Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Image
Brussels , 09/04/2018 eesc nouvelle présidence + Cabinet. Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Luca Jahier: Europa, dat zijn wij!

Beste lezer,

De Europese verkiezingen staan voor de deur en we wachten de resultaten daarvan allemaal vol spanning af.

26 mei is een cruciale dag voor Europa en de kiezersopkomst is van fundamenteel belang. Hoeveel jongeren zien in dat hun toekomst op het spel staat en willen zelf beslissen over de toekomst van Europa? Als we de 42 % van 2014 overtreffen, wil dat zeggen dat we hebben begrepen wat er op het spel staat: de levensvatbaarheid en volhardende aantrekkingskracht van het Europese project.

 

In het kort

Met de Dag van het Europese burgerinitiatief begint een nieuw hoofdstuk in de burgerparticipatie in de EU

"De Commissie is moreel verplicht te reageren op Europese burgerinitiatieven"

Christophe Lefevre, EESC-lid en voorzitter van de ad-hocgroep voor het EBI, opende de 8e Dag van het Europees burgerinitiatief op 2 april.

“We zijn allemaal migranten"

Op 2 april bracht EESC-voorzitter Luca Jahier samen met EESC-leden Isabel Caño, Stefano Mallia en Cristian Pîrvulescu een bezoek aan het Red Star Line Museum in Antwerpen, een symbolische plek voor de Europese migratie. Maar liefst wee miljoen passagiers maakten aan boord van een Red Star Line-schip de oversteek van Antwerpen – de Europese thuishaven van de beroemde rederij – naar Noord-Amerika.

Het EESC en de Franse Economische, Sociale en Milieuraad mikken samen op een brede deelname aan de Europese verkiezingen

Plenary session March 2019 - day 22 - bilateral meeting - presidents Jahier and Bernasconi

"We moeten Europa opnieuw uitvinden met enthousiasme en projecten die mensen na aan het hart liggen", aldus voorzitters Patrick Bernasconi en Luca Jahier tijdens de maartzitting van het EESC.

Nieuws van het EESC

Miljoenen burgers met een handicap zullen niet in staat zijn hun stem uit te brengen bij de Europese verkiezingen

Circa 800 000 EU-burgers met geestelijkegezondheidsproblemen of met een verstandelijke handicap is het stemrecht ontnomen op grond van nationale regels die in 16 lidstaten van kracht zijn. Volgens een rapport van het EESC zullen daarnaast miljoenen kiezers worden afgeschrikt door technische belemmeringen in de stembureaus, waarbij geen rekening wordt gehouden met de behoeften die voortvloeien uit hun verschillende soorten handicaps.

"We hebben nog veel te doen om ervoor te zorgen dat Europese burgers met een handicap kunnen stemmen"

EESC-Info sprak met EESC-lid Krzysztof Pater over zijn informatief rapport "Werkelijk stemrecht van personen met een handicap bij de EP-verkiezingen"

Het EESC legt een blauwdruk voor de toekomst van Europa voor

De blauwdruk wordt door voorzitter Jahier op 9 mei in Sibiu gepresenteerd

De EU moet de afstand tot de burgers verkleinen en de wereldleider worden op het gebied van duurzame ontwikkeling, zegt het EESC in een stellig advies over de toekomst van de EU. Het Comité pleit voor een nieuwe EU-strategie met een alomvattende en sectoroverschrijdende aanpak, toegespitst op de behoeften van de Europese burgers en op duurzaamheid. Het formuleert in dat verband beleidsaanbevelingen rond elf prioriteiten. Een nieuwe overkoepelende strategie voor de uitvoering van de Agenda 2030 moet worden ondersteund door een ambitieuze EU-begroting.

Pleitbezorgers van Europees burgerinitiatief "Stop extremisme" te gast bij EESC-zitting

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) verwelkomde Sebastian Reimer en Michael Laubsch, twee van de initiatiefnemers en pleitbezorgers van het Europees burgerinitiatief "Stop extremisme", dat door ongeveer 1,6 miljoen mensen is ondertekend en ter goedkeuring bij de lidstaten ligt.

Het EESC stelt een plan voor om de EU het voortouw te laten nemen op het gebied van vredesopbouw, zowel in Europa als wereldwijd

Tijdens zijn zitting in maart heeft het EESC een advies aangenomen met betrekking tot een door de EU geleide mondiale strategie voor vredesopbouw, waarbij o.a. sprake is van de nieuw gecreëerde WhiteDoveWay, een vredespad dat van Noord-Ierland tot Nicosia loopt, ter bevordering van dialoog, verzoening en conflictpreventie.

EU moet duidelijk strategie opstellen over de verbindingen tussen de EU en Azië

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft tijdens zijn zitting van maart een advies aangenomen over de gezamenlijke mededeling "Versterken van de banden tussen Europa en Azië – Bouwstenen voor een EU-strategie", die in september 2018 is uitgebracht door de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU. Het EESC ziet deze mededeling als een enorme gemiste kans: de mededeling bevat vele strategische hiaten, geeft weinig blijk van ambitie en bevat nauwelijks een diepgaande visie over de ontwikkeling van de relaties en verbindingen van de EU met Azië.  

Hormoonontregelende stoffen: geharmoniseerde wetgeving zal Europese burgers meer bescherming bieden

Hormoonontregelende stoffen zijn bijzonder zorgwekkend en dus moet het gebruik ervan worden aangepakt met coherente en geharmoniseerde EU-wetgeving. Het EESC pleit voor een consistente en globale strategie die op wetenschappelijke inzichten gebaseerd is en een actieplan met duidelijke doelstellingen en termijnen omvat.

EESC steunt EU-actieplan tegen desinformatie

Het EESC heeft zijn steun uitgesproken voor het actieplan tegen desinformatie dat de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU hebben bekendgemaakt. In een tijdens de zitting van maart goedgekeurd advies van Ulrich Samm en Giulia Barbucci verwijst het EESC naar de definitie van "desinformatie" als "aantoonbaar foute of misleidende informatie die wordt gecreëerd, gepresenteerd en verspreid voor economisch gewin of om het publiek opzettelijk te bedriegen, hetgeen schade in het publieke domein veroorzaakt en een bedreiging is voor de democratie".

Cohesiebeleid moet integrerend deel uitmaken van de nieuwe strategie voor de EU

De EU heeft dringend behoefte aan een nieuwe, ambitieuze en duidelijke strategie voor haar toekomst die is afgestemd op de Agenda 2030 van de VN, de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en andere internationale verbintenissen. Het cohesiebeleid moet daar integrerend deel van uitmaken. De nieuwe strategie zou ook een visie behelzen voor het toekomstige cohesiebeleid zelf. Het cohesiebeleid na 2020 moet over voldoende middelen beschikken en er moet werk worden gemaakt van meer efficiëntie en een betere zichtbaarheid van dit beleid, stelt het EESC in een verkennend advies over de toekomst van het cohesiebeleid.

"Netwerk der netwerken" van Europese kringloopeconomie stelt de overgang naar een circulaire economie aan de orde

Meer dan 350 belanghebbenden van de kringloopeconomie uit heel Europa hebben hun succesverhalen en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd met elkaar gedeeld tijdens de tweede dag van de Stakeholdersconferentie over de circulaire economie, die op 7 maart 2019 in het gebouw van het Europees Economisch en Sociaal Comité werd gehouden.

De Europese consumentendag 2019 is gericht op de belangrijkste uitdagingen voor de aanpassing van het EU-consumentenbeleid aan de jongere generaties

Is het consumentenbeleid op jongeren afgestemd? Hoe kunnen we hen aansporen om duurzame keuzes te maken? Hoe kunnen we nieuwe tendensen in consumentenbeleid vertalen? Die vragen gaven de aanzet tot een levendig debat dat op 27 maart in Brussel werd gehouden. In een zaal vol studenten, consumentenorganisaties, bedrijven en vertegenwoordigers van de e-sector kwamen uiteenlopende thema's aan bod, variërend van de verbetering van de mobiliteit en het tegengaan van voedselverspilling tot de verduurzaming van snelle mode en het inzicht in de rol van ict's bij het doorvoeren van veranderingen.

De EU moet maatregelen treffen om de internationale rol van de eenheidsmunt te versterken

Om het potentieel van de euro als internationale munt ten volle te ontwikkelen, moet de EU een macro-economisch beleid voeren waarbij de EMU wordt verdiept en de bankenunie en kapitaalmarktenunie (KMU) worden voltooid. De voornaamste vereiste is echter dat de lidstaten elkaar vertrouwen en dezelfde visie hebben voor de toekomst van de economie van de EU. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een hoorzitting over de versterking van de internationale rol van de euro die het EESC onlangs heeft gehouden.

Europees Migratieforum doet tien aanbevelingen om het migratiebeleid van de EU te verbeteren

Op 3 en 4 april organiseerden het Europees Economisch en Sociaal Comité en de Europese Commissie het jaarlijkse Europees Migratieforum. Hierbij werd onderzocht welke rol het maatschappelijk middenveld en lokale overheden spelen bij het migratiebeheer en het waarborgen van veilige en reguliere routes naar de EU.

Nieuws van de groepen

Europese werkgevers roepen op tot een open, verenigde en sterke EU

Groep Werkgevers van het EESC

Met minder dan twee maanden te gaan tot de Europese verkiezingen roept de groep Werkgevers op tot een open, verenigde en sterke EU. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven willen zich inzetten voor een sterke en welvarende EU. De EU heeft een sterke aantrekkingskracht. We hebben een competitief ondernemingsklimaat nodig om verder te profiteren van deze Europese levenswijze. Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste boodschappen uit de politieke verklaring die de groep Werkgevers recentelijk heeft aangenomen.

Werknemers kijken hoe ze het beste sociale dumping kunnen bestrijden en tegelijkertijd de mobiliteit optimaal kunnen benutten

door de groep Werknemers van het EESC

De groep Werknemers van het EESC heeft professor Roberto Pedersini van de Universiteit van Milaan ontvangen, die zijn studie presenteerde over hoe de Europese arbeidsautoriteit (ELA) moet worden ontworpen om sociale en loondumping op efficiënte wijze te bestrijden. Oliver Röpke, voorzitter van de groep Werknemers, benadrukte de belangrijke rol die de sociale partners, en met name de vakbonden, spelen bij de tenuitvoerlegging van de arbeidswetgeving.

Groep Diversiteit Europa: de rol van het maatschappelijk middenveld bij het hooghouden van de gedeelde waarden van Europa

Door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Op 7 mei houdt de groep Diversiteit Europa haar volgende buitengewone vergadering, in Boekarest. Deze conferentie op hoog niveau wordt gehouden in het Atrium van de Nationale Bibliotheek, met als thema Een Europa van gedeelde waarden en het maatschappelijk middenveld.

Binnenkort bij het EESC/Culturele evenementen

EESC Open Dag 2019

Op 9 mei vieren we de Dag van Europa. Volgens een vaste traditie openen de EU-instellingen hun deuren voor het publiek op de eerste zaterdag van de maand, dit jaar dus op 4 mei. Deze keer staan de Europese verkiezingen van 23-26 mei centraal, waarbij de Europese burgers naar de stembus worden geroepen om hun vertegenwoordigers te kiezen voor vijf cruciale jaren.

Roemeense landschapsfoto's van Sorin Onisor tentoongesteld bij het EESC

Het EESC organiseert de fototentoonstelling Roemeense landschappen van mijn hart met werken van de bekende Roemeense fotograaf Sorin Onisor.