Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

”Ett Europa som skyddar” är det motto som Österrike har valt för sitt roterande EU-ordförandeskap, som kommer att pågå fram till den 31 december. Ett motto som kan tolkas på flera sätt: Ett Europa som skyddar sina medborgare från fattigdom genom att införa en robust social pelare, från sjukdomar genom att vidta de bästa åtgärderna på området sjuk- och hälsovård, från orättvisa och förföljelse genom att införa ett rättvist och skäligt rättssystem, och så vidare. Det skulle också kunna tolkas som ett Europa som ger skydd åt dem som flyr ifrån förföljelse och orättvisa, fattigdom eller krig.

Kommande evenemang

03/09/2018, Bryssel

Fonden för rättvisa, rättigheter och värderingar – offentlig hearing

06/09/2018, Bryssel

EU:s politik för regional utveckling och sammanhållning 2021–2027 – offentlig hearing

10/09/2018, Thessaloniki

Paketet om europeisk bolagsrätt – offentlig hearing

19–20/09/2018, Bryssel

EESK:s plenarsession

I korthet

Uttalande av Luca Jahier, EESK:s ordförande, och Isabel Caño, vice ordförande med ansvar för kommunikation, om de tragiska bränderna i Grekland

Uttalande av Luca Jahier, EESK:s ordförande, och Isabel Caño, vice ordförande med ansvar för kommunikation, om de tragiska bränderna i Grekland

På Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ledamöters vägnar vill vi försäkra det grekiska folket om vår fulla solidaritet.

Österrikisk samtida konst presenteras vid EESK

Österrike i dag innehåller ett litet men representativt urval av verk från Republiken Österrikes samling av samtida konst, med inriktning på verk från senare tid. Utställningen ger insikter i arbetsmetoder och tendenser i nutida konst. Utställningen anordnas på initiativ av EESK i samarbete med det österrikiska EU-ordförandeskapet.

María Echevarría, tillförordnad generalsekreterare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Sedan den 10 juli 2018 har María Echevarría på beslut av EESK:s presidium varit tillförordnad generalsekreterare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och det tills en ny generalsekreterare har utnämnts.

Nya publikationer

EESK inifrån och ut – EESK:s verksamhetsrapport 2017

Den som vill ha en överblick över EESK:s verksamhet och resultat under 2017 bör ta en titt på denna broschyr – en kortare, komprimerad version av EESK:s fullständiga årliga verksamhetsrapport, avsedd för både allmänheten och institutionerna.

EESK-nyheter

Priset till det civila samhället 2018: öppet för ansökningar hela sommaren

Organisationer och enskilda personer som främjar europeisk kultur och det europeiska kulturarvet kan fortfarande ansöka om EESK:s pris till det civila samhället 2018 med sikte på att öka sin synlighet och få ett kapitaltillskott för att kunna finansiera framtida projekt.

 

Energiomställningen kan gynna Europas regionala ekonomier

Energiomställningen kan gynna Europas regionala ekonomier. Omställningen till decentraliserade, förnybara och digitaliserade former av energiförsörjning skulle inte bara vara bra för miljön, utan även ge EU:s regioner ekonomiska fördelar. I en rapport som utarbetats av Lutz Ribbe framhåller EESK att det finns minst fyra skäl till varför smart energiproduktion kan hjälpa regionala ekonomier och uppmanar kommissionen att systematiskt koppla den framtida regionala och sociala sammanhållningspolitiken till energiunionsinitiativet.

EU måste göra mer för att skydda kvinnor med funktionsnedsättning

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har uppmanat EU-institutionerna och medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att skydda kvinnor och flickor med funktionsnedsättning, en grupp som fortfarande utsätts för olika former av diskriminering i samhället på grund av både sitt kön och sina funktionsnedsättningar, vilket ofta resulterar i social utestängning.

Beskattning av digital affärsverksamhet bör hanteras på global nivå

Digital tax

Alla lösningar avseende beskattningen av digitala affärsmodeller som föreslås för EU-nivån måste ligga i linje med gängse internationella sedvänjor och överenskommelser i fråga om företagsbeskattning, framhåller EESK i en nyligen antagen rapport. Kommissionens lagstiftningspaket syftar dock snarare till att beskatta företagens omsättning än deras vinster, och till att ta ut skatt där försäljningen äger rum i stället för där värdet skapas.

 

EESK välkomnar handlingsplanen för fintech med vissa förbehåll

De åtgärder som föreslagits av kommissionen när det gäller utvecklingen av teknik för finanssektorn (fintech) i Europa måste anpassas för att skapa balans mellan å ena sidan incitamenten för marknaden och å andra sidan säkerheten och stabiliteten i det finansiella och ekonomiska systemet. EESK:s ståndpunkt är att den föreslagna handlingsplanen är en bra utgångspunkt, men att ytterligare åtgärder behövs för att utnyttja fintechs fulla potential och säkerställa säkerhet, skydd och lika marknadsvillkor för alla marknadsaktörer.

Mer åtgärder behövs omgående för att minska de nödlidande lånen

NPLs

EESK välkomnar de förslag om nödlidande lån som kommissionen har lagt fram. Kommittén föreslår visserligen att man gör en konsekvensbedömning av den föreslagna förordningen, men anser att förslagen kommer att bidra till en förstärkning av EMU och framsteg när det gäller fullbordandet av bankunionen.

Ingen mer privatisering av vatten, säger EESK

EESK anser att ett uppdaterat dricksvattendirektiv – mot bakgrund av medborgarinitiativet Right2Water – bör bygga på WHO:s riktlinjer. Det bör stödja den mänskliga rättigheten att ha tillgång till vatten. EESK efterlyser i sitt yttrande om dricksvattendirektivet ett stopp för privatisering av vatten, och vill se åtgärder som uppmuntrar människor att använda denna begränsade resurs på ett ansvarsfullt sätt. Kommittén anser också att man bör föregripa potentiella problem inom mineralvattenindustrin.

EESK uppmanar det österrikiska EU-ordförandeskapet att använda sitt inflytande som brobyggare för att stärka EU:s enhet

Migration var en av huvudfrågorna när Gernot Blümel, Österrikes minister för EU-frågor, konst, kultur och medier, presenterade Österrikes EU-program vid EESK:s plenarsession den 11 juli.

EESK efterlyser en mer integrerad strategi för transportsektorn

Transportsektorn spelar en viktig bidragande roll när det gäller att göra hållbar utveckling till verklighet. Den bidrar till ekonomin, handeln och sysselsättningen, men väcker också frågor när det gäller miljö, trafik och säkerhet. I en rapport utarbetad av Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala granskar EESK FN:s mål för hållbar utveckling, och genom att presentera en övergripande strategi som förenar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter uppmanar EESK kommissionen att utarbeta en ny och integrerad ram för EU:s framtida transportpolitik.

Den digitala omvandlingen bör ske socialt och etiskt ansvarsfullt

Den digitala omvandlingen i EU bör bygga på respekten för europeiska värden och stödjas av mer kraftfulla socialpolitiska strategier så att ingen hamnar på efterkälken. Det europeiska samhället som helhet – arbetstagare, företag och allmänheten – bör i stället kunna dra nytta av de enorma möjligheter som den nya tekniken erbjuder, menade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) vid sin plenarsession i juli.

Socialpolitiska reformer bland topprioriteringarna för Montenegros anslutning till EU

Ledamöter av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och företrädare för det civila samhället i Montenegro möttes i Podgorica den 17 juli för att diskutera läget och det kommande arbetet i förhandlingarna om Montenegros anslutning till EU och antog en gemensam förklaring.

Unga afrikanska företagare i centrum för den ekonomiska och sociala utvecklingen

Nätverket för ekonomiska och sociala aktörer i Afrika och EU ser afrikanska ungdomar som nyckelaktörer i Afrikas ekonomiska och sociala utveckling. Deras årliga möte fokuserade på afrikanska ungdomars betydelse som drivkraft för den ekonomiska utvecklingen, och på det faktum att detta är den åldersgrupp som berörs mest av migrationen.

Nyheter från grupperna

Kompetensglapp: vi går miste om miljoner och kommer att gå miste om ännu mer!

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Den europeiska ekonomin förlorar varje år över 2 % i produktivitet på grund av kompetensglapp, enligt en studie som nyligen gjordes på uppdrag av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Detta innebär en förlust på 80 cent per arbetstimme. Situationen kommer att förvärras ännu mer om inga reformer genomförs.

Arbete 4.0 drabbar hårdast där arbetsmarknadens parter är svagast

Från EESK:s Arbetstagargrupp

En studie som EESK:s Arbetstagargrupp har gjort av de nationella Arbete 4.0-strategierna visar att arbetsmarknadsparternas deltagande är mycket viktigt och att arbetstagarna drabbas hårdast där kollektiva förhandlingar har blivit mer sällsynta.

Att återupprätta medborgarnas tillit och förtroende för EU

Från EESK:s grupp Mångfald Europa

Vid ett strukturerat brainstorming-möte, anordnat av EESK:s grupp Mångfald Europa den 20 juli, uppmuntrades deltagarna att tänka utanför de invanda ramarna och lägga fram idéer som kommer att utgöra underlag för förslag inför toppmötet i Sibiu om EU:s framtid.