Dostupné jazyky:

Úvodník

Milí čitatelia,

Rakúsko si pre svoje predsedníctvo Rady EÚ, ktoré potrvá do 31. decembra 2018, zvolilo motto „Európa, ktorá chráni“. Táto veta sa dá chápať rôzne: Európa, ktorá svojich občanov chráni pred chudobou tým, že zavádza pevný sociálny pilier, pred chorobami tým, že uplatňuje najlepšie opatrenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, pred nespravodlivosťou a prenasledovaním tým, že vytvára spravodlivý a primeraný právny systém a pod. Mohla by sa však vykladať aj tak, že Európa poskytuje ochranu tým, ktorí utekajú pred prenasledovaním a nespravodlivosťou, chudobou či vojnou.

Dôležité dátumy

3. 9. 2018, Brusel

Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty – verejné vypočutie

6. 9. 2018, Brusel

Európsky regionálny rozvoj a politika súdržnosti na roky 2021 –2027 – verejné vypočutie

10. 9. 2018, Thessaloniki

Balík predpisov o európskom práve obchodných spoločností – verejné vypočutie

19. –20. 9. 2018, Brusel

Plenárne zasadnutie EHSV

V skratke

Vyhlásenie predsedu EHSV Lucu Jahiera a podpredsedníčky pre komunikáciu Isabel Caño v súvislosti s ničivými požiarmi v Grécku

Vyhlásenie predsedu EHSV Lucu Jahiera a podpredsedníčky pre komunikáciu Isabel Caño v súvislosti s ničivými požiarmi v Grécku

V mene členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru by sme chceli vyjadriť svoju podporu obyvateľom Grécka.

Výstava súčasného rakúskeho umenia v EHSV

Výstava Austria Contemporary ponúka malý, ale reprezentatívny výber diel zo zbierky súčasného umenia Rakúskej republiky, pričom sa zameriava na nedávno vytvorené diela a ponúka prehľad tvorivých postupov a trendov v súčasnom umení. Výstava je jedným z podujatí, ktoré EHSV organizuje v súvislosti s rakúskym predsedníctvom Rady EÚ.

María Echevarria, dočasná generálna tajomníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Funkciu generálnej tajomníčky Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru od 10. júla 2018 na základe rozhodnutia predsedníctva EHSV dočasne, do vymenovania nového generálneho tajomníka, vykonáva María Echevarria.

Nové publikácie

EHSV – pohľad zvnútra – výročná správa o činnosti za rok 2017

Každý, kto chce získať celkový prehľad o činnosti a úspechoch EHSV v roku 2017, by si mal pozrieť túto brožúru – skrátenú verziu úplnej výročnej správy o činnosti EHSV určenú pre širokú verejnosť aj pre inštitúcie.

Aktuality EHSV

Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2018: možnosť podávať prihlášky celé leto

Organizácie a jednotlivci, ktorí sa podieľajú na podpore európskej kultúry a dedičstva, majú ešte stále čas prihlásiť sa do súťaže o cenu EHSV pre občiansku spoločnosť za rok 2018, vďaka ktorej sa môžu zviditeľniť a zároveň získať vítanú finančnú podporu na financovanie svojich budúcich projektov.

 

Energetická transformácia môže byť prospešná pre regionálne hospodárstva Európy

Energetická transformácia môže byť prospešná pre regionálne hospodárstva Európy. Prechod na decentralizované, obnoviteľné a digitalizované formy dodávok energie by pre regióny Európskej únie popri prínose pre životné prostredie predstavoval aj hospodársky úžitok. V stanovisku, ktoré vypracoval Lutz Ribbe, EHSV uvádza, že existujú aspoň štyri dôvody, prečo môže inteligentná výroba energie pomôcť regionálnemu hospodárstvu, a žiada Európsku komisiu, aby v budúcnosti systematicky prepájala regionálnu politiku a opatrenia na podporu sociálnej súdržnosti s iniciatívou energetickej únie.

Európa musí viac chrániť ženy so zdravotným postihnutím

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyzval európske inštitúcie a členské štáty, aby posilnili svoje úsilie zamerané na ochranu žien a dievčat so zdravotným postihnutím, ktoré aj naďalej čelia viacerým formám spoločenskej diskriminácie v EÚ, a to nielen preto, že sú ženy, ale aj z dôvodu svojho zdravotného postihnutia, čo často vedie k ich sociálnemu vylúčeniu.

Zdaňovanie digitálneho podnikania by sa malo riešiť na celosvetovej úrovni

Digital tax

Všetky riešenia z hľadiska zdaňovania digitálnych podnikateľských modelov navrhnuté pre EÚ musia byť v súlade s bežnou praxou a dohodami v oblasti medzinárodného zdaňovania príjmov právnických osôb, tvrdí EHSV vo svojom nedávno prijatom stanovisku. Cieľom legislatívneho balíka Európskej komisie je však zdaniť skôr obrat podnikov než ich zisky a vyberať dane tam, kde sa uskutočňuje predaj, a nie tam, kde sa vytvára hodnota.

 

EHSV víta akčný plán, má však k nemu určité výhrady

Opatrenia, ktoré navrhuje Európska komisia v súvislosti s rozvojom technológií pre finančný sektor (FinTech) v Európe sa musia upraviť tak, aby stimulácia trhu a bezpečnosť a stabilita finančného a hospodárskeho systému boli vyvážené. Navrhovaný akčný plán je podľa názoru EHSV dobrým základom, je však potrebné zaviesť ďalšie opatrenia, aby sa potenciál FinTech mohol plne rozvinúť a aby sa zabezpečila istota, ochrana a rovnaké trhové podmienky pre všetkých účastníkov trhu.

Je naliehavé prijať viac opatrení na zníženie objemu nesplácaných úverov

NPLs

EHSV víta návrhy Európskej komisie týkajúce sa nesplácaných úverov. Hoci výbor navrhuje vypracovať posúdenie vplyvu navrhovaného nariadenia, nazdáva sa, že návrhy prispejú k posilneniu hospodárskej a menovej únie a umožnia pokročiť smerom k dokončeniu bankovej únie.

Už žiadna ďalšia privatizácia vody, hovorí EHSV

EHSV sa domnieva, že aktualizovaná smernica o pitnej vode (navrhnutá v nadväznosti na európsku iniciatívu občanov Right2Water) by sa mala zakladať na usmerneniach Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Mala by v plnej miere integrovať ľudské právo na prístup k vode. Vo svojom stanovisku na tému Smernica o pitnej vode EHSV žiada skoncovať s privatizáciou vody a zaviesť opatrenia, ktoré by ľudí motivovali využívať tento obmedzený zdroj rozvážne. Výbor by tiež chcel, aby sa anticipovali problémy, ktoré môžu vzniknúť v sektore minerálnych vôd.

EHSV vyzýva rakúske predsedníctvo Rady EÚ, aby využilo svoje možnosti na posilnenie európskej jednoty

Rakúsky minister pre záležitosti EÚ, umenie, kultúru a médiá Gernot Blümel predstavil na plenárnom zasadnutí EHSV 11. júla program rakúskeho predsedníctva Rady EÚ. Jednou z jeho hlavných tém bola aj migrácia.

EHSV vyzýva na integrovanejší prístup k doprave

Doprava zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii udržateľného rozvoja. Je prínosom pre hospodárstvo, obchod i zamestnanosť, ale tiež nastoľuje otázky týkajúce sa životného prostredia, dopravy a bezpečnosti. V správe, ktorú vypracovala Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EHSV skúma ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a prostredníctvom prierezového prístupu, pri ktorom sa zohľadňujú hospodárske, sociálne a environmentálne aspekty, naliehavo vyzýva Komisiu, aby pripravila nový a integrovaný rámec pre budúcu dopravnú politiku EÚ.

Digitálna transformácia by mala prebiehať sociálne a eticky zodpovedným spôsobom

Digitálna transformácia v EÚ by mala byť založená na rešpektovaní európskych hodnôt a podporená silnejšou sociálnou politikou, aby sa zabezpečilo, že sa na nikoho nezabudne. Európskej spoločnosti ako celku, teda pracovníkom, podnikom a celej širokej verejnosti, by sa malo umožniť využiť rozsiahly potenciál, ktorý ponúkajú nové technológie, uviedol Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na svojom júlovom plenárnom zasadnutí.

Reforma sociálnej politiky jednou z hlavných podmienok vstupu Čiernej Hory do EÚ

Členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a zástupcovia občianskej spoločnosti Čiernej Hory sa 17. júla zišli v Podgorici, aby diskutovali o aktuálnej situácii a ďalších krokoch v prístupových rokovaniach Čiernej Hory s EÚ a prijali spoločné vyhlásenie.

Mladí africkí podnikatelia v centre hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Sieť hospodárskych a sociálnych aktérov EÚ – Afrika považuje mladých ľudí v Afrike za hlavných aktérov hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ústrednou témou výročného stretnutia siete boli mladí ľudia ako hnacia sila hospodárskeho rozvoja a ako veková kategória najviac zasiahnutá migráciou.

Aktuality skupín

Nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami: prichádzame o milióny a prídeme o ešte viac!

skupina EHSV Zamestnávatelia

Podľa štúdie, ktorú dal nedávno vypracovať Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), prichádza európska ekonomika ročne o viac než 2 % produktivity v dôsledku nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Znamená to stratu 80 centov za hodinu práce Ak sa nezavedú potrebné reformy, táto situácia sa ešte zhorší.

Práca 4.0 má pre pracovníkov najťažšie dôsledky tam, kde sú sociálni partneri najslabší

skupina EHSV Pracovníci

Zo štúdie skupiny EHSV Pracovníci o národných stratégiách v oblasti práce 4.0 vyplýva, že zapojenie sociálnych partnerov má zásadný význam a že pracovníci sú obzvlášť tvrdo zasiahnutí tam, kde sa oslabilo kolektívne vyjednávanie.

Znovu získať dôveru občanov v EÚ

skupina EHSV Rozmanitosť Európa

Cieľom pracovného stretnutia, ktoré 20. júla zorganizovala skupina EHSV Rozmanitosť Európa, bolo podnietiť účastníkov, aby sa zamysleli a predostreli nekonvenčné nápady, ktoré budú východiskom pre návrhy na summit o budúcnosti Európy v Sibiu.