Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drodzy Czytelnicy!

Europa, która chroni, to motto, które wybrała Austria na swoją rotacyjną prezydencję UE, która potrwa do 31 grudnia. Motto, które można interpretować na wiele różnych sposobów: Europa, która chroni swoich obywateli przed ubóstwem przez wdrożenie solidnego filara społecznego, przed chorobami, przez stosowanie najlepszych środków opieki zdrowotnej, przed niesprawiedliwością i prześladowaniem, przez wprowadzenie sprawiedliwego i uczciwego systemu prawnego itp. Można je również rozumieć jako Europa, która daje schronienie osobom uciekającym przed prześladowaniami i niesprawiedliwością, ubóstwem lub wojną.

Do odnotowania

3/9/2018, Bruksela

Wysłuchanie publiczne nt. Funduszu Sprawiedliwości, Praw i Wartości

6/9/2018, Bruksela

Wysłuchanie publiczne nt. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i polityki spójności w latach 2021–2027

10/9/2018, Saloniki

Wysłuchanie publiczne nt. pakietu dotyczącego europejskiego prawa spółek

19-20/9/2018, Bruksela

Sesja plenarna EKES-u

W skrócie

Deklaracja Luki Jahiera, przewodniczącego EKES-u, oraz Isabel Caño, wiceprzewodniczącej ds. komunikacji w sprawie tragicznych pożarów w Grecji

Deklaracja Luki Jahiera, przewodniczącego EKES-u, oraz Isabel Caño, wiceprzewodniczącej ds. komunikacji w sprawie tragicznych pożarów w Grecji

W imieniu członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego pragniemy zapewnić greckich obywateli o naszej pełnej solidarności.

Wystawa współczesnej sztuki austriackiej w EKES-ie

Austria Contemporary to wystawa niewielkiej liczby reprezentatywnych dzieł sztuki z austriackich zbiorów sztuki współczesnej, głównie prac stworzonych ostatnio, które dostarczają wiedzy na temat metod pracy i trendów panujących w sztuce współczesnej. Jest to jedna z inicjatyw podjętych przez EKES we współpracy z austriacką prezydencją w Radzie UE.

María Echevarria, tymczasowa sekretarz generalna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Od 10 lipca 2018 r., w wyniku decyzji Prezydium EKES-u, María Echevarria sprawuje funkcję sekretarz generalnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ad interim, do czasu mianowania nowego sekretarza generalnego.

Nowe publikacje

EKES od wewnątrz – sprawozdanie z działalności za rok 2017

Każdy, kto poszukuje syntezy działań i osiągnięć EKES-u w 2017 r., powinien przejrzeć tę broszurę – krótszą, skondensowaną wersję pełnego rocznego sprawozdania z działalności EKES-u, adresowaną zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do instytucji.

Wiadomości EKES-u

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018: kandydatury można nadsyłać przez całe lato

Organizacje i osoby indywidualne zaangażowane w promowanie europejskiej kultury i dziedzictwa mają jeszcze czas, by ubiegać się o tegoroczną Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, by podnieść swój prestiż i dostać zastrzyk gotówki umożliwiający finansowanie przyszłych projektów.

 

Transformacja energetyki może przynieść korzyści europejskim gospodarkom regionalnym

Transformacja energetyki może przynieść korzyści europejskim gospodarkom regionalnym Przestawienie się na zdecentralizowane, odnawialne i zdigitalizowane formy zaopatrzenia w energię przyniosłoby nie tylko korzyści środowisku naturalnemu, lecz również gospodarce regionów Unii Europejskiej. W sprawozdaniu przygotowanym przez Lutza Ribbego EKES stwierdza, że istnieją co najmniej cztery przyczyny, dla których inteligentna produkcja energii może pomóc gospodarkom regionalnym, i zwraca się do Komisji Europejskiej, by systematycznie łączyła przyszłą politykę regionalną i politykę spójności z inicjatywą dotyczącą unii energetycznej.

Europa musi uczynić więcej, by chronić kobiety z niepełnosprawnością

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał instytucje i państwa członkowskie UE do wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością, które nadal doświadczają wielorakich form dyskryminacji w europejskim społeczeństwie, ze względu zarówno na płeć, jak i niepełnosprawność, co często prowadzi do ich społecznego wykluczenia.

Opodatkowaniem działalności cyfrowej trzeba się zająć na szczeblu światowym

Digital tax

W niedawno przyjętym sprawozdaniu EKES stwierdza, że wszelkie rozwiązania dotyczące opodatkowania cyfrowych modeli biznesowych proponowane dla szczebla UE muszą być zgodne z powszechną międzynarodową praktyką opodatkowania osób prawnych i z umowami w tym względzie. Celem pakietu legislacyjnego Komisji jest jednak opodatkowanie raczej przychodów przedsiębiorstw, a nie ich zysków, a także nakładanie podatku w miejscu, w którym odbywa się sprzedaż, a nie w miejscu, w którym dochodzi do tworzenia wartości.

 

EKES wyraża zastrzeżenia do planu działania w zakresie technologii finansowej

Konieczne jest dostosowanie proponowanych przez Komisję Europejską środków w zakresie rozwoju technologii dla sektora finansowego (FinTech) w Europie, tak by osiągnąć równowagę między stymulowaniem rynku a bezpieczeństwem i stabilnością systemu finansowego i gospodarczego. Zdaniem EKES-u proponowany plan działania jest odpowiednią podstawą, lecz niezbędne są dodatkowe działania w celu wykorzystania pełnego potencjału technologii finansowej i zagwarantowania wszystkim uczestnikom rynku pewności, ochrony i równych warunków rynkowych.

By zmniejszyć liczbę kredytów zagrożonych, pilnie potrzebnych jest więcej środków

NPLs

EKES przyjmuje z zadowoleniem przedstawione przez Komisję Europejską propozycje dotyczące kredytów zagrożonych. Chociaż Komitet proponuje sporządzenie oceny skutków dotyczącej proponowanego rozporządzenia, uważa, że wnioski przyczynią się do wzmocnienia UGW i urzeczywistnienia unii bankowej.

Stop prywatyzacji wody, mówi EKES

EKES uważa, że zaktualizowana dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej – w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” – powinna opierać się na wytycznych WHO. Powinna obejmować prawo człowieka do dostępu do wody. W opinii Dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej EKES wzywa do zaprzestania prywatyzacji wody i apeluje o środki motywujące ludzi do rozważnego korzystania z tego ograniczonego zasobu. Komitet pragnie również, by antycypowano ewentualne problemy związane z produkcją wody mineralnej.

EKES wzywa austriacką prezydencję UE do wykorzystania pozycji i wzmocnienia jedności europejskiej

Migracja była jednym z głównych tematów podczas prezentacji programu prezydencji austriackiej, której dokonał austriacki minister ds. UE, sztuki, kultury i mediów Gernot Blümel przedstawił na sesji plenarnej EKES-u 11 lipca.

EKES apeluje o bardziej zintegrowane podejście do transportu

Transport znacząco przyczynia się do urzeczywistnienia zrównoważonego rozwoju. Wnosi wkład w gospodarkę, handel i zatrudnienie, lecz również stwarza problemy w zakresie środowiska, ruchu i bezpieczeństwa. W sprawozdaniu autorstwa Tellervy Kylä-Harakka-Ruonala EKES dokonuje przeglądu celów zrównoważonego rozwoju ONZ i wzywa Komisję do przygotowania nowych, zintegrowanych ram przyszłej polityki transportowej UE, przedstawiając podejście przekrojowe łączące aspekt gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

O społecznie i etycznie odpowiedzialną transformację cyfrową

Transformacja cyfrowa w UE powinna opierać się na poszanowaniu wartości europejskich i bardziej rozbudowanej polityce społecznej, tak by nikt nie został pominięty. Na lipcowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) stwierdził, że całe społeczeństwo europejskie – pracownicy, przedsiębiorstwa i ogół obywateli – powinni móc korzystać z ogromnego potencjału, jaki niosą nowe technologie.

Z punktu widzenia przystąpienia Czarnogóry do UE jednym z priorytetów jest reforma polityki społecznej

Członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego Czarnogóry spotkali się 17 lipca w Podgoricy w celu przedyskutowania stopnia zaawansowania negocjacji akcesyjnych Czarnogóry i dalszych prac z tym związanych, a następnie przyjęli wspólną deklarację.

Młodzi afrykańscy przedsiębiorcy motorem rozwoju gospodarczego i społecznego

Sieć podmiotów gospodarczych i społecznych UE–Afryka uważa, że młodzi ludzie w Afryce są główną siłą napędową rozwoju gospodarczego i społecznego w Afryce. Coroczne posiedzenie sieci zostało poświęcone młodym ludziom w Afryce, którzy są motorem rozwoju gospodarczego i których w największym stopniu dotyczy migracja.

Aktualności z Grup

Niedopasowanie umiejętności: tracimy miliony a stracimy jeszcze więcej!

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Nowe badanie zlecone przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) pokazuje, że gospodarka europejska traci co roku ponad 2% swojej wydajności z powodu niedopasowania umiejętności. Przekłada się to na utratę 80 centów na godzinę pracy. Sytuacja ulegnie tylko pogorszeniu, jeśli nie podejmiemy reform.

Praca 4.0 stawia największe wyzwania tam, gdzie partnerzy społeczni są najsłabsi

Grupa Pracowników EKES-u

Badanie Grupy Pracowników EKES-u dotyczące krajowych strategii w ramach Praca 4.0 pokazuje, że udział partnerów społecznych jest niezbędny i że pracownicy są najbardziej poszkodowani tam, gdzie negocjacje zbiorowe stały się mniej powszechne.

Przywrócenie zaufania obywateli do UE

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Usystematyzowana sesja burzy mózgów zorganizowana 20 lipca przez Grupę „Różnorodność Europy” w EKES-ie zachęciła uczestników do nietuzinkowego myślenia i do przedstawienia pomysłów propozycji na szczyt w Sibiu dotyczący przyszłości Europy.