Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážení čtenáři,

Evropa, která chrání – tak zní motto, jež si Rakousko zvolilo pro své šestiměsíční předsednictví EU, které bude vykonávat až do 31. prosince. Toto motto si lze vyložit různými způsoby – jakožto Evropu, která své občany chrání před chudobou uplatňováním silného sociálního pilíře, před chorobami zajištěním co nejkvalitnější zdravotní péče, před nespravedlností a perzekucí zavedením spravedlivého a řádného právního systému atd. Dalo by se chápat také jako Evropa, jež skýtá útočiště lidem prchajícím před pronásledováním a bezprávím, bídou či válkou.

Poznamenejte si

3. září 2018, Brusel

Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty – veřejné slyšení

6. září 2018, Brusel

Evropský regionální rozvoj a politika soudržnosti v letech 2021–2027 – veřejné slyšení

10. září 2018, Soluň

Balíček týkající se evropského práva obchodních společností – veřejné slyšení

19. a 20. září 2018, Brusel

Plenární zasedání EHSV

Stručně

Prohlášení předsedy EHSV Lucy Jahiera a místopředsedkyně pro komunikaci Isabel Caño v souvislosti s tragickými požáry v Řecku

Prohlášení předsedy EHSV Lucy Jahiera a místopředsedkyně pro komunikaci Isabel Caño v souvislosti s tragickými požáry v Řecku

Jménem členů Evropského hospodářského a sociálního výboru bychom chtěli vyjádřit naši plnou solidaritu s obyvateli Řecka.

V EHSV jsou k vidění díla současných rakouských umělců

Výstava s názvem Austria Contemporary zahrnuje nevelký, avšak reprezentativní výběr děl ze sbírky současného umění Rakouské republiky, který je zaměřen na výtvory z poslední doby a umožňuje nahlédnout do pracovních metod a směrů vývoje v současném umění. Jedná se o jednu z iniciativ, které EHSV pořádá společně s rakouským předsednictvím EU.

María Echevarria, prozatímní generální tajemnice Evropského hospodářského a sociálního výboru

Na základě rozhodnutí předsednictva EHSV vykonává María Echevarria od 10. července 2018 funkci prozatímní generální tajemnice Evropského hospodářského a sociálního výboru a tuto pozici bude zastávat až do jmenování nového generálního tajemníka.

Nové publikace

EHSV: Pohled zevnitř – Výroční zpráva o činnosti za rok 2017

Ti, kteří by rádi získali ucelený přehled o činnosti a úspěších EHSV v roce 2017, by měli věnovat pozornost této brožuře, jež je kratší a zhuštěnou verzí kompletní výroční zprávy o činnosti EHSV a je určena jak široké veřejnosti, tak institucím.

Novinky z EHSV

Cena EHSV pro občanskou společnost za rok 2018: přihlášky lze podat během celého léta

Organizace a jednotlivci propagující evropskou kulturu a dědictví mají stále čas k tomu, aby podali přihlášku do soutěže o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2018, a zviditelnili se tak a získali hotovost na financování svých budoucích projektů.

 

Transformace energetiky může být pro evropské regionální ekonomiky přínosná

Transformace energetiky může být pro evropské regionální ekonomiky přínosná. Přechod na decentralizované, obnovitelné a digitalizované formy zásobování energií by kromě životního prostředí prospěl ekonomicky i regionům Evropské unie. EHSV ve zprávě vypracované Lutzem Ribbem uvádí, že existují nejméně čtyři důvody, proč může inteligentní výroba energie podpořit regionální ekonomiky, a žádá Evropskou komisi, aby regionální politiku a politiku soudržnosti v budoucnosti systematicky propojovala s iniciativou energetické unie.

Evropa musí dělat více pro ochranu žen se zdravotním postižením

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval orgány EU a členské státy, aby zintenzivnily své úsilí v oblasti ochrany žen a dívek se zdravotním postižením, které ve společnosti v EU nadále čelí vícenásobné diskriminaci jak na základě pohlaví, tak kvůli svému postižení, což často vede k jejich sociálnímu vyloučení.

Zdanění digitálního podnikání je třeba řešit na celosvětové úrovni

Digital tax

Všechny varianty zdanění digitálních obchodních modelů navržených na úrovni EU musí být v souladu s obecnou mezinárodní praxí a obecnými mezinárodními dohodami v oblasti zdanění právnických osob, uvedl EHSV ve svém nedávno přijatém stanovisku. Evropská komise však naopak ve svém balíčku právních předpisů zamýšlí zdanit obrat podniků namísto jejich zisku a vybírat daň tam, kde probíhá prodej, nikoli tam, kde se vytváří hodnota.

 

EHSV s jistými výhradami vítá akční plán pro finanční technologie

Opatření, která Evropská komise navrhuje v souvislosti s rozvojem technologií pro finanční sektor v Evropě, musí být přizpůsobena, aby se dosáhlo rovnováhy mezi stimulací trhu a bezpečností a stabilitou finančního a hospodářského systému. EHSV se domnívá, že navržený akční plán je dobrým základem, je však zapotřebí dalších opatření, aby se plně využil potenciál finančních technologií (FinTech) a pro všechny účastníky trhu byla zajištěna jistota, ochrana a rovné tržní podmínky.

Jsou naléhavě zapotřebí další opatření ke snížení objemu úvěrů v selhání

NPLs

EHSV vítá návrhy, které předložila Evropská komise v souvislosti s úvěry v selhání. Ačkoli Výbor doporučuje, aby bylo provedeno posouzení dopadu navrhovaného nařízení, domnívá se, že návrhy přispějí k posílení HMU a dosažení pokroku na cestě k dokončení bankovní unie.

EHSV odmítá jakoukoli další privatizaci vod

EHSV je přesvědčen, že směrnice o pitné vodě – aktualizovaná v návaznosti na občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“) – by se měla opírat o pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) a mělo by v ní být zakotveno lidské právo na přístup k vodě. Ve svém stanovisku Směrnice o pitné vodě EHSV vyzývá k zastavení privatizace vod a požaduje přijmout opatření, jež by občany motivovala k uváženému využívání tohoto omezeného zdroje. Kromě toho Výbor požaduje, aby byly předjímány potenciální problémy v odvětví minerálních vod.

EHSV vyzývá rakouské předsednictví EU, aby využilo svého postavení k budování pomyslných mostů, jež by upevnily jednotu Evropy

Jedním z hlavních témat během vystoupení Gernota Blümela, rakouského ministra pro záležitosti EU, umění, kulturu a sdělovací prostředky, který na plenárním zasedání EHSV dne 11. července prezentoval program rakouského předsednictví EU, byla migrace.

EHSV volá po integrovanějším přístupu k dopravě

Úloha dopravy je pro realizaci udržitelného rozvoje klíčová. Doprava je přínosem pro hospodářství, obchod a zaměstnanost, ale jsou s ní rovněž spojeny otázky týkající se životního prostředí, dopravního provozu a bezpečnosti. EHSV ve zprávě, kterou vypracovala Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, přezkoumává cíle udržitelného rozvoje OSN a v rámci průřezového přístupu zahrnujícího ekonomické, sociální a environmentální aspekty naléhavě vyzývá Komisi, aby připravila nový, integrovaný rámec pro budoucí politiku EU v oblasti dopravy.

Digitální transformace by měla být sociálně odpovědná a etická

Digitální transformace v EU by se měla opírat o dodržování evropských hodnot a měla by být podporována silnějšími sociálními politikami, aby se zajistilo, že nikdo nebude opomenut. Evropská společnost jako celek – pracovníci, podniky i široká veřejnost – by naopak měla být schopna těžit z obrovského potenciálu, který přinášejí nové technologie, uvedl Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) na svém červencovém plenárním zasedání.

Jednou z hlavních priorit procesu přistoupení Černé Hory k EU jsou reformy v oblasti sociální politiky

Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se dne 17. července v Podgorici sešli s představiteli občanské společnosti Černé Hory, aby prodiskutovali současný stav jednání o přistoupení této země k EU a nadcházející úkoly a přijali společné prohlášení.

Mladí afričtí podnikatelé ústředními aktéry hospodářského a sociálního rozvoje

Síť hospodářských a sociálních subjektů EU a Afriky považuje mladé Afričany za ústřední aktéry hospodářského a sociálního rozvoje v Africe. Hlavním tématem výročního zasedání této sítě byli mladí obyvatelé Afriky jakožto hybná síla hospodářského rozvoje a věková skupina, které se nejvíce dotýká migrace.

Novinky ze skupin

Nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi: přicházíme o miliony a přijdeme ještě o mnohem víc!

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Podle nedávné studie zadané Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) přichází evropské hospodářství ročně o více než 2 % produktivity z důvodu nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. To znamená ztrátu ve výši 80 centů za hodinu práce. Pokud nedojde k žádné reformě, tato situace se ještě zhorší.

Iniciativa Práce 4.0 má nejhorší dopad tam, kde jsou sociální partneři nejslabší

skupina Zaměstnanci v EHSV

Studie skupiny Zaměstnanci v EHSV týkající se vnitrostátních strategií v souvislosti s iniciativou Práce 4.0 ukazuje, že zapojení sociálních partnerů je zcela zásadní a že nejhůře jsou postiženi pracovníci tam, kde bylo kolektivní vyjednávání omezeno.

Obnovení důvěry občanů v EU

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Zasedání věnované strukturované výměně názorů, které uspořádala skupina Různorodá Evropa v EHSV dne 20. července, pobízelo účastníky k inovativnímu přístupu a motivovalo je k tomu, aby předložili své nápady a připomínky, z nichž mají vzejít návrhy pro zasedání v Sibini týkající se budoucnosti Evropy.