Tinklalaidės „Vietos požiūris“ trečiojo sezono 20 epizodas „Energijos krizė“

Vienas iš keturių namų ūkių Europos Sąjungoje neturi finansinių galimybių apšildyti, atvėsinti ar apšviesti savo būsto. Ką tai reiškia Europos piliečiams, ypač turintiems mažiau išteklių? Šiame tinklalaidės „Vietos požiūris“ epizode analizuojamas energetikos krizės poveikis mūsų kasdieniam gyvenimui. Elena Mastantuono (EESRK), Sonja Van Renssen („Energy Monitor“), Sabrina Iannazzone (Europos kovos su skurdu tinklas) ir Thomas Dorget („Confrontations Europe“).

Kitos kalbos:

Viskas prasideda nuo energijos

Mieli skaitytojai,

Karas Ukrainoje ir COVID-19 pandemija sukėlė didelę socialinę ir ekonominę sumaištį visoje Europoje ir pasaulyje. Praėjus beveik septyniems mėnesiams nuo karo pradžios baimė dėl kylančių energijos kainų ir energetinio nesaugumo, taip pat maisto kainų svyravimas ir pasaulinė infliacija kelia pavojų žmonių gyvybei ir gerovei visame pasaulyje. Todėl padėtis Ukrainoje, kurios ilgalaikės pasekmės – sparčiai didėjančios energijos kainos, bus viena iš mūsų darbo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete artimiausiais mėnesiais temų.

Įsidėmėtinos datos

Tiesiai prie reikalo!

Mūsų skiltyje „Tiesiai prie reikalo!“ EESRK nariai dalijasi savo nuomonėmis svarbiais Europos darbotvarkės klausimais. Šį kartą EESRK narės Judith Vorbach (rugsėjo mėn. plenarinei sesijai parengtos nuomonės savo iniciatyva „Socialinė taksonomija. Iššūkiai ir galimybės“ pranešėjos) paklausėme: „Kokios perspektyvos ir iššūkiai Europos lygmeniu laukia įgyvendinant socialinę taksonomiją tuo metu, kai vyksta derybos dėl žaliosios taksonomijos?“

Judith Vorbach: socialinė taksonomija – tvarioms investicijoms

ES taksonomijos tikslas – orientuoti investicijas į tvarumą sukuriant skaidrią investuotojų ir įmonių klasifikavimo sistemą. Šiuo metu ES taksonomijos reglamente ir jo įgyvendinimo aktuose daugiausia dėmesio skiriama su klimatu susijusiems ir aplinkos apsaugos tikslams, kuriuos papildo būtinosios socialinės apsaugos garantijos. Nors EESRK pritaria žaliesiems tikslams, jis ragina parengti holistinio tvarumo koncepciją, kad taksonomija apimtų ir aplinkos, ir socialinį tvarumą.

Įsivaizduokime Ukrainą...

Skiltyje „Įsivaizduokime Ukrainą“ publikuojame nuotraukas, kuriose parodomas karas Ukrainoje ir jo padariniai. Dažnai tokių įvykių liudytojais yra žurnalistai, nes būtent jie vyksta ten, kur negalime patekti mes, užfiksuoja įvykius, taip neleisdami jiems nugrimzti užmarštin.

„Klausimas ...“

„Klausimas...“

Mūsų rubrikoje „Klausimas...“ prašome EESRK narių atsakyti į klausimą aktualia tema, kuri yra arba turėtų būti svarbi Europos darbotvarkėje. Rugsėjo mėn. leidinyje su EESRK nariu ir Tvaraus vystymosi observatorijos pirmininku Lutz Ribbe kalbėjome apie energetikos krizę ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius. EESRK info klausimas: Kaip energetikos krizės akivaizdoje atsinaujinančiųjų išteklių energija galėtų padėti įveikti iššūkius, susijusius su grįžimu prie anglies ir branduolinės energijos arba žaliojo kurso tikslų atidėjimu?

Lutz Ribbe: energetikos krizė ir atsinaujinančioji energija

2015 m. vasario mėn. Europos Komisija paskelbė energetikos sąjungos dokumentų rinkinį – „atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategiją“. Buvo pateikta daug gerų pasiūlymų, negailėta pažadų, įskaitant ir siekį drąstiškai mažinti priklausomybę nuo importo, nuosekliai plėsti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir padaryti Europą atsinaujinančiosios energijos srityje pirmaujančiu regionu. Buvo pasakyta, kad šios politikos centre turi būti piliečiai...

Atspėkite, kas pas mus svečiuojasi...

Netikėtas svečias

Skiltyje „Netikėtas svečias“ galite susipažinti su žmonių, kurie savo požiūriu, veiksmais ir įsipareigojimu, yra pavyzdys kitiems, nuomonėmis. Šiame numeryje skelbiame nevyriausybinės organizacijos „Promote Ukraine“ narių Olgos Vegeros ir Vasylio Kušmunso straipsnį, kuriame pasakojama apie nevyriausybinės organizacijos, Briuselyje dirbančios už laisvą Ukrainą, veiklą.

Olga Vegera ir Vasyl Kushmuns: „Promote Ukraine“ – Ukrainos pilietinės visuomenės balsas Europoje

Kiek europietiška yra Ukraina? Kodėl ji buvo užpulta? Ar jai reikalingos reformos? Kokią ir kur ji mato savo ateitį? Siekdami atsakyti į šiuos klausimus, 2014 m. įsteigėme nevyriausybinę organizaciją „Promote Ukraine“.

EESRK naujienos

Europos organizuota pilietinė visuomenė ir toliau palaikys Ukrainą

Liepos 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) Krokuvoje surengė aukšto lygio konferenciją dėl pagalbos Ukrainai ir jos atstatymo, kurioje jis įsipareigojo visose srityse visapusiškai remti karo nuniokotą šalį.

2022 m. ES ekologinių iniciatyvų apdovanojimai. EESRK finalistai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui (EESKR) tenka garbė paskelbti pirmojo ES ekologinių iniciatyvų konkurso finalistus pagal kategorijas. Šį konkursą Komitetas organizavo kartu su Europos Komisija ir kitais partneriais siekiant apdovanoti už išskirtinius pasiekimus ekologinės vertės kūrimo grandinėje. Kiekvienos kategorijos nugalėtojai bus paskelbti rugsėjo 23 d. – ES ekologiškų produktų dieną specialioje ceremonijoje, dalyvaujant už žemės ūkį atsakingam Komisijos nariui Januszui Wojciechowskiui.

ES Tarybai pirmininkaujanti Čekija stengsis padėti Europai permąstyti, atstatyti, atgauti jėgas

„Europa kaip užduotis“ Tai yra oficialus nuo 2022 m. liepos 1 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Čekijos šūkis. Čekija daugiausiai dėmesio skirs karo Ukrainoje padarinių valdymui, Europos energetinės priklausomybės mažinimui ir būsimos strateginės nepriklausomybės didinimui.

EESRK ir RK pirmininkai aptarė bendrus Europos ateities iššūkius

Liepos mėn. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) plenarinėje sesijoje jo pirmininkė Christa Schweng ir naujai išrinktas Europos regionų komiteto (RK) pirmininkas Vasco Alves Cordeiro aptarė naujas abiejų komitetų bendrų veiksmų ir bendradarbiavimo perspektyvas.

Atėjo laikas Vakarų Balkanams investuoti į savo jaunimą

Siekdamos užtikrinti šviesesnę ateitį savo piliečiams, Vakarų Balkanų šalių vyriausybės turi spręsti problemas, su kuriomis susiduria jaunimas, nes jaunimo rankose – raktas į tokią ateitį. Norint sudaryti sąlygas teigiamoms permainoms ir pagerinti jaunimo padėtį regione, reikia užtikrinti pakankamus ir skaidrius biudžeto asignavimus jaunimo politikos vystymui ir jaunimo įtraukimui į stojimo į ES procesą.

Smurtas prieš moteris turi būti pripažintas ES masto nusikaltimu

Liepos mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) su Europos lyčių lygybės instituto atstove Cristina Fabre aptarė Komisijos direktyvos dėl kovos su smurtu dėl lyties ir lyčių lygybės projektą.

Į naujas taisykles dėl tvarių gaminių turi būti įtrauktas socialinis aspektas

Liepos mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino Europos Komisiją stiprinti socialinius pagrindinių pasiūlymų aspektus siekiant suderinti ES taisykles dėl tvarių gaminių, ekologinio projektavimo ir tvarios tekstilės.

ES saugumo ir gynybos veiksmų gairės: EESRK ragina valstybes nares veikti vieningai ir ryžtingai

Naujoje nuomonėje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) visapusiškai remia tikslus, nurodytus Europos ypatingos svarbos saugumo ir gynybos technologijų veiksmų gairėse, kurios parengtos pačiu laiku atsižvelgiant į Rusijos karą Ukrainoje. 

ES ir JAV prekybos ir technologijų taryba privalo pasinaudoti proga rodyti lyderystę prekybos, technologijų ir inovacijų srityje

Liepos mėn. plenarinėje sesijoje EESRK teigė, kad naujoji Prekybos ir technologijų taryba gali tapti inovatyvia ES ir JAV bendradarbiavimo priemone siekiant sukurti saugesnį ir labiau klestintį pasaulį, grindžiamą darnaus vystymosi ir demokratinių vertybių principais. Šios tarybos veikla grindžiama dalyvaujamuoju procesu, todėl ji turi praktiškai įrodyti savo skaidrumą ir tvirtą įsipareigojimą bendradarbiauti su pilietine visuomene ir suinteresuotaisiais subjektais.

Vidaus rinkos stiprinimas taikant vienodą skaitmeninio sektoriaus apmokestinimą

Tiriamojoje nuomonėje EESRK pabrėžia suderintų Europos teisės aktų, kuriais nustatomi skaitmeninių paslaugų įmonėms taikomi mokesčių tarifai, svarbą. Tokiu būdu bus sukurta augimui palanki verslo aplinka, tai bus naudinga vidaus rinkai ir tuo pat metu bus išvengta spragų, kurių atsirastų dėl atskirų nacionalinių iniciatyvų.

Tarpvalstybinio nuotolinio darbo apmokestinimo taisyklių atnaujinimas ir supaprastinimas

Kaip reikėtų apmokestinti darbo užmokestį ir įmonės pelną, kad šis apmokestinimas atitiktų šiandienos darbo aplinkos poreikius? Liepos mėn. EESRK plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Komitetas pritaria šiam iššūkiui ir kartu palankiai vertina ir skatina nuotolinio darbo plitimą.

Skaitmeninė pertvarka privalo būti teisinga, ir toliau telkiant dėmesį į žmogaus teises ir žmogaus vykdomą kontrolę

Daugelis europiečių dar neturi skaitmeninių įgūdžių, o dauguma nacionalinių administracijų dar neįgyvendino skaitmeninių sprendimų. Jei žmonių prieigos prie visuotinės svarbos paslaugų sąlyga – skaitmeninė tapatybė, gali susidaryti niekam nenaudinga padėtis – didžiulis europiečių skaičius negalėtų pasinaudoti savo prieigos prie paslaugų teise.

Grupių naujienos

Įmonių tvarumo išsamus patikrinimas – biurokratinis siaubas ar prasminga priemonė?

EESRK Darbdavių grupės narė Antje Gerstein

Vasario 23 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo, kuria nustatoma privaloma sistema, pagal kurią įmonės gali nustatyti neigiamą poveikį aplinkai ir žmogaus teisėms ir dėl jo imtis veiksmų visoje savo organizacijoje ir visoje jų vertės grandinėje.

Žiema, dujos, šildymas

parengė Darbuotojų grupė

Po daugelio metų neapdairumo ir nepagrįsto optimizmo energetikos klausimais Europa atsidūrė sunkioje padėtyje. Baiminamasi, kad šaltis šią žiemą gali būti ypač nuožmus, nes Europa paskubėjo uždaryti atomines elektrines, kurias daugiausia pakeitė dujomis ar anglimis kūrenamais įrenginiais (o tai kiekvienais metais lemia dešimtis tūkstančių pirmalaikių mirčių), tapo priklausoma nuo gamtinių dujų, kaip paprastos ir pigios (o pastaruoju metu net ir žaliosios) alternatyvos, nepritaikė energijos rinkos krizėms atlaikyti ir nenumatė, kad daug energijos teks pagaminti iš atsinaujinančiųjų išteklių.

Volunteers: essential actors in European societies

EESRK Pilietinės visuomenės organizacijų grupė

COVID-19 pandemijos metu vykdyta neoficiali ir oficiali savanoriška veikla ir Ukrainos pabėgėliams suteikta pagalba dar kartą parodė, kad savanorystė yra gyvybiškai svarbus ir visapusiškas indėlis į visuomenę. Savanoriška veikla atlieka svarbų vaidmenį kuriant socialinį kapitalą, socialinę įtrauktį ir sanglaudą. Tai tai pat svarbus saviugdos šaltinis ir akivaizdžiausias pilietinio aktyvumo bei aktyvaus pilietiškumo pavyzdys.