Beschikbare talen:

Hoofdartikel

Beste lezers,

Een Europa dat beschermt is het motto dat Oostenrijk heeft gekozen voor zijn voorzitterschap van de EU, dat tot 31 december zal duren. Een motto dat op allerlei manieren kan worden geïnterpreteerd: een Europa dat zijn burgers met een sterke sociale pijler tegen armoede beschermt, tegen ziekten met de beste gezondheidszorg, tegen onrecht en vervolging met een eerlijk en rechtvaardig rechtssysteem enzovoort. Of een Europa dat onderdak biedt aan mensen die op de vlucht zijn voor vervolging, onrecht, armoede of oorlog.

Voor in uw agenda

3 september 2018, Brussel

Fonds voor justitie, rechten en waarden – openbare hoorzitting

6 september 2018, Brussel

Europees beleid inzake regionale ontwikkeling en cohesie voor de periode 2021-2027 – openbare hoorzitting

10 september 2018, Thessaloniki

Maatregelenpakket inzake Europees vennootschapsrecht – openbare hoorzitting

19-20 september 2018, Brussel

EESC-zitting

In het kort

Verklaring van Luca Jahier, voorzitter van het EESC, en van Isabel Caño, vicevoorzitter voor communicatie, over de tragische bosbranden in Griekenland

Verklaring van Luca Jahier, voorzitter van het EESC, en van Isabel Caño, vicevoorzitter voor communicatie, over de tragische bosbranden in Griekenland

Namens de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité willen wij blijk geven van onze solidariteit met de Griekse bevolking.

Oostenrijkse moderne kunst te zien bij het EESC

Austria Contemporary is een tentoonstelling van een kleine maar representatieve selectie werken uit de collectie moderne kunst van de Republiek Oostenrijk, met nadruk op de meer recente werken. De tentoonstelling geeft een indruk van de trends en technieken in de hedendaagse kunst en is een initiatief van het EESC ter gelegenheid van het Oostenrijkse voorzitterschap van de EU.

María Echevarria, secretaris-generaal ad interim van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Het bureau van het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 10 juli 2018 María Echevarria met onmiddellijke ingang aangesteld tot secretaris-generaal ad interim van het Europees Economisch en Sociaal Comité, in afwachting van de benoeming van een nieuwe secretaris-generaal.

Nieuwe publicaties

Het EESC van binnenuit – Activiteitenverslag 2017

Iedereen die snel een overzicht wil hebben van de activiteiten en resultaten van het EESC in 2017, zou deze brochure moeten raadplegen. Die is een beknoptere versie van het volledige jaarlijkse activiteitenverslag van het EESC en is zowel voor het grote publiek als de instellingen bestemd.

Nieuws van het EESC

Prijs voor het maatschappelijk middenveld 2018: u kunt zich nog de hele zomer aanmelden

Organisaties en particulieren die ijveren voor de bevordering van de Europese cultuur en het Europese erfgoed kunnen zich nog steeds aanmelden voor de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2018. Zij maken kans op een boost van hun bekendheid en prijzengeld waarmee zij hun toekomstige projecten kunnen financieren.

 

De energietransitie kan de regionale economieën van Europa ten goede komen

De energietransitie kan de regionale economieën van Europa ten goede komen De transitie naar gedecentraliseerde, hernieuwbare en gedigitaliseerde vormen van energievoorziening kan naast milieuvoordelen ook economische voordelen opleveren voor de regio's van de Europese Unie. In een rapport van Lutz Ribbe zegt het EESC dat er minstens vier redenen zijn waarom regionale economieën baat kunnen hebben bij slimme energieproductie, en vraagt het de Europese Commissie om het toekomstig regionaal en sociaal beleid systematisch te linken aan het initiatief inzake de energie-unie.

Europa moet meer doen om gehandicapte vrouwen te beschermen

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft de EU-instellingen en lidstaten verzocht meer te ijveren voor de bescherming van gehandicapte vrouwen en meisjes, die in de EU nog steeds worden geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie op grond van geslacht en handicap, waardoor ze vaak maatschappelijk uitgesloten worden.

Belasting op digitale bedrijfsactiviteiten moet op mondiaal niveau worden aangepakt

Digital tax

Elke oplossing voor belastingheffing op digitale bedrijfsmodellen die op EU-niveau wordt voorgesteld, moet in overeenstemming zijn met de gangbare praktijk en met overeenkomsten op het gebied van internationale vennootschapsbelasting, zo stelt het EESC in een recent aangenomen rapport. Het doel van het wetgevingspakket van de Europese Commissie is echter om de omzet van bedrijven te belasten in plaats van de winst, en om belastingen te heffen waar verkoop plaatsvindt in plaats van waar waarde wordt gecreëerd.

 

Het EESC juicht het FinTech-actieplan toe, zij het met enige kanttekeningen

De door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen voor de ontwikkeling van technologie voor de financiële sector (FinTech) in Europa moeten worden bijgesteld om een evenwicht te vinden tussen de stimulering van de markt en de veiligheid en stabiliteit van het financiële en economische stelsel. Volgens het EESC vormt het voorgestelde actieplan een goede basis, maar zijn er aanvullende maatregelen nodig om het volledige potentieel van FinTech te benutten en alle marktdeelnemers zekerheid, bescherming en gelijke marktvoorwaarden te bieden.

Dringend meer maatregelen nodig om het aantal niet-renderende leningen terug te dringen

NPLs

Het EESC is ingenomen met de voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot niet-renderende leningen. Hoewel het voorstelt een effectbeoordeling uit te voeren om de gevolgen van de voorgestelde verordening te kunnen inschatten, gelooft het dat de voorstellen zullen bijdragen tot een versterking van de EMU en zullen helpen om vooruitgang te boeken in de richting van de voltooiing van de bankenunie.

EESC wil privatisering van water een halt toeroepen

Volgens het EESC moet de nieuwe drinkwaterrichtlijn, die wordt herzien in reactie op het burgerinitiatief Right2water, worden gebaseerd op de richtsnoeren van de WHO. Het mensenrecht op toegang tot water moet stevig in de richtlijn worden verankerd. In zijn advies over de drinkwaterrichtlijn stelt het EESC dat de watervoorziening niet langer mag worden geprivatiseerd. Het roept op tot maatregelen om mensen te stimuleren omzichtig met deze eindige hulpbron om te springen. Bovendien moet er worden geanticipeerd op mogelijke problemen in de mineraalwatersector.

Het EESC verzoekt het EU-voorzitterschap van Oostenrijk om zijn kracht als bruggenbouwer aan te wenden om de eenheid van Europa te versterken

Migratie was een van de hoofdonderwerpen tijdens de presentatie van het Oostenrijkse EU-programma door Gernot Blümel, de Oostenrijkse minister voor de EU, Kunst, Cultuur en Media, tijdens de zitting van het EESC op 11 juli.

Het EESC roept op tot een meer geïntegreerde benadering van vervoer

Vervoer speelt een belangrijke faciliterende rol bij het realiseren van duurzame ontwikkeling. Het draagt bij aan de economie, de handel en de werkgelegenheid, maar zorgt daarnaast ook voor problemen op het vlak van milieu, verkeer en veiligheid. In een verslag van de hand van Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala bespreekt het EESC de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's); het dringt er bij de Commissie op aan een nieuw en geïntegreerd kader voor het toekomstige vervoersbeleid van de EU uit te werken en pleit voor een horizontale benadering waarin de economische, sociale en milieuaspecten samenkomen.

De digitalisering moet sociaal en ethisch verantwoord zijn

De digitalisering in de EU moet gebaseerd zijn op respect voor de Europese waarden en worden geschraagd door een krachtiger sociaal beleid om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. De hele Europese samenleving werknemers, bedrijven en burgers – moet kunnen profiteren van het enorme potentieel van nieuwe technologieën, aldus het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) tijdens de zitting in juli.

Hervorming van sociaal beleid behoort tot de topprioriteiten voor toetreding van Montenegro tot de EU

Leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van Montenegro kwamen op 17 juli bijeen in Podgorica om te praten over de stand van zaken en het pad dat nog moet worden afgelegd in de onderhandelingen over de toetreding van Montenegro tot de EU, waarbij ze een gemeenschappelijke verklaring aflegden.

Jonge Afrikaanse ondernemers spelen een centrale rol in de economische en sociale ontwikkeling

Volgens het netwerk van economische en sociale actoren in Afrika en de EU is een belangrijke rol voor Afrikaanse jongeren weggelegd binnen de economische en sociale ontwikkeling van Afrika. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van deze organisatie lag de nadruk op de rol van Afrikaanse jongeren als drijvende kracht achter de economische ontwikkeling en als de leeftijdsgroep die het meest te maken heeft met migratie.

Nieuws van de groepen

Mismatch in vaardigheden: er gaan miljoenen verloren en dat wordt alleen nog maar erger!

Door de groep Werkgevers van het EESC

Volgens een recent onderzoek dat in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) werd uitgevoerd, verliest de Europese economie elk jaar meer dan 2 % aan productiviteit doordat de vaardigheden van werknemers niet goed aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Dat komt neer op een verlies van tachtig cent per werkuur. Als er geen hervormingen worden doorgevoerd, zal deze situatie alleen maar slechter worden.

Werk 4.0 komt het hardst aan waar de sociale partners het zwakst zijn

Door de groep Werknemers van het EESC

Uit een onderzoek van de groep Werknemers van het EESC naar nationale strategieën voor Werk 4.0 blijkt dat de deelname van de sociale partners aan deze strategieën van vitaal belang is en dat werknemers zwaarder worden getroffen naarmate collectieve onderhandelingen aan terrein verliezen.

Het geloof en vertrouwen van de burgers in de EU terugwinnen

door de groep Diversiteit Europa van het EESC

Tijdens een brainstormsessie, georganiseerd door de groep Diversiteit Europa van het EESC op 20 juli, werden deelnemers aangemoedigd om buiten de geijkte kaders te denken en met ideeën te komen voor voorstellen met het oog op de topconferentie over de toekomst van Europa in Sibiu.