Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

Европа, която осигурява закрила, е избраното от Австрия мото за ротационното ѝ председателство на ЕС, което ще продължи до 31 декември. Това е мото, което може да се тълкува по много начини: Европа, която осигурява закрила на своите граждани от бедност чрез силен социален стълб, от болести чрез най-добрите практики в здравеопазването, от несправедливост и преследване чрез безпристрастна и справедлива правна система и т.н. Може да се тълкува и като Европа, която осигурява подслон на бягащите от преследване и несправедливост, от бедност и войни.

Отбележете си в календара

3.9.2018 г., Брюксел

Фонд за правосъдие, права и ценности — публично изслушване

6.9.2018 г., Брюксел

Европейско регионално развитие и политика на сближаване за периода 2021—2027 г. — публично изслушване

10.9.2018 г., Солун

Пакет относно европейското дружествено право — публично изслушване

19—20.9.2018 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

Накратко

Изказване на Лука Жайе, председател на ЕИСК, и Исабел Каньо, заместник-председател, отговарящ за комуникацията, за трагичните пожари в Гърция

Изказване на Лука Жайе, председател на ЕИСК, и Исабел Каньо, заместник-председател, отговарящ за комуникацията, за трагичните пожари в Гърция

От името на членовете на Европейския икономически и социален комитет бихме искали да изразим пълната си солидарност с гръцкия народ.

ЕИСК показва съвременно австрийско изкуство

Изложбата „Съвременна Австрия“ представя малка, но все пак представителна, селекция на творби на съвременното изкуство от Република Австрия с акцент върху създадени в последно време произведения и предлага поглед върху работните методи и тенденции в съвременното изкуство. Изложбата е една от инициативите, организирани от ЕИСК съвместно с австрийското председателство на ЕС.

Мария Ечевария, временно изпълняващ длъжността генерален секретар на Европейския икономически и социален комитет

Считано от 10 юли 2018 г., с решение на Бюрото на ЕИСК Мария Ечевария е определена за временно изпълняващ длъжността генерален секретар на Европейския икономически и социален комитет до назначаването на нов генерален секретар.

Нови публикации

ЕИСК отвътре навън — годишен доклад за дейността на ЕИСК за 2017 г.

Всеки, който иска да придобие представа за дейностите и постиженията на ЕИСК през 2017 г., може да погледне тази брошура – кратка и сбита версия на пълния годишен доклад за дейността на ЕИСК, която е предназначена за широката общественост и институциите.

Новини от ЕИСК

Награда за гражданското общество за 2018 г.: през цялото лято ще се приемат кандидатури

Организациите и гражданите, ангажирани с насърчаване на европейската култура и наследство, все още разполагат с време, за да кандидатстват за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2018 г. в стремеж за повишаване на видимостта си и получаване на финансова инжекция за бъдещите си проекти.

 

Енергийният преход може да бъде от полза за икономиката на европейските региони

Енергийният преход може да бъде от полза за икономиката на европейските региони Преходът към децентрализирани, възобновяеми и цифровизирани форми на енергийни доставки би имал икономически ползи за регионите на ЕС в допълнение към ползите за околната среда. В доклад на Луц Рибе ЕИСК заявява, че има най-малко четири причини, поради които интелигентното производство на енергия може да помогне на регионалните икономики, и той призовава Европейската комисия систематично да свързва бъдещата регионална и социална политика на сближаване с инициативата за енергийния съюз.

Европа трябва да положи повече усилия за закрила на жените с увреждания

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призовава институциите на ЕС и държавите членки да увеличат усилията си за закрила на жените и момичетата с увреждания, които продължават да се сблъскват с многобройни форми на дискриминация в обществото на ЕС въз основа на своя пол и увреждане, което често води до социално изключване.

Данъчното облагане на цифровата стопанска дейност следва да бъде разгледано на световно равнище

Digital tax

Всяко решение за данъчното облагане на цифровите бизнес модели, предложено на равнището на ЕС, трябва да съответства на международните практики и споразумения в сферата на корпоративното данъчно облагане, заяви ЕИСК в наскоро приет доклад. Вместо това законодателният пакет на Европейската комисия цели да облага оборота, а не печалбата, на предприятията и да събира данъци там, където се осъществяват продажбите, а не там, където се създава стойност.

 

ЕИСК приветства плана за действие в областта на финансовите технологии с определени резерви

Предложените от Европейската комисия мерки във връзка с разработването на технологии за финансовия сектор в Европа трябва да бъдат адаптирани, така че да се постигне равновесие между стимулирането на пазара и сигурността и стабилността на финансовата и икономическата система. Според ЕИСК предложеният план за действие представлява добра основа, но са необходими допълнителни мерки, за да се използва в пълна степен потенциалът на финансовите технологии и да се гарантират сигурност, защита и равни пазарни условия за всички участници на пазара.

Спешно са необходими допълнителни мерки за намаляване на необслужваните кредити

NPLs

ЕИСК приветства предложенията на Европейската комисия във връзка с необслужваните кредити. Въпреки че Комитетът предлага оценка на въздействието на предложението за регламент, той счита, че предложенията ще допринесат за укрепването на ИПС и напредъка към завършването на банковия съюз.

ЕИСК призовава за прекратяване на приватизацията на водата

ЕИСК смята, че актуализирането на Директивата за питейната вода —в резултат на гражданската инициатива „Право на вода“ (Right2Water) — следва да бъде въз основа на насоките на СЗО. В нея би трябвало да бъде включено човешкото право на достъп до вода. В становището на ЕИСК относно Директивата за питейната вода се призовава за прекратяване на приватизацията на водата и се изразява желание за мерки, които насърчават хората да използват разумно този ограничен ресурс. Освен това Комитетът желае да бъдат предвидени потенциалните проблеми в производството на минералната вода.

ЕИСК призовава австрийското председателство на ЕС да използва своите правомощия за установяване на контакти с цел укрепване на единството на Европа

Миграцията беше една от основните теми, засегнати от Гернот Блюмел, австрийски министър по европейските въпроси, изкуството, културата и медиите, при представянето на австрийската програма за ЕС на пленарната сесия на ЕИСК на 11 юли.

ЕИСК призовава за по-интегриран подход в областта на транспорта

Транспортът е основен благоприятстващ фактор по отношение на реализирането на устойчивото развитие. Той допринася за икономиката, търговията и заетостта, но освен това поставя въпроси във връзка с околната среда, движението и безопасността. В доклад на Телерво Кила-Харака Рунала ЕИСК прави преглед на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и като предоставя хоризонтален подход, който обединява икономическите, социалните и екологичните аспекти, той призовава Комисията да изготви нова и интегрирана рамка за бъдещата политика на ЕС в областта на транспорта.

Цифровата трансформация би трябвало да бъде отговорна от социална и етична гледна точка

Преходът към цифровите технологии в ЕС следва да бъде основан на зачитането на европейските ценности и подкрепен посредством по-стабилни социални политики, за да се гарантира, че никой няма да бъде забравен. Европейското общество като цяло — работниците, дружествата и широката общественост — би трябвало да имат възможност да се възползват от големия потенциал на новите технологии — това заяви Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) на пленарната си сесия през юли.

Реформите в сферата на социалната политика са сред водещите приоритети на присъединяването на Черна гора към ЕС

На 17 юли представители на Европейския икономически и социален комитет и на гражданското общество в Черна гора се срещнаха в Подгорица, за да обсъдят актуалното състояние и работата преди започването на преговорите за присъединяването на Черна гора към ЕС, и приеха съвместна декларация.

Млади предприемачи от Африка в основата на икономическо и социално развитие

Според мрежата „ЕС — Африка“ на заинтересованите страни от икономическата и социалната сфера младите хора от Африка са основните участници в икономическото и социалното развитие на Африка. Акцентът на годишната среща беше върху младите хора от Африка в качеството им на двигател на икономическото развитие и като възрастовата група, засегната в най-голяма степен от миграцията.

Новини от групите

Несъответствие на уменията – губим милиони и ще започнем да губим още повече!

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Европейската икономика губи над 2% от своята продуктивност на година поради несъответствия между уменията и изискванията на пазара на труда, гласи неотдавнашно проучване, възложено от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Това означава загуба от 80 цента за всеки час работа. Ако не се предприемат реформи, положението ще се влоши още повече.

4-ата индустриална революция в сферата на труда нанася най-силен удар там където социалните партньори са най-слаби

От група „Работници“ на ЕИСК

Проучване, проведено от група „Работници“ на ЕИСК, по повод националните стратегии за 4-ата индустриална революция в сферата на труда показват, че участието на социалните партньори е от съществено значение и че работниците са най-ощетени, когато колективното договаряне се пренебрегва.

Възвръщане на доверието и вярата на гражданите в ЕС

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На организирана от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК структурирана сесия за изразяване на идеи на 20 юли участниците бяха насърчени да мислят нестандартно и да предложат идеи, които ще бъдат включени в предложения, за срещата на високо равнище в Сибиу, посветена на бъдещето на Европа.