Eiropas Savienībai ir jāformulē skaidra stratēģija attiecībā uz ES un Āzijas savienojamību

Marta plenārsesijā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pieņēma atzinumu par kopīgo paziņojumu “Eiropas un Āzijas savienojamība — ES stratēģijas pamatelementi”, ko Komisija un ES Augstais pārstāvis publicēja 2018. gada 19. septembrī. EESK uzskata, ka paziņojums pavisam noteikti ir garām palaista iespēja, jo tajā vērojamas daudzas būtiskas stratēģiskas nepilnības, ieceru vēriens ir ierobežots un netiek sniegts patiesi dziļš redzējums par ES attiecību un savienojamības ar Āziju turpmāko attīstību.  

EESK uzskata, ka paziņojumā nav atspoguļoti svarīgi ekonomiskie un ģeopolitiskie apstākļi un tikpat kā nav atklāti atzīta Āzijas plašā daudzveidība un sarežģītība. EESK ar dziļām bažām norāda, ka tik maz ir minētas (vai vispār nav minētas) daudzas nesenas, kritiski svarīgas norises, kas vērojamas vismaz 17 jomās un kas skar gan ES, gan Āziju.

Atzinumā teikts, ka viens no šiem trūkumiem ir tas, ka vispār netiek norādīts uz Ķīnas iniciatīvu “Belt and Road Initiative” (BRI) (“Viena josla, viens ceļš”), kas ir Ķīnas valdības izstrādāta stratēģija un kas ir spēcīgs signāls, kurš liecina par Ķīnas vēlmi pasaules līmenī spēlēt nozīmīgāku lomu un palielināt savu ietekmes sfēru. EESK uzskata, ka Eiropas Savienībai noteikti ir jāsniedz oficiāla atbilde uz minēto iniciatīvu.

EESK pauž nožēlu arī par to, ka paziņojumā nav minēts neviens pašreizējais pilsoniskās sabiedrības dialogs starp ES un Āziju, it īpaši ar vadošajām pilsoniskās sabiedrības struktūrām, kas veic uzraudzību un kas izveidotas saskaņā ar minētajiem nozīmīgajiem tirdzniecības nolīgumiem. Ziņotājs Jonathan Peel, kas izstrādājis atzinumu, norādīja, ka viens risinājums nevar būt piemērots visiem un ka Āzija nekad nelīdzināsies Eiropas Savienībai. Tomēr ziņotājs arī atzina, ka “Eiropas Savienībai ir vairāk jācenšas iekarot sirdis un prātus Āzijā” un ka paziņojumā diemžēl maz runāts par cilvēktiesībām, tiesiskumu, labu pārvaldību un demokratizāciju. (dgf)