Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážení čtenáři,

Evropa, která chrání – tak zní motto, jež si Rakousko zvolilo pro své šestiměsíční předsednictví EU, které bude vykonávat až do 31. prosince. Toto motto si lze vyložit různými způsoby – jakožto Evropu, která své občany chrání před chudobou uplatňováním silného sociálního pilíře, před chorobami zajištěním co nejkvalitnější zdravotní péče, před nespravedlností a perzekucí zavedením spravedlivého a řádného právního systému atd. Dalo by se chápat také jako Evropa, jež skýtá útočiště lidem prchajícím před pronásledováním a bezprávím, bídou či válkou.

Číst dále

Poznamenejte si

3. září 2018, Brusel

Fond pro spravedlnost, práva a hodnoty – veřejné slyšení

6. září 2018, Brusel

Evropský regionální rozvoj a politika soudržnosti v letech 2021–2027 – veřejné slyšení

10. září 2018, Soluň

Balíček týkající se evropského práva obchodních společností – veřejné slyšení

19. a 20. září 2018, Brusel

Plenární zasedání EHSV

Stručně

Prohlášení předsedy EHSV Lucy Jahiera a místopředsedkyně pro komunikaci Isabel Caño v souvislosti s tragickými požáry v Řecku

Prohlášení předsedy EHSV Lucy Jahiera a místopředsedkyně pro komunikaci Isabel Caño v souvislosti s tragickými požáry v Řecku

Jménem členů Evropského hospodářského a sociálního výboru bychom chtěli vyjádřit naši plnou solidaritu s obyvateli Řecka.

Číst dále

V EHSV jsou k vidění díla současných rakouských umělců

Výstava s názvem Austria Contemporary zahrnuje nevelký, avšak reprezentativní výběr děl ze sbírky současného umění Rakouské republiky, který je zaměřen na výtvory z poslední doby a umožňuje nahlédnout do pracovních metod a směrů vývoje v současném umění. Jedná se o jednu z iniciativ, které EHSV pořádá společně s rakouským předsednictvím EU.

Číst dále

María Echevarria, prozatímní generální tajemnice Evropského hospodářského a sociálního výboru

Na základě rozhodnutí předsednictva EHSV vykonává María Echevarria od 10. července 2018 funkci prozatímní generální tajemnice Evropského hospodářského a sociálního výboru a tuto pozici bude zastávat až do jmenování nového generálního tajemníka.

Číst dále

Nové publikace

EHSV: Pohled zevnitř – Výroční zpráva o činnosti za rok 2017

Ti, kteří by rádi získali ucelený přehled o činnosti a úspěších EHSV v roce 2017, by měli věnovat pozornost této brožuře, jež je kratší a zhuštěnou verzí kompletní výroční zprávy o činnosti EHSV a je určena jak široké veřejnosti, tak institucím.

Číst dále

Novinky z EHSV

Cena EHSV pro občanskou společnost za rok 2018: přihlášky lze podat během celého léta

Organizace a jednotlivci propagující evropskou kulturu a dědictví mají stále čas k tomu, aby podali přihlášku do soutěže o Cenu EHSV pro občanskou společnost za rok 2018, a zviditelnili se tak a získali hotovost na financování svých budoucích projektů.

 

Číst dále

Transformace energetiky může být pro evropské regionální ekonomiky přínosná

Transformace energetiky může být pro evropské regionální ekonomiky přínosná. Přechod na decentralizované, obnovitelné a digitalizované formy zásobování energií by kromě životního prostředí prospěl ekonomicky i regionům Evropské unie. EHSV ve zprávě vypracované Lutzem Ribbem uvádí, že existují nejméně čtyři důvody, proč může inteligentní výroba energie podpořit regionální ekonomiky, a žádá Evropskou komisi, aby regionální politiku a politiku soudržnosti v budoucnosti systematicky propojovala s iniciativou energetické unie.

Číst dále

Evropa musí dělat více pro ochranu žen se zdravotním postižením

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval orgány EU a členské státy, aby zintenzivnily své úsilí v oblasti ochrany žen a dívek se zdravotním postižením, které ve společnosti v EU nadále čelí vícenásobné diskriminaci jak na základě pohlaví, tak kvůli svému postižení, což často vede k jejich sociálnímu vyloučení.

Číst dále

Zdanění digitálního podnikání je třeba řešit na celosvětové úrovni

Digital tax

Všechny varianty zdanění digitálních obchodních modelů navržených na úrovni EU musí být v souladu s obecnou mezinárodní praxí a obecnými mezinárodními dohodami v oblasti zdanění právnických osob, uvedl EHSV ve svém nedávno přijatém stanovisku. Evropská komise však naopak ve svém balíčku právních předpisů zamýšlí zdanit obrat podniků namísto jejich zisku a vybírat daň tam, kde probíhá prodej, nikoli tam, kde se vytváří hodnota.

 

Číst dále

EHSV s jistými výhradami vítá akční plán pro finanční technologie

Opatření, která Evropská komise navrhuje v souvislosti s rozvojem technologií pro finanční sektor v Evropě, musí být přizpůsobena, aby se dosáhlo rovnováhy mezi stimulací trhu a bezpečností a stabilitou finančního a hospodářského systému. EHSV se domnívá, že navržený akční plán je dobrým základem, je však zapotřebí dalších opatření, aby se plně využil potenciál finančních technologií (FinTech) a pro všechny účastníky trhu byla zajištěna jistota, ochrana a rovné tržní podmínky.

Číst dále

Jsou naléhavě zapotřebí další opatření ke snížení objemu úvěrů v selhání

NPLs

EHSV vítá návrhy, které předložila Evropská komise v souvislosti s úvěry v selhání. Ačkoli Výbor doporučuje, aby bylo provedeno posouzení dopadu navrhovaného nařízení, domnívá se, že návrhy přispějí k posílení HMU a dosažení pokroku na cestě k dokončení bankovní unie.

Číst dále

EHSV odmítá jakoukoli další privatizaci vod

EHSV je přesvědčen, že směrnice o pitné vodě – aktualizovaná v návaznosti na občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“) – by se měla opírat o pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) a mělo by v ní být zakotveno lidské právo na přístup k vodě. Ve svém stanovisku Směrnice o pitné vodě EHSV vyzývá k zastavení privatizace vod a požaduje přijmout opatření, jež by občany motivovala k uváženému využívání tohoto omezeného zdroje. Kromě toho Výbor požaduje, aby byly předjímány potenciální problémy v odvětví minerálních vod.

Číst dále

EHSV vyzývá rakouské předsednictví EU, aby využilo svého postavení k budování pomyslných mostů, jež by upevnily jednotu Evropy

Jedním z hlavních témat během vystoupení Gernota Blümela, rakouského ministra pro záležitosti EU, umění, kulturu a sdělovací prostředky, který na plenárním zasedání EHSV dne 11. července prezentoval program rakouského předsednictví EU, byla migrace.

Číst dále

EHSV volá po integrovanějším přístupu k dopravě

Úloha dopravy je pro realizaci udržitelného rozvoje klíčová. Doprava je přínosem pro hospodářství, obchod a zaměstnanost, ale jsou s ní rovněž spojeny otázky týkající se životního prostředí, dopravního provozu a bezpečnosti. EHSV ve zprávě, kterou vypracovala Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, přezkoumává cíle udržitelného rozvoje OSN a v rámci průřezového přístupu zahrnujícího ekonomické, sociální a environmentální aspekty naléhavě vyzývá Komisi, aby připravila nový, integrovaný rámec pro budoucí politiku EU v oblasti dopravy.

Číst dále

Digitální transformace by měla být sociálně odpovědná a etická

Digitální transformace v EU by se měla opírat o dodržování evropských hodnot a měla by být podporována silnějšími sociálními politikami, aby se zajistilo, že nikdo nebude opomenut. Evropská společnost jako celek – pracovníci, podniky i široká veřejnost – by naopak měla být schopna těžit z obrovského potenciálu, který přinášejí nové technologie, uvedl Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) na svém červencovém plenárním zasedání.

Číst dále

Jednou z hlavních priorit procesu přistoupení Černé Hory k EU jsou reformy v oblasti sociální politiky

Členové Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se dne 17. července v Podgorici sešli s představiteli občanské společnosti Černé Hory, aby prodiskutovali současný stav jednání o přistoupení této země k EU a nadcházející úkoly a přijali společné prohlášení.

Číst dále

Mladí afričtí podnikatelé ústředními aktéry hospodářského a sociálního rozvoje

Síť hospodářských a sociálních subjektů EU a Afriky považuje mladé Afričany za ústřední aktéry hospodářského a sociálního rozvoje v Africe. Hlavním tématem výročního zasedání této sítě byli mladí obyvatelé Afriky jakožto hybná síla hospodářského rozvoje a věková skupina, které se nejvíce dotýká migrace.

Číst dále

Novinky ze skupin

Nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi: přicházíme o miliony a přijdeme ještě o mnohem víc!

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Podle nedávné studie zadané Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) přichází evropské hospodářství ročně o více než 2 % produktivity z důvodu nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. To znamená ztrátu ve výši 80 centů za hodinu práce. Pokud nedojde k žádné reformě, tato situace se ještě zhorší.

Číst dále

Iniciativa Práce 4.0 má nejhorší dopad tam, kde jsou sociální partneři nejslabší

skupina Zaměstnanci v EHSV

Studie skupiny Zaměstnanci v EHSV týkající se vnitrostátních strategií v souvislosti s iniciativou Práce 4.0 ukazuje, že zapojení sociálních partnerů je zcela zásadní a že nejhůře jsou postiženi pracovníci tam, kde bylo kolektivní vyjednávání omezeno.

Číst dále

Obnovení důvěry občanů v EU

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Zasedání věnované strukturované výměně názorů, které uspořádala skupina Různorodá Evropa v EHSV dne 20. července, pobízelo účastníky k inovativnímu přístupu a motivovalo je k tomu, aby předložili své nápady a připomínky, z nichž mají vzejít návrhy pro zasedání v Sibini týkající se budoucnosti Evropy.

Číst dále