Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

„Sauganti Europa“ – tai Austrijos pasirinktas šūkis jos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, kuris tęsis iki gruodžio 31 d. Šis šūkis gali būti aiškinamas įvairiai: Europa, kuri, įgyvendindama tvirtą socialinį ramstį, apsaugo savo piliečius nuo skurdo, taikydama geriausias sveikatos priežiūros priemones – nuo ligų, sukurdama sąžiningą ir teisingą teisinę sistemą – nuo neteisybės ir persekiojimų ir pan. Jis taip pat galėtų reikšti Europą, kuri suteikia prieglobstį bėgantiems nuo persekiojimų, neteisybės, skurdo ar karo.

Įsidėmėtinos datos

2018 09 03, Briuselis

Teisingumo, teisių ir vertybių fondas. Viešasis klausymas

2018 09 06, Briuselis

Europos regioninės plėtros ir sanglaudos politika 2021–2027 m. Viešasis klausymas

2018 09 10, Salonikai

Europos bendrovių teisės dokumentų rinkinys. Viešasis klausymas

2018 09 19–20, Briuselis

EESRK plenarinė sesija

Trumpai

EESRK pirmininko Lucos Jahier ir už komunikaciją atsakingos pirmininko pavaduotojos Isabel Caño Aguilar pareiškimas dėl tragiškų gaisrų Graikijoje

EESRK pirmininko Lucos Jahier ir už komunikaciją atsakingos pirmininko pavaduotojos Isabel Caño Aguilar pareiškimas dėl tragiškų gaisrų Graikijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių vardu norėtume pareikšti visišką savo solidarumą Graikijos žmonėms.

Austrijos šiuolaikinio meno paroda EESRK

Austria Contemporary – negausi, tačiau reprezentatyvi Austrijos Respublikos šiuolaikinio meno darbų paroda, supažindinanti su pastarojo meto darbais, atspindinčiais šiuolaikiniame mene taikomus darbo metodus ir jo tendencijas. Paroda surengta bendra EESRK ir ES pirmininkaujančios Austrijos iniciatyva.

Maria Echevarria, laikinai einanti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generalinės sekretorės pareigas

Nuo 2018 m. liepos 10 d. EESRK biuro sprendimu Maria Echevarria užima laikinai einančios Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generalinės sekretorės pareigas, kol bus paskirtas naujas generalinis sekretorius.

Nauji leidiniai

Susipažinkite su EESRK veikla. Metinė veiklos ataskaita (2017 m.)

Norintiems susidaryti bendrą vaizdą apie EESRK veiklą ir laimėjimus 2017 m. siūlome šią brošiūrą – trumpesnę ir glaustesnę išsamios EESRK metinės veiklos ataskaitos versiją, skirtą tiek plačiajai visuomenei, tiek institucijoms.

EESRK naujienos

2018 m. pilietinės visuomenės premija: paraiškas galima teikti visą vasarą

Europos kultūrą ir paveldą propaguojančios organizacijos ir asmenys vis dar gali teikti paraiškas EESRK 2018 m. pilietinės visuomenės premijai gauti, kad padidintų savo matomumą ir gautų grynųjų pinigų sumą savo būsimų projektų finansavimui.

 

Energetikos pertvarka gali būti naudinga Europos regionų ekonomikai

Energetikos pertvarka gali būti naudinga Europos regionų ekonomikai Perėjimas prie decentralizuotų, atsinaujinančių ir skaitmeninių energijos tiekimo būdų ne tik būtų naudingas aplinkai, bet ir suteiktų ekonominių privalumų Europos Sąjungos regionams. Lutzo Ribbe parengtame pranešime EESRK nurodo, kad pažangi energijos gamyba gali duoti naudos regionų ekonomikai mažiausiai dėl keturių priežasčių, ir prašo Europos Komisijos sistemingai susieti būsimą regioninę ir socialinės sanglaudos politiką su energetikos sąjungos iniciatyva.

Europa turi geriau apsaugoti neįgalias moteris

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) paragino ES institucijas ir valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant apsaugoti neįgalias moteris ir mergaites, kurios vis dar patiria įvairių formų diskriminaciją ES visuomenėje ir socialinę atskirtį dėl savo lyties ir negalios.

Skaitmeninės veiklos apmokestinimo klausimai turėtų būti sprendžiami pasauliniu lygmeniu

Digital tax

Neseniai priimtame pranešime EESRK teigia, kad bet koks ES lygmens sprendimas dėl skaitmeninio verslo modelių apmokestinimo turi atitikti bendrą tarptautinę įmonių apmokestinimo praktiką ir susitarimus. Tačiau Europos Komisijos teisės aktų rinkiniu siekiama apmokestinti įmonių apyvartą, o ne pelną ir nustatyti mokesčius ten, kur vyksta prekyba, o ne kur sukuriama vertė.

 

EESRK pritaria „FinTech“ veiksmų planui su tam tikromis išlygomis

Europos Komisijos pasiūlytos priemonės dėl technologijų plėtros Europos finansų sektoriuje („FinTech“) turi būti patikslintos, kad būtų pasiekta pusiausvyra tarp rinkos skatinimo ir finansų bei ekonomikos sistemos saugumo ir stabilumo. EESRK nuomone, siūlomas veiksmų planas yra geras pagrindas, tačiau reikia papildomų priemonių visam FIN TECH potencialui išnaudoti ir visiems rinkos dalyviams užtikrinti tikrumą, apsaugą ir vienodas rinkos sąlygas.

Reikia skubiai imtis papildomų priemonių siekiant sumažinti neveiksnių paskolų kiekį

NPLs

EESRK palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymus dėl neveiksnių paskolų. Komitetas siūlo atlikti siūlomo reglamentavimo poveikio vertinimą, tačiau tiki, jog šie pasiūlymai prisidės prie Europos pinigų sąjungos stiprinimo ir bankų sąjungos sukūrimo.

EESRK ragina sustabdyti vandens privatizavimą

EESRK mano, kad, atsižvelgiant į piliečių iniciatyvą „Right2Water“, atnaujinta Geriamojo vandens direktyva turėtų būti grindžiama PSO gairėmis. Joje turėtų būti numatyta žmogaus teisė į prieigą prie vandens. EESRK nuomonėje „Geriamojo vandens direktyva“ raginama stabdyti vandens privatizavimą ir imtis priemonių, kurios skatintų žmones racionaliai naudotis šiuo ribotu ištekliumi. Be to, reikėtų numatyti mineralinio vandens pramonei galinčias kilti problemas.

EESRK ragina ES Tarybai pirmininkaujančią Austriją pasinaudoti savo tarpininkės galiomis stiprinant Europos vienybę

Kai Austrijos ES reikalų, menų, kultūros ir žiniasklaidos ministras Gernot Blümel liepos 11 d. EESRK plenarinėje sesijoje pristatė Austrijos ES programą, migracija buvo viena svarbiausių temų.

EESRK ragina laikytis labiau integruoto požiūrio į transportą

Transportas turi lemiamos svarbos, kad darnus vystymasis taptų realybe. Jis prisideda prie ekonomikos, prekybos ir užimtumo, tačiau taip pat kelia problemų, susijusių su aplinka, eismo intensyvumu ir sauga. Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala parengtame pranešime EESRK apžvelgia JT darnaus vystymosi tikslus (DVT) ir, laikydamasis kompleksinio požiūrio dėl tarpusavyje susijusių ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos aspektų, ragina Komisiją parengti naują ir integruotą būsimos ES transporto politikos sistemą.

Perėjimas prie skaitmeninių technologijų turi būti socialiai ir etiškai atsakingas

Perėjimas prie skaitmeninių technologijų ES turėtų būti grindžiamas pagarba ES vertybėms ir paremtas tvirtesne socialine politika, siekiant užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje. Liepos mėnesį įvykusioje plenarinėje sesijoje EESRK teigė, kad naujųjų technologijų teikiamomis galimybėmis turi galėti pasinaudoti visa Europos visuomenė: dirbantieji, įmonės ir piliečiai.

Socialinės politikos reformos – vienas svarbiausių Juodkalnijos stojimo į ES prioritetų

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nariai ir Juodkalnijos pilietinės visuomenės atstovai liepos 17 d. susitiko Podgoricoje aptarti Juodkalnijos stojimo į ES derybų dabartinės padėties bei tolesnio darbo ir priėmė bendrą deklaraciją.

Jauni Afrikos verslininkai yra pagrindiniai ekonominio ir socialinio vystymosi dalyviai

ES ir Afrikos ekonomikos ir socialinio sektorių suinteresuotųjų subjektų tinklo nuomone, jauni afrikiečiai yra pagrindiniai šio žemyno ekonominio ir socialinio vystymosi dalyviai. Metiniame tinklo posėdyje daugiausia dėmesio buvo skirta Afrikos jaunimui, kaip ekonominio vystymosi varomajai jėgai ir kaip labiausiai su migracijai susijusiai amžiaus grupei.

Grupių naujienos

Dėl įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties mes prarandame milijonus ir prarasime dar daugiau!

parengė EESRK Darbdavių grupė

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) užsakytas naujausias tyrimas rodo, kad dėl įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties Europos ekonomikos našumas per metus smunka daugiau nei 2 proc. Tai reiškia, kad prarandame 80 centų už darbo valandą. Jei nesiimsime reformų, padėtis tik blogės.

Darbo 4.0 poveikis yra stipriausias ten, kur silpniausi socialiniai partneriai

parengė EESRK Darbuotojų grupė

EESRK Darbuotojų grupės parengtas tyrimas dėl darbui 4.0 skirtų nacionalinių strategijų rodo, kad socialinių partnerių dalyvavimas yra būtinas, o darbuotojai labiausiai nukenčia ten, kur nebeteikiama reikšmės kolektyvinėms deryboms.

Atgauti piliečių pasitikėjimą ir tikėjimą ES

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

EESRK grupė „Įvairovė Europa“ liepos 20 d. surengė minčių lietaus sesiją, kurios metu dalyviai buvo raginami spontaniškai išsakyti savo mintis ir pateikti idėjų Sibiu aukščiausiojo lygio susitikimui dėl Europos ateities.