Available Languages:

Editorial

A léitheoirí dile,

Táimid tar éis tús a chur le téarma oifige nua in CESE ar bhealach nach bhfacthas riamh cheana. Mar gheall ar shrianta COVID-19, den chéad uair riamh, reáchtáladh seisiún iomlánach tionscnaimh CESE go fíorúil. 

Maidir le modhanna oibre ar líne, arb iad na gnáthmhodhanna nua a bheidh in úsáid againn sna míonna beaga amach romhainn, tá siad dúshlánach agus tairbheach. Is deacra teacht ar chomhréiteach maidir le beartais an Aontais Eorpaigh nuair nach féidir teagmháil dhíreach a dhéanamh, is cinnte. Ach ar an taobh eile de, ní gá am a chur amú ag taisteal chuig an láthair oibre gach lá, agus is féidir a bheith áit ar bith san Aontas - go fíorúil - ach cliceáil ar an luchóg.

“Ceist amháin do...”

“Ceist amháin do...”.

As an eagrán seo de EESCinfo amach, tá rannán nua á sheoladh againn dar teideal “Ceist amháin do...”. Leanfaimid leis an tsraith seo ceisteanna-agus-freagraí trína iarraidh ar chomhaltaí CESE a bhfreagra a thabhairt ar cheist atá go mór i mbéal an phobail agus atá, dar linn, an-ábhartha ag an am.

 

Cillian Lohan, Leas-Uachtarán um an gCumarsáid in CESE

Is minic a ritheann sé liom nuair a bhíonn an saol ag breith bog orm gurb amhlaidh atá mo mhaidí ligthe le sruth agam. Ar a shon sin, is é an cuspóir a chuirimid romhainn agus córais fheidhmiúla á gcruthú againn ná a chinntiú go n-oibríonn siad mar is cóir, i bhfocail eile go n-oibríonn siad go héifeachtach agus go dea-fheidhmiúil. Is é an t-idirdhealú is gnách liom a dhéanamh ina thaobh seo ná gur cheart do phróisis feidhmiú go rianúil ach i dtaca le hinneachar de gur cheart dó ár ndúshlán a thabhairt.

B’fhonn liom riamh a chinntiú go dtabharfadh mo chuid oibre in CESE mo dhúshlán i gcónaí agus an uair is mó a bhíonn mo dhúshlán á thabhairt aici gur lena linn sin is féidir teacht ar na réitigh is mó luach.

Giulia Barbucci, Leas-Uachtarán CESE um an mBuiséad

Faoi láthair táimid i ngreim ag géarchéim sláinte nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo i stair na hEorpa ná i stair na cruinne: tá an cine daonna buailte go dona léi i ngach cearn den domhan, rud a fhágann nach mór dúinn aghaidh a thabhairt ar a dhíomuaine is atá saol an duine. D’ionsaigh orgánach micreascópach sinn, ach cé nach bhfuilimid in ann é a shárú go fóill, beidh an lá linn.

EESC News

Tá an tOstarach, Christa Schweng, tofa ag CESE sa phost mór

Aontaithe ar son thodhchaí na hEorpa: tá an tUachtarán nua meáite ar aontachas agus clú CESE a athchothú agus an breisluach atá aige maidir le tionchar a imirt ar mhúnlú beartas ar an leibhéal Eorpach a léiriú.

“Is gá ionchur ón tsochaí shibhialta má táthar chun an Eoraip a athrú chun feabhais”

Tháinig Christa Schweng i láthair den chéad uair mar Uachtarán nua-thofa CESE ag díospóireacht tionscnaimh le príomhcheannairí an Aontais Eorpaigh an lá tar éis di a bheith tofa ag seisiún iomlánach mhí Dheireadh Fómhair.

Cillian Lohan: “Tá ceannaireacht uainn, ceannaireacht ar féidir linn muinín a bheith againn aisti”

Duine den bheirt leas-uachtarán ar CESE é Cillian Lohan (Éire) agus mairfidh a théarma oifige ar feadh dhá bhliain go leith, ó mhí Dheireadh Fómhair 2020 go dtí mí an Mhárta 2023. Beidh sé freagrach as an gcumarsáid.

Giulia Barbucci: "Is den riachtanas é leanúint orainn de bhainistiú fónta trédhearcach a dhéanamh ar an mbuiséad"

Is í an ceardchumannaí Iodálach, Giulia Barbucci, an Leas-Uachtarán nua in CESE atá freagrach as an mBuiséad.

Is airde ná riamh líon na ndaoine nua agus líon na mban atá ina gcomhaltaí de CESE

Image
Renewal rate per country

Ó cuireadh tús in CESE le staitisticí maidir le comhaltas an Choiste a bhailiú in 2010, taifeadadh an líon is airde comhaltaí nua agus comhaltaí ban i mbliana, is é sin don téarma oifige 2020-2025. Tá céatadán na mban sa Choiste níos airde ná mar a bhí riamh: 33% an uair seo i gcomparáid le 28% in 2015 agus 24.7% in 2010. In Éirinn, is comhaltaí nua iad 33% agus is mná iad 22.22%.

Tá ceannairí nua roghnaithe ag Grúpa na bhFostóirí, Grúpa na nOibrithe agus Grúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

Ar an gcéad lá de sheisiún iomlánach tionscnaimh CESE, thogh na trí ghrúpa leasmhara, as a bhfuil CESE comhdhéanta, a n-uachtaráin nua don chéad téarma oifige eile.

Uachtaránacht CESE agus cathaoirligh na ngrúpaí agus na rannóg do 2020-2023

Féach thíos an chairt eagrúcháin nua d’Uachtaránacht CESE agus do chathaoirligh na ngrúpaí agus na rannóg do 2020-2023