Taču visvairāk ir vajadzīga dalībvalstu savstarpēja uzticēšanās un vienota izpratne par ES ekonomikas nākotni. Tās ir nozīmīgākās atziņas pēc EESK nesen rīkotās uzklausīšanas sanāksmes “Euro starptautiskās nozīmes stiprināšana”.

Spēcīgāks euro mazinātu darījumu izmaksas un draudus Eiropas rūpniecībai un patērētājiem. Eiropa palielinātu savu ietekmi pasaulē un stiprinātu savu suverenitāti. Oratori, kas uzstājās uzklausīšanas sanāksmē, uzskata, ka vēl viens iemesls, kāpēc jāstiprina euro starptautiskā nozīme, ir tas, ka pašlaik visbiežāk izmantotā valūta, ASV dolārs, pēdējos gados ir kļuvis daudz politizētāks. Tāpēc euro var sekmēt centienus izveidot daudzpolāru un noturīgāku starptautisko finanšu sistēmu.

Oratori kopumā atzinīgi novērtēja Komisijas ierosmi stiprināt euro, taču kritiski vērtēja iespējamo iniciatīvas darbības jomu. Tirgus dziļuma un likviditātes dēļ ASV dolārs tirgū arī turpmāk būs stiprs. ES līmenī kapitāla tirgu savienība var veicināt tirgus attīstību un integrāciju, kam ir svarīga loma euro starptautiskās nozīmes stiprināšanā.

Oratori norādīja, ka augšupejoša ekonomiskā konverģence, lielāka sociālā kohēzija, aktīvāka Eiropas diplomātija starptautiskajos forumos un vienots Eiropas viedoklis par dažiem stratēģiskiem jautājumiem, kā arī efektīva Eiropas finanšu sistēmas reaģēšana uz rūpniecības un klimata pārmaiņām ir citi būtiski nosacījumi euro nozīmes stiprināšanai.

Uzklausīšanas sanāksmē gūtās vērtīgās atziņas EESK varēs izmantot, izstrādājot atzinumu par Eiropas Komisijas paziņojumu “Ceļā uz spēcīgāku euro starptautisko nozīmi”. (jk)