Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læsere

Et Europa, der beskytter, er det motto, som Østrig har valgt for sit roterende EU-formandskab, der løber indtil den 31. december. Det er et motto, der kan fortolkes på mange forskellige måder: Et Europa, der beskytter sine borgere mod fattigdom ved at realisere en robust social søjle, mod sygdomme ved at iværksætte de bedst mulige foranstaltninger på sundhedsområdet, mod uretfærdighed og forfølgelse ved hjælp af et fair retssystem osv. Mottoet kan også fortolkes som et Europa, der udgør et tilflugtssted for mennesker, der flygter fra forfølgelse og uretfærdighed, fattigdom eller krig.

Vigtige datoer

03/09/2018, Bruxelles

Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier – Offentlig høring

06/09/2018, Bruxelles

EU's regionaludviklings- og samhørighedspolitik for 2021-2027 – Offentlig høring

10/09/2018, Thessaloniki

Pakken om europæisk selskabsret – Offentlig høring

19-20/09/2018, Bruxelles

EØSU's plenarforsamling

Kort fortalt

Erklæring fra Luca Jahier, formand for EØSU, og Isabel Caño, næstformand med ansvar for kommunikation, om de tragiske brande i Grækenland

Erklæring fra Luca Jahier, formand for EØSU, og Isabel Caño, næstformand med ansvar for kommunikation, om de tragiske brande i Grækenland

På vegne af medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vil vi gerne udtrykke vores fulde solidaritet med grækerne.

Udstilling med østrigsk samtidskunst i EØSU

Austria Contemporary består af et mindre, men repræsentativt udvalg af kunstværker fra Republikkens Østrigs samling af nutidskunst med fokus på værker, der er skabt i de senere år, og som giver et indblik i arbejdsmetoder og tendenser inden for moderne kunst. Udstillingen er et af de initiativer, som EØSU gennemfører i samarbejde med det østrigske EU-formandskab.

María Echevarria, fungerende generalsekretær for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Siden EØSU-præsidiets afgørelse den 10. juli 2018 har María Echevarria været fungerende generalsekretær for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og fortsætter med at varetage denne funktion indtil udpegelsen af en ny generalsekretær.

Nye publikationer

EØSU set indefra – den årlige aktivitetsrapport 2017

Alle, som ønsker at få et overblik over EØSU's aktiviteter og resultater i 2017 bør tage et kig på denne brochure - en forkortet udgave af EØSU's årlige aktivitetsrapport til både den brede offentlighed og EU-institutionerne.

EØSU-nyt

Civilsamfundsprisen 2018: åbent for ansøgninger hele sommeren

Organisationer og enkeltpersoner, som er med til at fremme europæisk kultur og kulturarv, kan stadig nå at ansøge om EØSU’s civilsamfundspris 2018 med henblik på både at skærpe deres profil og opnå en kapitalindsprøjtning til finansiering af fremtidige projekter.

 

Energiomstillingen kan gavne Europas regionale økonomier

Energiomstillingen kan gavne Europas regionale økonomier Omstillingen til decentraliserede, vedvarende og digitaliserede energiforsyningsformer vil give Den Europæiske Unions regioner både økonomiske og miljømæssige fordele. I en udtalelse udarbejdet af Lutz Ribbe understreger EØSU, at der er mindst fire årsager til, at intelligent energiproduktion kan hjælpe de regionale økonomier, og opfordrer Kommissionen til systematisk at koble den fremtidige politik for regional og social samhørighed til energiunionsinitiativet.

Europa må gøre mere for at beskytte kvinder med handicap

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har opfordret EU-institutionerne og medlemsstaterne til at styrke indsatsen for at beskytte kvinder og piger med handicap, da de fortsat udsættes for mange forskellige former for forskelsbehandling i EU på grund af deres køn og handicap, hvilket ofte fører til social udstødelse.

Beskatningen af digitale forretningsaktiviteter bør håndteres på globalt plan

Digital tax

Enhver løsning vedrørende beskatningen af digitale forretningsmodeller, der foreslås på EU-plan, skal være i overensstemmelse med den fælles internationale praksis for selskabsbeskatning og dertil knyttede aftaler, siger EØSU i sin nyligt vedtagne udtalelse. I stedet har Kommissionens lovpakke til formål at beskatte virksomhedernes omsætning i stedet for overskuddet og at opkræve skatten dér, hvor salget finder sted, i stedet for dér, hvor værdien skabes.

 

EØSU bifalder Fintechhandlingsplanen med enkelte forbehold

Kommissionens forslag til foranstaltninger vedrørende den teknologiske udvikling i den finansielle sektor (fintech) i Europa bør justeres, så der skabes en bedre balance mellem stimulering af markedet og det finansielle og økonomiske systems sikkerhed og stabilitet. EØSU mener, at den foreslåede handlingsplan er et godt udgangspunkt, men at der er brug for supplerende foranstaltninger møntet på at udnytte det fulde potentiale i fintech og garantere forudsigelighed, beskyttelse og lige markedsvilkår for alle markedsdeltagere.

Presserende behov for flere tiltag til at reducere omfanget af misligholdte lån

NPLs

EØSU bifalder Kommissionens forslag vedrørende misligholdte lån. Selv om udvalget foreslår, at der foretages en konsekvensanalyse af forslaget til forordning, mener det, at forslagene vil bidrage til at styrke ØMU'en og sikre fremskridt hen imod fuldførelsen af bankunionen.

Stop for privatisering af vand, siger EØSU

EØSU finder, at et en ajourføring af drikkevandsdirektivet – efter borgerinitiativet Right2Water – bør baseres på WHO's retningslinjer. Dette bør omfatte adgang til vand som en menneskerettighed. EØSU's udtalelse om drikkevandsdirektivet opfordrer til et stop for privatisering af vand og efterlyser tiltag, der tilskynder folk til at benytte denne begrænsede ressource på velovervejet vis. Udvalget ønsker endvidere, at man forebygger eventuelle problemer i mineralvandsindustrien.

EØSU opfordrer det østrigske EU-formandskab til at bruge sin indflydelse som brobygger til at styrke enheden i Europa.

Migration var et af hovedtemaerne, da Gernot Blümel, den østrigske minister for EU, kunst, kultur og medier, præsenterede Østrigs EU-program under EØSU's plenarforsamling den 11. juli.

EØSU efterlyser en mere integreret tilgang til transport

Transport spiller en afgørende rolle, når bæredygtig udvikling skal gøres til virkelighed. Den bidrager til økonomi, handel og beskæftigelse, men rejser også spørgsmål vedrørende miljø, trafik og sikkerhed. I en udtalelse med Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala som ordfører, evaluerer EØSU FN's mål for bæredygtig udvikling og med udgangspunkt i en tværgående tilgang, hvor økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter inddrages, opfordrer udvalget indtrængende Kommissionen til udarbejde en ny og integreret ramme for EU's fremtidige transportpolitik.

Den digitale omstilling bør ske på en socialt og etisk ansvarlig måde

Den digitale omstilling i EU bør være baseret på respekt for europæiske værdier, og den bør ledsages af mere robuste sociale politikker med henblik på at sikre, at ingen lades i stikken. Det europæiske samfund som helhed - arbejdstagere, virksomheder og den brede offentlighed - bør kunne få gavn af det enorme potentiale, som de nye teknologier skaber, fastslog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) på sin plenarforsamling i juli.

Social- og arbejdsmarkedspolitiske reformer blandt topprioriteterne for Montenegros tiltrædelse af EU

Medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og repræsentanter for Montenegros civilsamfund mødtes i Podgorica den 17. juli for at gøre status, diskutere vejen frem for forhandlingerne om Montenegros optagelse i EU og vedtage en fælles erklæring.

Unge afrikanske iværksættere i hjertet af den økonomiske og sociale udvikling

Netværket af økonomiske og sociale aktører i EU og Afrika ser Afrikas unge som centrale aktører for kontinentets økonomiske og sociale udvikling. Netværkets årlige møde fokuserede på Afrikas unge som en motor for økonomisk udvikling og som den aldersgruppe, der er mest berørt af migrationen.

Nyt fra grupperne

Færdigheds- og kompetencemismatchet: vi taber millioner og vil tabe endnu mere!

Af Arbejdsgivergruppen i EØSU

Europas økonomi går hvert år glip af 2 % i produktivitet på grund af færdigheds- og kompetencemismatchet ifølge en nylig undersøgelse, der er blevet foretaget på anmodning af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU). Dette betyder et tab på seks kroner pr. times arbejde. Situationen vil blive yderligere forværret, hvis der ikke gennemføres reformer.

Arbejde 4.0 slår hårdest, der hvor arbejdsmarkedets parter er svagest

af Arbejdstagergruppen i EØSU

En undersøgelse af nationale strategier for "Arbejde 4.0" iværksat af Arbejdstagergruppen i EØSU viser, at inddragelsen af arbejdsmarkedsparterne spiller en afgørende rolle, idet arbejdstagerne rammes hårdest de steder, hvor de kollektive overenskomstforhandlinger er svækket.

Genopretning af borgernes tillid og tiltro til EU

af Gruppen Diversitet Europa under EØSU

På et struktureret "brainstorming"-møde tilrettelagt af Gruppen Diversitet Europa under EØSU blev deltagerne tilskyndet til at tænke nyt og komme med idéer, der skal indgå i forslag til Sibiu-topmødet om Europas fremtid.