Tilgængelige sprog:

Leder

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Europa - det er os!

Kære læsere

Vi nærmer os det tidspunkt, hvor al vores opmærksomhed bliver vendt mod resultatet af valget til Europa-Parlamentet.

Den 26. maj er en vigtig dato for EU. Helt afgørende bliver det, at borgerne deltager og stemmer, at de unge deltager, fordi de har forstået, at deres fremtid står på spil og ikke ønsker, at andre bestemmer EU's fremtid for dem. Kommer vi over de 42 % fra 2014? Sker det, har vi forstået, hvad der står på spil: det europæiske projekts fortsatte beståen og reelle tiltrækningskraft.

 

Kort fortalt

Det europæiske borgerinitiativs dag indleder et nyt kapitel i inddragelsen af EU's borgere

"Kommissionen er moralsk forpligtet til at reagere på europæiske borgerinitiativer", sagde førstenæstformand Frans Timmermans

Christophe Lefevre, medlem af EØSU og formand for ad hoc-gruppen om europæiske borgerinitiativer (ECI), indledte den 8. udgave af det europæiske borgerinitiativs dag den 2. april.

"Vi er alle migranter"

Den 2. april besøgte EØSU's formand Luca Jahier sammen med EØSU-medlemmerne Isabel Cano, Stefano Mallia og Cristian Pîrvulescu Red Star Line-museet i Antwerpen – et symbolsk sted for europæisk migration. To millioner passagerer rejste i sin tid fra Antwerpen – Red Star Lines største europæiske havn – til Nordamerika ombord på rederiets skibe.

EØSU og det franske økonomiske, sociale og miljømæssige råd i et fælles ønske om bred deltagelse i europaparlamentsvalget

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

"Vi må genopfinde EU med entusiasme og projekter, der kommer borgerne ved", siger de to formænd Patrick Bernasconi og Luca Jahier på EØSU's plenarforsamling i marts.

EØSU-nyt

Millioner af borgere med handicap vil ikke kunne afgive deres stemme ved valget til Europa-Parlamentet

Ifølge en rapport fra EØSU vil omkring 800.000 EU-borgere, som lider af intellektuel funktionsnedsættelse eller sindslidelser, blive frataget deres ret til at deltage i valget som følge af de nationale regler i 16 medlemsstater. Derudover vil flere millioner vælgere blive afskåret fra at stemme på grund af tekniske hindringer på valgstederne, som ikke tager højde for de behov, disse borgere har som følge af deres handicap.

"Der er stadig meget at gøre for at sikre, at borgere med handicap i Europa kan stemme"

EØSU info interviewede EØSU-medlem Krzysztof Pater om rapporten "Reel ret for personer med handicap til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet"

EØSU fremlægger en køreplan for Europas fremtid

Formand Luca Jahier vil præsentere planen i Sibiu den 9. maj

EU skal tættere på sine borgere og blive førende på verdensplan inden for bæredygtig udvikling, siger EØSU i en modig udtalelse om EU's fremtid. Udvalget efterlyser en ny EU-strategi, der bygger på en holistisk og tværsektoriel tilgang med fokus på europæernes behov og bæredygtighed, og præsenterer politiske anbefalinger, der omfatter elleve prioriteter. En ny overordnet strategi til gennemførelse af 2030-dagsordenen skal bakkes op af et ambitiøst EU-budget.

EØSU's plenarforsamling er vært for iværksættere af det europæiske borgerinitiativ "Stop ekstremisme"

Sebastian Reimer og Michael Laubsch, to af de personer, der har iværksat og promoveret det europæiske borgerinitiativ "Stop Ekstremisme", blev budt velkommen af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU). Initiativet har samlet ca. 1,6 mio. underskrifter, hvilket skal valideres af medlemsstaterne.

EØSU foreslår at gøre EU til førende både i Europa og på verdensplan, når det gælder fredsopbygning

På sin plenarforsamling i marts vedtog EØSU en udtalelse, hvori der foreslås en EU-ledet global strategi for fredsopbygning, som omfatter oprettelse af WhiteDoveWay, en fredsrute fra Nordirland til Nicosia, der skal fremme dialog, forsoning og konfliktforebyggelse.

EU bør definere en tydelig strategi for forbindelserne mellem EU og Asien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) vedtog på sin plenarforsamling i marts en udtalelse om den fælles meddelelse Styrkede forbindelser mellem Europa og Asien – byggesten til en EU-strategi, som Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik udgav i september 2018. EØSU betragter den som en alvorlig forspildt mulighed med mange betydelige strategiske huller, et meget begrænset ambitionsniveau og uden en seriøs vision for den fremtidige udvikling af EU's forhold og forbindelser til Asien.  

Hormonforstyrrende stoffer: En harmoniseret lovgivning vil sikre en mere effektiv beskyttelse af de europæiske borgere

Hormonforstyrrende stoffer giver anledning til særlig bekymring, og derfor skal en sammenhængende og harmoniseret EU-lovgivning regulere anvendelsen af disse stoffer. EØSU efterlyser en konsekvent og holistisk strategi, der bygger på videnskabelig viden, og som omfatter en handlingsplan med klare mål og tidsfrister.

EØSU støtter EU's handlingsplan mod desinformation

EØSU støtter den handlingsplan mod desinformation, som Kommissionen og EU's højtstående repræsentant har fremlagt. I en udtalelse udarbejdet af Ulrich Samm og Giulia Barbucci, som blev vedtaget på plenarforsamlingen i marts, påpeger EØSU, at desinformation kan defineres som oplysninger, der er verificeret som falske eller vildledende, som er fabrikeret, fremlagt og udbredt med henblik på økonomisk gevinst eller for bevidst at føre offentligheden bag lyset, som kan være til skade for offentligheden og true demokratiet.

Samhørighedspolitikken skal være en integreret del af en ny strategi for EU

EU har hårdt brug for en ny, ambitiøs og klar strategi for sin fremtid i overensstemmelse med FN's 2030-dagsorden, målene for bæredygtig udvikling og andre internationale forpligtelser. Samhørighedspolitikken bør være en integreret del af strategien. Den nye strategi vil også udgøre en vision for den fremtidige samhørighedspolitik. EØSU opfordrer i sin sonderende udtalelse om den fremtidige samhørighedspolitik indtrængende til, at de nye bestemmelser vedrørende samhørighedspolitikken efter 2020 sikrer tilstrækkelige ressourcer og garanterer øget politisk effektivitet og synlighed.

"Netværkenes netværk" i Europas cirkulære økonomi tager fat på den cirkulære omstilling

Mere end 350 interessenter i den cirkulære økonomi fra hele Europa delte deres succeshistorier og de udfordringer, de står over for, på andendagen af interessentkonferencen om cirkulær økonomi, som Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg var vært for den 7. marts 2019.

Den europæiske forbrugerdag 2019 sætter fokus på centrale udfordringer som led i tilpasningen af EU's forbrugerpolitik til de yngre generationer

Passer forbrugerpolitikken til de unge? Hvordan kan vi hjælpe dem med at træffe bæredygtige valg? Hvordan kan nye udviklingstendenser omsættes til forbrugerpolitikker? En livlig debat i Bruxelles den 27. marts tog disse spørgsmål op. En sal fuld af studerende, forbrugersammenslutninger, erhvervsrepræsentanter og repræsentanter for e-sektoren så på spørgsmål lige fra forbedring af mobilitet og undgåelse af fødevarespild, til hvordan man kan gøre den hurtigt skiftende mode bæredygtig og forstå, hvilken rolle IKT spiller som motor for forandringer.

EU bør træffe skridt til at styrke den fælles valutas internationale rolle

Forudsætningerne for fuldt ud at udvikle euroens potentiale som en international valuta er bl.a. fornuftige makroøkonomiske politikker i EU, en uddybning af ØMU'en og fuldførelse af bankunionen og kapitalmarkedsunionen. Men det, der først og fremmest er behov for, er gensidig tillid blandt medlemsstaterne og en fælles vision om fremtiden for EU's økonomi. Det er hovedkonklusionerne fra en høring om Styrkelse af euroens internationale rolle, som EØSU har afholdt for nylig.

Det Europæiske Migrationsforum kommer med ti anbefalinger til at forbedre EU's migrationspolitik

Den 3. og 4. april afholdt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Kommissionen dette års europæiske migrationsforum, hvor man så nærmere på den rolle, som civilsamfundet og de lokale myndigheder spiller i forbindelse med forvaltningen af migration og etableringen af sikre og lovlige adgangsveje til EU.

Nyt fra grupperne

EU's arbejdsgivere efterlyser et åbent, forenet og stærkt EU

Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Mindre end to måneder inden europaparlamentsvalget efterlyser Arbejdsgivergruppen et åbent, forenet og stærkt EU. Erhvervslivets repræsentanter vil arbejde for et stærkt og fremgangsrigt EU. EU's styrke ligger i Unionens tiltrækningskraft. For fortsat at kunne nyde godt af denne "europæiske levevis" har vi brug for et konkurrencedygtigt erhvervsklima. Dette er blot nogle af de centrale budskaber i den politiske erklæring, som Arbejdsgivergruppen for nylig har vedtaget.

Arbejdstagerne ser på, hvordan man kan bekæmpe social dumping bedst muligt og samtidig få mest muligt ud af mobiliteten

ved Arbejdstagergruppen i EØSU

EØSU's Arbejdstagergruppe var vært for professor Roberto Pedersini fra Milanos universitet, der præsenterede sin undersøgelse "How to design the European Labour Authority (ELA) to fight more efficiently social and wage dumping". Oliver Röpke, formand for Arbejdstagergruppen, understregede den vigtige rolle, som arbejdsmarkedets parter og navnlig fagforeningerne varetager, når det handler om at sikre gennemførelsen af arbejdsmarkedslovgivningen.

Gruppen Diversitet Europa drøfter civilsamfundets rolle med hensyn til at opretholde Europas fælles værdier

Af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

EØSU's gruppe Diversitet Europa afholder sit næste ekstraordinære møde i Bukarest den 7. maj. Denne konference på højt niveau finder sted i Atrium-salen på nationalbiblioteket, og emnet for den bliver Et Europa med fælles værdier og civilsamfund.

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

Åbent hus-arrangement i EØSU 2019

Den 9. maj er Europadag, og traditionen tro vil EU-institutionerne åbne dørene for offentligheden den første lørdag i måneden, hvilket i år er den 4. maj. Temaet er valget til Europa-Parlamentet den 23.-26. maj, hvor de europæiske borgere vælger deres repræsentanter for en periode på fem afgørende år.

Sorin Onisors rumænske landskaber udstilles hos EØSU

EØSU er vært for fotoudstillingen Rumænske landskaber fra mit hjerte, som omfatter værker af den berømte rumænske fotograf Sorin Onisor.