Available Languages:

Editorial

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Sinne an Eoraip!

A léitheoirí dile,

Táimid ag druidim leis an tráth sin nuair a bheidh aird gach éinne dírithe ar thorthaí thoghcháin na hEorpa.

Uair chinniúnach don Eoraip an lá sin, an 26 Bealtaine. Ríthábhachtach a bheidh rannpháirtíocht na saoránach sa toghchán agus áirím, go mór mór, na daoine óga a thuigeann go bhfuil a dtodhchaí i gcontúirt agus nach dteastaíonn uathu gur duine eile a roghnódh an todhchaí sin ar a son. An sárófar an 42% a tháinig amach chun vóta a chaitheamh in 2014? Má sháraíonn, léiriú atá ann go dtuigimid céard atá idir dhá cheann na meá: beocht agus beatha thionscadal na hEorpa agus an acmhainn atá ann go fóill daoine a mhealladh.

 

In short

Chuir Lá an Tionscnaimh ó na Saoránaigh tús le ré nua i rannpháirtíocht na saoránach san Aontas Eorpach

“Tá dualgas morálta ar an gCoimisiún freagra a thabhairt ar na tionscnaimh ó na saoránaigh”, arsa an chéad Leas-Uachtarán Frans Timmermans

An 2 Aibreán, rinne Christophe Lefevre, comhalta de CESE agus uachtarán an ghrúpa ad hoc um an tionscnamh ó na saoránaigh, an t-ochtú heagrán de Lá an Tionscnaimh ó na Saoránaigh a oscailt go hoifigiúil.

"Imircigh atá ionainn ar fad"

An 2 Aibreán, chuaigh Luca Jahier, Uachtarán CESE, in éineacht le Isabel Caño, Stefano Mallia agus Cristian Pîrvulescu, ar comhaltaí de chuid CESE iad, go hAntuairp chun cuairt a thabhairt ar Mhúsaem an Red Star Line — áit atá ina siombail d’imirce na hEorpa. Thaistil dhá mhilliún paisinéir ó Antuairp, an calafort Eorpach ba mhó a bhí in úsáid ag an gcuideachta loingseoireachta Red Star Line, go Meiriceá Thuaidh ar bhord a long siúd.

CESE agus Comhairle Eacnamaíoch, Shóisialta agus Comhshaoil na Fraince ag obair i gcomhar le chéile ar son rannpháirtíocht fhorleathan sna toghcháin Eorpacha

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

"Ní foláir dúinn an Eoraip a athcheapadh ó bhonn le teann díograise agus a bhuí le tionscadail atá gar don phobal", a dúirt Patrick Bernasconi, Uachtarán na Comhairle, agus Luca Jahier, Uachtarán CESE, ag seisiún iomlánach an Choiste i mí an Mhárta.

EESC News

Ní bheidh na milliúin saoránach faoi mhíchumas ábalta a vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha

Coiscfear ar 800 000 saoránach de chuid an Aontais, a bhfuil meabhairghalar orthu nó atá faoi mhíchumas intleachtúil, a vóta a chaitheamh de thoradh rialacha náisiúnta atá i bhfeidhm i 16 Bhallstát. Ina theannta sin, léirigh CESE i dtuarascáil dá chuid go gcuirfí na milliúin daoine atá faoi mhíchumas óna vóta a chaitheamh de thoradh bacainní teicniúla ag na stáisiúin vótála, óir ní dhéanann siad freastal cóir ar riachtanais speisialta na ndaoine sin.

"Tá roinnt mhaith le déanamh againn fós lena chinntiú go mbeidh saoránaigh faoi mhíchumas in ann vótáil"

Rinne EESC Info agallamh le Krzysztof Pater, comhalta de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa faoina thuarascáil "Fíorchearta vótála daoine faoi mhíchumas sna toghcháin do Pharlaimint na hEorpa"

Treoirphlean maidir le Todhchaí na hEorpa á chur chun cinn ag CESE

Déanfaidh an tUachtarán Jahier cur síos ar an Treoirphlean in Sibiu an 9 Bealtaine

Caithfidh an tAontas Eorpach a bheith níos gaire dá shaoránaigh agus a bheith ar thús cadhnaíochta ó thaobh forbairt inbhuanaithe, sin a d’áitigh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa i dtuairim dhúshlánach maidir le todhchaí an Aontais Eorpaigh. D’iarr an Coiste straitéis AE nua a leagan síos ina nglacfaí cur chuige iomlánaíoch agus trasearnála, a bheadh dírithe ar riachtanais mhuintir na hEorpa agus ar an inbuanaitheacht, agus thíolaic sé moltaí beartais a chuimsíonn aon tosaíocht déag sa tuairim sin. Ní foláir buiséad AE uaillmhianach a bheith mar chrann taca le haghaidh straitéis uileghabhálach nua chun Clár Oibre 2030 a chur chun feidhme.

Tionscnóirí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh "Stop Extremism (Cuir deireadh leis an Antoisceachas)" á n-óstáil ag seisiún iomlánach Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Chuir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) fáilte roimh Sebastian Reimer agus Michael Laubsch, beirt de na tionscnóirí a chuir tús le "Stop Extremism", Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, trína mbailíodh tuairim is 1.6 milliún síniú, atá le bailíochtú ag na Ballstáit.

Tá plean molta ag CESE chun gurb é an tAontas Eorpach a bheidh i gceannas ar chothú na síochána san Eoraip agus ar leibhéal domhanda araon.

Ina sheisiún iomlánach i mí an Mhárta, ghlac CESE tuairim inar leagadh amach straitéis dhomhanda um chothú na síochána faoi thionchar an Aontais lena n-áirítear cruthú Shlí an Choilm Bháin (WhiteDoveWay), conair shíochána ó Thuaisceart Éireann go dtí an Niocóis, chun an t-idirphlé, an t-athmhuintearas agus cosc coinbhleachtaí a chur chun cinn.

Ní mór don Aontas Eorpach straitéis shoiléir a shainiú maidir le nascacht idir an tAontas agus an Áise

Ag a sheisiún iomlánach i mí an Mhárta, ghlac Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) tuairim maidir leis an Teachtaireacht Chomhpháirteach An Eoraip agus an Áise a nascadh – Bunchlocha le haghaidh Straitéis AE, arna heisiúint ag an gCoimisiún Eorpach agus Ardionadaí an Aontais i Meán Fómhair 2018. Measann CESE gur cailleadh deis iontach leis an teachtaireacht sin, go raibh mórán bearnaí suntasacha straitéise inti, gur bheag uaillmhian a bhí inti agus nár léiríodh aon léargas grinn maidir le forbairt caidrimh agus nascachta idir an tAontas Eorpach agus an Áise  

Suaiteoirí inchríneacha: má dhéantar an reachtaíocht a chomhchuibhiú beidh cosaint níos éifeachtaí ag saoránaigh na hEorpa

Is éard is suaiteoirí inchríneacha ann substaintí ar ábhar imní ar leith iad, agus dá bhrí sin tá gá le reachtaíocht AE a bheidh comhleanúnach agus comhchuibhithe chun dul i ngleic leis na bealaí ina n-úsáidtear iad. D’éiligh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa straitéis chomhsheasmhach agus iomlánaíoch, a bheadh bunaithe ar eolas eolaíoch agus plean gníomhaíochta a mbeadh spriocanna agus spriocdhátaí soiléire san áireamh ann.

Thacaigh CESE le plean gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le bréagaisnéis

Thacaigh CESE leis an bplean gníomhaíochta maidir le bréagaisnéis a chuir an Coimisiún agus Ardionadaí an Aontais Eorpaigh i láthair. I dtuairim ó Ulrich Samm agus Giulia Barbucci a glacadh ag an seisiún iomlánach i mí an Mhárta, léirigh CESE gur féidir bréagaisnéis a shainmhíniú mar fhaisnéis a léirítear ar bhonn infhíoraithe a bheith bréagach nó míthreorach agus a cheaptar, a chuirtear i láthair agus a scaiptear le haghaidh gnóthachan eacnamaíoch nó chun dallamullóg a chur d’aon ghnó ar an bpobal, rud a dhéanfaidh dochar dá réir sin don phobal agus a chuirfidh an daonlathas i mbaol.

Ní mór beartas comhtháthaithe a bheith mar dhlúthchuid de straitéis nua an Aontais Eorpaigh

Tá straitéis nua, uaillmhianach agus soiléir maidir le todhchaí an Aontais Eorpaigh ag teastáil go práinneach ón Aontas, straitéis a bheadh i gcomhréir le Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe, leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus le gealltanais idirnáisiúnta eile. Ní mór beartas comhtháthaithe a bheith ina dhlúthchuid di. Thabharfadh an straitéis nua seo fís le haghaidh an bheartais comhtháthaithe féin amach anseo. Sna forálacha nua maidir le beartas comhtháthaithe tar éis 2020 ní mór foráil a dhéanamh maidir le hacmhainní leordhóthanacha, agus a ráthú go mbeidh feabhas ar éifeachtúlacht agus infheictheacht beartas, sin a d’áitigh CESE i dtústuairim maidir le todhchaí an bheartais comhtháthaithe.

An "líonra de líonraí" atá ag geilleagar ciorclach na hEorpa, tá sé inchurtha leis an dúshlán a bhaineann leis an aistriú ciorclach

Le linn an dara lá de Chomhdháil Gheallsealbhóirí an Gheilleagair Chiorclaigh, a d’eagraigh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 7 Márta 2019, labhair breis agus 350 geallsealbhóir ón ngeilleagar ciorclach fud fad na hEorpa faoina gcuid scéalta ratha agus faoi na dúshláin a bhí rompu.

Mar chuid de Lá Eorpach na dTomhaltóirí 2019 aithníodh na príomhdhúshláin atá ann ó thaobh beartas tomhaltóirí an Aontais Eorpaigh a chur in oiriúint don aos óg

An bhfuil beartas tomhaltóirí an Aontais dírithe ar an aos óg? Conas is féidir linn tacú leo roghanna inbhuanaithe a dhéanamh? Conas is féidir beartais tomhaltóirí a cheapadh atá bunaithe ar threochtaí nua? Díríodh ar na ceisteanna sin Ie linn díospóireacht bhríomhar a tionóladh sa Bhruiséil an 27 Márta. Bhí lán seomra de dhaltaí agus ionadaithe ó chomhlachais tomhaltóirí, ó earnáil an ghnó agus ó earnáil na teicneolaíochta faisnéise i láthair chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna amhail conas an tsoghluaisteacht a fheabhsú, an dramhaíl bia a sheachaint, an mearfhaisean a dhéanamh inbhuanaithe agus tuiscint a fháil ar ról na dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide chun athruithe a spreagadh.

Ba cheart don Aontas Eorpach gníomhú chun ról idirnáisiúnta an airgeadra idirnáisiúnta a neartú.

Ar na réamhriachtanais chun acmhainneacht an euro a fhorbairt go hiomlán, tá beartais mhaicreacnamaíocha fhónta san Aontas, doimhniú an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus comhlánú an Aontais Baincéireachta agus (Aontas na Margaí Caipitil). Is éard atá de dhíth, thar gach rud eile, áfach, ná muinín fhrithpháirteach agus comhfhís i measc na mBallstát maidir le todhchaí gheilleagar an Aontais Eorpaigh. Seo iad na príomhchonclúidí ó éisteacht maidir le Ról idirnáisiúnta an euro a neartú, a reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa le déanaí.

Rinne an Fóram Eorpach um Imirce deich moladh maidir le feabhas a chur ar bheartas imirce an Aontais

I mbliana, an 3 agus an 4 Aibreán, thionóil an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta an Fóram Eorpach um Imirce (EMF) a rinne iniúchadh ar ról na sochaí sibhialta agus na n-údarás áitiúil maidir le himirce a bhainistiú agus bealaí sábháilte agus rialta a chinntiú chuig an Aontas Eorpach.

News from the Groups

AE oscailte aontaithe láidir á achainí ag fostóirí na hEorpa

le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Gan ach dhá mhí fágtha go dtí toghcháin na hEorpa, tá Eoraip oscailte aontaithe láidir á hachainí ag Grúpa na bhFostóirí. Tá ionadaithe gnó tiomanta dul i mbun oibre ar son AE láidir saibhir. Is é a tharraingtí atá an tAontas an buntáiste is mó atá aige. Chun buntáiste breise a bhaint as “Modh maireachtála na nEorpach”, beidh gá le timpeallacht ghnó iomaíoch. Sin roinnt de na príomhtheachtaireachtaí a tháinig as an Dearbhú Polaitiúil a ghlac Grúpa na bhFostóirí le deireanas.

D’fhiosraigh Grúpa na nOibrithe an chaoi is fearr le dul i ngleic leis an dumpáil shóisialta gan baint den tsoghluaisteacht

le Grúpa na nOibrithe in CESE

D’eagraigh Grúpa na nOibrithe in CESE cur i láthair leis an Ollamh Roberto Pedersini as Ollscoil Milano. Rinne an tOllamh cur síos ar an staidéar dá chuid maidir leis an Údarás Eorpach Saothair a cheapadh i gcaoi is go mbeidh sé in acmhainn déileáil ar shlí níos éifeachtaí leis an bpádhumpáil agus an dumpáil shóisialta. Leag Oliver Röpke, Uachtarán Ghrúpa na nOibrithe, béim ar an ról tábhachtach atá ag na comhpháirtithe sóisialta, go háirithe na ceardchumainn, lena chinntiú go gcuirtear an reachtaíocht saothair chun feidhme.

Pléifidh an Grúpa “Éagsúlacht Eoraip” ról na sochaí sibhialta i gcaomhnú chomhluachanna na hEorpa

leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip”

Ar an 7 Bealtaine, i mBúcairist, beidh a chéad Chruinniú Urghnách eile ag an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip”. Reáchtálfar an chomhdháil ardleibhéil seo in Aitriam na Leabharlainne Náisiúnta agus is é an t-ábhar a bheidh á phlé ná Eoraip na gComhluachanna agus na Sochaí Sibhialta.

Soon in the EESC/Cultural events

Lá Oscailte CESE 2019

Is é an 9 Bealtaine Lá na hEorpa agus, de réir traidisiún seanbhunaithe, osclóidh institiúidí an Aontais a ndoirse don phobal ar an gcéad Satharn den mhí, ar an 4 Bealtaine i mbliana. Is é an téama a bheidh ann ná Toghcháin Eorpacha an 23-26 Bealtaine, lena n-iarrfar ar shaoránaigh Eorpacha dul chun vótáil lena n-ionadaithe a roghnú le haghaidh cúig bliana ríthábhachtacha.

Tírdhreacha na Rómáine le Sorin Onisor ar taispeáint in CESE

Beidh an taispeántas grianghrafadóireachta Romania landscapes of my heart le saothar an ghrianghrafadóra cháiliúil as an Rómáin, Sorin Onisor, ar taispeáint in CESE.