Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Europa – tai mes!

Mieli skaitytojai,

Artėjame prie to momento, kai mūsų visų žvilgsniai nukryps į Europos Parlamento rinkimų rezultatus.

Gegužės 26-oji Europai bus labai svarbi diena. Lemiamos reikšmės turės balsuosiančių piliečių, jaunimo, suprasiančio, kad sprendžiamas jų ateities klausimas, ir nenorėsiančio, kad sprendimus dėl būsimos Europos vietoj jų priimtų kiti, dalyvavimas. Ar rinkėjų aktyvumas viršys 42 proc., kuris buvo užregistruotas per 2014 m. rinkimus? Jeigu taip, tai reikš, kad supratome esmę: sprendžiamas Europos projekto gyvybingumo klausimas, ar vis dar reali Europos patrauklumo galia.

 

Trumpai

Europos piliečių iniciatyvos diena atverčia naują ES piliečių dalyvavimo puslapį

„Reaguoti į Europos piliečių iniciatyvas yra moralinė Komisijos pareiga“

Balandžio 2 d. vykusios 8-osios Europos piliečių iniciatyvos dienos pradžią paskelbė EESRK narys ir Europos piliečių iniciatyvos ad hoc grupės pirmininkas .

Visi mes – migrantai

Balandžio 2 d. EESRK pirmininkas Luca Jahier, lydimas EESRK narių Isabel Cano, Stefano Mallia ir Cristian Pirvulescu, apsilankė „Red Star Line“ muziejuje Antverpene – simbolinėje Europos migracijai vietoje. Iš Antverpeno, pagrindinio „Red Star Line“ uosto šios bendrovės laivais iš Europos į Šiaurės Ameriką išplaukė du milijonai keleivių.

EESRK ir Prancūzijos ekonomikos, socialinių ir aplinkos reikalų taryba vienijasi plačiam dalyvavimui Europos Parlamento rinkimuose užtikrinti

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Su entuziazmu ir arti žmonių įgyvendinamais projektais turime atkurti Europą“, – kalbėjo pirmininkai Patrick Bernasconi ir Luca Jahier kovo mėn. vykusioje EESRK plenarinėje sesijoje.

EESRK naujienos

Milijonai negalią turinčių piliečių neturės galimybės balsuoti Europos Parlamento rinkimuose

Iš apie 800 000 psichinės sveikatos sutrikimų ar protinę negalią turinčių ES piliečių dėl 16-oje valstybių narių galiojančių nacionalinių taisyklių atimama teisė balsuoti. EESRK pranešime teigiama, kad dar milijonai rinkėjų negalės balsuoti dėl techninių kliūčių balsavimo apylinkėse, kurios nėra pritaikytos prie skirtingų poreikių, susijusių su įvairaus pobūdžio negalia.

„Dar turime nemažai ką nuveikti, kad neįgalieji Europoje galėtų balsuoti“

EESRK info pokalbis su EESRK nariu Krzysztofu Pateriu apie pranešimą „Tikrosios neįgaliųjų teisės balsuoti EP rinkimuose“

EESRK siūlo programą dėl ES ateities

Pirmininkas Luca Jahier ją pristatys gegužės 9 d. Sibiu

Ryžtingoje nuomonėje dėl ES ateities EESRK teigia, kad ES privalo priartėti prie savo piliečių ir tapti pasauline lydere darnaus vystymosi srityje. Komitetas ragina parengti naują ES strategiją, kurioje būtų vadovaujamasi kompleksiniu ir tarpsektoriniu požiūriu, orientuotu į europiečių poreikius ir tvarumą, ir pateikia politinių rekomendacijų dėl vienuolikos prioritetų. Nauja visa apimanti Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo strategija turi būti paremta solidžiu ES biudžetu.

EESRK plenarinėje sesijoje dalyvavo Europos piliečių iniciatyvos „Stop ekstremizmui“ rengėjai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) svečiavosi du iš Europos piliečių iniciatyvos „Stop ekstremizmui“ iniciatorių ir rengėjų Sebastian Reimer ir Michael Laubsch. Ši iniciatyva surinko apie 1,6 mln. parašų, kuriuos vis dar turi patvirtinti valstybės narės.

EESRK siūlo planą, pagal kurį ES taptų taikos stiprinimo lydere tiek Europoje, tiek visame pasaulyje

Kovo mėn. plenarinėje sesijoje EESRK priėmė nuomonę, kurioje išdėstė ES vadovaujamą pasaulinę taikos stiprinimo strategiją: pagal ją numatoma sukurti Baltojo balandžio kelią – taikos kelią nuo Šiaurės Airijos iki Nikosijos, kad būtų skatinamas dialogas, susitaikymas ir konfliktų prevencija.

ES reikia aiškios strategijos dėl glaudesnių ES ir Azijos sąsajų

Kovo mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė nuomonę dėl bendro komunikato „Glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos. ES strategijos sudedamosios dalys“, kurį Komisija ir ES vyriausioji įgaliotinė paskelbė 2018 m. rugsėjo mėn. EESRK mano, kad buvo praleista puiki proga, nes komunikate yra didelių strateginių trūkumų, per mažai užmojo ir jame nėra tikrai gilios vizijos dėl to, kaip plėtoti ES santykius ir sąsajas su Azija.  

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos: suderinti teisės aktai veiksmingiau apsaugos Europos piliečius

Endokrininę sistemą ardančios medžiagos kelia itin didelį susirūpinimą, o nuoseklūs ir suderinti ES teisės aktai turi padėti reguliuoti jų naudojimo būdus. EESRK ragina parengti nuoseklią ir visapusišką mokslinėmis žiniomis grindžiamą strategiją, kurioje būtų numatytas veiksmų planas su aiškiais tikslais ir terminais.

EESRK palaiko ES kovos su dezinformacija veiksmų planą

EESRK entuziastingai parėmė Komisijos ir ES vyriausiosios įgaliotinės kovos su dezinformacija veiksmų planą. Kovo mėn. priimtoje Ulricho Sammo ir Giulios Barbucci parengtoje nuomonėje EESRK nurodo, kad dezinformaciją galima apibrėžti kaip melagingą arba klaidinančią informaciją, kuriamą, pateikiamą ir skleidžiamą siekiant ekonominės naudos arba norint tyčia suklaidinti visuomenę, ir galinčią pakenkti visuomenei bei keliančią grėsmę demokratijai.

Sanglaudos politika turi būti neatsiejama naujos ES strategijos dalis

ES skubiai reikalinga nauja, plataus užmojo ir aiški jos ateities strategija, atitinkanti JT darbotvarkę iki 2030 m., darnaus vystymosi tikslus ir kitus tarptautinius įsipareigojimus. Sanglaudos politika turi būti neatskiriama jos dalis. Šia nauja strategija taip pat būtų sukurta būsimos sanglaudos politikos vizija. Tiriamojoje nuomonėje „Sanglaudos politikos ateitis po 2020 m.“ EESRK ragina naujose sanglaudos politikai po 2020 m. skirtose nuostatose numatyti pakankamai išteklių ir užtikrinti didesnį politikos veiksmingumą ir matomumą.

Europos žiedinės ekonomikos tinklų tinklas pasirengęs atremti žiedinės pertvarkos iššūkį

Gegužės 7-ąją, antrąją Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto surengtos Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferencijos dieną, daugiau kaip 350 žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų iš visos Europos pasakojo savo sėkmės istorijas ir kalbėjo apie iššūkius, su kuriais jiems tenka susidurti.

2019 m. Europos vartotojų dienos renginyje buvo pabrėžiami svarbiausi iššūkiai, sietini su ES vartotojų politikos pritaikymu jaunesnėms kartoms

Ar vartotojų politika skirta jaunimui? Kaip padėti jiems priimti tvarius sprendimus? Kaip naujas tendencijas paversti vartotojų politika? Kovo 27 d. Briuselyje vyko aktyvios diskusijos šiomis temomis. Gausiai susirinkę moksleiviai, vartotojų asociacijos, verslo ir e. sektoriaus atstovai sprendė įvairius klausimus, pradedant judumo pagerinimu bei maisto švaistymo vengimu ir baigiant perėjimu prie tvarios greitosios mados bei IRT tenkančio vaidmens pokyčių skatinimo procese supratimu.

ES turi imtis priemonių, kad sustiprintų tarptautinį bendros valiutos vaidmenį

Siekiant visiškai išnaudoti euro kaip tarptautinės valiutos potencialą būtinos sąlygos yra patikima makroekonominė politika ES, EPSstiprinimas ir Bankų sąjungos bei Kapitalo rinkų sąjungos (CMU) kūrimo užbaigimas. Tačiau visų pirma reikalingas valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas ir bendra būsimos ES ekonomikos vizija. Tai yra pagrindinės neseniai EESRK vykusio klausymo „Tarptautinio euro vaidmens stiprinimas“ išvados.

Dešimt Europos migracijos forumo rekomendacijų dėl ES migracijos politikos patobulinimo

Balandžio 3–4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Europos Komisija surengė šių metų Europos migracijos forumą (EMF), kuriame buvo aptartas pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų vaidmuo valdant migraciją ir užtikrinant saugius ir teisėtus atvykimo į ES būdus.

Grupių naujienos

Europos darbdaviai ragina kurti atvirą, vieningą ir stiprią ES

parengė EESRK Darbdavių grupė

Likus mažiau nei dviem mėnesiams iki Europos Parlamento rinkimų, Darbdavių grupė ragina kurti atvirą, vieningą ir stiprią ES. Verslo atstovai yra pasiryžę dirbti stiprios ir klestinčios ES labui. ES stiprybė slypi jos patrauklume. Kad galėtume ir toliau naudotis šio „europietiško gyvenimo būdo“ teikiama nauda, turime sukurti konkurencingą verslo aplinką. Tai tik keletas svarbiausių minčių iš neseniai Darbdavių grupės priimtos politinės deklaracijos.

Darbuotojai svarstė, kaip geriausia kovoti su socialiniu dempingu neprarandant judumo teikiamų galimybių

parengė EESRK Darbuotojų grupė

EESRK darbuotojų grupė pakvietė Milano universiteto profesorių Roberto Pedersini, kuris pristatė savo tyrimą „Kaip sukurti Europos darbo instituciją, kad būtų efektyviau kovojama su socialiniu ir darbo užmokesčio dempingu“. Darbuotojų grupės pirmininkas Oliver Röpke pabrėžė svarbų socialinių partnerių, ypač profesinių sąjungų, vaidmenį, kurį jie atlieka užtikrindami darbo teisės aktų įgyvendinimą.

Grupė „Įvairovė Europa“ aptarė pilietinės visuomenės vaidmenį įtvirtinant bendras Europos vertybes

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Gegužės 7 d. EERSK grupė „Įvairovė Europa“ surengs savo neeilinį posėdį Bukarešte. Ši aukšto lygio konferencija vyks Nacionalinės bibliotekos atriume, o jos tema bus „Bendrų vertybių Europa ir pilietinė visuomenė“.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

2019 m. EESRK atvirų durų diena

Gegužės 9 d. švenčiama Europos diena ir, laikantis nusistovėjusios tradicijos, pirmąjį mėnesio šeštadienį, šiais metais – gegužės 4 d., ES institucijos atvers savo duris visuomenei. Tema – gegužės 23–26 d. vyksiantys Europos Parlamento rinkimai, kuriuose dalyvauti kviečiami Europos piliečiai, kad ateinantiems penkeriems itin svarbiems metams išsirinktų savo atstovus.

Sorino Onisoro Rumunijos kraštovaizdžių paroda EESRK

EESRK bus eksponuojama žymaus rumunų fotografo Sorino Onisoro fotografijų paroda „Mano mylimi Rumunijos kraštovaizdžiai“.