Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Meie oleme Euroopa!

Head lugejad!

On lähenemas hetk, mil meie kõigi pilk on suunatud Euroopa Parlamendi valimiste tulemustele.

26. mai on Euroopale äärmiselt tähtis kuupäev. On väga oluline, et meie kodanikud osaleksid aktiivselt valimistel ja iseäranis noored mõistaksid, et kaalul on nende tulevik, ega sooviks, et keegi otsustaks nende asemel Euroopa tuleviku üle. Kas valimisaktiivsus ületab 2014. aasta saavutatud 42 %? Kui jah, siis tähendab see, et me olemegi aru saanud, mis on kaalul: Euroopa projekti elujõulisus, selle jätkuv tõeline ligitõmbavus.

 

Lühidalt

Euroopa kodanikualgatuse päevaga avatakse ELi kodanike osaluses uus peatükk

„Komisjonil on moraalne kohustus reageerida Euroopa kodanikualgatustele,“ ütles komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige ja Euroopa kodanikualgatuse ajutise töörühma esimees Christophe Lefevre avas 2. aprillil kaheksanda Euroopa kodanikualgatuse päeva.

„Me kõik oleme rändajad”

2. aprillil külastas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier koos komitee liikmete Isabel Caño, Stefano Mallia ja Cristian Pirvulescuga Antwerpenis asuvat Red Star Line’i muuseumi, mis on Euroopa rände jaoks sümboolse tähendusega. Antwerpenist, Red Star Line’i põhisadamast Euroopas, rändas selle laevakompanii laevade pardal Põhja-Ameerikasse kaks miljonit reisijat.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koos Prantsusmaa majandus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukoguga toetavad laialdast osalemist Euroopa Parlamendi valimistel

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

„Euroopa tuleb uueks luua innustunult, inimlähedaste projektide abil,“ sõnasid presidendid Patrick Bernasconi ja Luca Jahier komitee märtsikuisel täiskogu istungjärgul.

EMSK uudised

Miljonid puuetega kodanikud ei saa Euroopa Parlamendi valimistel hääletada

Umbes 800 000 ELi kodanikul, kellel on vaimse tervise probleeme või intellektipuue, ei lubata hääletada riiklike seaduste kohaselt, mis on jõus 16 liikmesriigis. Lisaks heidutavad miljoneid inimesi tehnilised tõkked valimisjaoskondades, kus ei võeta arvesse nende puude liigist tingitud vajadusi, märgitakse komitee aruandes.

„Meil on veel palju teha, et tagada Euroopas puuetega kodanikele võimalus hääletada“

EMSK Info küsitles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liiget Krzysztof Paterit aruande „Puuetega inimeste tegelikud õigused Euroopa Parlamendi valimistel hääletada“ teemal.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitab Euroopa tuleviku tegevuskava

President Jahier esitleb tegevuskava 9. mail Sibius

EL peab kodanikele lähemale jõudma ja saama kestliku arengu ülemaailmseks liidriks, leiab komitee julges arvamuses ELi tuleviku kohta. Komitee kutsub üles koostama uue ELi strateegia, mille lähenemisviis oleks terviklik ja valdkonnaülene ning mis keskenduks eurooplaste vajadustele ja kestlikkusele, ning esitab poliitilised soovitused üheteistkümne prioriteedi kohta. Uut üldstrateegiat kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamiseks peab toetama ambitsioonikas ELi eelarve.

EMSK täiskogu võõrustab Euroopa kodanikualgatuse „Stop Extremism“ edendajaid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitas Sebastian Reimerit ja Michael Laubschi, kes kuuluvad mõlemad Euroopa kodanikualgatuse „Stop Extremism“ algatajate ja edendajate hulka. Algatus kogus ligikaudu 1,6 miljonit allkirja, mille peavad valideerima liikmesriigid.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pakub välja kava, et kujundada EList juhtiv rahu tagaja nii Euroopas kui ka kogu maailmas

Märtsikuu täiskogu istungjärgul võttis komitee vastu arvamuse, milles visandatakse ELi juhitava globaalse rahutagamise strateegia, millega loodaks ka valge tuvi tee – rahurada Põhja-Iirimaalt kuni Nicosiani Küprosel –, et edendada dialoogi, leppimist ja konfliktide ennetamist.

EL peab määratlema selge ELi ja Aasia ühendamise strateegia

Märtsikuisel täiskogu istungjärgul võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu arvamuse ühisteatise „Euroopa ja Aasia ühendamine – ELi strateegia põhielemendid“ kohta, mille Euroopa Komisjon ja ELi kõrge esindaja esitasid septembris 2018. Komitee leiab, et teatise puhul jäeti kasutamata tähtis võimalus: leidub palju olulisi strateegilisi lünki, ambitsioonikus on piiratud ja puudub sügav nägemus sellest, kuidas arendada ELi suhteid ja ühenduvust Aasiaga.  

Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid: ühtlustatud õigusnormid kaitsevad Euroopa kodanikke tõhusamalt

Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid on ained, mis on eriti murettekitavad, mistõttu tuleb sidusate ja ühtlustatud ELi õigusnormidega reguleerida nende kasutamise viise. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles järgima järjekindlat ja terviklikku, teadusel põhinevat strateegiat, mille juurde kuulub selgete eesmärkide ja tähtaegadega tegevuskava.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ELi väärinfovastast tegevuskava

Komitee andis toetuse komisjoni ja ELi kõrge esindaja esitatud väärinfovastasele tegevuskavale. Ulrich Sammi ja Giulia Barbucci koostatud ja täiskogu märtsi istungjärgul vastu võetud arvamuses märgib komitee, et väärinfot võib määratleda tõendatavalt vale või eksitava teabena, mida luuakse, esitatakse ja levitatakse majandusliku kasu teenimise või üldsuse tahtliku petmise eesmärgil ja mis võib põhjustada avalikku kahju.

Ühtekuuluvuspoliitika peab olema ELi uue strateegia lahutamatu osa

EL vajab kiiresti uut, ambitsioonikat ja selget tulevikustrateegiat kooskõlas ÜRO kestliku arengu tegevuskavaga aastani 2030, kestliku arengu eesmärkide ja muude rahvusvaheliste kohustustega. Ühtekuuluvuspoliitika peab olema selle lahutamatu osa. Uues strateegias esitataks ka tulevase ühtekuuluvuspoliitika visioon. 2020. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika sätted peavad hõlmama piisavaid ressursse ning tagama meetmete parema tõhususe ja nähtavuse, nõuab komitee ühtekuuluvuspoliitika tulevikku käsitlevas ettevalmistavas arvamuses.

Euroopa ringmajanduse nn võrgustike võrgustik hakkab tegelema ringmajandusele üleminekuga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas 7. märtsil 2019 ringmajanduse sidusrühmade konverentsi, mille teisel päeval tutvustasid enam kui 350 ringmajanduse sidusrühma kõikjalt Euroopast oma edulugusid ja probleeme.

2019. aasta Euroopa tarbijapäeval toodi esile peamised probleemid ELi tarbijapoliitika kohandamisel noorematele põlvkondadele

Kas tarbijapoliitika on suunatud noortele? Kuidas me saame noori toetada jätkusuutlike valikute tegemisel? Kuidas me saame arvestada uusi suundumusi tarbijapoliitikas? 27. märtsil toimus Brüsselis elav arutelu, millel käsitleti just neid küsimusi. Õpilased, tarbijate ühendused, ettevõtjad ja e-sektori esindajad arutasid küsimusi, mis ulatusid liikuvuse parandamisest ja toiduainete raiskamise vältimisest kuni kiirmoe kestlikuks muutmiseni ja IKT kui muutuste ajendaja rolli mõistmiseni.

EL peaks võtma meetmeid ühisraha rahvusvahelise rolli tugevdamiseks

Euro kui rahvusvahelise valuuta potentsiaali täieliku väljaarendamise eelduste hulka kuulub ka ELi tugev makromajanduspoliitika, mis süvendab majandus- ja rahaliitu ning viib lõpule pangandusliidu ning kapitaliturgude liidu. Siiski on eelkõige vaja vastastikust usaldust ja liikmesriikide ühist nägemust ELi majanduse tulevikust. Sellised olid komitees hiljuti toimunud arutelu „Euro rahvusvahelise rolli tugevdamine“ peamised järeldused.

Euroopa rändefoorumil anti kümme soovitust ELi rändepoliitika parandamiseks

3. ja 4. aprillil korraldasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjon käesoleva aasta Euroopa rändefoorumi, millel uuriti kodanikuühiskonna ja kohalike omavalitsuste rolli rände haldamisel ning turvaliste ja seadluslike kanalite tagamisel ELi sisenemiseks.

Uudiseid rühmadelt

Euroopa tööandjad nõuavad avatud, ühtset ja tugevat ELi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Vähem kui kaks kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi nõuab tööandjate rühm avatud, ühtset ja tugevat ELi. Ettevõtjate esindajad on pühendunud tugeva ja jõuka ELi loomisele. ELi tugevus seisneb selle atraktiivsuses. Et sellisest euroopalikust eluviisist veelgi enam kasu saada, on vaja konkurentsivõimelist ärikeskkonda. Need on vaid mõned peamised sõnumid, mis hakkavad silma tööandjate rühmas hiljuti vastuvõetud poliitilises avalduses

Töötajad uurivad, kuidas kõige paremini võidelda sotsiaalse dumpinguga, kasutades maksimaalselt ära liikuvust

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma külastas Milano ülikooli professor Roberto Pedersini, kes esitles oma uuringut „Kuidas kujundada Euroopa Tööjõuametit tõhusamaks, et võidelda sotsiaalse ja palgadumpinguga“. Töötajate rühma esimees Oliver Röpke rõhutas sotsiaalpartnerite ja eelkõige ametiühingute tähtsust tööõiguse rakendamise tagamisel.

Euroopa mitmekesisuse rühm arutab kodanikuühiskonna rolli Euroopa ühiste väärtuste kaitsmisel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

7. mail peab komitee Euroopa mitmekesisuse rühm Bukarestis oma järgmise erakorralise koosoleku. See kõrgetasemeline konverents toimub Rumeenia rahvusraamatukogu aatriumis ning teema on „Ühiste väärtuste ja kodanikuühiskonna Euroopa“.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avatud uste päev 2019

9. mai on Euroopa päev ning väljakujunenud traditsiooni kohaselt avavad ELi institutsioonid kuu esimesel laupäeval, sel aastal 4. mail, oma uksed üldsusele. Teemaks on Euroopa Parlamendi valimised 23.–26. mail, mil Euroopa kodanikud valivad oma esindajad järgmiseks otsustava tähtsusega viieks aastaks.

Sorin Onisori Rumeenia maastikufotode näitus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldab fotonäituse „Rumeenia maastikud minu südames“, millega tutvustatakse tunnustatud Rumeenia fotograafi Sorin Onisori tööd.