Eiropas Migrācijas foruma desmit ieteikumi ES migrācijas politikas uzlabošanai

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja kopā ar Eiropas Komisiju 3. un 4. aprīlī rīkoja šīgada Eiropas Migrācijas forumu (EMF), kurā tika skatīts, kāda ir pilsoniskās sabiedrības un vietējo pašvaldību loma migrācijas pārvaldībā un kā nodrošināt drošus un likumīgus ceļus uz ES.

2019. gadā notika piektais gadskārtējais Migrācijas forums, un sarunu gaitā starp 250 ES pilsoniskās sabiedrības organizāciju speciālistiem un vietējo un reģionālo pašvaldību un valsts iestāžu, Eiropas iestāžu un starptautisko organizāciju pārstāvjiem tika sagatavoti desmit ieteikumi.

Pasākumu atklāja migrācijas komisārs Dimitris Avramopoulos un EESK priekšsēdētājs Luca Jahier. Viņi abi uzsvēra, ka ir nepieciešama pārdomāta un labi kontrolēta ES likumīgās migrācijas politika, kas varētu palīdzēt ES interesēs izmantot migrācijas pozitīvo ietekmi, veicināt sociālo kohēziju un aizsargāt vismazāk aizsargātos migrantus.

Šajā forumā tika norādīts, ka veiksmīgā migrācijas pārvaldībā liela nozīme ir vietējam līmenim, un tika uzsvērts, ka, izstrādājot migrācijas politiku, ir svarīgi ņemt vērā migrantu viedokli.

Forumā sagatavotie ieteikumi tika papildināti arī ar citiem priekšlikumiem, kas saistīti, piemēram, ar uzņēmējvalsts sabiedrības iesaisti migrantu iekļaušanas projektos, mazaizsargāto grupu īpašajām vajadzībām, kā arī ar iniciatīvām migrantu reintegrācijai viņu izcelsmes valstīs pēc uzturēšanās Eiropas Savienībā darba vai mācību nolūkā. (ll)