Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

”Suojeleva Eurooppa” on motto, jonka Itävalta on valinnut 31. joulukuuta asti kestävälle puheenjohtajakaudelleen. Tätä mottoa voidaan tulkita monin eri tavoin: Eurooppa, joka suojelee kansalaisiaan köyhyydeltä vahvan sosiaalisen pilarin avulla, sairauksilta parhaan mahdollisen terveydenhuollon avulla sekä epäoikeudenmukaisuudelta ja vainolta oikeudenmukaisen ja rehellisen oikeusjärjestelmän avulla. Sen voitaisiin myös ymmärtää tarkoittavan Eurooppaa, joka tarjoaa suojan vainoa ja epäoikeudenmukaisuutta, köyhyyttä tai sotaa pakeneville.

Tärkeitä päivämääriä

3. syyskuuta 2018, Bryssel

Oikeudenmukaisuuden, oikeuksien ja arvojen rahasto – julkinen kuulemistilaisuus

6. syyskuuta 2018, Bryssel

Unionin aluekehitys- ja koheesiopolitiikka 2021–2027 – julkinen kuulemistilaisuus

10. syyskuuta 2018, Thessaloniki

Unionin yhtiöoikeutta koskeva paketti – julkinen kuulemistilaisuus

19.–20. syyskuuta 2018, Bryssel

ETSK:n täysistunto

Lyhyesti

ETSK:n puheenjohtajan Luca Jahier’n ja viestinnästä vastaavan varapuheenjohtajan Isabel Cañon viesti Kreikan tuhoisien maastopalojen johdosta

ETSK:n puheenjohtajan Luca Jahier’n ja viestinnästä vastaavan varapuheenjohtajan Isabel Cañon viesti Kreikan tuhoisien maastopalojen johdosta

Ilmaisemme Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten nimissä täyden solidaarisuutemme Kreikan kansalle.

Itävaltalaista nykytaidetta ETSK:ssa

Austria Contemporary -näyttelyssä on esillä pieni mutta edustava valikoima taideteoksia Itävallan valtion nykytaidekokoelmasta. Painopiste on tuoreissa töissä, joiden kautta pääsee kurkistamaan nykytaiteen työskentelymenetelmiin ja suuntauksiin. Näyttely on yksi Itävallan EU-puheenjohtajakauteen liittyvistä ETSK:n hankkeista.

María Echevarria, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerin sijainen

María Echevarria toimii ETSK:n työvaliokunnan päätöksen nojalla Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerin sijaisena heinäkuun 10. päivästä 2018 uuden pääsihteerin nimittämiseen asti.

Uusia julkaisuja

Katsaus ETSK:n toimintaan – Vuotuinen toimintakertomus 2017

Jos haluat saada kokonaiskuvan ETSK:n toiminnasta ja saavutuksista vuonna 2017, tutustu tähän esitteeseen – se on lyhyempi ja tiiviimpi versio ETSK:n vuotuisesta toimintakertomuksesta ja tarkoitettu niin suurelle yleisölle kuin toimielimille.

Uutisia ETSK:sta

Vuoden 2018 kansalaisyhteiskuntapalkinto: hakuaika jatkuu läpi kesän

Euroopan kulttuuria ja kulttuuriperintöä edistävillä organisaatioilla ja yksityishenkilöillä on vielä aikaa hakea ETSK:n vuoden 2018 kansalaisyhteiskuntapalkintoa nostaakseen profiiliaan ja saadakseen varoja tulevien hankkeidensa rahoittamiseen.

 

Energiakäänne voi hyödyttää Euroopan alueellisia talouksia

Energiakäänne voi hyödyttää Euroopan alueellisia talouksia. Siirtyminen hajautettuihin, uusiutuviin ja digitaalisiin energiahuollon muotoihin tuo ympäristöhyötyjen ohella myös taloudellisia hyötyjä Euroopan unionin alueille. ETSK mainitsee Lutz Ribben laatimassa lausunnossa ainakin neljä syytä, miksi älykäs energiantuotanto voi auttaa alueellisia talouksia, ja kehottaa Euroopan komissiota nivomaan tulevan aluepolitiikan ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan politiikan järjestelmällisesti energiaunionialoitteeseen.

EU:lta vaaditaan enemmän tekoja vammaisten naisten suojelemiseksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on kehottanut EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan vammaisten naisten ja tyttöjen suojelemiseksi. Heihin kohdistuu eurooppalaisessa yhteiskunnassa edelleen monenlaista syrjintää, joka johtuu sekä sukupuolesta että vammasta ja johtaa usein sosiaaliseen syrjäytymiseen.

Digitaalisen liiketoiminnan verotukseen puututtava maailmanlaajuisella tasolla

Digital tax

Kaikkien EU-tasolla ehdotettuja digitaalisen liiketoiminnan verotusmalleja koskevien ratkaisujen on oltava yhteisten kansainvälisten yhteisöverotuskäytäntöjen ja -sopimusten mukaisia, ETSK sanoi äskettäin antamassaan lausunnossa. Euroopan komission lainsäädäntöpaketti tähtää kuitenkin yritysten liikevaihdon verottamiseen voiton sijaan ja veron perintään myyntipaikassa eikä siellä, missä arvo muodostuu.

 

ETSK pitää FinTech-toimintasuunnitelmaa tervetulleena, mutta suhtautuu siihen eräiltä osin varauksellisesti

Euroopan komission ehdottamia toimenpiteitä rahoitusalan teknologian (FinTech) kehittämiseksi Euroopassa on mukautettava markkinoiden edistämisen ja talous- ja finanssijärjestelmän turvallisuuden ja vakauden välisen tasapainon takaamiseksi. ETSK:n kantana on, että vaikka ehdotettu toimintasuunnitelma tarjoaa hyvän perustan, tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta FinTechin tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja jotta kaikille markkinatoimijoille voidaan taata varmuus, suojelu ja tasapuoliset markkinaolosuhteet.

Pikaiset lisätoimet tarpeen järjestämättömien lainojen määrän supistamiseksi

NPLs

ETSK on tyytyväinen järjestämättömiä lainoja koskeviin Euroopan komission ehdotuksiin. Vaikka komitea esittää ehdotetun asetuksen vaikutusten arvioimista, se katsoo, että ehdotukset myötävaikuttavat talous- ja rahaliiton lujittumiseen ja edistävät pankkiunionin loppuunsaattamista.

ETSK: Vesihuollon yksityistäminen saa riittää

ETSK katsoo Right2Water-kansalaisaloitteeseen viitaten, että ajantasaistettu juomavesidirektiivi tulisi perustaa WHO:n suuntaviivoihin. Siinä tulisi omaksua keskeiseksi periaatteeksi ihmisten oikeus veteen. ETSK:n lausunnossa juomavesidirektiivistä kehotetaan lopettamaan vesihuollon yksityistäminen ja ryhtymään toimenpiteisiin ihmisten kannustamiseksi käyttämään tätä rajallista luonnonvaraa harkiten. Komitean mielestä on lisäksi ennakoitava mahdollisia vaikeuksia kivennäisvesialalla.

ETSK kehottaa puheenjohtajavaltio Itävaltaa käyttämään valtaansa sillanrakentajana Euroopan yhtenäisyyden vahvistamiseksi

Muuttoliike oli yksi keskeisistä aiheista, kun Itävallan EU-asioiden sekä taide-, kulttuuri- ja mediaministeri Gernot Blümel esitteli ETSK:n täysistunnolle 11. heinäkuuta Itävallan EU-puheenjohtajakauden ohjelman.

ETSK vaatii integroidumpaa toimintamallia liikenteeseen

Liikenteellä on keskeinen mahdollistava rooli kestävän kehityksen toteuttamisessa. Se edistää taloutta, kauppaa ja työllisyyttä mutta aiheuttaa myös ympäristöön, liikennevirtaan ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia. ETSK tarkastelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita lausunnossaan, jonka on laatinut Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala. Komitea sitoo monialaisessa lähestymistavassa yhteen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät näkökohdat ja kehottaa komissiota laatimaan uuden ja integroidun kehyksen EU:n tulevaa liikennepolitiikkaa varten.

Digitalisaatiokehityksen tulee olla sosiaalisesti ja eettisesti vastuullista

Digitalisaatiokehitystä EU:ssa on tuettava kunnioittamalla eurooppalaisia arvoja ja vahvistamalla sosiaalipolitiikkaa, jotta varmistetaan, ettei ketään jätetä jälkeen. Eurooppalaisen yhteiskunnan tulisi kokonaisuudessaan mukaan luettuina työntekijät, yritykset ja suuri yleisö – kyetä hyötymään uusien teknologioiden tarjoamasta valtavasta potentiaalista, sanoi Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) heinäkuun täysistunnossaan.

Sosiaalipoliittiset uudistukset tärkeimpiä painopisteitä Montenegron pyrkiessä EU:n jäseneksi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) jäsenet ja Montenegron kansalaisyhteiskunnan edustajat tapasivat Podgoricassa 17. heinäkuuta keskustellakseen tilanteen etenemisestä ja vielä toteutettavista toimista Montenegron jäsenyysneuvotteluissa ja antoivat yhteisen julkilausuman.

Nuoret afrikkalaiset yrittäjät taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen ytimessä

EU:n ja Afrikan talous- ja yhteiskuntaelämän sidosryhmäverkosto pitää Afrikan nuoria ensiarvoisen tärkeinä mantereen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta. Verkoston vuosikokouksen pääteemana oli Afrikan nuori sukupolvi talouskehityksen moottorina ja muuttoherkimpänä ikäryhmänä.

Uutisia ryhmiltä

Osaamisen kohtaanto-ongelma: menetykset lasketaan miljoonissa, ja ne kasvavat edelleen!

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan osaamisen kohtaanto-ongelmat aiheuttavat Euroopan talouden tuottavuudessa yli 2 prosentin menetyksen vuodessa. Tämä tarkoittaa 80 sentin menetystä työtuntia kohden. Tilanne pahenee entisestään, jos ei ryhdytä uudistuksiin.

Työ 4.0 iskee pahiten siellä, missä työmarkkinaosapuolet ovat heikoimpia

ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK:n työntekijät-ryhmän teettämä selvitys kansallisista Työ 4.0 -strategioista osoittaa, että työmarkkinaosapuolten osallistuminen on olennaisen tärkeää ja että työntekijät kärsivät eniten siellä, missä keskitetty sopiminen on vähentynyt.

Palautetaan kansalaisten luottamus ja usko EU:hun

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmän 20. heinäkuuta järjestämässä aivoriihessä osallistujia kannustettiin ajattelemaan luovasti ja esittämään ideoita Euroopan tulevaisuutta käsittelevää Sibiun huippukokousta varten tehtäviä ehdotuksia silmällä pitäen.