Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Hea lugeja!

„Euroopa, mis kaitseb“ on moto, mille Austria valis ELi roteeruvaks eesistujariigiks olemise ajaks, mis kestab 31. detsembrini. Seda motot saab tõlgendada mitmeti. Näiteks Euroopa, mis kaitseb oma kodanikke vaesuse eest tugevat sotsiaalõiguste sammast rakendades, haiguste eest parimaid tervishoiualaseid meetmeid võttes, ebaõigluse ja tagakiusamise eest ausat ja õiglast õigussüsteemi kasutades. See võib ka tähendada Euroopat, mis pakub peavarju tagakiusamise ja ebaõigluse, vaesuse või sõja eest põgenejatele.

Ürituste kalender

03.09.2018, Brüssel

Õiguse, õiguste ja väärtuste fond – avalik kuulamine

06.09.2018, Brüssel

Euroopa regionaalareng ja ühtekuuluvuspoliitika 2021–2027 – avalik kuulamine

10.09.2018, Thessaloniki

Euroopa äriühinguõiguse pakett – avalik kuulamine

19.–20.09.2018, Brüssel

EMSK täiskogu istungjärk

Lühidalt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi Luca Jahier’ ja teabevahetusküsimuste eest vastutava asepresidendi Isabel Caño sõnavõtt Kreeka traagiliste tulekahjude kohta

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi Luca Jahier’ ja teabevahetusküsimuste eest vastutava asepresidendi Isabel Caño sõnavõtt Kreeka traagiliste tulekahjude kohta

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete nimel kinnitame oma täielikku solidaarsust Kreeka rahvaga.

Austria kaasaegse kunsti näitus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Näitus „Austria Contemporary“ hõlmab väikest, kuid esinduslikku valikut Austria Vabariigi kaasaegse kunsti kogusse kuuluvatest töödest, keskendudes viimase aja töödele ning heites pilgu kaasaegse kunsti töömeetoditele ja suundumustele. Näitus on üks komitee korraldatud algatustest seoses Austria eesistumisega.

María Echevarría – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ajutine peasekretär

Kuni uue peasekretäri ametisse nimetamiseni täidab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee juhatuse otsuse kohaselt alates 10. juulist 2018 komitee ajutise peasekretäri ülesandeid María Echevarría.

Uued väljaanded

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sisevaade – 2017. aasta tegevusaruanne

Kõik, kes tahaksid saada ülevaadet EMSK tegevusest ja saavutustest 2017. aastal, peaksid tutvuma selle brošüüriga – see on EMSK tervikliku tegevusaruande lühem ja kokkuvõtlikum versioon, mis on mõeldud nii üldsusele kui ka institutsioonidele.

EMSK uudised

Kodanikuühiskonna auhind 2018: taotluste esitamine võimalik kuni suve lõpuni

Organisatsioonidel ja üksikisikutel, kes tegelevad Euroopa kultuuri ja pärandi edendamisega, on veel aega kandideerida EMSK 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinnale, et suurendada oma nähtavust ja saada rahasüst oma tulevaste projektide rahastamiseks.

 

Energiasüsteemi ümberkujundamine võib tuua kasu Euroopa piirkondade majandusele

Energiasüsteemi ümberkujundamine võib tuua kasu Euroopa piirkondade majandusele. Üleminek energiavarustuse detsentraliseeritud, taastuvenergiapõhistele ja digiteeritud vormidele tooks Euroopa Liidu piirkondadele keskkonnaalase kasu kõrval ka majanduslikku kasu. Lutz Ribbe koostatud arvamuses leiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, et on vähemalt neli põhjust, miks saab aruka energiatootmisega aidata piirkondade majandust. Samuti kutsub komitee Euroopa Komisjoni üles siduma süstemaatiliselt tulevane regionaal- ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika energialiidu algatusega.

Euroopa peab tegema rohkem, et kaitsta puuetega naisi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsus ELi institutsioone ja liikmesriike üles suurendama jõupingutusi, et kaitsta puuetega naisi ja tüdrukuid, kes kogevad ELi ühiskonnas ikka veel mitmest diskrimineerimist nii oma soo kui ka puude tõttu, mis sageli viib nende sotsiaalse tõrjutuseni.

Digitaalvaldkonna äritegevuse maksustamist tuleks käsitleda ülemaailmsel tasandil

Digital tax

Kõik ELi tasandil kavandatud lahendused digitaalsete ärimudelite maksustamiseks peavad olema kooskõlas äriühingute maksustamise ühiste rahvusvaheliste tavade ja kokkulepetega, märgib komitee hiljuti vastu võetud arvamuses. Kuid Euroopa Komisjoni õigusaktide paketi eesmärk on maksustada pigem ettevõtete käivet kui tulu ning kehtestada maksud seal, kus toimub müük, mitte seal, kus väärtus luuakse.

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab finantstehnoloogia tegevuskava, kuid teatud reservatsioonidega

Euroopa Komisjoni kavandatud meetmed finantssektori tehnoloogia arendamiseks Euroopas tuleb kohandada nii, et leitaks tasakaal turu elavdamise ning finants- ja majandussüsteemi ohutuse ja stabiilsuse vahel. Komitee arvates on esitatud tegevuskava hea alguspunkt, aga vaja on lisameetmeid, et kasutada ära finantstehnoloogia täispotentsiaal ning tagada kindlus, kaitse ja võrdsed turutingimused kõigile turul osalejatele.

Kiiresti on vaja rohkem meetmeid viivislaenude vähendamiseks

NPLs

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekuid viivislaenude kohta. Ehkki komitee soovitab koostada kavandatud määruse kohta mõjuhinnangu, leiab ta, et need ettepanekud aitavad tugevdada majandus- ja rahaliitu ning liikuda pangandusliidu lõpuleviimise suunas.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab lõppu vee erastamisele

Komitee on arvamusel, et kodanikualgatusele „Right2Water“ tuginedes ajakohastatud joogiveedirektiiv peaks põhinema WHO suunistel ja hõlmama inimõigust pääseda ligi puhtale veele. Joogiveedirektiivi käsitlevas komitee arvamuses taotletakse vee erastamise lõpetamist ja soovitatakse võtta meetmeid, et motiveerida inimesi kasutama seda piiratud ressurssi läbimõeldult. Komitee soovib ka ennetada mineraalvee tootmises esineda võivaid probleeme.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi eesistujariiki Austriat üles kasutama vahendajana oma mõjuvõimu Euroopa ühtsuse tugevdamiseks

Ränne oli üks põhiteemasid, kui Austria Euroopa asjade, kunsti-, kultuuri- ja meediaminister Gernot Blümel tutvustas 11. juulil täiskogu istungjärgul Austria ELi eesistumise kava.

EMSK nõuab transpordi senisest integreeritumat käsitlusviisi

Transpordil on oluline osa kestliku arengu reaalsuseks muutmisel. See aitab kaasa majandusele, kaubandusele ja tööhõivele, kuid tõstatab ka küsimusi seoses keskkonna, liikluse ja ohutusega. Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala koostatud komitee arvamuses antakse ülevaade ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ning palutakse komisjonil – pakkudes valdkonnaülest käsitlusviisi, millesse on hõlmatud majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaalased aspektid – töötada välja uus ja integreeritud raamistik ELi tulevase transpordipoliitika jaoks.

Digitaalne üleminek peaks toimuma sotsiaalselt ja eetiliselt vastutustundlikul viisil

Digitaalne üleminek ELis peaks tuginema Euroopa väärtuste austamisele ning seda peaks toetama jõulisem sotsiaalpoliitika, tagamaks, et kedagi ei jäetaks hooletusse. Euroopa Majandus- ja Sotisaalkomitee täiskogu juulikuisel istungjärgul märgiti, et Euroopa ühiskond tervikuna – töötajad, ettevõtjad ja üldsus – peaks saama kasu uute tehnoloogiate pakutavast tohutust potentsiaalist.

Montenegro EL-ga ühinemise põhiprioriteetide hulgas on sotsiaalpoliitika reformid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ja Montenegro kodanikuühiskonna esindajad kohtusid 17. juulil Podgoricas, et arutada Montenegro EL-ga ühinemise läbirääkimiste hetkeseisu ja sellega seonduvat edasist tööd ning võtsid vastu ühisdeklaratsiooni.

Aafrika noorettevõtjad majandusliku ja sotsiaalse arengu keskmes

Aafrika ja ELi majandus- ja sotsiaalvaldkonna sidusrühmade võrgustiku hinnangul on Aafrika noored kesksed osalejad Aafrika majanduslikus ja sotsiaalses arengus. Oma iga-aastasel kohtumisel keskenduti Aafrika noortele kui majandusarengu liikumapanevale jõule ja rändest kõige enam mõjutatud vanuserühmale.

Uudiseid rühmadelt

Oskuste nõuetele mittevastavus põhjustab miljonitesse ulatuvat kahju, kuid see pole veel kõik!

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tellitud hiljutise uuringu kohaselt kaotab Euroopa majandus oskuste nõuetele mittevastavuse tõttu oma tootlikkusest üle 2 % aastas. See tähendab 80 sendilist kadu ühe töötunni kohta. Reformide puudumise korral halveneb olukord veelgi.

Töö 4.0 tagajärjed on kõige rängemad seal, kus sotsiaalpartnerid on kõige nõrgemad

EMSK töötajate rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühma korraldatud uuringust „Ülevaade riiklikest strateegiatest töö 4.0 kohta“ selgub, et sotsiaalpartnerite osalemine on hädavajalik ja töötajad kannatavad kõige rohkem seal, kus kollektiivläbirääkimisi toimub vähem.

Kodanike usalduse ja kindlustunde taastamine Euroopa Liidu suhtes

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm korraldas 20. juulil struktureeritud ajurünnaku, et ärgitada osalejaid mõtlema raamidest väljaspool ja pakkuma ideid, mille põhjal kujundada ettepanekuid Euroopa tuleviku teemalise Sibiu tippkohtumise jaoks